Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1138/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 01/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ THỦY LỢI ĐÔNG, TÂY DI LINH VÀ ĐƯỜNG TRÁNH NGẬP HỒ KA LA, HUYỆN DI LINH THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHO CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tiu d án sửa chữa, nâng cấp h thủy lợi Đông, Tây Di Linh và đường tránh ngập h Ka La, huyện Di Linh thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Tiếp theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tng th tiu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ thủy lợi Đông, Tây Di Linh và đường tránh ngập h Ka La, huyện Di Linh thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Thư không phản đối của ADB ngày 28/3/2016 về kế hoạch đấu thầu phiên bản 3;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ thủy lợi Đông, Tây Di Linh và đường tránh ngập hồ Ka La, huyện Di Linh thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên đã được phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh gói thầu số 01, như sau:

- Tên gói thầu: LD02-XL02: Nâng cấp hồ Đông, Tây Di Linh và đường quản lý vận hành công trình.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB), không lựa chọn nhà thu qua mạng.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2016.

2. Điều chỉnh gói thầu số 02, như sau:

- Tên gói thầu: LD02-XL03: Nâng cấp 07km đường tránh lòng hồ Ka La và công trình trên đường.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB), không lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2016.

3. Điều chỉnh gói thầu số 06, như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công lô 1 thuộc gói thầu LD02-XL02.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

4. Điều chỉnh gói thầu số 07, như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công lô 2 thuộc gói thầu LD02-XL02.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

5. Điều chỉnh gói thầu số 08, như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu LD02-XL03.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

Điều 2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Di Linh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- BQL các DANN-Bộ NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1138/QĐ-UBND ngày 01/06/2016 điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ thủy lợi Đông, Tây Di Linh và đường tránh ngập hồ Ka La, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.74.241