Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1062/2008/QĐ-SXD-CCHC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hà Văn Lê
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1062/2008/QĐ.SXD-CCHC

Vinh, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH: NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH CÁC LOẠI HỒ SƠ: GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG; CÁC LOẠI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH; THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DAĐT; THIẾT KẾ BVTC CỦA BÁO CÁO KTKT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG; DỰ TOÁN QUY HOẠCH; HỒ SƠ MỜI THẦU; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM CẤP MỎ VẬT LIỆU XÂY DỰNG.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Căn cứ Quyết định số 47/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Xây dựng Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với đồ án quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Xét đề nghị của các Trưởng phòng chuyên môn: Thẩm đinh, Quy hoạch; Kiến trúc và nhà; Giám định- quản lý chất lượng và Chánh văn phòng sở Xây dựng
về tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ sau khi đã thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về: Nội dung, trình tự, thủ tục, phương thức tổ chức thực hiện thẩm định các loại hồ sơ:

Giới thiệu địa điểm đầu tư dự án xây dựng; Các loại đồ án Quy hoạch;

Thiết kế cơ sở của DAĐT, Thiết kế BVTC của báo cáo KTKT xây dựng công trình, Dự toán khảo sát xây dựng, dự toán quy hoạch; Hồ sơ mời thầu;

Cấp giấy phép xây dựng công trình, Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Giới thiệu địa điểm cấp mỏ vật liệu xây dựng.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2008 và thay thế tất cả các quy định trước đây của sở Xây dựng về các lĩnh vực trên, quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân, đơn vị phản ảnh về sở Xây dựng để nghiên cứu điều chỉnh bổ sung kịp thời;

- Giao cho Chánh Văn phòng sở Xây dựng chịu trách nhiệm công khai cụ thể bằng sơ đồ, bảng mẫu để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong giao dịch tiếp nhận và trả hồ sơ.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng sở, Trưởng các phòng, ban trực thuộc sở Xây dựng, các tổ chức cá nhân có liên quan đến các nội dung thủ tục nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Nội vụ ( Cơ quanT.trực CCHC);
- UBND các huyện,T.phố, T.xã;
- Lãnh đạo sở XD;
- Các Phòng, Ban SXD;
- Các đơn vị trực thuộc SXD;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
Hà Văn Lê

 

QUY ĐỊNH

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số1062 /QĐ.SXD-CCHC ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc sở Xây dựng Nghệ An)

Để tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong khi còn chờ UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quy hoạch xây dựng, căn cứ quy định Nghị định số 08/2005/NĐ.CP ngày 24/01/2005, các quy định tại các Quyết định số 40/2005/QĐ.UB ngày 21/3/2005 của UBND về giới thiệu địa điểm, Quyết định số 15/2002/QĐ.UB ngày 19/02/2002 về thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng và các Quyết định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng quy định:

I. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM:

1. Hồ sơ.

- Tờ trình của Chủ đầu tư,

- Văn bản chủ trương của cấp có thẩm quyền,

- Báo cáo đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các văn bản thoả thuận của địa phương (huyện, xã) kèm theo trích lục bản đồ.

2. Thời gian xử lý: Dự án đầu tư của chủ đầu tư ở ngoài tỉnh

Đối với địa điểm đã có quy hoạch được duyệt, thời gian xử lý: 3 ngày làm việc;

Đối với địa điểm chưa có quy hoạch được duyệt, thời gian xử lý: 7 ngày làm việc

Đối với DAĐT của chủ đầu tư trong tỉnh thời gian xử lý: 11 ngày làm việc.

II. CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH:

1. Hồ sơ:

- Tờ trình xin cấp chứng chỉ quy hoạch của chủ đầu tư.

- Bản đồ hiện trạng 1/500 hoặc 1/2000.

2. Thời gian xử lý:

Dự án của chủ đầu tư ở ngoài tỉnh là 3 ngàylàm việc

Đối với dự án đầu tư của chủ đầu tư trong tỉnh 11 ngày làm việc

III. ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG:

A- Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng.

1. Hồ sơ:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch của Chủ đầu tư.

- Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm.

- Văn bản chủ trương của UBND tỉnh có liên quan (nếu có).

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng của cấp có them quyền.

- Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế đồ án quy hoạch (02 bộ)

2. Thời gian thẩm định: Thời gian thẩm định là 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp phải thông qua Hội đồng kiến trúc quy hoạch đối với những đồ án có tính chất quan trọng)

B- Đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

1. Hồ sơ:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ đồ án quy hoạch của Chủ đầu tư.

- Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm.

- Văn bản chủ trương của UBND tỉnh có liên quan (nếu có).

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch vùng.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng của cấp có thẩm quyền.

- Hồ sơ đồ án thiết kế quy hoạch (07 bộ) mỗi bộ có 8 bản vẽ theo tỷ lệ quy định, hồ sơ đã được các cấp chính quyền thoả thuận ký đóng dấu; bao gồm:

+ Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/100.000-1/500.000;

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp gồm: sử dụng đất, cơ sở kinh tế, hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn, hệ thống các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỷ thuật, đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng tỷ lệ 1/25.000- 1/250.000;

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn, các khu công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, du lịch, các khu bảo tồn di tích danh thắng cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá các khu vực cấm xây dựng, các khu dự kiến phát triển, tỷ lệ 1/25.000- 1/250.000- bản vẽ ký duyệt;

+ Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỷ thuật và cốt cao độ san nền trong khu vực lớn của vùng, tỷ lệ 1/25.000- 1/250.000- bản vẽ ký duyệt;

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỷ thuật (ký đóng dấu);

+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan.

+ 01 đĩa CD copy toàn bộ nội dung của đồ án quy hoạch vùng.

2. Thời gian thẩm định: Không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không kể thời gian thông qua Hội đồng KTQH)

IV. ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG:

A- Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng.

1. Hồ sơ:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch của Chủ đầu tư.

- Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm.

- Văn bản chủ trương của UBND tỉnh có liên quan (nếu có).

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền.

- Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế quy hoạch (02 bộ).

