Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 11/QĐ-BXD 2023 Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ ngành Xây dựng đến 2030

Số hiệu: 11/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 11/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hn và cơ cấu tchức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XIII của Đng;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-BXD ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030;

Căn cứ Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thsáu Ban Chấp hành Trung ương Đng khóa XIII v tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Chiến lược) với các nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM

- Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) là động lực quan trọng đphát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; gắn chặt với thực tiễn sản xuất và quản lý của Ngành theo hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến trên thế giới; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Xây dựng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các mục tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Phát triển KH, CN&ĐMST có trọng tâm, trọng điểm tạo động lực thúc đy sự phát triển ngành Xây dựng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đi khí hậu.

- Đảm bảo nguồn lực để phát triển KH, CN&ĐMST ngành Xây dựng; trong đó xác định nguồn lực Nhà nước có vai trò dẫn dắt, nguồn lực xã hội đóng vai trò quyết định, chú trọng phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tng quát

- Hướng tới các mục tiêu đủ năng lực thiết kế, thi công các công trình xây dựng hiện đại, phức tạp trong các lĩnh vực với mọi quy mô; làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thành ngành kinh tế mạnh, đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng cơ bn nhu cầu trong nước; hạn chế, tiến tới dừng các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng sdụng không hiệu qutài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên phát triển vật liệu xanh, vật liệu mới thân thiện với môi trường; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách đ thúc đẩy việc xây dựng các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng.

- Áp dụng các thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyn đổi số trong công tác quản lý nhà nước của Ngành; nâng cao năng suất, chất lượng sản phm hàng hóa vật liệu xây dựng; nâng cao năng lực ngành Xây dựng, khuyến khích phát triển một số tập đoàn xây dựng quy mô lớn, hoạt động hiệu quả.

- Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh, có tính kết nối theo mạng lưới cao và gắn kết chặt chẽ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ, trong đó tập trung ưu tiên phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng cao phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Đổi mới cơ chế, phương thức thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học theo hướng cụ thể, thiết thực, lượng hóa được kết quả, đẩy mạnh tuyển chọn, đặt hàng nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao tính tự chủ của các viện nghiên cứu theo lộ trình, thí điểm chuyển đổi một số viện sang mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ.

2. Mục tiêu cụ th

- Làm chủ việc thiết kế, thi công các công trình có quy mô lớn và yêu cầu kthuật phức tạp (không gian ngầm, công trình ngầm, dạng điểm, dạng tuyến có chiều sâu lớn hơn 30 m, nhà cao trên 150m, ...).

- ng dụng và chuyển giao các công nghệ xây dựng tiên tiến, đm bo tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm mức phát thải ròng theo lộ trình của Chính phủ.

- Nghiên cứu, phát triển các loại vật liệu xây dựng mới, tính năng cao, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường; nghiên cứu ứng dụng vật liệu tái chế trong công trình xây dựng.

- Đổi mới, hoàn thiện phương pháp luận công tác quy hoạch xây dựng; hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý đô thị, kiến trúc đô thị và nông thôn, theo hướng bền vững, hiện đại, có bn sc và phù hợp với điều kiện phát triển từng địa phương.

- ng dụng các công nghệ thông minh, tiên tiến hiện đại trong quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống kỹ thuật trong và ngoài nhà.

- Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển ngành Xây dựng.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để hoàn thành việc biên soạn bộ quy chun kỹ thuật quốc gia về xây dựng và hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng theo lộ trình đã được phê duyệt.

- Nghiên cứu cơ sthực tiễn đhoàn thiện hệ thống quản lý, chứng nhận phòng thí nghiệm; Đi mới, tăng cường công tác quản lý đo lường chất lượng sn phẩm, hàng hóa ngành Xây dựng.

- Đm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực KH&CN có trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Xây dựng.

III. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN NĂM 2030

1. Lĩnh vực Thiết kế, Xây dựng công trình và Công nghệ xây dựng

- Nghiên cứu, cập nhật các cơ sở dữ liệu các tác động tự nhiên của Việt Nam phục vụ xây dựng, phục vụ phát triển bền vững (lũ, lũ quét, lụt, mưa úng, dông sét, lốc xoáy, nhiệt độ, khí hậu, động đất, sóng thần, địa hình, địa chất, sạt l, ăn mòn và các tác động tự nhiên khác; bao gồm các bn đồ phân vùng, các bng số liệu v.v.).

- Nghiên cứu làm chủ thiết kế, xây dựng các công trình quy mô lớn, quan trọng, công trình trên biển đảo (các công trình cao tầng, các công trình nhịp lớn, các công trình quan trọng phục vụ xây dựng và bo vệ Tổ quốc, các công trình có công nghệ và kỹ thuật phức tạp khác v.v.).

- Nghiên cứu các công nghệ mới về xử lý nền móng (móng nông, móng cọc, tường vây, tầng hầm và hố đào sâu của nhà cao tầng trong đô thị, gia cố nền, xây dựng trên các vùng địa chất phức tạp v.v.); các công nghệ xây dựng công trình ngầm đô thị (dạng tuyến, dạng điểm) với chiều sâu lớn.

- Nghiên cứu tác động của gió bão, lốc xoáy, động đất và các giải pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do gió bão, động đất cho nhà và các công trình xây dựng (xây mới và hiện hữu).

- Nghiên cứu các loại kết cấu tiên tiến trong xây dựng sử dụng các vật liệu mới, có tính năng cao (kết cấu sử dụng bê tông cường độ từ 60 MPa trở lên, kết cấu bê tông ứng suất trước, kết cấu lắp ghép và bán lp ghép, kết cấu thép nhẹ, kết cấu thép cường độ cao, kết cấu liên hợp thép - bê tông, các loại kết cấu hiện đại và thông minh khác, kết cấu bao che và các bộ phận phi kết cấu v.v.).

- Đẩy mạnh việc áp dụng kỹ thuật số, BIM và thành quả cuộc CMCN 4.0 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng.

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong qun lý thi công xây dựng, trong an toàn thi công xây dựng, trong thi công lắp đặt các thiết bị mới trên công trình, ....

- Nghiên cứu, ứng dụng các nguyên tắc thiết kế cũng như giải pháp kiến trúc, vật liệu, kết cấu điển hình nhằm đm bảo an toàn cháy, nổ hiệu qu cho nhà và công trình, cho khu công nghiệp và khu đô thị.

- Đánh giá nhà cũ, nhà và công trình nguy hiểm; kim định, sửa chữa, gia cưng, bo trì, tháo dỡ và phá dỡ nhà và các công trình xây dựng.

- Quan trắc công trình (lún, nứt, thấm, độ võng/chuyển vị, dao động, ...); thí nghiệm kết cấu, cấu kiện; thí nghiệm mô hình nhà và công trình.

2. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng và Cơ khí xây dựng

2.1. Nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất các vật liệu xây dựng cơ bản và cao cấp phục vụ công nghệ thi công tiên tiến:

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hình thức, mẫu mã các sản phẩm vật liệu xây dựng (sứ vệ sinh, gạch ốp lát các loại, các loại vật liệu trang trí nội, ngoại thất v.v.).

- Nghiên cứu sản xuất xi măng chất lượng cao phục vụ xây dựng các công trình cao tầng, công trình ngầm và công trình có yêu cầu đặc biệt.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông tính năng cao (Silicafume, Puzơlan, tro bay nhiệt điện, x lò cao v.v.).

- ng dụng các phương pháp hiện đại trong thử nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng; hiện đại hóa các cơ sthí nghiệm, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực vật liệu và cấu kiện xây dựng.

2.2. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến sản xuất vật liệu xây dựng giảm thiểu phát thi khí gây hiệu ứng nhà kính, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm tài nguyên:

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm kính an toàn, tiết kiệm năng lượng và kính trang trí.

- Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới có hiệu qusử dụng và tiết kiệm năng lượng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Nghiên cứu phát triển sản xuất vật liệu xây không nung nhm thay thế gạch nung, sn lượng sản xuất vật liệu xây không nung chiếm tỷ trọng so với tng lượng gạch xây khoảng 35 - 40% vào năm 2025; 40 - 45% vào năm 2030; đảm bảo tlệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng theo quy định.

- Nghiên cứu chế tạo sơn trang trí cách nhiệt cho xây dựng dân dụng và công nghiệp.

2.3. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ chế tạo vật liệu xây dựng mới, hiệu quả:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tổng hợp nguyên liệu sản xuất phụ gia hóa học giảm nước cao và phụ gia đặc biệt cho công nghệ bê tông tiên tiến và công nghệ bơm bê tông nhà cao tầng.

- Nghiên cứu, phát triển và áp dụng các loại bê tông cường độ cao từ 60 MPa trở lên, bê tông bền môi trường biển, bê tông chịu nhiệt, bê tông in 3D, bê tông siêu tính năng UHPC.

