Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 11/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015(từ ngày 15/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để bc);
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Đức Duy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09 /QĐ-BXD ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Luật

56/2005/QH11 ngày 09/11/2005

Nhà ở

Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

01/7/2015

2.

Luật

63/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Kinh doanh bất động sản

Bị thay thế bởi Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014

01/7/2015

3.

Luật

34/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai

Điều 1 bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

01/7/2015

Điều 2 bị thay thế bởi Luật Đất đai số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013

01/7/2014

4.

Luật

38/2009/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Điều 1 bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

01/01/2015

Điều 2 bị thay thế bởi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

01/7/2014

Điều 3 bị thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

01/7/2015

Điều 4 bị thay thế bởi Luật Đất đai số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013

01/7/2014

Điều 5 bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

01/7/2015

5.

Nghị quyết

19/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

01/7/2015

6.

Nghị định

08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005

Về quy hoạch xây dựng

Các quy định về quy hoạch xây dựng các đô thị và các khu vực trong đô thị bị thay thế bởi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

25/5/2010

Bị thay thế bởi Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

30/6/2015

7.

Nghị định

71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005

Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

8.

Nghị định

153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

Bị thay thế bởi Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

01/11/2015

9.

Nghị định

12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

10.

Nghị định

51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009

Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

11.

Nghị định

83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

12.

Nghị định

112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/5/2015

13.

Nghị định

48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

15/6/2015

14.

Nghị định

71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

15.

Nghị định

114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010

Về bảo trì công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

01/7/2015

16.

Nghị định

64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012

Về cấp giấy phép xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

17.

Nghị định

15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tất cả các nội dung (trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) bị thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

01/7/2015

Các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

18.

Nghị định

34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013

Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

19.

Nghị định

84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013

Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

20.

Nghị định

188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013

Quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Bị thay thế bởi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

10/12/2015

21.

Nghị định

207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

15/6/2015

22.

Nghị quyết

34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007

Về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp

Bị thay thế bởi Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

10/12/2015

23.

Quyết định

87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004

Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

24.

Quyết định

39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005

Về hướng dẫn Điều 121 của Luật Xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

25.

Quyết định

09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008

Ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà công vụ

25/8/2015

26.

Quyết định

03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009

Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

19/5/2015

2.

Thông tư

02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013

Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng

31/12/2015

3.

Quyết định

34/2006/QĐ-BXD ngày 10/10/2006

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

15/12/2015

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lý chất thải rắn

Các điều (trừ Điều 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18)

Bị thay thế bởi Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

15/6/2015

2.

Nghị định

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Mục 1 Chương II về điều kiện, năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/8/2015

3.

Nghị định

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải

Khoản 4 Điều 4, Khoản 6 Điều 4, Khoản 3 Điều 45

Bị thay thế bởi Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý

15/6/2015

 

 

 

 

chất thải và phế liệu

 

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

Phụ lục 1. Phương pháp xác định một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản Phụ lục 2. Mẫu phiếu tổng hợp số liệu liên quan đến giao dịch bất động sản do các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương thực hiện Phụ lục 3. Mẫu phiếu điều tra khảo sát số liệu có liên quan đến giao dịch bất động sản từ thị trường

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2014/TT-BXD ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

01/02/2015

2.

Thông tư

08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

- Bãi bỏ khoản 2.6 (Chi phí xử lý rác thải, nước thải cho khu nhà tạm tại công trường) Mục 2 phần II - Thay thế Phụ lục số 2 về Biểu tổng hợp dự toán (có chi phí làm đêm công trình thủy điện Lai Châu)

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2015/TT- BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu

20/5/2015

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96