2. Thời gian thẩm định: Là 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp phải thông qua Hội đồng kiến trúc quy hoạch đối với những đồ án có tính chất quan trọng).

B- Đồ án quy hoạch chung xây dựng.

1. Hồ sơ:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ đồ án quy hoạch của Chủ đầu tư.

- Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm.

- Văn bản chủ trương của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh có liên quan (nếu có).

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng của cấp có them quyền.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung xây dựng.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng của cấp có thẩm quyền.

- Hồ sơ đồ án thiết kế quy hoạch (07 bộ) mỗi bộ có các bản vẽ theo tỷ lệ quy định, hồ sơ đã được các cấp chính quyền thoả thuận ký đóng dấu; bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/50.000-1/250.000;

+ Các bản đồ hiện trạng phục vụ cho quy hoạch chung xây dựng đô thị, tỷ lệ 1/5.000- 1/25.000;

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/5.000- 1/25.000- bản vẽ ký duyệt;

+ Các bản đồ tổng mặt bằng về quy hoạch sử dụng đất của đô thị theo tong gia đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/5.000- 1/25.000- bản vẽ ký duyệt;

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỷ thuật, tỷ lệ 1/5.000- 1/25.000.

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ các trục đường chính, chỉ giới xây dựng, cốt khống chế xây dựng đô thị, tỷ lệ 1/5.000- 1/25.000 (ký đóng dấu);

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuất các tuyến đường xây dựng mới, tỷ lệ 1/5.000- 1/25.000.

+ Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2005/NĐ.CP ngày 24/01/2005.

+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan.

+ 01 đĩa CD copy toàn bộ nội dung của đồ án quy hoạch chung xây dựng.

2. Thời gian thẩm định: Là 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không kể thời gian thông qua Hội đồng KTQH)

V. QHMBTỔNG THỂ, QHMB ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH; QH CHIA LÔ ĐẤT Ở TỶ LỆ 1/500.

(Kể cả điều chỉnh cắm mốc quy hoạch xây dựng).

1. Hồ sơ:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ quy hoạch của Chủ đầu tư.

- Báo cáo đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp điều chỉnh quy hoạch phải có dự án điều chỉnh.

- Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm (đối với trường hợp khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng mới) và đối với quy hoạch chi lô.

- Giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất (nếu cơ quan đã và đang sử dụng đất).

- Hồ sơ năng lực hành nghề của đơn vị tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng kèm theo giấy phép hành nghề kiến trúc sư của chủ đồ án.

- Văn bản chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có liên quan (nếu có).

- Văn bản lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch xây dựng, có ý kiến của chính quyền địa phương.

- Hồ sơ thiết kế sơ bộ (01bộ) bao gồm các mặt bằng, mặt chính, mặt cắt, phối cảnh công trình (đối với những khu vực có yêu cầu về mỹ quan kiến trúc công trình, trừ điều chỉnh quy hoạch mà không ảnh hưởng không gian kiến trúc được duyệt và quy hoạch chia lô đất ở).

- Hồ sơ đồ án thiết kế quy hoạch (07 bộ) mỗi bộ có 8 bản vẽ tỷ lệ 1/500, hồ sơ đã được các cấp chính quyền thoả thuận ký đóng dấu; bao gồm:

+ Bản đồ giới hạn vị trí khu đất;

+ Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đánh giá quỹ đất xây dựng;

+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (ký đóng dấu);

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (ký đóng dấu);

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỷ thuật và san mặt bằng cốt cao độ thoát nước;

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỷ thuật (ký đóng dấu);

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỷ thuật;

+ 01 bản đồ khảo sát phân tích đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật tại thời điểm lập quy hoạch theo đúng tỷ lệ có đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế.

- Đối với những dự án quy hoạch của dự án có khu chức năng đơn giản, có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 02 ha trở xuống; để đơn giản hồ sơ có thể thiết kế gộp các bản vẽ lại với nhau với các bản vẽ cần có 3 bản vẽ như sau:

+ Bản vẽ số 1: Bao gồm giới hạn vị trí khu đất; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỷ thuật.

+ Bản vẽ số 2: Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san mặt bằng cốt cao độ thoát nước.

+ Bản vẽ số 3: 01 bản đồ khảo sát phân tích đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật tại thời điểm lập quy hoạch theo đúng tỷ lệ có đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế.

2. Thời gian xử lý:

- Đối với dự án đầu tư có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 02 ha, chức năng dự án đơn giản tại khu vực đã có quy hoạch được duyệt, đã được thông qua Hội đồng kiến trúc quy hoạch của Tỉnh hoặc thông qua UBND tỉnh và có đầy đủ thủ tục pháp lý thì thời gian thẩm định đồ án (Nghị định số 08/2005/NĐ-CP không quy định thời gian) sở Xây dựng quy định:

+ Dự án của chủ đầu tư ngoài tỉnh thì thời gian thẩm định đồ án là 3 ngày làm việc; Và thời gian 7 ngày làm việc đối với dự án chưa có quy hoạch được duyệt.

+ Đối với DAĐT của chủ đầu tư trong tỉnh thì thời gian xử lý là 11 ngày làm việc.

- Đối với dự án đầu tư có quy mô diện tích đất từ 02 ha trở lên, chức năng dự án phức tạp thì thời gian thẩm định đồ án là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QHCTXD TỶ LỆ 1/2000.

1. Hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt của Chủ đầu tư.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế (nếu có - bản phôtocopy).

- Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm (bản phôôcopy).

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng kèm theo giấy phép hành nghề kiến trúc sư của chủ đồ án.

- Văn bản lấy ý kiến nhân dân trong vùng quy hoạch xây dựng.

- Văn bản thông báo về việc thông qua đồ án quy hoạch của Hội đồng Kiến trúc quy hoạch hoặc của UBND tỉnh (nếu có).