- Nghiên cứu về vật liệu xây dựng dạng tái tạo, đáp ứng cho cxây dựng kết cu và hoàn thiện. Đặc biệt là các vật liệu xây dựng hoàn thiện để đáp ứng với các yêu cầu của Kiến trúc theo hướng mô phng các vật liệu truyền thống có trong tự nhiên.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và vật liệu nano để chế tạo các loại vật liệu xây dựng có tính năng đặc biệt như: Sơn và lớp phủ chống vi khuẩn, vi rút, làm sạch không khí, chng nấm mốc, tự làm sạch....

2.4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tái chế và tái sử dụng phế thải xây dựng phù hợp với nhu cầu đặc thù của Việt Nam:

- Nghiên cứu ứng dụng và làm chủ công nghệ tái chế phế thi để sản xuất vật liệu xây dựng và bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên (có thể thay thế cát tự nhiên, đất sét và các cốt liệu thô tự nhiên khác v.v.).

- Nghiên cứu giải pháp công nghệ nhằm sdụng khoảng 15 - 20 triệu tấn phế thi để sản xuất vật liệu xây không nung.

2.5. Về cơ khí xây dựng:

- Nghiên cứu làm chthiết kế, chế tạo và lắp ráp một số máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng tại Việt Nam, từng bước làm chthị trường trong nước.

- Nghiên cứu chế tạo làm chcông nghệ bơm và vận chuyển bê tông thi công công trình cao tầng, thiết bị nâng, chuyển giao một số trang thiết bị phù hợp để từng bước sản xuất đồng bộ trong nước.

- Nghiên cứu chế tạo, cải tiến, hiện đại hóa, tự động hóa, ứng dụng cuộc CMCN 4.0 cho hệ thống thiết bị và công nghệ sản xuất các loại vật liệu xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng sn phẩm đảm bảo cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

3. Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc đô thị và nông thôn

3.1. Về quy hoạch đô thị, nông thôn:

- Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế.

- Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo quốc phòng, an ninh, hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân, phù hợp bối cảnh phát triển trong thời đại CMCN 4.0.

- Nghiên cứu phát triển đô thị, nông thôn bền vững về môi trường gắn với các điều kiện tự nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại và phù hợp với điều kiện phát triển từng địa phương.

- Nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển nông thôn theo hướng bn vững, liên kết chặt chgiữa đô thị với nông thôn, gn kết đô thị và nông thôn, ổn định sinh thái môi trường, duy trì hệ thống hạ tầng xanh quốc gia, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và đất đai, bo vệ môi trường và cân bng sinh thái.

- Nghiên cứu xây dựng quá trình đô thị hóa đm bo hiệu quả tích cực, làm tăng thu nhập, giảm mức đói nghèo và thúc đẩy tăng trưng kinh tế thông qua quá trình chuyển đổi của kinh tế, hành chính, dân số, không gian và phúc lợi xã hội; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa, thách thức khi phát triển nhanh các khu đô thị mới, các khu trong đô thị song song với những đô thị cũ.

- Nghiên cứu phương pháp qun lý phát triển đô thị và nông thôn bo đảm tính khoa học, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu qunguồn lực của đất nước.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp quy hoạch và quản lý phát triển đô thị phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước trong kiểm soát phát triển đô thị.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ s, GIS và cuộc CMCN 4.0 trong lập và qun lý quy hoạch đô thị và nông thôn.

3.2. Về kiến trúc đô thị, nông thôn:

- Nghiên cứu hình thái kiến trúc trong phát triển đô thị đm bo tính hiện đại, tính hội nhập.

- Nghiên cứu trật tự kiến trúc của toàn đô thị hay các tiểu khu đm bo kiểm soát chặt chẽ thống nhất và tạo lập riêng lẻ, đảm bảo mỹ quan kiến trúc đô thị và có được bản sắc riêng thông qua giá trị sử dụng và giá trị nghệ thuật.

- Nghiên cứu tạo dựng vẻ đẹp của kiến trúc đô thị, hài hòa công trình kiến trúc, công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thiên nhiên.

- Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan cho công trình và đô thị, bo tồn, tôn tạo các di sản kiến trúc, cnh quan thiên nhiên có giá trị.

- Thiết kế kiến trúc đảm bo tính nối kết không gian, thống nhất về hình thái kiến trúc, sử dụng không gian, vật liệu mới, kết cấu mới, tiết kiệm tài nguyên, đất đai và thân thiện môi trường.

- Nghiên cứu phát triển giá trị truyền thống, bản sc riêng của kiến trúc truyền thống Việt Nam, tiếp thu có sáng tạo các xu hướng kiến trúc thế giới cho khu vực nông thôn, các làng xã ven đô.

- Nghiên cứu ứng dụng kết quả của cuộc CMCN 4.0 trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc như: thực tại ảo (VR), thực tại tăng cường (AR), ...

4. Lĩnh vực Kỹ thuật công trình, Môi trường và Tiết kiệm năng lượng

4.1. Về cấp thoát nước trong tòa nhà, công trình:

- Nghiên cứu các giải pháp tối ưu hóa, công nghệ số và công nghệ thông minh cho cấp thoát nước.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ thu hồi, xử lý nước thi tiên tiến.

- Nghiên cứu công nghệ tái sử dụng nguồn nước phục vụ cho các mục đích khác nhau.

4.2. Về Tiết kiệm năng lượng tòa nhà, công trình xanh và bo vệ môi trường:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến thông minh trong quản lý, vận hành tòa nhà đảm bảo sức khỏe, môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới sdụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, địa nhiệt, v.v.) trong khai thác vận hành tòa nhà và phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng cho các loại tòa nhà có diện tích sàn trên 2500 m2 và triển khai dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho một số loại tòa nhà (Chung cư, văn phòng công sở, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại dịch vụ v.v.).

- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xây dựng xanh và triển khai dán nhãn công trình xanh cho các tòa nhà với các tiêu chí đánh giá phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Nghiên cứu ứng dụng mô phng tiêu thụ năng lượng cho tòa nhà.

- Nghiên cứu thúc đẩy mô hình các tòa nhà sử dụng ít năng lượng và hướng tới các tòa nhà sử dụng năng lượng gần bằng không.

4.3. Về hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà:

- Nghiên cứu, áp dụng các hệ thống kthuật tòa nhà hiệu suất cao, ứng dụng công nghệ thiết bị điều khin thông minh nhằm sdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà (hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống cấp nước, chiếu sáng, thang máy, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), thông tin liên lạc v.v.).

- Nghiên cứu, áp dụng các hệ thống chống sét hiện đại, hệ thống nối đất an toàn trong xây dựng.

- Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ phòng chống cháy, nhiện đại, an toàn hiệu quả cho công trình xây dựng, các khu đô thị và khu công nghiệp v.v.

5. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

5.1. Về cấp nước:

- Nghiên cứu hoàn thiện các quy định quản lý ngành nước, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường; áp dụng công nghệ hiện đại hóa và tự động hóa ngành cấp nước đm bo chất lượng, ổn định, đủ lưu lượng.

- Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch, đầu tư công nghệ, phát triển, duy trì và quản lý vận hành hệ thống cấp nước.

- Nghiên cứu giải pháp quản lý, sử dụng nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu; hoàn thiện quy hoạch tài nguyên nước, quản lý, giám sát, bảo vệ nguồn nước; kiểm soát xả thi vào nguồn nước.

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống hồ trữ nước mưa, nước mặt và công trình ngăn mặn, xả lũ có tính đến biến đổi khí hậu.

5.2 Về thoát nước:

- Quy hoạch thoát nước cho các đô thị lớn, đô thị ven bin thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng bn đồ ngập úng đô thị theo kịch bản biến đi khí hậu; xây dựng quy định qun lý hồ điều hòa, ti ưu hóa và đồng bộ giữa chức năng điều hòa nước với chức năng về sinh thái, cảnh quan và chức năng khác.

- Xây dựng khung kỹ thuật trong thoát nước và xử lý nước thải, đối với thu gom và tái xử lý nước mưa.

- Phát triển hệ thống thoát nước tại các đô thị lớn, các đô thị thuộc vùng lưu vực sông chịu nhiều ảnh hưởng bi thiên tai (lũ lụt, ngập úng, triều cường...) gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống.

5.3 Về chiếu sáng đô thị:

Áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng, tăng cường sdụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng đô thị.

5.4 Về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, quản lý xây dựng ngầm đô thị:

- Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả không gian đô thị nhm giải phóng bmặt, hạn chế quá tải hệ thng hạ tng, phát triển kết cấu hạ tầng chng ùn tắc, tăng cường khnăng liên kết, đảm bo thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống ngập lụt.

- Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng và quản lý khai thác không gian ngầm đm bo hiệu quả trong sử dụng đất, sdụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về dân sinh, an ninh, quốc phòng.

- Nghiên cứu sử dụng tích hợp không gian ngầm nhiều tầng cho phép kết ni với các công trình hạ tng kỹ thuật đô thị khác đảm bảo vận hành liên thông hệ thống hạ tng kỹ thuật.

5.5 Về ứng dụng công nghệ trong phương thức quản lý:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số, hệ thống thông tin địa lý GIS và cuộc CMCN 4.0 trong quản lý hạ tng kỹ thuật đô thị.

- Nghiên cứu hoàn thiện và đi mới cơ chế quản lý chi phí, giá đáp ứng mục tiêu xã hội hóa và nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

6. Lĩnh vực Kinh tế xây dựng, Mô hình thông tin xây dựng (BIM), chuyển đổi số và áp dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trong xây dựng

6.1. Về kinh tế và định mức xây dựng:

- Nghiên cứu, đổi mới, phát triển lĩnh vực kinh tế và định mức xây dựng theo kịp với sự phát triển của ngành Xây dựng, đm bo hội nhập quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

- Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống công cụ chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, định mức kinh tế - kthuật, giá cả sn phẩm xây dựng đáp ứng yêu cu hoàn thiện, đổi mới cơ chế xác định và qun lý chi phí, giá cả sản phẩm xây dựng đến năm 2030.

6.2. Về tư vấn xây dựng:

- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp thiết kế, vật liệu mới phục vụ xây dựng các công trình cao tầng, công trình công cộng, công nghiệp quan trọng, các công trình xây dựng trong các điều kiện phức tạp.

- Nghiên cứu các giải pháp thiết kế điển hình, gim giá thành xây dựng phục vụ chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

- Nghiên cứu áp dụng và làm chủ các công nghệ và kỹ thuật hiện đại trong quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình (kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật), tư vấn xây dựng giám sát, tư vấn quản lý dự án, kinh tế xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.

6.3. Mô hình thông tin xây dựng (BIM), chuyn đi số và áp dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trong xây dựng:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu của Ngành liên thông trong các lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc, Xây dựng, phục vụ thng kê, dự báo cung - cu về nhân lực ngành, về vật liệu xây dựng, về nhà , thị trường bất động sản v.v. từ trung ương đến địa phương làm cơ sở cho hoạch định chính sách, quản lý thị trường xây dựng, thị trường bất động sản.

- Chuyển đổi số và xây dựng thành công Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, hoàn thiện toàn bộ cơ sdữ liệu số để phục vụ Chính phủ điện tBộ Xây dựng.

- Triển khai BIM trong hoạt động xây dựng và qun lý vận hành công trình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng của trong thiết kế, tổ chức thi công, vn hành công trình.

7. Lĩnh vực Phát triển đô thị, Phòng chống thiên tai và Biến đổi khí hậu

- Nghiên cứu xây dựng các cơ sở lý luận và thực tin phục vụ xác định các mục tiêu, chỉ tiêu hoặc chương trình khung đphát triển đô thị tăng trưng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng và triển khai đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về phát triển đô thị tăng trưng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh.

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật trong phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh phù hợp với điều kiện nước ta.

8. Lĩnh vực Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực xây dựng theo hướng đi mới, hội nhập, phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng yêu cu qun lý Nhà nước và sự phát triển của ngành Xây dựng. Ban hành đồng bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng.

- Rà soát, soát xét, cập nhật các tiêu chuẩn hiện có và biên soạn xong các tiêu chuẩn xây dựng theo định hướng của Đề án 198 năm 2018 của Thủ tướng Chính phtrước năm 2030.

- Nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia cho vật liệu mới và vật liệu tái chế.

9. Lĩnh vực Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu ngành Xây dựng

- Nghiên cứu giải pháp để tăng cường công tác quản lý hệ thng phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng, đẩy mạnh hoạt động đánh giá liên phòng thí nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Nghiên cứu hoàn thiện, đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng sn phẩm, hàng hóa ngành Xây dựng. Đẩy mạnh công tác đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy nhằm nâng cao quản lý chất lượng sn phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Tăng cường năng lực, trang thiết bị các phòng thí nghiệm, tập trung đầu tư một số phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ quản lý Nhà nước của Ngành.

10. Lĩnh vực Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực KH&CN ngành Xây dựng

- Nghiên cứu đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo theo hướng tiên tiến và hội nhập, gắn kết với các chương trình, đề án của Bộ Xây dựng.

- Nghiên cứu nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, chuyên gia nghiên cứu tại các học viện, trường đại học và các viện nghiên cứu thuộc Bộ, có trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế, có kinh nghiệm, có uy tín chuyên môn và ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Xây dựng.

- Đầu tư cơ sở vật chất cho các tổ chức KH&CN đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, triển khai và đào tạo.

Danh mục các nhiệm vụ trng tâm thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 được trình bày tại Phụ lục kèm theo Quyết định và làm căn cứ đxây dựng danh mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chiến lược; tổ chức phbiến, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược; kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng; tổ chức sơ kết và tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2031.

b) Trong quá trình thực hiện, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường căn cứ vào tình hình triển khai thực tiễn, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ KH&CN.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Đm bo bố trí, huy động nguồn lực tài chính đthực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án, đề tài đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược.

3. Các viện nghiên cứu, cơ sđào tạo trực thuộc Bộ

a) Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật hiện hành.

b) Cụ thhóa các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp có liên quan trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Bộ vào chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, hàng năm của tổ chức mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 527/QĐ-BXD ngày 29/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Khoa học công nghệ và môi trường, Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (đ
b/c);
- Các Bộ: Khoa học và C
ông nghệ; Tài chính;
Kế hoạch và Đu tư;
- S
Xây dựng, SKhoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Trung tâm th
ông tin (để đăng ti);
- Lưu: VT, KHCN&MT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Ngh

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưng Bộ Xây dựng)

STT

Tên nhiệm vụ

Ghi chú

I. Lĩnh vực Thiết kế, Xây dựng công trình và Công nghệ xây dựng

1

Nghiên cứu, cập nhật các cơ sở dữ liệu các tác động tự nhiên của Việt Nam phục vụ xây dựng, phục vụ phát trin bn vững (lũ, lũ quét, lụt, mưa úng, dông sét, lốc xoáy, nhiệt độ, khí hậu, động đất, sóng thn, địa hình, địa chất, sạt lở, ăn mòn và các tác động t nhiên khác: bao gm các bn đồ phân vùng, các bảng số liu v.v.).

2

Nghiên cứu làm ch thiết kế, xây dựng các công trình quy mô lớn, quan trọng và các công trình có công nghệ và kỹ thuật phức tp phc v xây dng đt nước (các công trình cao tng, nhp lớn v.v.)

3

Nghiên cứu các công nghệ mới về xử lý nền móng (móng cọc, móng bè cọc, tường vây, tng hm và h đào sâu của nhà cao tng trong đô thị, gia cố nền, xây dựng trên các vùng địa chất phức tạp): các công nghệ xây dựng công trình ngầm đô thị (dạng tuyến, dạng điểm với chiều sâu có thể lớn hơn 30 m, kể cả các không gian ngầm thông nhau của các công trình hoc cm các công trình cao tầng): công ngh thí nghim cc thích hợp cho các công trình cao tầng trong đô th.

4

Nghiên cứu tác động của gió bão, lốc xoáy, động đt và các giải pháp phòng chng và giảm thiu thiệt hại do gió bão, động đất cho nhà và các công trình xây dựng (xây mới và hiện hữu).

5

Nghiên cứu các loại kết cấu tiên tiến, hiệu qutrong xây dựng sử dụng các vật liệu mới, có tính năng cao (kết cấu bê tông với cường độ từ 60 MPa tr lên, kết cấu bê tông ứng suất trước, kết cấu lp ghép và bán lắp ghép, kết cấu thép nhẹ, kết cấu thép cường độ cao, kết cu liên hợp thép - bê tông, các loại kết cấu hiện đại và thông minh khác, kết cấu bê tông khối lớn, kết cấu nhôm, kết cấu bao che và các bộ phận phi kết cấu v.v.).

6

Nghiên cứu việc áp dụng kỹ thuật số, BIM, thành quả của cuộc CMCN 4.0 và thiết kế theo công năng trong lĩnh vực kết cấu và công nghxây dựng.

7

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý, thi công xây dựng và lp đặt thiết bị, an toàn thi công xây dựng.

8

Nghiên cứu, ứng dụng các nguyên tc thiết kế cũng như giải pháp kiến trúc, vật liệu, kết cấu đin hình nhằm đảm bảo an toàn cháy, hiu quả cho nhà và công trình, cho khu công nghiệp và khu đô th.

