Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1162/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Dương Đức Tuấn
Ngày ban hành: 10/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1162/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM THỂ THAO QUÂN ĐỘI BỘ QUỐC PHÒNG ĐẾN KHU BẢO TÀNG QUÂN SỰ VIỆT NAM (BAO GỒM CẢ CẦU QUA SÔNG NHUỆ), TỶ LỆ 1/500.
Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010;

Căn cứ các Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ các Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 và số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND Thành phố phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, GS;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1005/VP-TH ngày 24/4/2020 của Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thực hiện dự án xây dựng tuyến đường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 300/TTr-QHKT-HTKT ngày 21/01/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí: tuyến đường dài khoảng 0,35km thuộc các phường: Phú Đô, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Điểm đầu (điểm 1) tại đường dọc phía Đông sông Nhuệ; Điểm cuối (điểm 3) tại đảo giao thông của đoạn đường qua hầm chui Đại lộ Thăng Long.

- Hướng tuyến đường: xác định phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô và các Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, GS.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp khu vực (loại đường chính khu vực).

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

Quy mô mặt cắt ngang đường B=30m, gồm lòng đường xe chạy rộng 15m (04 làn xe), hè hai bên rộng 2x7,5m. Cầu qua sông Nhuệ có quy mô Bcầu=24m, gồm lòng đường xe chạy rộng 15m thống nhất với đường hai đầu cầu, hè và lan can hai bên rộng 2x4,5m. Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường và cầu sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3 được xác định thông qua tọa độ của các điểm khống chế, điểm chuyển hướng, các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông trên tuyến đường:

Tuyến đường giao cắt với các đường khác giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu, xác định cụ thể theo các đồ án Quy hoạch chi tiết, Dự án hai bên đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao UBND quận Nam Từ Liêm:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho UBND các phường: Phú Đô, Đại Mỗ và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình triển khai Dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới. Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Chủ tịch UBND các phường: Phú Đô, Đại Mỗ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm; Chủ tịch UBND các phường: Phú Đô, Đại Mỗ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Tổng cục Chính trị Quân đội
nhân dân Việt Nam (để biết);
- VPUBTP: CVP, các PCVP,
các phòng: KT, ĐT(Thực,Năng), TKBT;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Đức Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


918

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13