- Hồ sơ thiết kế đồ án quy hoạch gồm (07 bộ), mỗi bộ có 8 bản vẽ tỷ lệ 1/2.000, hồ sơ đã được các cấp chính quyền thoả thuận ký đóng dấu; và quy định cụ thể như sau:

+ Bản đồ giới hạn vị trí khu đất;

+ Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đánh giá quỹ đất xây dựng;

+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (ký đóng dấu) bản vẽ phối cảnh tổng thể quy hoạch không gian kiến trúc (bằng màu);

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (ký đóng dấu);

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san mặt bằng cốt cao độ thoát nước;

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật (ký đóng dấu);

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật;

+ 01 bản đồ khảo sát phân tích đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật tại thời điểm lập quy hoạch theo đúng tỷ lệ có đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế.

+ Thuyết minh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết;

+ Từ 20-25 bộ thuyết minh tóm tắt kèm theo bản vẽ thiết kế bằng màu khổ giấy A3- đối với trường hợp thông qua Hội đồng kiến trúc quy hoạch;

+ 01 đĩa CD, coppy toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết.

Trường hợp điều chỉnh quy hoạch không gian kiến trúc thì chỉ cung cấp các bản vẽ trình ký để thẩm định trình duyệt.

2. Thời gian xử lý:

Theo theo quy định của Nghị định số 08/2005/NĐ.CP ngày 24/01/2005 của Chỉnh phủ về quy hoạch xây dựng; trước măt giảm 1/3 thời gian thẩm định, cụ thể như sau:

- Thẩm định đồ án trong thời gian 20 ngày làm việc (quy định NĐ 08/2005/NĐ.CP là 30 ngày làm việc).

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký lịch thông qua đồ án là 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ (NĐ 08/2005/NĐ.CP không có quy định).

VII. THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT:

1. Hồ sơ.

- Chủ trương cho phép lập quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của chủ đầu tư.

- Kèm theo 2 văn bản: Quyết định chỉ định thầu tư vấn thiết kế và quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm, hồ sơ sơ đồ vị trí khảo sát.

- Văn bản lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch của UBND cấp huyện nơi có đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ.CP.

- Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

2. Thời gian xử lý:

Nghị định số 08/2005/NĐ.CP ngày 24/01/2005 của Chỉnh phủ về quy hoạch xây dựng không có quy định về thời gian them định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. Sở Xây dựng áp dụng theo thoèi gian thẩm định đồ án, cụ thể như sau:

- Thẩm định đồ án trong thời gian trong thời gian 20 ngày làm việc (quy định NĐ 08/2005/NĐ.CP là 30 ngày làm việc).

- Thời gian nộp hồ sơ đang ký thông qua đồ án là 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ (NĐ 08/2005/NĐ.CP không có quy định).

VIII. HỒ SƠ PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, DỰ TOÁN QUY HOẠCH:

1. Hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt của Chủ đầu tư.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm.

- Hồ sơ dự toán do cơ quan thiết kế lập, Chủ đầu tư thẩm định và trình duyệt.

- Hồ sơ phương án khảo sát địa hình được sở Xây dựng phê duyệt.

2. Thời gian xử lý:

07 ngày kể từ khi nhận dủ hồ sơ hợp lệ.

IX. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHIA LÔ ĐẤT Ở ĐỂ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT Ở:

1. Hồ Sơ:

- Đơn xin chuyển nhượng giữa các hộ gia đình gồm các thành phần của các hộ gia đình ký và được tổ khối xóm xác nhận, UBND cấp xã chứng nhận tính hợp pháp theo

quy định của pháp luật.

- Văn bản của các cấp xã, cấp huyện thống nhất trình đề nghị giải quyết.

-Trích đo bản đồ lô đất được UBND cấp xã, UBND huyện , thành phố xác nhận.

- Biên bản kiểm tra hiện trạng về quy hoạch và xác nhận các công trình kiến trúc, hạ tầng kỷ thuật có liên quan của các cơ quan quản lý quy hoạch từ cấp xã, cấp huyện và sở Xây dựng.

2. Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

X. QHMBTT ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH XĂNG DẦU TỶ LỆ 1/500.

(Kể cả điều chỉnh cắm mốc quy hoạch xây dựng).

1. Hồ sơ:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ quy hoạch của Chủ đầu tư.

- Báo cáo đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh quy hoạch phải có dự án điều chỉnh.

- Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm (đối với trường hợp khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng mới).

- Giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất theo đúng mục đích (nếu cơ quan hoặc cá nhân đã và đang sử dụng đất có bản trích đo thửa đất).

- Hồ sơ năng lực hành nghề của đơn vị tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng kèm theo giấy phép hành nghề kiến trúc sư của chủ đồ án.

- Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới xăng dầu của UBND tỉnh có liên quan (nếu có); hoặc theo quy hoạch xây dựng về hệ thống xăng dầu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Văn bản lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch xây dựng, có ý kiến của địa phương (quy hoạch địa điểm mới).

- Các văn bản liên quan kinh doanh xăng dầu của sở Công thương, phòng chống cháy của Công an PCCC, văn bản của sở Tài nguyên & Môi trường về đảm bảo môI trường.

- Hồ sơ thiết kế sơ bộ (01bộ) bao gồm các mặt bằng, mặt chính, mặt cắt, phối cảnh công tình (đối với những khu vực có yêu cầu về mỹ quan kiến trúc công trình - trừ điều chỉnh quy hoạch mà không ảnh hưởng không gian kiến trúc được duyệt và quy hoạch chia lô đất ở).

- Hồ sơ đồ án thiết kế quy hoạch (07 bộ) mỗi bộ có 3 bản vẽ tỷ lệ 1/500, hồ sơ đã được các cấp chính quyền thoả thuận ký đóng dấu; bao gồm:

+ Bản vẽ số 1: Bao gồm giới hạn vị trí khu đất; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỷ thuật.

+ Bản vẽ số 2: Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỷ thuật, san mặt bằng cốt cao độ thoát nước.

+ Bản vẽ số 3: 01 bản đồ khảo sát phân tích đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc hạ tầng kỷ thuật tại thời điểm lập quy hoạch theo đúng tỷ lệ có đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế.

2. Thời gian xử lý:

Thời gian xử lý 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao cho Văn phòng (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) phối hợp các phòng chuyên môn chỉ được tiếp nhận hồ sơ do Chủ đầu tư trình, không được nhận hồ sơ qua các tổ chức Tư vấn./.