9

Khảo sát, đánh giá nhà cũ, nhà và công trình nguy hiểm; kim định, sửa chữa, gia cường, bảo trì, tháo dỡ và phá d nhà và các công trình xây dng.

10

Quan trắc công trình (lún, nứt, thấm, độ võng/chuyn vị, dao động, ồn v.v.): thí nghiệm kết cấu, cấu kiện: thí nghiệm mô hình nhà và công trình.

11

Xây dựng một số Phòng thí nghiệm trọng điểm về kết cấu BTCT, kết cu thép, nhôm, vách kính và mặt dựng, Phòng thí nghiệm về cháy nổ của Bộ Xây dựng đất ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn khác.

II. Lĩnh vực Vật liệu và Cơ khí xây dựng

1

Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hình thức, mẫu mã các sản phm vật liệu xây dựng (sứ vệ sinh, gạch ốp lát các loại, kính cách nhiệt, các loại vật liệu trang trí nội, ngoại thất v.v).

2

Nghiên cứu sản xuất xi măng mác cao (xi măng PC 60, PCB 60); xi măng đặc biệt (xi măng cao nhôm, xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt v.v).

3

Nghiên cứu, sản xuất phụ gia hóa học thế hệ mới, phụ gia nano và các loại phụ gia có tính năng đặc biệt phục vụ công ngh thi công xây dng tiên tiến, chế tạo vật liu và cấu kin có tính năng đặc bit.

4

Nghiên cứu áp dng công ngh thu hi khói bi của các lò luyn thép đsản xuất phgia khoáng hoạt tính cho bê tông.

5

Nghiên cứu, áp dụng bê tông cường độ cao từ 80 MPa trlên trong xây dựng: Nghiên cứu chế tạo/ứng dụng các loại bê tông có tính năng đc bit, thích ứng với điều kin khí hu Việt Nam.

6

Nghiên cứu ứng dng bê tông in 3D chế tạo, sản xuất đúc sn nhà, cấu kiện xây dựng.

7

Nghiên cứu ứng dng vật liệu và giải pháp bảo vệ công trình trong môi trường bin & chống ăn mòn.

8

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và vật liệu nano để chế tạo các loại vật liệu xây dựng có tính năng đặc biệt (như: sơn và lớp phủ chống vi khuẩn, vi rút, làm sch không khí, chng nm mốc, t làm sch...)

9

Nghiên cứu chế tạo/ ứng dụng các loại vật liệu xanh, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng... Nghiên cứu gii pháp sử dụng vật liu trong xây dng công trình xanh, tiết kiệm năng lượng.

10

Xây dựng một số Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng trọng điểmđủ năng lực thực hiện nghiên cứu/ kim định các đc trưng, tính năng của các loi vật liu xây dựng chủ yếu, vật liệu xây dựng mới, tính năng đặc biệt...

11

Nghiên cứu chế to thiết bị vn thăng, cần cu các loại, thang máy, thang cun.

12

Nghiên cứu chế to kết hợp nhp khu trang thiết bị, bơm và vận chuyn bê tông và các thiết bị thi công nhà cao tầng.

13

Nghiên cứu ứng dụng cuộc CMCN 4.0 trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực vật liệu xây dựng phục vụ chuyển đổi số ngành Xây dựng, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liu xây dng,...

III. Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc đô thị và nông thôn

1

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển đô thị và nông thôn phù hợp với kinh tế-xã hội.

2

Nghiên cứu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng quy hoạch, năng lực quản lý phát triển đô thị theo hướng hiệu quả, thực chất, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước trong kiểm soát phát triển đô th.

3

Nghiên cứu xác định các chtiêu dự báo, chtiêu kinh tế - kỹ thuật định hướng các vùng phát triển đô thị và phân bmạng lưới đô th.

4

Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đi khí hậu nh hưng trực tiếp đến phát triển hệ thng đô thị và nông thôn quốc gia đến 2030.

5

Nghiên cứu gii pháp nâng cao vai trò động lực, cực tăng trưng các vùng đô thị hóa, vùng đô thị lớn nhm tăng khả năng tích tnền kinh tế.

6

Nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị ứng phó với BĐKH, đô thị phát thải thấp, đô thị tăng trưng xanh, đô thị thông minh theo đc trưng phát triển KTXH và vùng miền.

7

Phát triển hệ thống quản lý thông tin quy hoạch xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

8

Nghiên cứu mô hình quy hoạch xây dựng và phát triển nông thôn mới ứng phó với BĐKH theo đặc trưng phát triển KTXH và vùng miền.

9

Nghiên cứu áp dng công nghệ số, GIS và cuộc CMCN 4.0 trong lập và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn.

10

Nghiên cứu gii pháp giữ gìn bn sắc kiến trúc, văn hóa và nâng cao chất lưng sống trong kiến trúc đô thị, nông thôn.

11

Nghiên cứu giải pháp nâng cao diện mạo kiến trúc đô thị và bn sc riêng về hình thức kiến trúc, tính hiện đại, công nghệ xây dựng, tính hi nhp thông qua giá trsử dụng và giá tr nghthuật.

12

Nghiên cứu kiến trúc công trình, kiến trúc cảnh quan, môi trường trong kiến trúc đảm bảo phát triển bền vng, lịch s, văn hóa của tng đa phương, từng vùng, miền trên phạm vi cả nước.

13

Nghiên cứu phát triển giá trị truyền thống, bản sắc riêng của kiến trúc truyền thống Việt Nam, tiếp thu có sáng tạo các xu hướng kiến trúc thế giới cho khu vực nông thôn, các làng xã ven đô.

14

Nghiên cứu ứng dụng kết quả của cuộc CMCN 4.0 trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, như: thực tại o (VR), thực tại tăng cường (AR), ...

IV. Lĩnh vực Kỹ thuật công trình, Môi trường, Tiết kiệm năng lượng và Công trình xanh

1

Nghiên cứu các giải pháp tối ưu hóa, công ngh s và công nghthông minh cho cấp thoát nước.

2

Nghiên cứu áp dng công nghthu hồi, xử lý nước thải tiên tiến.

3

Nghiên cứu công nghtái sử dụng nguồn nước phc v cho các mục đích khác nhau.

4

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý, vận hành tòa nhà đảm bo sức khỏe, môi trường, sử dụng năng lưng tiết kiệm và hiu qu.

5

Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới sử dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió v.v.) trong khai thác vận hành tòa nhà và phc vsản xuất kinh doanh.

6

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng cho các loại tòa nhà có diện tích sàn trên 2500 m2 và triển khai dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho một số loại tòa nhà (nhà ở, nhà chung cư, văn phòng công sở, khách sạn, nhà công nghiệp v.v.).

7

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xây dựng xanh và triển khai dán nhãn công trình xanh cho các tòa nhà với các tiêu chí đánh giá phù hợp với điều kin Việt Nam.

8

Nghiên cứu thúc đy mô hình các tòa nhà sử dụng ít năng lượng và hướng tới các tòa nhà sử dụng năng lượng gn bng không (tn dng các nguồn năng lưng tái to như: điện mặt trời, điện gió, địa nhiệt v.v.).

9

Nghiên cứu, áp dụng các hệ thống kỹ thuật tòa nhà hiệu suất cao, ứng dụng công nghệ thiết bị điều khin thông minh nhằm sdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà (hệ thống điều hòa thông gió, hệ thng cp nước, chiếu sáng, thang máy, hệ thống qun tòa nhà (BMS), thông tin liên lạc v.v.). Nghiên cứu áp dụng mô phng tiêu thụ năng lưng trong tòa nhà

10

Nghiên cứu, áp dụng BIM trong thiết kế và tổ chức thi công hệ thng M&E đồng bộ với kiến trúc và hệ kết cu công trình.

11

Nghiên cứu, áp dng các h thng chống sét hin đại, h thng ni đất an toàn trong xây dng.

12

Phổ biến các gii pháp, công nghệ, mô hình, ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật công trình, môi trường và tiết kiệm năng lưng, công trình xanh

V. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị

1

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý nước mặn, nước lợ, tái sử dụng nước mưa cho các vùng bị xâm nhập mặn và khó khăn về nguồn nước.

2

Nghiên cứu khai thác và cp bổ sung nguồn nước ngm hợp lý ti các đô thlớn.

3

Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thng htrữ nước mưa, nước mặt và công trình ngăn mặn, xả lũtính đến biến đổi khí hu.

4

Nghiên cứu mô hình thoát lũ đa chức năng, giải pháp nâng cao năng lực của các hệ thng thoát nước, phòng chống ngập úng các đô thị lớn phù hợp với kịch bn biến đổi khí hậu.

5

Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải, bùn thải phù hợp điều kiện tự nhiên và khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận.

