Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1028/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1028/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NỘI DUNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CUNG TRIỂN LÃM QUY HOẠCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ- CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 23/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tại Tờ trình số 541/BQLDA-TTr ngày 28/10/2010 về việc phê duyệt bổ sung trang thiết bị và nội thất trưng bày công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia; Báo cáo số 1161/VKT.ĐTh ngày 12/11/2010 về kết quả thẩm tra dự toán của Viện Kinh tế Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý Hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung nội dung đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia với các nội dung sau: Điều 7 Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 23/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư trang thiết bị và nội thất trưng bày nhằm khai thác có hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin cần thiết của đồ án quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội cũng như các đồ án quy hoạch khác trong cả nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) thực hiện một số công việc sau:

- Phê duyệt thiết kế phần nội thất trưng bày công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia do Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam lập.

- Căn cứ kết quả thẩm tra của Viện Kinh tế Xây dựng, phê duyệt dự toán bổ sung trang thiết bị và nội thất trưng bày công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia; phê duyệt điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị được giao quản lý, sử dụng công trình là Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn trong việc triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Các nội dung khác của Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 23/02/2009của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch –Tài chính,Quản lý Hoạt động xây dựng, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng Bộ XD (để b/c);
- Các Cục, Vụ: PTĐT, KTQH;
- Lưu: VP, KHTC. A(10).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1028/QĐ-BXD ngày 18/11/2010 phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.546

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!