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình;

- Thẩm định dự toán khảo sát xây dựng; dự toán Đồ án quy hoạch và thẩm định Hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp.

(Kèm theo Quyết định số :1062 /QĐ- SXD- CCHC ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc sở Xây dựng Nghệ An)

I - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng nhóm B, C (không phụ thuộc nguồn vốn) được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phân loại dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Phụ lục 1 - Nghị định số 16/2005/NĐ.CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ; Phân loại công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục 1 - Nghị định số 209/2004/NĐ.CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

2. Thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước (các loại công trình này chỉ được tiếp nhận để thẩm định (khi các Chủ đầu tư có yêu cầu bằng văn bản và phải được chấp thuận của lãnh đạo sở Xây dựng) bao gồm :

- Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo (nếu được ngân sách nhà nước đầu tư);

- Công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch xây dựng; trừ trường hợp các công trình thuộc diện phải lập dự án theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 3 của quyết định số104/2007/QĐUB ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngoài hai loại đối tượng nêu trên, UBND tỉnh có thể giao thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công của một số loại công trình khác.

3. Hồ sơ mời thầu các gói thầu xây dựng thuộc dự án theo quy định được phân cấp tại quyết số:104/2007/QĐUB ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An.

4- Hồ sơ dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

II- QUI ĐỊNH VỀ CÁC LOẠI HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, HỒ SƠ MỜI THẦU CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; HỒ SƠ DỰ TOÁN KHẢO SÁT; DỰ TOÁN QUY HOẠCH:

II.1- Hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở gồm các nội dung:

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình;

2. Bản sao văn bản về chủ trương đầu tư (có chứng thực) của cấp có thẩm quyền;

3. Thuyết minh dự án (Lập theo quy định tại điều 6 Nghị định 16/2005/NĐ-CP);

4. Nội dung thiết kế cơ sở của dự án bao gồm: Thuyết minh thiết kế cơ sở và các bản vẽ thiết kế cơ sở (lập theo quy định tại khoản 3 điều 1, Nghị định 112/2006/NĐ-CP).

5. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm:

- Báo cáo kết quả khảo sát địa hình khu vực xây dựng công trình;

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất, (hoặc địa chất thủy văn) khu vực xây dựng công trình và các tài liệu khảo sát khác (nếu có)

6. Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở và nghiệm thu các báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất).

7. Các văn bản của cấp có thẩm quyền về:

- Quy hoạch xây dựng;

- Quyền sử dụng đất (nếu có);

- Phòng chống cháy nổ: yêu cầu đối với một số công trình: Trung tâm thương mại, chợ, Chung cư, Trung tâm thể dục thể thao, hội trường, khách sạn, bệnh viện, Di tích lịch sử văn hoá, yêu cầu phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trước khi thẩm định thiết kế cơ sở. Các công trình còn lại nếu thuộc đối tượng phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy thì Chủ đầu tư có thể thực hiện trước, sau hoặc đồng thời với thiết kế cơ sở.

- Bảo vệ môi trường sinh thái, một số loại dự án như: các nhà máy sản xuất có gây ô nhiễm cao ở khu vực ngoài khu công nghiệp tập trung, Bệnh viện, khu xử lý rác thải, yêu cầu phải thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thẩm định thiết kế cơ sở. Các công trình còn lại nếu thuộc đối tượng phải thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì Chủ đầu tư có thể thực hiện trước, sau hoặc đồng thời với thiết kế cơ sở.

- Sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình (nếu có);

- An toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan (nếu có)

8. Kết quả thi tuyển kiến trúc (đối với các công trình quy định phải có thi tuyển kiến trúc) bao gồm:

- Quyết định của chủ đầu tư phê duyệt phương án kiến trúc được chọn

- Hồ sơ bản vẽ phương án kiến trúc được chọn.

9. Đăng ký kinh doanh của Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và nhà thầu lập thiết kế cơ sở.

10. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế cơ sở và chủ trì thiết kế các nội dung chính trong thiết kế cơ sở (kiến trúc, kết cấu, điện, nước ).

II.2- Hồ sơ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (chỉ thực hiện đối với các dự án khi được lãnh đạo sở đồng ý tiếp nhận)

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

2. Bản sao văn bản (có chứng thực) về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền;

3. Thuyết minh Báo cáo kỹ thuật xây dựng công trình (Lập theo quy định tại khoản 4, điều 35 Luật Xây dựng);

4. Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (lập theo quy định tại điều 52, 53, 54 của Luật Xây dựng); Điều 14, 15 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP)

5. Các bản vẽ thiết kế thi công (lập theo quy định tại điều 52, 53, 54 của Luật Xây dựng; Điều 14, 15 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP) Bao gồm các loại bản vẽ :

- Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ và các thông số kỹ thuật chủ yếu (chỉ yêu cầu đối với các công trình có thiết bị công nghệ).

- Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp: tổng mặt bằng, phương án tuyến; kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình. Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các chi tiết cấu tạo với đầy đủ kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công công trình.

- Các bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy nổ.

6. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm:

- Báo cáo kết quả khảo sát địa hình khu vực xây dựng công trình;

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất, (hoặc địa chất thủy văn) khu vực xây dựng công trình và các tài liệu khảo sát khác (nếu có).

7. Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công và nghiệm thu các báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

8. Các văn bản của cấp có thẩm quyền về :

- Quy hoạch xây dựng;

- Quyền sử dụng đất; (nếu có)

- Phòng chống cháy nổ: một số công trình bao gồm: Trung tâm thương mại, chợ, Chung cư, Trung tâm thể dục thể thao, hội trường, khách sạn, bệnh viện, Di tích lịch sử văn hoá, yêu cầu phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trước khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. Các công trình còn lại nếu thuộc đối tượng phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy thì Chủ đầu tư có thể thực hiện trước, sau hoặc đồng thời với thiết kế bản vẽ thi công.