6

Nghiên cứu gii pháp tách nước mưa khỏi nước sinh hot và công nghệ xử lý tái sử dụng nước mưa.

7

Nghiên cứu xây dng bn đồ công trình ngầm, xây dựng cơ sở dữ liệu và qun lý không gian ngm đô th hiu qu.

8

Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng và quản lý khai thác không gian ngầm hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ hiệu quả cho các yêu cầu về dân sinh, an ninh, quốc phòng

9

Nghiên cứu giải pháp phát triển, tích hợp không gian ngm nhiều tng, kết nối liên thông, chống ùn tc các đô thị lớn.

10

Phát triển hệ thống qun lý thông tin hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng cơ sdữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị.

VI. Lĩnh vực Kinh tế xây dựng, Mô hình thông tin xây dựng (BIM), chuyn đi số và áp dụng thành tựu cuộc CMCN 4.0 trong xây dựng

1

Nghiên cứu, đổi mới, phát trin lĩnh vực kinh tế và định mức xây dựng theo kịp với sự phát trin của Ngành xây dựng, đảm bảo hội nhập quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

2

Nghiên cứu các chương trình đào tạo, cập nhật, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ tư vấn trên các lĩnh vực chyếu của Ngành; đẩy mạnh khung chương trình đào tạo nguồn nhân lực và triển khai thí điểm.

3

Nghiên cứu áp dụng khoa học quản lý xây dựng theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

4

Nghiên cứu phát trin hạ tầng thông tin, ứng dụng các công nghệ, phương pháp, mô hình, các phần mềm chuyên dụng hiện đại phục vụ cho công tác tư vấn xây dựng trên các lĩnh vực chủ yếu.

5

Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tng kỹ thuật số, ứng dụng CNTT bảo đảm tính đồng bộ, sự kết nối liên ngành và liên vùng.

6

Thực hiện kế hoạch Chuyển đổi sngành Xây dựng, hoàn thiện xây dựng hệ thng cơ sở dữ liệu sphục vụ quản lý và tư vn xây dựng.

7

Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng, triển khai BIM, thành quả cuộc CMCN 4.0 trong hoạt động xây dựng.

VII. Phát triển đô thị, Phòng chng thiên tai và Biến đổi khí hậu

1

Các cơ sở khoa học cho phát triển đô thquy mô lớn ứng dng gii pháp đô th thông minh.

2

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh.

3

Nghiên cứu giải pháp vt liệu, kỹ thuật bo trì, sửa chữa, gia cố nhà ở có giá trị lịch sử trong các đô thị có chịu tác động của biến đổi khí hậu (Hội An, Huế, ...).

4

Phối hợp xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu thiên tai quốc gia phục vụ cho ngành Xây dựng để đảm bảo an toàn cho công trình và khu dân cư, đô thị.

5

Nghiên cứu giải pháp điển hình nhà ở quy mô nhphòng chống tác động thiên tai.

6

Tiếp cận vn đ“Công nghệ xanh” từ khía cạnh quy hoạch để phát trin các đô thị Việt Nam theo hướng xanh, bền vững và đô thị thông minh.

7

Xây dựng các nguồn lực (nhân lực, cơ chế chính sách, hệ sinh thái công nghệ - Eco-technology...) quốc gia về phát triển và ứng dụng công nghệ xanh.

8

Phòng chống và gim thiu sự cố do cháy nổ, động đất và các thiên tai khác, phòng chống sự cố môi trường trong các đô thị lớn

9

Mrộng và nâng cao năng lực nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trong lĩnh vực an toàn cháy cho nhà và công trình đáp ứng nhu cầu phát triển mới.

10

Phát triển hệ thống qun lý thông tin phát triển đô thị, giám sát phát triển đô thị theo quy hoạch; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý phát triển đô thị

VIII. Lĩnh vực Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

1

Soát xét, rà soát và cập nhật các tiêu chun, quy chun hiện có theo hướng đổi mới, đáp ứng nhu cu thực tiễn và sự phát triển của ngành Xây dựng.

2

Nghiên cứu biên soạn “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng” đáp ứng với yêu cu qun lý Nhà nước và phát triển của Ngành.

3

Nghiên cứu biên soạn “Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng” đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phát triển của Ngành.

4

Biên soạn giáo trình đào tạo về hệ thng tiêu chun, quy chuẩn xây dựng, Tổ chức ph biến, tập hun các Quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành

5

Phát triển hệ thống cơ sdữ liệu về hệ thống tiêu chun, quy chuẩn xây dựng; đưa các tiêu chun thiết kế vào các phần mm thương mại phục vụ thiết kế, thi công.

6

Hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực xây dựng.

IX. Lĩnh vực Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu ngành xây dựng

1

Kho sát đánh giáđề xuất gii pháp tăng cưng công tác quản lý hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2

Nghiên cứu gii pháp nâng cao hoạt động đánh giá liên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

3

Nghiên cứu hoàn thiện, đi mới phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành Xây dng.

4

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hoạt động đánh giá liên phòng và công nhn ln nhau.

X. Lĩnh vực Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực KH&CN ngành Xây dựng

1

Đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo nghiệp vụ qun lý và chuyên môn theo theo hướng tiên tiến, gn với thực tin phát triển KH&CN trong nước và thế giới

2

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành xây dựng theo các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu chuyn đổi số, cách mng công nghiệp ln thứ tư

3

Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu và đào to của ngành Xây dng theo hướng tiếp cn và làm chủ KH&CN tiên tiến

4

Đu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu cho các cơ sở nghiên cứu và đào to đáp ứng yêu cầu đ ra.

5

Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, kết hợp với đào tạo nguồn nhân lc KH&CN đáp ứng yêu cu của Ngành.

MINISTRY OF CONSTRUCTION OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No. 11/QD-BXD

Hanoi, January 11, 2023

 

DECISION

STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION IN CONSTRUCTION INDUSTRY BY 2030

MINISTER OF CONSTRUCTION

Pursuant to the Law on Science and Technology dated June 18, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 52/2022/ND-CP dated August 08, 2022 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Construction; 

Pursuant to Decision No. 804/QD-BXD dated June, 30 2021 of the Minister of Construction on promulgation of the action plan of construction industry for implementation of Resolution of the 13th National Congress of the Communist Party;

Pursuant to Decision No. 569/QD-BXD dated May 11, 2022 of the Prime Minister on promulgation of the strategy for development of science, technology and innovation by 2030;

Pursuant to Resolution No. 29-NQ/TW dated November 17, 2022 of the Central Committee at the 6th meeting of the 13th Central Committee of the Communist Party on acceleration of the national industrialization and modernization to 2030 with a vision to 2045;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.HEREBY DECIDES:

Article 1. The strategy for development of science, technology and innovation in construction industry by 2030 (hereinafter referred to as “ the Strategy), with the following contents, is promulgated:

I. VIEWPOINTS

- Science, technology and innovation are the important driving force to develop modern productive force, innovate growth models and improve productivity, quality and competitiveness of the economy; closely connect with production and management practices in construction industry towards applied research and transfer of advanced technology in the world; contribute to good performance of the tasks of construction industry in industrialization and modernization and the objectives set out in Resolution No. 29-NQ/TW dated November 17, 2022 of the Central Committee at the 6th meeting of the 13th Central Committee of the Communist Party on acceleration of the national industrialization and modernization to 2030 with a vision to 2045;

- Develop science, technology and innovation with specific focus and goals to create the driving force for the development of construction industry, natural resource saving, environmental protection and response to climate change.

- Ensure resources for the development of science, technology and innovation in construction industry. Among them, State resources play the leading role and social resources play the decisive role to focus on development of the science and technology market.

II. OBJECTIVES

1. General objectives

- Achieve objectives for assurance about capacity for design and construction of modern and complex works in sectors with all scales; master technology and develop production of construction materials into a strong economic sector which reaches an advanced and modern level and basically meets domestic demand; limit and proceed to stop construction materials production activities that ineffectively use natural resources and cause environmental pollution, give priority to the development of green and new eco-friendly materials; gradually complete mechanisms and policies to promote construction of green and energy efficient buildings.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Develop a sustainable urban system towards a green and smart city, adaption to climate change, prevention and control of natural disasters and epidemics, high network connectivity and close association with industrialization and modernization.

- Promote scientific research and application and technology development. In particular, the priority is given to development of technology with high applicability in conformity with Vietnam's conditions.

- Innovate mechanisms and methods of scientific research and application towards specificity and practicality, quantification of results and promotion of selection and commission of scientific research.

- Improve the autonomy of research institutes according to the roadmap, pilot the transformation of some institutes into a model of science and technology enterprise.

2. Specific objectives

- Master the design and construction of large-scale works with complex technical requirements (underground space, underground works, tube-shaped and point-shaped underground structures with the depth of more than 30m, buildings with the height of more than 150m,..).

