Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 100/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và Khu chế xuất Cần Thơ giai đoạn II do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Số hiệu: 100/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 17/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT CẦN THƠ GIAI ĐOẠN II

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ tại tờ trình số 2364/CV-HC97 ngày 9 tháng 12 năm 1997, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 87/BKH-VPTĐ ngày 6 tháng 1 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và Khu chế xuất Cần Thơ giai đoạn II, tỉnh Cần Thơ với các nội dung sau :

1. Tên dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và Khu chế xuất Cần Thơ giai đoạn II, tỉnh Cần Thơ.

2. Chủ đầu tư : Công ty Xây dựng phát triển Khu chế xuất và Khu công nghiệp Cần Thơ có trụ sở chính tại 105 Trần Hưng Đạo, thành phố Cần Thơ.

3. Mục tiêu dự án : Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải... nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng đã được tạo ra trong Khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng : Xã Phước Thới, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ.

5. Diện tích chiếm đất : 165 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư : 17.344.071 USD.

7. Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Thời gian hoạt động : 50 năm kể từ ngày có Quyết định đầu tư.

9. Thời gian xây dựng : 4 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 2. Công ty Xây dựng phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất Cần Thơ được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện Dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, các Bộ trưởng : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Giám đốc Công ty Xây dựng phát triển Khu chế xuất và Khu công nghiệp Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
  Tài chính, Quốc phòng, Công nghiệp,
  Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Địa chính,
- Tổng cục Hải quan,
- UBND tỉnh Cần Thơ,
- Ban quản lý các KCX và CN Cần Thơ,
- Cty Xây dựng phát triển KCX và KCN Cần Thơ,
- VPCP : PCN Nguyễn Tôn, KTN, KTTH, TH,
- Công báo
- Lưu : BQL, VT.

K/T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Ngô Xuân Lộc

                                               

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 100/QD-TTg

Hanoi, February 17, 1998  

 

DECISION

RATIFYING THE INVESTMENT PROJECT FOR CONSTRUCTION AND BUSINESS OPERATION OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE IN CAN THO INDUSTRIAL PARK AND EXPORT PROCESSING ZONE, PHASE II

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and Hi-Tech Parks issued together with Decree No.36-CP of April 24, 1997 of the Government;
Pursuant to the Regulation on the Investment and Construction Management issued together with Decree 42-CP of July 16, 1996 and Decree No.92-CP of August 23, 1997 of the Government;
At the proposals of the President of the People's Committee of Can Tho province in Report No.2364/CV-HC97 of December 9, 1997, and of the Minister of Planning and Investment in Report No.87/BKH-VPTD of January 6, 1998,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the investment project for construction and business operation of technical infrastructure in Can Tho industrial park and export processing zone, phase II, Can Tho province with the following contents:

1. Name of the project: Investment in the construction and business operation of the technical infrastructure in Can Tho industrial park and export processing zone, phase II, Can Tho province.

2. Investor: The Can Tho Export Processing Zone and Industrial Park Construction and Development Company, which is headquartered at 105 Tran Hung Dao street, Can Tho city.

3. The project's objective: creating ground, building systems of communication, electricity supply, water supply and drainage, information and communications, waste treatment... in order to deal in the infrastructure already created in the industrial park.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 100/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và Khu chế xuất Cần Thơ giai đoạn II do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.811

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38