- Bảo vệ môi trường sinh thái: một số loại dự án yêu cầu phải thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công như: các nhà máy sản xuất có gây ô nhiễm cao ở khu vực ngoài khu công nghiệp tập trung, Bệnh viện, khu xử lý rác thải. Các công trình còn lại nếu thuộc đối tượng phải thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì Chủ đầu tư có thể thực hiện trước, sau hoặc đồng thời với thiết kế bản vẽ thi công.

- Sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình (nếu có)

- An toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan (nếu có).

9. Kết quả thi tuyển kiến trúc đối với các công trình quy định phải có thi tuyển kiến trúc (nếu có), bao gồm :

- Quyết định của chủ đầu tư phê duyệt phương án kiến trúc được chọn;

- Hồ sơ bản vẽ phương án kiến trúc được chọn.

10. Đăng ký kinh doanh (có công chứng) của Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công .

11. Chứng chỉ hành nghề (có công chứng) của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế thi công và các chủ trì thiết kế các nội dung chính trong thiết kế cơ sở (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, )

12. Dự toán thi công xây dựng công trình.

13. Nhiệm vụ thiết kế do Chủ đầu tư tổ chức lập.

II.3- Hồ sơ trình thẩm định hồ sơ mời thầu bao gồm:

1- Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu;

2- Bản sao văn bản (có chứng thực) về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền;

3-Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán công trình (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình không phải lập dự án)

4-Quyết định (hoặc Công văn) phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền;

5- Hồ sơ mời thầu;

6- Dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

II.4- Hồ sơ trình thẩm định phương án kỹ thuật, dự toán khảo sát xây dựng (Chỉ thực hiện đối với các hồ sơ sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà không gắn với đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình):

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định dự toán khảo sát.

2. Bản sao văn bản (có chứng thực) về chủ trương cho phép khảo sát của cấp có thẩm quyền;

3. Yêu cầu kỹ thuật của công tác khảo sát xây dựng do Nhà thầu thiết kế lập được Chủ đầu tư phê duyệt.

4. Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí khảo sát xây dựng do tư vấn lập.

5. Quyết định chỉ định thầu tư vấn khảo sát (nếu có) và Hợp đồng khảo sát giữa cơ quan khảo sát và chủ đầu tư.

II.5- Hồ sơ trình thẩm định dự toán đồ án quy hoạch (chỉ thực hiện đối với các hồ sơ sử dụng vốn ngân sách nhà nước không gắn với đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình):

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định dự toán quy hoạch.

2. Bản sao văn bản (có chứng thực) về chủ trương cho phép lập quy hoạch hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch (nếu quy hoạch đã được phê duyệt) của cấp có thẩm quyền;

3. Đề cương Quy hoạch do Tư vấn thiết kế lập được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Dự toán chi phí lập quy hoạch do đơn vị tư vấn lập.

5. Quyết định chỉ định thầu tư vấn lập quy hoạch (nếu có) và Hợp đồng khảo sát giữa Tư vấn lập quy hoạch và chủ đầu tư.

III- TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH:

Chủ đầu tư (hoặc cơ quan được chủ đầu tư uỷ quyền bằng văn bản chịu trách nhiệm làm đầu mối liên thông) trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sở Xây dựng (riêng các loại hồ sơ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trước khi tiếp nhận phải có ý kiến đồng ý của lãnh đạo sở Xây dựng.)

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ trình thẩm định. Nếu hồ sơ trình thẩm định đảm bảo theo quy định thì lập văn bản giao nhận và hẹn ngày giao trả kết quả thẩm định (sau khi hồ sơ được tiếp nhận, một ngày 02 lần cán bộ tiếp nhận bàn giao lại cho phòng chuyên môn để xử lý)

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không đảm bảo chất lượng thì ứan bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, việc hướng dẫn phải đúng, đầy đủ và chỉ làm một lần.

- Phòng chuyên môn sau khi nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận phải tổ chức thẩm định, lập văn bản thẩm định, trình ký và chuyển trả lại cán bộ tiếp nhận theo quy chế làm việc của sở Xây dựng.

- Trường hợp hồ sơ có sai sót nhiều phải chỉnh sửa mà không thể chế định chỉnh sửa tại văn bản kết quả thẩm định thì chuyên viên thẩm định dự thảo văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo sở ký yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa. Thời gian yêu cầu sửa chữa phải được quy định, không được kéo dài và chỉ một lần (Thời gian chủ đầu tư sửa chữa hồ sơ trình thẩm định không tính vào thời gian thực hiện thẩm định theo quy định).Hồ sơ nhận, trả đều phải qua bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ.

- Kết thúc việc thẩm định bộ phận được giao thẩm định phải lập dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, trình lãnh đạo sở phụ trách xem xét, lãnh đạo phụ trách thẩm định sau khi xem xét thực hiện yêu cầu chỉnh sửa (nếucó) trên văn bản dự thảo. Cán bộ thẩm định và phòng chuyên môn căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo hoàn thiện lại văn bản để trình ký. Văn bản trình ký phải có ký nháy tên của cán bộ thẩm định và lãnh đạo phòng chuyên môn.

- Cán bộ trực tiếp thẩm định chịu trách nhiệm chuyển kết quả thẩm định đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các quy định về nộp lệ phí thẩm định và chuyển văn thư làm các thủ tục phát hành kết quả thẩm định theo quy định.

- Hồ sơ gốc trình thẩm định được lưu giữ theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ của Sở.

IV- THỜI GIAN THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH:

- Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đôí với thiết kế cơ sở của dự án nhóm B và Hồ sơ mời thầu của các gói thầu có giá trị ≥ 7 tỷ.

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đôí với thiết kế cơ sở của dự án nhóm C; thiết kế bản vẽ thi công-dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu của các gói thầu có giá trị <7 tỷ; Dự toán khảo sát, dự toán quy hoạch.

- Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa về nội dung thì thời gian chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định. Chuyên viên và phòng chịu trách nhiệm thẩm định phải lập văn bản đôí với các trường hợp phải dừng thẩm định để chỉnh sửa hồ sơ.

V- LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH:

Chủ đầu tư phải nộp lệ phí thẩm định Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Công văn số: 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính về phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng và Thông tư số: 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

Sở Xây dựng chỉ giao trả kết quả thẩm định sau khi đã thu đầy đủ lệ phí.