- Apply and transfer advanced construction technology, ensure resource and energy saving, environmental protection, adaptation to climate change, thereby contributing to reduction in net emissions according to the Government's roadmap.

- Research and develop new construction materials with high performance, effectiveness, energy saving, and environmental friendliness and protection; study application of recycled materials in construction works.

- Innovate and complete construction planning methods; complete regulations relevant to urban management, urban and rural architecture, towards sustainability, modernity, identity in conformity with the development conditions of each local area.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Research into innovation and completion mechanisms, policies, economic and technical norms in conformity with reality, thereby contributing to promotion the development of construction industry.

- Study scientific and practical bases to complete the compilation of a set of national technical regulations on construction and a system of national standards for the construction industry according to the approved roadmap.

- Study the practical basis to complete management system, laboratory certification; innovate and strengthen management of measurement of the quality of products and goods in the construction industry.

- Ensure the quantity and quality of human resources in science and technology on par with other countries in the region and the world to meet the development needs of the construction industry.

III. ORIENTATION TO DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION BY 2030

1. Design, construction of works and construction technology

- Study and update database on natural impacts in Vietnam for construction and sustainable development (flood, flash flood, inundation, thunderstorms, tornado, temperature, climate, earthquake, tsunami, topography, geology, landslide, corrosion and other natural impacts  including zoning maps, data tables, etc).

- Study and achieve mastery of design and construction of large-scale and important works, works on sea and islands (high-rise buildings, large-span works, important works for construction and protection of the country, works with other complex technology and techniques, etc.).

- Research into new technologies for foundation treatment (shallow foundation, pile foundation, slurry wall, basement and deep excavation pit of high-rise buildings in urban areas, foundation reinforcement, construction on complex geological areas, etc.); technologies for construction of urban underground works (tube-shaped and point-shaped underground structures) with great depth.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Research into advanced structures in construction with new and high-performance materials (concrete structures with strength of 60 MPa or more, prestressed concrete structures, assembled and semi-assembled structures, light steel structures, high-strength steel structures, steel-concrete composite structures, other modern and intelligent structures, cladding structures and non-structural components, etc.).

- Promote application of digital technology, BIM and achievements of Industry 4.0 in the field of structure and construction technology.

- Study application of advanced and modern technologies to construction management, construction safety, construction and installation of new equipment on works, ....

- Study and apply design principles and solutions to typical structure, architecture and material to ensure fire and explosion safety in an effective manner for houses and buildings, industrial parks and urban areas.

- Assess old houses, houses and dangerous structures; inspect, repair, reinforce, carry out maintenance, dismantle and demolish houses and construction works.

- Monitor construction works (subsidence, cracking, seepage, deflection/displacement, oscillation, ...); take testing of structures and components; carry out experiment with models of houses and buildings.

2. Construction materials and mechanics

2.1. Study and achieve mastery of technology for production of basic and high-grade construction materials for advanced construction technology:

- Research into improvement of the quality, forms and models of construction material products (sanitary ware, tiles, interior and exterior decoration materials, etc.).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Study application of technology for production of active mineral admixtures for high performance concrete (Silicafume, Puzolan, thermoelectric fly ash, blast furnace slag, etc.).

- Apply modern methods in testing and inspection of the quality of construction materials; modernize laboratory facilities, system of technical standards in construction materials and components.

2.2. Research and apply advanced technologies for production of construction materials to reduce greenhouse gas emissions, save energy and natural resources:

- Research into improvement of the effectiveness of production of safety, energy-saving and decorative glass products.

- Study application of new materials which are effective in use and energy saving in conformity with Vietnam's conditions.

- Research into production of unbaked construction materials to replace baked bricks. In particular, the production of unbaked construction materials accounts for 35-40% of the total number of bricks by 2025 and 40 - 45% of the total number of bricks by 2030; ensure the proportion of unbaked construction materials used for construction works according to regulations.

- Research into production of decorative and insulation paints for civil and industrial construction.

2.3. Research and apply new and effective technology for production of construction materials:

- Study application of technology for collection of raw materials to production of high water-reducing chemical additives and special additives for advanced concrete technology and concrete pumping technology for high-rise buildings.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Research into renewable construction materials in conformity with both structural and finishing construction, especially, finishing construction materials to meet requirements for architecture towards simulation of traditional materials existing in nature.

- Study application of nanotechnology and nanomaterials to production of construction materials with special features including anti-bacterial, anti-virus paint and coating, air purification, mold prevention and self clean ...

2.4. Study application of technology to recycling and reuse of construction waste in conformity with specific needs of Vietnam:

- Study application and achieve mastery of technology for waste recycling to produce construction materials and protect environment, save resources. It is possible to replace natural sand, clay and other natural coarse aggregates, etc.

- Research into technological solutions to use about 15-20 million tonnes of waste to produce unbaked construction materials.

2.5. Construction mechanics:

- Achieve mastery of design, manufacturing and assembly of some machines and equipment to meet requirements for construction in Vietnam, gradually master the domestic market.

- Research into manufacturing and achieve mastery of technology for pumping and transport of concrete for construction of high-rise buildings, lifting equipment, transfer of some suitable equipment to gradually develop synchronous production in Vietnam.

- Research into manufacturing, improvement, modernization, automation and application of Industry 4.0 technologies to the system of equipment and technologies for production of construction materials towards improvement of the quality of products in order to ensure competitiveness, meet domestic demands and promote export.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.1. Urban and rural planning:

- Study and develop urban and rural planning in association with socio-economic development; promote the role of large urban zones, large urban areas, economic corridors, key economic regions, form national growth poles with international competitiveness.

- Study urban and rural planning solutions to ensure national defense and security and harmonize the interests of the country, regions, local areas and the people in conformity with the development context in Industry 4.0 era.

- Study environmentally sustainable urban and rural development in association with natural conditions, response to climate change, epidemics prevention, natural resources and energy saving, synchronous infrastructure, gradual modernization and conformity with conditions for the development of each local area.

- Research and develop a rural development program towards sustainability, close linkage between urban areas and rural areas, connection between urban areas and rural areas, ecological and environmental stability, maintenance of national green infrastructure system, effective use of natural resources and land, environmental protection and ecological balance.

- Research and develop an urbanization process in order to ensure positive effects, increase incomes, reduce poverty and promote economic growth via transformation of economy, administration, population, space and social welfare; effectively solve problems arising in the process of urbanization, challenges in case of rapid development of new urban areas, residential areas in urban areas and old urban areas.

- Study methods of urban and rural development management in order to ensure science, predictability, feasibility, thrift and effective use of resources of the country.

- Research into innovation of methods of urban development planning and management in conformity with socialist-oriented market economy, international integration and strengthening the effectiveness of State's management in control of urban development.

- Study application of digital technology, GIS and Industry 4.0 to formulation and management of urban and rural planning.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Study architectural forms in urban development to ensure modernity and integration.

- Study the architectural order of the whole urban area or sub-zones in order to ensure strict and unified control and individual creation, ensure urban architecture beauty and obtain its own identity via use value and artistic value.

- Study creation of the beauty of urban architecture, harmonizing architectural works, technical infrastructure works and nature.

- Study landscape architecture for works and urban areas, preserve and embellish valuable architectural heritages and natural landscapes.

- Design architecture in order to ensure spatial connectivity, unity of architectural form, use of space, new materials, new structures, natural resource saving, land saving and environmental friendliness.

- Study development of traditional values ​​and unique identities of traditional architecture, creatively absorb architectural trends in the world for rural areas and peri-urban villages.

- Study application of the achievements of Industry 4.0 in architectural design including virtual reality (VR), augmented reality (AR), ...

4. Construction engineering, environment and energy saving

4.1. Water supply and drainage in buildings and works:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Study application of advanced technology to wastewater recovery and treatment.

- Research into technology for reuse of water sources for different purposes.

4.2. Energy efficient buildings, green buildings and environmental protection

- Study application of intelligent and advanced technology to management and operation of buildings to ensure health, environment, economical and effective use of energy.

- Research into application of new technologies with renewable energy (solar power, wind power, geothermal energy, etc.) to operation of buildings, production and business.

- Study development of energy consumption norms for buildings with over 2500 m2 of floor area and application of energy saving labels to some types of buildings (apartments, offices, hotels, hospitals, schools, trade and services, etc.).

- Research into completion of green construction technology and application of green building labels to buildings with evaluation criteria in conformity with Vietnam's conditions.

- Study application of simulation of energy consumption to buildings.

- Study promotion of the model of low-energy buildings and developing nearly zero energy building.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Study and apply high-performance building engineering systems, apply intelligent control technology in order to economically and effectively use energy in buildings (air-conditioning and ventilation systems, water supply system, lighting, elevators, building management systems (BMS), communications, etc.).

