Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1069/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1069/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1069/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể "Xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội với các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tư pháp.

2. Đối tượng thụ hưởng: Trường Đại học Luật Hà Nội.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng mới Cơ sở 2 của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tạo tiền đề thuận lợi cho mô hình quản trị đại học tiên tiến góp phần phát triển thành trường đại học trọng điểm, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực pháp luật, cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho xã hội; có quy mô phù hợp với các mục tiêu và giải pháp của Đề án tổng thể xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013;

- Xây dựng công trình có hệ thống hạ tầng dịch vụ hoàn chỉnh, hiện đại và chất lượng cao theo hướng ưu tiên phục vụ các công tác giảng dạy, học tập, thực hành và quản trị với công nghệ kỹ thuật cao, tạo tiền đề cho việc phát triển công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho sinh viên và giáo viên trong Trường.

4. Quy mô đầu tư:

- Dự án được đầu tư xây dựng mới trên diện tích khoảng 27 ha, với tổng diện tích sàn khoảng 93.176 m2;

5. Loại cấp công trình, nhóm dự án:

a) Loại cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I;

b) Nhóm dự án: Dự án nhóm A.

6. Tổng mức đầu tư: 1.798.626 triệu đồng

7. Cơ cấu nguồn vốn

Tổng số: 1.798.626 triệu đồng Trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước 70%: 1.259.038 triệu đồng.

+ Vốn Quản lý nhà nước

(thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW): 956.869 triệu đồng.

+ Vốn cấp thoát nước và xử lý nước thải: 125.904 triệu đồng.

+ Vốn giáo dục, đào tạo: 176.265 triệu đồng.

- Vốn tích lũy của trường 15%: 269.794 triệu đồng.

- Vốn khác (ODA, huy động) 15%: 269.794 triệu đồng.

8. Địa điểm xây dựng: Tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

9. Thời gian thực hiện: 2016 - 2023, phân kỳ đầu tư trong hai giai đoạn kế hoạch trung hạn như sau:

a) Giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng nhà hành chính, thư viện, hội trường, giảng đường và một phần hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí là 907.200 triệu đồng;

b) Giai đoạn 2021 - 2024: Xây dựng các công trình còn lại với tổng kinh phí là 891.426 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo nội dung chủ trương đầu tư được phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và sau năm 2020 để thực hiện chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1069/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.430

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32