VI - NỘI DUNG, KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

1- đối với Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo đầu tư xây dựng công trình; thẩm định dự toán khảo sát; dự toán quy hoạch:

Là ý kiến đánh giá và kết luận của cơ quan thẩm định về hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán khảo sát và dự toán quy hoạch và các tài liệu có liên quan do chủ đầu tư trình thẩm định bao gồm các nội dung chính như sau:

- Đánh giá sự phù hợp của thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng và với thuyết minh dự án.

- Việc áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Kiểm tra điều kiện năng lực của các tổ chức và cá nhân hoạt động xây dựng tham gia vào việc tư vấn khảo sát xây dựng và tư vấn lập thiết kế cơ sở của dự án hoặc thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công được lập phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục số 2 và phụ lục số 6 ban hành kèm theo thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng được cụ thể hoá theo mẫu tại phụ lục số 2 và phụ lục số 3 của văn bản này .

2- Đối với Kết quả thẩm thẩm định dự toán khảo sát; dự toán quy hoạch:

Là ý kiến đánh giá và kết luận của cơ quan thẩm định về phương án kỹ thuật- dự toán khảo sát, dự toán quy hoạch và các tài liệu có liên quan do chủ đầu tư trình thẩm định bao gồm các nội dung chính như sau:

- Đánh giá sự phù hợp của phương án kỹ thuật (đối với phương án khảo sát) so với tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đánh giá tính đúng đắn của dự toán khảo sát và dự toán quy hoạch so với định mức, đơn giá của nhà nước ban hành.

- Kiểm tra điều kiện năng lực của các tổ chức và cá nhân hoạt động xây dựng tham gia vào việc tư vấn khảo sát xây dựng và tư vấn lập thiết kế cơ sở của dự án hoặc thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Kết quả thẩm định dự toán khảo sát, dự toán quy hoạch lập theo các nội dung quy định tại phụ lục số 2 và phụ lục số 6 ban hành kèm theo thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007.

3- đối với văn bản phê duyệt (hoặc tờ trình)hồ sơ mới thầu các gói thầu xây lắp:

Nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 2 điều 39 của luật đấu thầu và điều 59 Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẤP PHÉP XÂY DỰNG, BỒI THƯỜNG GPMB, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
( Ban hành kèm theo quyết định số 1062./SXD.CCHC ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc sở Xây dựng Nghệ An)

I. CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Hồ sơ xin cấp phép:

a. Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu);

b. Bản sao có công chứng một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới khu lô đất;.

c. Hai (02) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng công trình:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên khu đất;

- Mặt bằng, mặt cắt điển hình, các mặt đứng;

- Mặt bằng móng của công trình; kèm theo sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước;

- ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

d. Bản vẽ mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ (1/500-1/200) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Yêu cầu này trong các văn bản hướng dẫn cấp phép xây dựng không có, tuy nhiên việc quản lý, lưu trữ hồ sơ quy hoạch hiện tại còn nhiều bất cập nên cần có thêm bản vẽ này).

Đối với các công trình thuộc dự án đã được thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư nộp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thay cho các hồ sơ bản vẽ nêu trên.

Đối với một số công trình đặc thù khác thì hồ sơ xin cấp phép xây dựng như sau:

1.1. Công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu);

- Hai (02) bộ Hồ sơ bản vẽ gồm:.

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Các mặt cắt ngang chủ yếu (tỷ lệ 1/20-1/50);

1.2. Trạm thu, phát sóng thông tin di động(BTS) ở các đô thị.

a) Hồ sơ xin giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao có công chứng một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hai (02) hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.

- Bản vẽ mặt bằng quy hoạch định vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Văn bản chấp thuận của sở Bưu chính, Viễn thông về sự phù hợp với kế hoạch phát triển mạng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Hồ sơ xin giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

- Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình.

- Hai (02) hồ sơ thiết kế đã được thẩm định bao gồm bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, các mặt đứng điển hình của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình.

- Bản vẽ mặt bằng quy hoạch định vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Văn bản chấp thuận của sở Bưu chính, Viễn thông về sự phù hợp với kế hoạch phát triển mạng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

1.3. Công trình quảng cáo: Thực hiện cấp phép xây dựng theo cơ chế "1 cửa liên thông" quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 08/02/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Y tế - Bộ NN & PTNT - Bộ Xây dựng (nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa - Thông tin).

Ngoài thành phần hồ sơ quy định trên, chủ đầu tư cần bổ sung thêm giấy tờ đối với các loại công trình sau:

a. Đối với nhà cao tầng có tầng hầm, chủ đầu tư cần bổ sung thêm ảnh chụp hiện trạng các công trình lân cận xung quanh công trình.

b. Các văn bản chấp thuận, thoả thuận theo quy định của pháp luật có liên quan của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với việc xây dựng công trình tôn giáo; công trình, nhà ở trong khu vực có ảnh hưởng đến đê điều, thoát lũ; công trình di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh hoặc trong khu vực bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá đã xếp hạng; công trình hạ tầng kỷ thuật chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy nổ; công trình có tác động đến vệ sinh môi trường.

2. Trình tự thực hiện cấp phép:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại Trung tâm giao nhận "1 cửa" của Sở Xây dựng, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và làm biên bản giao nhận hồ sơ trong đó giao hẹn ngày trả hồ sơ.

Sau khi nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn để giao việc cho chuyên viên xử lý.

Chuyên viên xử lý thẩm định hồ sơ và kiểm tra hiện trường xây dựng (nếu cần thiết), dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra trước khi trình ký Lãnh đạo Sở.

Sau khi Lãnh đạo Sở ký duyệt giấy phép xây dựng, chuyên viên xử lý ký vào hồ sơ bản vẽ cấp phép, ghi giấy báo thu lệ phí cấp phép kèm theo giấy phép xây dựng chuyển cho cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm giao nhận "1 cửa".

Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm đóng dấu "Hồ sơ đã thẩm định" trên chữ ký của chuyên viên xử lý trong bản vẽ, hướng dẫn chủ đầu tư nộp lệ phí cấp phép và chuyển văn thư đóng dấu phát hành giấy phép xây dựng.