- Study and apply modern lightning protection system and safe grounding system in construction.

- Study and apply modern, safe and effective fire and explosion prevention technologies to construction works, urban areas and industrial zones, etc.

5. Technical infrastructures

5.1. Water supply:

- Research into completion of regulations on management of water industry, application of technical advances, energy saving and environmental friendliness; apply modernization and automation technology to water supply industry to ensure quality, stability and sufficient flow.

- Research into completion of planning, investment in technology, development, maintainance and management of operation of water supply system.

- Study solutions to manage and use of water sources to adapt to climate change; complete the planning for water resources, manage, monitor and protect water sources; control discharge into water sources.

- Research into proposal for construction of the system of rainwater and surface water storage reservoirs and works for prevention of saltwater and discharge of floods with account taken of climate change.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Make drainage planning for large urban centers and coastal urban areas to adapt to climate change; develop urban inundation maps according to climate change scenarios; develop regulations on management of detention basins, optimize and synchronize water regulation with ecology, landscape and other functions.

- Develop technical framework in drainage and treatment of wastewater for collection and re-treatment of rainwater.

- Develop drainage systems in large urban areas, urban areas in river basins heavily affected by natural disasters (floods, inundation, high tides...) which cause great impacts on environment and life.

5.3. Urban lighting:

Apply energy-saving technologies, strengthen the use of renewable energy in urban lighting.

5.4. Urban transport infrastructure, urban underground construction management:

- Study solutions to effective use of urban space for land clearance, limitation of overload of infrastructure system, development of infrastructure for prevention of congestion, enhancement of connectivity and assurance about adaptation to climate change, sea level rise and flood prevention.

- Research into planning, construction and management of extraction of underground space to ensure the effectiveness in land use, economical use of natural resources and energy and environmental protection in order to meet requirements for people's livelihood, national defense and security.

- Research into integrated use of multi-storey underground space in connection with other urban technical infrastructure works to ensure interoperable operation of technical infrastructure system.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Study application of digital technology, geographic information system and Industry 4.0 to urban technical infrastructure management.

- Research into completion and innovation in the cost and price management mechanism to meet objectives of socialization and improve the effectiveness of extraction and use of urban technical infrastructure systems.

6. Construction economy, building information modeling (BIM), digital transformation and application of achievements of Industry 4.0 to construction

6.1. Construction norms and economy:

- Research, innovate and develop construction norms and economy to keep pace with the development of the construction industry, ensure international integration and conform to practice in Vietnam.

- Research into supplement and completion of the system of instruments, economic - technical indicators, economic - technical norms, prices of construction products to meet requirements for completion and innovation of the mechanism for determination and management of costs and prices of construction products by 2030.

6.2. Construction consultancy:

- Study solutions to design and new materials for construction of high-rise buildings, important public and industrial works, construction works in complex conditions.

- Study typical design solutions, reduce construction price to serve the national housing development strategy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6.3. Building information modeling (BIM), digital transformation and application of the achievements of Industry 4.0 to construction:

- Build a database of the construction industry integrated in sectors including planning, architecture, construction to serve statistics, forecast about supply and demand for human resources of the construction industry, construction materials, housing, and real estate market etc. from central level to local level in order to serve as the basis for development of the policy, management of construction market and real estate market.

- Carry out digital transformation and successfully construct the e-Government of the Ministry of Construction, complete the entire digital database to serve the e-Government of the Ministry of Construction.

- Develop BIM in construction activities and project operation management. Promote the application of information technology to management, extraction and operation of infrastructure system in design, organization of construction and operation of works.

7. Urban development, climate change and natural disaster management

- Research into theoretical and practical bases for identification of objectives, targets or framework programs for urban green growth development and response to climate change, and development of smart urban areas in conformity with Vietnam’s conditions.

- Research into development of training and refresher training programs and carry out refresher training in professional knowledge about urban green growth development, response to climate change and development of smart urban areas.

- Study application of technologies and techniques to urban green growth development and response to climate change, development of smart urban areas in conformity with Vietnam's conditions.

8. Technical regulations and standards in construction

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Review and update existing standards and complete construction standards according to the orientation of the Prime Minister's Project 198 in 2018 before 2030.

- Study and develop national standards for new and recycled materials.

9. Measurement, quality of products, goods of construction materials

- Study solutions to strengthen management of the system of construction laboratories, promote interlaboratory evaluation and improve the quality of operation of construction laboratories.

- Research into completion and innovation in methods of assessment of the quality of construction products and goods. Promote assessment and certification of standard conformity and technical-regulation conformity in order to improve management of the quality of products and goods of construction materials.

- Increase the capacity and equipment of laboratories, focus on investment in some key laboratories to serve State management of the construction industry.

10. Training and development of human resources in science and technology in construction industry

- Research into innovation in training programs and curricula towards advances and integration in association with programs and projects of the Ministry of Construction.

- Research into improvement of the capacity of lecturers, teachers, officials and researchers at academies, universities and research institutes under the Ministry in order to get qualifications on par with other countries in the region and the world, experience, reputation for knowledge and foreign languages, and meet the development needs of the construction industry.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The list of key tasks in implementation of the Strategy for development of science, technology and innovation in construction industry by 2030 is elaborated in the Appendix attached to the Decision and serves as a basis for making an annual list of tasks in science and technology of the Ministry of Construction.

Article 2. Implementation

1. Science - Technology and Environment Department:

a) Take charge and cooperate with relevant agencies and units in implementation of the Strategy; organize dissemination, guidance and development of the implementation plan of the Strategy; inspect, supervise, urge, summarize and report implementation of the Strategy on an annual basis to the Minister; organize a preliminary and final review of implementation of the Strategy by 2031.

b) During the process of implementation, the Department of Science, Technology and Environment, according to actual situation of implementation, shall propose adjustment and supplement to the tasks of science and technology.

2. The Department of Planning and Finance shall ensure allocation and mobilization of financial resources to carry out tasks, programs, schemes, projects and topics to achieve the objectives set out in the Strategy.

3. Research institutes and training institutions under the Ministry

a) Organize the implementation of the Strategy within the scope of their assigned functions and tasks according to applicable regulations of the Law.

b) Specify the objectives, orientations to relevant the tasks and measures in the Strategy for development of science, technology and innovation by 2030 of the Ministry into the 5-year, annual development strategy and plan.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Chief of the Office, Director of Science - Technology and Environment Department, Director of Department of Planning and Finance and Heads of relevant agencies and units shall be responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

MINISTER
Nguyen Thanh Nghi

 

APPENDIX

LIST OF KEY TASKS IN IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION IN CONSTRUCTION INDUSTRY BY 2030
(Enclosed with Decision No. 11/QD-BXD dated January 11, 2023 of the Minister of Construction)

NO.

Name of tasks

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I. Design, construction of works and construction technology

1

Study and update database on natural impacts in Vietnam for construction and sustainable development (flood, flash flood, inundation, thunderstorms, tornado, temperature, climate, earthquake, tsunami, topography, geology, landslide, corrosion and other natural impacts including zoning maps, data tables, etc.)

 

2

Study and achieve mastery of design and construction of large-scale and important works, and works with other complex technology and techniques, etc for development of the country (high-rise buildings, large-span works, etc.)

 

3

Research into new technologies for foundation treatment (pile foundation, pile raft foundation, slurry wall, basement and deep excavation pit of high-rise buildings in urban areas, foundation reinforcement, construction on complex geological areas, etc.); technologies for construction of urban underground works (tube-shaped and point-shaped underground structures with a depth which may be more than 30m, interconnected underground spaces of works or clusters of high-rise buildings); pile testing technology in conformity with high-rise buildings in urban areas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4

Study impacts of wind storm, tornado, earthquake and solutions to prevention and minimization of damage caused by wind storm and earthquake for houses and construction works (new and existing works).

 

5

Research into advanced and effective structures in construction with new and high-performance materials (concrete structures with strength of 60 MPa or more, prestressed concrete structures, assembled and semi-assembled structures, light steel structures, high-strength steel structures, steel-concrete composite structures, other modern and intelligent structures, large block concrete structures, aluminum structures, cladding structures and non-structural components, etc.).

 

6

Study application of digital technology, BIM, the achievements of Industry 4.0 and functional design to construction technology and structure.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Study application of advanced and modern technologies in management, construction and installation of new equipment, construction safety.

 

8

Study and apply design principles and solutions to typical structure, architecture and material to ensure fire safety in an effective manner for houses and buildings, industrial parks and urban areas.

 

9

Survey, assess old houses, houses and dangerous structures; inspect, repair, reinforce, carry out maintenance, dismantle and demolish houses and construction works.

 

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

11

Build some key laboratories on reinforced concrete structures, steel and aluminum structures, glass walls and facades, and fire and explosion laboratories of the Ministry of Construction in Hanoi, Ho Chi Minh City and other big cities.

