Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1113/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 22/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1113/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 9250/KHTC ngày 15 tháng 10 năm 2002 về việc xin phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học ở Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) gồm các thành viên sau :

1. Trưởng Ban : Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó trưởng Ban : Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan sau :

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Tài chính.

- Bộ Xây dựng.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Văn phòng Chính phủ.

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

4. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình : Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học ở Trung ương có nhiệm vụ :

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiểm tra, đôn đốc, tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Chương trình.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ. Bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học ở Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia KhiêmVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1113/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.948

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!