3. Thời gian thực hiện cấp phép:

- Đối với các công trình thuộc dự án của các nhà đầu tư ngoại tỉnh: 05 ngày.

- Đối với các công trình xây dựng khác: 15 ngày làm việc.

- Gia hạn giấy phép:  05 ngày làm việc.

4. Lệ phí cấp phép:

- Cấp mới giấy phép: 100.000 đ/giấy phép.

- Gia hạn giấy phép: 10.000đ/giấy phép.

II. CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRONG ĐÔ THỊ:

1. Hồ sơ xin cấp phép:

- Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu.

- Bản sao có công chứng một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hai (02) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế gồm: Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên khu đất; mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

2. Trình tự thực hiện cấp phép: Như quy định tại khoản 2 Mục I.

3. Thời gian thực hiện cấp phép:

- Cấp mới giấy phép: 10 ngày làm việc.

- Gia hạn giấy phép: 05 ngày làm việc.

4. Lệ phí cấp phép:

- Cấp mới giấy phép: 50.000 đ/giấy phép.

- Gia hạn giấy phép: 10.000đ/giấy phép.

III. HỒ SƠ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG:

Sở Xây dựng thẩm định hồ bồi thường GPMB đối với những Dự án do UBND tỉnh phê duyệt hoặc các dự án thu hồi đất có liên quan từ 2 huyện, thị xã, thành phố trở lên.

1. Hồ sơ Bồi thường GPMB (đóng thành quyển), gồm:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, dự án tái định cư (nếu có) của cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản vẽ mặt bằng định vị công trình hoặc thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền; Trích lục (hoặc trích đo) bản đồ địa chính khu đất thu hồi được các cơ quan có chức năng kiểm tra, xác nhận.

- Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Hội đồng bồi thường GPMB (trường hợp do tổ chức khai thác quỹ đất tổ chức GPMB thì chủ đầu tư dự án lập tờ trình), kèm theo các tài liệu sau:

+ Bảng tổng hợp chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các hộ bị ảnh hưởng.

+ Bản sao các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nếu không có các giấy tờ hợp lệ phải có các văn bản xác định nguồn gốc, thời gian sử dụng đất của chính quyền địa phương theo mẫu quy định.

+ Bản tự kê khai tài sản của cá nhân, đơn vị bị ảnh hưởng.

+ Biên bản kiểm kê hiện trạng đất và tài sản trên đất do thu hồi để thực hiện dự án, trong đó (nếu là nhà, công trình kiến trúc thì sơ đồ mặt bằng hiện trạng phải nêu rõ phạm vi phá dỡ để GPMB và mô tả kết cấu, quy cách các hạng mục nhà, công trình).

+ Biên bản xác định giá trị bồi thường hỗ trợ do thu hồi đất để thực hiện dự án.

+ Biên bản họp lấy ý kiến các hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất.

- Công văn xin ý kiến phương án bồi thường GPMB của Sở Tài chính (nếu có).

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

2. Trình tự thực hiện thẩm định: Như quy định tại khoản 2 Mục I.

3. Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc.

IV. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận:

a. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu).

b. Bản sao các giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng theo quy định.

c. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng theo quy định.

2. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại Trung tâm giao nhận "1 cửa" của Sở Xây dựng, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và làm biên bản giao nhận hồ sơ trong đó giao hẹn ngày trả hồ sơ.

Sau khi nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn để giao việc cho chuyên viên xử lý.

Chuyên viên xử lý thẩm định hồ sơ và kiểm tra hiện trường, dự thảo giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra trước khi trình ký Lãnh đạo Sở.

Sau khi Lãnh đạo Sở ký duyệt giấy chứng nhận, chuyên viên xử lý ký vào hồ sơ bản vẽ cấp giấy chứng nhận, ghi giấy báo thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kèm theo giấy chứng nhận chuyển cho cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm giao nhận "1 cửa".

Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm đóng dấu "Hồ sơ đã thẩm định" trên chữ ký của chuyên viên xử lý trong bản vẽ; hướng dẫn chủ đầu tư nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận và chuyển văn thư đóng dấu phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Khi nhận giấy chứng nhận, chủ thể phải ký vào sổ Đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng.

3. Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận:

- Cấp mới giấy chứng nhận: 30 ngày làm việc.

- Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận: 15 ngày làm việc.

4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

- Cấp mới giấy chứng nhận: 500.000 đ/1giấy.

- Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận: 100.000đ/1giấy.

V. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

( áp dụng cho các tổ chức, cho chủ sở hữu chung là tổ chức và cá nhân).

1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận:

a. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu);

b. Bản sao các giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định;

c. Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở theo quy định.

2. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận:

(Như quy định tại khoản 2, mục IV).

3. Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận:

- Cấp mới: 30 ngày làm việc.

- Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi: 15 ngày làm việc.

4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

- Cấp mới: 500.000 đ/ một giấy.

- Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi: 50.000đ/một giấy.

 

QUY ĐỊNH

HỒ SƠ THỦ TỤC XIN KHẢO SÁT CẤP MỎ, KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐÁ, PHỤ GIA VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ.SXD-CCHC ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc sở xây dựng Nghệ An)

Đối tượng thực hiện là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin hoạt động khoáng sản (cấp mỏ khai thác và sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng)

A- Bước 1: Hồ sơ

- Chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Tờ trình hoặc đơn xin phép hoạt động khoáng sản của Chủ đầu tư gửi các cấp liên quan

- Văn bản về ý kiến thống nhất của UBND địa phương (xã và huyện) kể cả về môi trường, sinh thái kèm theo trích lục bản đồ khu vực xin được khai thác ở địa phương nơi xin được hoạt động khoáng sản

- Thuyết minh dự án khai thác kinh doanh của Chủ đầu tư

- Bản đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư (có công chứng)

- Chủ đầu tư phải nộp phiếu thí nghiệm mẫu (thành phần hoá, chỉ tiêu cơ lý ...) của các tổ chức được phép thí nghiệm tuỳ theo loại mỏ cần khai thác

B- Bước 2: Kiểm tra thực tế

- Kiểm tra hiện trường khu vực xin hoạt động khoáng sản đối chiếu với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Khi đi kiểm tra cán bộ kiểm tra chịu trách nhiệm lấy mẫu tại hiện trường về kiểm tra thí nghiệm lại mẫu và lưu giữ mẫu theo quy định (chi phí kiểm tra lại mẫu do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán theo đơn giá thí nghiệm mẫu hiện hành)

- Kết luận của đoàn kiểm tra thực tế phải có chữ ký xác nhận của địa phương và các bên liên quan

C- Bước 3: Thời gian xử lý công việc

Tính từ ngày các loại hồ sơ nêu tại mục A nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở xây dựng, thời gian trả kết quả là 15 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu phải trả lại thì thời gian xử lý tính từ ngày nộp lại hồ sơ.