 

II. Construction materials and mechanics

1

Research into improvement of the quality, forms and models of construction material products (sanitary ware, tiles, insulating glass, interior and exterior decoration materials, etc.).

 

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

3

Research and manufacture new-generation chemical additives, nano-additives and additives with special features to serve advanced construction technology, manufacture materials and components with special features.

 

4

Study application of technology for collection of smoke and dust from steelmaking furnaces to produce active mineral admixtures for concrete.

 

5

 Study and apply high-strength concrete of 80 MPa or more in construction; study manufacturing/application of concrete with special features that can adapt to climate of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6

Study application of 3D printed concrete to fabricate and manufacture prefabricated houses and construction components.

 

7

Study application of materials and solutions to protection of works in marine environment and anti-corrosion.

 

8

Study application of nanotechnology and nanomaterials to produce construction materials with special features including anti-bacterial, anti-virus paint and coating, air purification, mold prevention and self clean ...

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Research into manufacturing/application of green, environmentally friendly, energy-saving materials... Study solutions to use of materials in green and energy-saving construction works

 

10

Build some key laboratories on construction materials that are capable of conducting research/testing of the characteristics and features of major construction materials, new construction materials with special features ...

 

11

Research into manufacturing of hoists, cranes, elevators and escalators.

 

12

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

13

Study application of Industry 4.0 to production and use of construction materials; research into development of a database on construction materials for digital transformation of the construction industry, traceability and assurance about the quality of products and goods of construction materials,...

 

III. Urban and rural architecture, planning

1

Research into completion of mechanisms and policies on urban and rural development in conformity with socio-economic conditions.

 

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

3

Study forecast criteria, economic - technical indicators for orientation to urban development zones and urban network distribution.

 

4

Predict development trends, development scenarios and climate change that directly affect the development of the national urban and rural system by 2030.

 

5

Study solutions to improvement of the role of driving force and growth pole in urbanized areas and large urban areas in order to increase the capacity of economy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6

Research urban development models to respond to climate change, low emission urban areas, green growth urban areas, smart urban areas according to socio-economic development characteristics and regions.

 

7

Develop construction planning information management system; build a national database on urban and rural planning

 

8

Research the model of planning for construction and development of new rural areas to respond to climate change according to socio-economic development characteristics and regions.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Study application of digital technology, GIS and Industry 4.0 to formulation and management of urban and rural planning.

 

10

Study solutions to preservation of architectural and cultural identity and improvement of the quality of life in urban and rural architecture.

 

11

Study solutions to improvement of the appearance of urban architecture and its own identity in terms of architectural form, modernity, construction technology, integration via use value and artistic value.

 

12

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

13

Study traditional values ​​and unique identities of traditional architecture, creatively absorb architectural trends in the world for rural areas and peri-urban villages.

 

14

Study application of the achievements of Industry 4.0 to architectural design including virtual reality (VR), augmented reality (AR), ...

 

IV. Construction engineering, environment, energy saving and green buildings

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

2

Study application of advanced technology to wastewater recovery and treatment.

 

3

Study technology for reuse of water sources for different purposes.

 

4

Study application of intelligent technology to management and operation of buildings to ensure health, environment, economical and effective use of energy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5

Research into application of new technologies with renewable energy (solar power, wind power, etc.) to operation of buildings, production and business.

 

6

Research into energy consumption norms for buildings with over 2500 m2 of floor area and application of energy saving labels to some types of buildings (residential houses, apartments, offices, hotels and industrial houses, etc.).

 

7

Research into completion of green construction technology and application of green building labels to buildings with evaluation criteria in conformity with Vietnam's conditions.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Study the model of low-energy buildings and development of nearly zero energy building (utilization of renewable energy sources including: solar power, wind power, geothermal power, etc.).

 

9

Research and apply high-performance building engineering systems, apply intelligent control technology in order to economically and effectively use energy in buildings (air-conditioning and ventilation systems, water supply system, lighting, elevators, building management systems (BMS), communications, etc.). Study application of simulation of energy consumption to buildings.

 

10

Study and apply BIM to design and construction of the mechanical and electrical system in sync with the architecture and structural system of the work.

 

11

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

12

Disseminate solutions, technologies, models and applications in construction engineering, environment and energy saving, green building

 

V. Urban technical infrastructure

1

Study and apply technology to treatment of saltwater and brackish water, reuse of rain water for areas affected by saline intrusion and areas with difficulties in water resources.

 

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

3

Research into proposal for construction of the system of rainwater and surface water storage reservoirs and works for prevention of saltwater and discharge of floods with account taken of climate change.

 

4

Study flood drainage models with variety of functions, solutions to improvement of the capacity of drainage systems and prevention of flooding in big urban areas in conformity with climate change scenarios.

 

5

Study and select wastewater and sludge treatment technology in conformity with natural conditions and load capacity of the receiving source.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6

Study solutions to separation of rainwater from domestic water and technology for reuse of rainwater.

 

7

Research into maps of underground works, databases and management of urban underground spaces in an effective manner.

 

8

Research into planning, construction and management of extraction of underground space in a reasonable manner to ensure natural resource saving and environmental protection for fulfillment of requirements for people's livelihood, national defense and security.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Study solutions to development and integration of multi-storey underground space, interconnection and anti-congestion in big urban areas.

 

10

Develop urban technical infrastructure information management system; build a database on urban technical infrastructure

 

VI. Construction economy, building information modeling (BIM), digital transformation and application of achievements of Industry 4.0 in construction

1

Research, innovate and develop construction norms and economy to keep pace with the development of the construction industry, ensure international integration and conform to practice in Vietnam.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Research training programs, update and supplement knowledge, and carry out refresher training in professional skills for consultants in key sectors of the construction industry; strengthen the framework of program for training in human resources and pilot implementation.

 

3

Study application of construction management science towards regional and international integration.

 

4

Research into development of information infrastructure and application of modern technologies, methods, models and specialized software to construction consultancy in major sectors.

 

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

6

Implement the plan for digital transformation of the construction industry, complete the construction of a digital database system for construction management and consultancy.

 

7

Study application and development of BIM and achievements of Industry 4.0 in construction.

 

VII. Urban development, climate change and natural disaster management

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

2

Build a system of national standards for the construction industry to serve the development of smart urban areas.

 

3

Study material solutions and techniques for maintenance, repair and reinforcement of houses with historical value in urban areas affected by climate change (Hoi An, Hue, ...).

 

4

Cooperate in construction and extraction the national database on natural disasters for the construction industry to ensure the safety of works, residential areas and urban areas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5

Study typical solutions for small-scale houses to management of natural disasters.

 

6

Approach the issue of "Green technology" from planning to develop urban areas in Vietnam towards green, sustainable and smart urban areas.

 

7

Build national resources (human resources, mechanisms and policies, eco-technology...) for the development and application of green technology.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prevent and mitigate incidents caused by fire, explosion, earthquake and other natural disasters, prevent environmental incidents in big urban areas

 

9

Expand and improve capacity for theoretical and experimental research in fire safety for houses and buildings to meet development needs.

 

10

Develop urban development information management system, urban development monitoring system according to planning; build a database on urban development management

 

VIII. Technical regulations and standards in construction

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Review and update existing standards and regulations towards innovation, fulfillment of practical needs and development of the construction industry.

 

2

Research into compilation of "National Technical Regulations on Construction" to meet requirements for state management and development of the construction industry.

 

3

Research into compilation of "National Technical Standards of Construction" to meet requirements for state management and development of the construction industry.

 

4

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

5

Develop a database system of the system of standards and regulations on construction; put design standards into commercial software for design and construction.

 

6

Develop international cooperation on standards and regulations on construction.

 

IX. Measurement, quality of products, goods of construction materials

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

2

Study solutions to improvement of interlaboratory evaluation activities in the construction industry.

 

3

Research into completion and innovation in methods of assessment of the quality of construction products and goods.

 

4

Research into development of a database on a system of laboratories in construction, interlaboratory evaluation activities and mutual recognition.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.X. Training and development of human resources in science and technology in construction industry

1

Innovate programs and curricula of training in management and professional skills towards advances in association with the practical development of science and technology in the country and the world.

 

2

Develop programs for training and refresher training for managers in the construction industry according to sectors to meet requirements for digital transformation and the fourth industrial revolution.

 

3

Carry out refresher training and training and improve the capacity and qualifications of managers, teachers and researchers in research and training institutions of the construction industry towards approach and mastery of advanced science and technology

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4

Invest facilities and research equipment for research and training institutions to meet requirements that have been set out.

 

5

Research into innovation in mechanisms and policies to attract high-quality human resources in science and technology in connection with training for human resources in science and technology to meet requirements of the construction industry.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/QĐ-BXD ngày 11/01/2023 về Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.246

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!