Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 06/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: NHÀ 12 PHÒNG HỌC TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 252/BC-STC ngày 28/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

- Tên công trình: Nhà 12 phòng học trường THPT Lục Ngạn số 1.

- Chủ đầu tư: Trường THPT Lục Ngạn số 1.

- Địa điểm xây dựng: Công trình được xây dựng trong khu đất của trường THPT Lục Ngạn số 1, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 5/2014 - 11/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nguồn vốn

Quyết toán được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Phải trả

Tng số:

9.891.378.000

6.160.000.000

3.731.378.000

- Vn Ngân sách tỉnh

9.891.378.000

6.160.000.000

3.731.378.000

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nội dung chi phí

Tng dự toán được duyệt

Chi phí đu tư được quyết toán

Tng số:

10.541.727.000

9.891.378.000

- Xây dựng

9.077.068.000

8.701.115.000

- Thiết bị

333.600.000

323.592.000

- Quản lý dự án

216.209.000

185.859.000

- Tư vn ĐTXD

769.542.000

627.974.000

- Chi khác

145.308.000

52.838.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Ni dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Thc tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đi

Tng s:

9.891.378.000

 

0

 

1. Tài sản cđịnh

9.891.378.000

 

0

 

2. Tài sản lưu động

0

 

0

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn

Số tiền (đ)

Ghi chú

Tng số:

9.891.378.000

 

- Vốn ngân sách tỉnh

9.891.378.000

 

- Tng các khoản công nợ tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2015 là:

+ Tổng nợ phải thu:

32.414.000 đ

+ Tổng nợ phải trả:

3.763.792.000 đ

(Chi tiết công nợ theo phụ lục s 01 đính kèm)

- Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định (đ)

Tài sản lưu động (đ)

Trường THPT Lục Ngạn số 1

9.891.378.000

0

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, STài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường THPT Lục Ngạn số 1, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
-
PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà;
- Cục Thuế tỉnh;
- Lưu: VT, KT
Bản điện tử:
- LĐVP, TKCT, TPKT, XD, VX1, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-UBND, ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/vị tính: đồng

Tên cá nhân đơn vị

Nội dung thực hiện

Số tiền

Công nợ phải thu:

 

32.414.000

- Cty CP khoa học công nghệ và kiểm định công trình xây dựng

Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT

32.414.000

Công nợ phải trả:

 

3.763.792.000

- Cty CP xây dựng 179

Thi công xây dựng

2.940.406.000

- Ban QLDAXD chuyên ngành Sở GD - ĐT

Quản lý dự án, Giám sát, lựa chọn nhà thầu

208.754.000

- Cty TNHH Thương mại và phát trin Tin học Hải Uyên

Cung cấp thiết bị

323.592.000

- Cty CP kiến trúc Việt Bách

Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT

260.967.000

- Cty CP kiến trúc ALB

Thẩm định KQ đấu thầu

1.940.000

- Cty TNHH thẩm định giá và TVTC Việt Nam

Thẩm định giá

1.940.000

- Sở Tài chính

Thẩm tra, PD quyết toán

26.193.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nhà 12 phòng học trường THPT Lục Ngạn số 1 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56