 

QUY CHẾ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1062/2008/SXD-CCHN ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Sở Xây dựng Nghệ An)

I- YÊU CẦU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XIN CẤP CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ

1. Cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình:

a. Đối với trường hợp xin cấp mới:

1. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18-4-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Phụ lục số2).

2. 03 ảnh mầu cỡ 3x4 mới chụp.

3. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin cấp chứng chỉ hoặc UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú đối với người không làm việc trong cơ quan, tổ chức.

4. Bản sao có công chứng các văn bằng về chuyên môn, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin cấp chứng chỉ hoặc UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú đối với người không làm việc trong cơ quan, tổ chức.

5. Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các hội nghề nghiệp quy định tại (Phụ lục số 3) Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18-4-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo (Phụ lục số 5) quy định tại Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18-4-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

7. Giấy khám sức khoẻ của Tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên.

b. Trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại:

- Phải làm đơn xin cấp lại, bản khai quá trình hành nghề, chứng nhận tham gia các khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ giám sát trong thời gian sử dụng chứng chỉ cũ có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp, giấy khám sức khoẻ của Tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên.

-Trường hợp xin bổ sung phạm vi hành nghề giám sát, ngoài đơn và các bản khai trên có thêm bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn chứng nhận liên quan đến phạm vi hành nghề bổ sung và nộp lại chứng chỉ cũ.

-Trường hợp chứng chỉ bị rách nát hoặc bị mất, cá nhân xin cấp lại phải làm đơn có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp và nộp lại chứng chỉ rách nát.

(Thời gian cấp lại trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Ghi chú: Các loại hồ sơ trên lập thành 03 bản theo quy định.

B. CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ:

a. Đối với trường hợp xin cấp mới

1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng theo mẫu phụ lục số 1 tại Quyết định số15/2005/QĐ-BXD ngày 24-5-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. 03 ảnh mầu cỡ 3x4 mới chụp.

3. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin cấp chứng chỉ hoặc UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú đối với người không làm việc trong cơ quan, tổ chức.

4. Bản sao có công chứng: Các văn bằng về chuyên môn, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng.

5. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng theo mẫu phụ lục số 2 Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 24-5-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng dùng cho Kiến trúc sư.

b. Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư:

- Phải làm đơn xin cấp lại chứng chỉ.

- Phải có chứng chỉ cũ, trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương.

- Bản khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp.

- Bản cam kết không vi phạm các quy định tại quy chế mới này và pháp luật có liên quan.

Trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề, ngoài các yêu cầu nêu trên phải có thêm bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung chứng chỉ.

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc sẽ xem xét cấp lại chứng chỉ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định)

Ghi chú: Các loại hồ sơ trên đều lập thành 03 bản

C. CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

a. Đối với trường hợp xin cấp mới:

1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng theo mẫu phụ lục số 1 tại Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 24-5-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. 03 ảnh màu cỡ 3x4 mới chụp.

3. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin cấp chứng chỉ hoặc UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú đối với người không làm việc trong cơ quan, tổ chức.

4. Bản sao có công chứng: Các văn bằng về chuyên môn, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu; chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng.

5. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng theo mẫu phụ lục số 2 Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 24-5-2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b. Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng

- Phải có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề

- Phải có chứng chỉ cũ, trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương

- Phải có bản khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp

- Bản cam kết không vi phạm các quy định của Quy chế mới này và pháp luật có liên quan

Trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề thì ngoài các yêu cầu nêu trên phải có thêm bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung chứng chỉ.

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc sẽ xem xét cấp lại chứng chỉ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định)

Ghi chú: Các loại hồ sơ trên đều lập thành 03 bản

II. TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ GIAO TRẢ CHỨNG CHỈ

1. Tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề: Giám sát thi công xây dựng công trình, chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch 01 cửa của Sở Xây dựng vào các ngày 01 và ngày 16 hàng tháng (nếu trùng vào các ngày nghỉ sẽ lùi tiếp nhận vào ngày liền kề)

2. Giao trả chứng chỉ

Cá nhân được cấp Chứng chỉ làm thủ tục nộp lệ phí chứng chỉ hành nghề tại bộ phận Kế toán của Sở Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13-5-2003 của Bộ tài chính mức thu 200.000đ (hai trăm ngìn) đồng/chứng chỉ.

Sau khi nộp lệ phí, Trung tâm giao dịch 01 cửa của Sở Xây dựng sẽ giao Quyết định và Chứng chỉ cho người được cấp có biên nhận (giao 02 lần/ tháng vào các ngày 15 và 30 (nếu trùng ngày nghỉ sẽ lùi lại ngày liền kề)

Các cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đến mua Hồ sơ theo mẫu quy định tại Bộ phận kế toán Sở Xây dựng./.

SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1062/2008/QĐ-SXD-CCHC ngày 13/06/2008 về Quy định trình tự, thủ tục, phương thức tổ chức thực hiện thẩm định hồ sơ: giới thiệu địa điểm đầu tư dự án xây dựng; đồ án quy hoạch; thiết kế cơ sở của dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình; dự toán khảo sát xây dựng; dự toán quy hoạch; hồ sơ mời thầu; cấp giấy phép xây dựng công trình; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và giới thiệu địa điểm cấp mỏ vật liệu xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!