Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1011/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 1011/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HAI CẤP KẾT HỢP ĐỂ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG SẢN XUẤT TẤM LỢP AMIĂNG- XI MĂNG TẠI CÔNG TY TẤM LỢP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ - CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng.
Xét tờ trình số 142/CN/CĐ ngày 08/7/2003 của Công ty Tấm lợp VLXD Đông Anh đề nghị nghiệm thu đề tài KHCN.
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành hai cấp kết hợp của Bộ Xây dựng để nghiệm thu đề tài :² Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn trong sản xuất tấm lợp amiăng- xi măng tại Công ty Tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh” do Công ty Tấm lợp &VLXD Đông Anh chủ trì thực hiện.

Hội đồng gồm 12 thành viên ( có danh sách kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký tới khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.

Điều 3: Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng và các ông, bà có tên trong Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:         .
- Như điều 3. 
- Chủ nhiệm đề tài.
- Lưu VP, Vụ KHCN

THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Liên

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHKT CHUYÊN NGÀNH

( Thành lập theo QĐ số 1011 /QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003)

1. Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Nguyễn Hữu Dũng – Vụ trưởng Vụ KHCN

2. Thư ký Hội đồng: KS. Lê Thị Hảo - CVC Vụ KHCN

Các uỷ viên phản biện:

3. PGS.TS. Lưu Đức Hải- Phó Vụ trưởng Vụ Hạ tầng

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái- Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - Đại học Xây dựng.

Các uỷ viên khác:

5. KS. Ngô Văn Lý – Trưởng phòng KH-KT&PTNT huyện Đông Anh

6. KS. Hoàng Công Đổi – Phó Tổng Giám đốc TCT Xây dựng & Phát triển hạ tầng.

7. KS. Nguyễn Thế Hùng- Phó Vụ trưởng Vụ KHCN

8. TS. Võ Quang Diệm – Phó Vụ trưởng Vụ VLXD

9. KS. KS. Trần Quang Khai- Giám đốc Công ty tấm lợp Khai Sơn

10. KS. Trần Quốc Tế – NCVC- Viện Vật liệu xây dựng

11. TS. Nguyễn Bá Toại – Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - Đại học Xây dựng.

12. TS. Lê Hoàng Lan – TP Cải thiện Môi trường – Cục Bảo vệ Môi trường – Bộ Tài nguyên & Môi trường

Khách mời của Hội đồng:

1. PGS.TSKH Nguyễn Văn Liên – Thứ trưởng

2. KS. Ngô Văn Câu – TP. TCT Xây dựnh và Phát triển hạ tầng

3. CN Lưu Linh Hương – CV Vụ KHCN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1011/QĐ-BXD ngày 28/07/2003 thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành hai cấp kết hợp để nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn trong sản xuất tấm lợp amiăng- xi măng tại công ty tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251