Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Thảo
Ngày ban hành: 23/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung;

Xét Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp quận 5 số 512/BC-TP ngày 23 tháng 6 năm 2011 và đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 5 tại Tờ trình số 2165/TTr-QLĐT ngày 13 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Kinh tế, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường quận 5 và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

 

QUY ĐỊNH

KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 5)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy định này là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5 (gọi tắt là hoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng) nhằm mục đích hạn chế những tác hại đến môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ và gìn giữ cảnh quan đô thị, đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp mặt hàng vật liệu xây dựng.

Điều 2. Đối tuợng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, trong nước hoặc nước ngoài, cá nhân và hộ gia đình tham gia hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước có liên quan.

2. Phạm vi áp dụng: Các hoạt động sản xuất (bao gồm gia công, chế biến), kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM, SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 3. Địa điểm sản xuất vật liệu xây dựng

Địa điểm sản xuất vật liệu xây dựng là nơi đặt nhà xưởng và trang thiết bị, máy móc được sử dụng để sản xuất hoặc chế biến nguyên liệu, bán thành phẩm ra sản phẩm phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của quận 5, phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Quận 5 hiện nay và quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới không có cơ sở sản xuất Vật liệu xây dựng. Các tổ chức, cá nhân hoạt động, sản xuất vật liệu xây dựng có nhu cầu sẽ được hướng dẫn cụ thể đến các địa phương khác có quy hoạch phù hợp.

Điều 4. Địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng

- Địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng bao gồm: trạm tiếp nhận, kho, bãi tồn trữ, trung tâm, siêu thị, chợ, cửa hàng buôn bán, cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

- Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động giao dịch, trao đổi, thỏa thuận việc mua bán hàng hóa vật liệu xây dựng của tổ chức, cá nhân. Việc bày bán vật liệu xây dựng phải phù hợp với quy định khu vực, đường phố được phép kinh doanh vật liệu xây dựng của quận 5; phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, trật tự an toàn giao thông, không xâm phạm chỉ giới giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm các quy định về hành lang bảo vệ đê, hành lang bảo vệ công trình đường bộ, đường sông và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, khu di tích lịch sử văn hóa, khu vực danh lam thắng cảnh; phải có thiết bị phòng, chống cháy, nổ và tuân thủ theo quy định của cơ quan chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy.

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về địa điểm kinh doanh. Việc bày bán vật liệu xây dựng chỉ thực hiện tại các tuyến đường trên địa bàn quận 5 được quy định cụ thể tại Danh mục kèm theo Quy định này.

Điều 5. Nơi để phế thải vật liệu xây dựng

Phế thải vật liệu xây dựng là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng hoặc sử dụng trong các công trình xây dựng.

Chủ nguồn thải chất thải rắn thông thường và chủ nguồn thải chất thải rắn nguy hại phải chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Trên địa bàn quận 5 hiện nay và quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới không có nơi để phế thải vật liệu xây dựng cũng như trạm trung chuyển về phế thải vật liệu xây dựng. Các chủ nguồn thải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo quy định của pháp luật để thu gom, vận chuyển phế thải vật liệu xây dựng đến đúng nơi quy định.

Chương III

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Kiểm tra, thanh tra

- Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Kiểm tra đột xuất khi có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thanh tra theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất khi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, để phế thải vật liệu xây dựng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo đơn khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5 phải chấp hành việc kiểm tra, thanh tra của Ủy ban nhân dân quận 5 và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành theo Quy định này.

Điều 7. Xử lý vi phạm

- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng bị xử phạt theo tính chất, mức độ vi phạm, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Mức xử phạt được áp dụng theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cán bộ, công chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi sẽ bị xử lý kỷ luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Xử lý chuyển tiếp

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bày bán, giao nhận hàng hóa, có địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng tại những khu vực, đường phố, địa điểm không thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quy định này phải chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc di dời đến những địa điểm được quy định. Thời gian chuyển đổi và di dời phải thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong quản lý Nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5

1. Phòng Quản lý đô thị quận 5:

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5.

- Phối hợp các đơn vị liên quan thuộc quận, tham mưu Ủy ban nhân dân quận điều chỉnh Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân quận, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình liên quan Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5.

- Phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận 5, Phòng Kinh tế quận 5, Ủy ban nhân dân các phường kiểm tra, rà soát, thống kê các trường hợp đang sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng không phù hợp quy định này để qua đó có hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập kế hoạch di dời hoặc thay đổi hình thức kinh doanh phù hợp, đảm bảo hoàn thành việc di dời hoặc thay đổi hình thức kinh doanh trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 (tổ chức, cá nhân phải cam kết thực hiện bằng văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường).

2. Phòng Kinh tế quận 5:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vật liệu xây dựng phù hợp quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân phường rà soát, thống kê các trường hợp đang sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đề xuất Ủy ban nhân dân quận xử lý theo quy định.

- Chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm cho Ủy ban nhân dân quận và Sở Xây dựng theo quy định.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5:

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về lĩnh vực vệ sinh môi trường các địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 5. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 5 xử lý các trường hợp không đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định.

4. Chi Cục Thống kê quận 5:

Phối hợp với Phòng Kinh tế quận 5 thống kê, lưu trữ các số liệu liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 5:

Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

6. Thanh tra Xây dựng quận 5:

Phối hợp Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất (bao gồm gia công, chế biến), kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5, tham mưu trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5; tổ chức phối hợp với Ủy ban nhân dân phường thực hiện các quyết định đã ban hành. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý cấp quận, phải kịp thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Thanh tra Sở Xây dựng thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận 8:

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy các địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5, xử lý các trường hợp không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

8. Đội Quản lý thị trường 5B:

Thường xuyên kiểm tra các địa điểm kinh doanh sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng về chất lượng vật liệu xây dựng theo các quy định pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

9. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 5:

Ký kết hợp đồng với các chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, các công trình xây dựng trên địa bàn quận, thu gom, vận chuyển phế thải vật liệu xây dựng đến các trạm trung chuyển, bãi tập kết theo đúng quy định.

10. Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Thường xuyên kiểm tra các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất (bao gồm gia công, chế biến), kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5 để xử lý hoặc đề nghị Thanh tra Xây dựng quận 5 xử lý theo đúng thẩm quyền.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5.

- Định kỳ 6 tháng và năm báo cáo về tình hình quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 5 (báo cáo cụ thể các trường hợp phát sinh, giải thể, ngưng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng) về Phòng Kinh tế quận 5 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận 5 và Sở Xây dựng.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Các vấn đề về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng không nêu trong Quy định này, được áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành tương ứng trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, trường hợp có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân quận 5 để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

BẢNG DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG

ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 5)

STT

Tuyến đường

Giới hạn

Từ

Đến

1

Võ Văn Kiệt thuộc các phường 1, 5, 6, 10, 13.

Nguyễn Biểu

Ngô Nhân Tịnh

2

Nguyễn Thi - phường 13

Võ Văn Kiệt

Hải Thượng Lãn Ông

3

Mạc Cửu - phường 13

Võ Văn Kiệt

Hải Thượng Lãn Ông

4

Trịnh Hoài Đức - phường 13

Vạn Kiếp

Vạn Tượng

5

Lê Quang Định - phường 13

Nguyễn Thi

Mạc Cửu

6

Hà Tôn Quyền - phường 15

Hồng Bàng

Tân Thành

7

Phạm Hữu Chí - phường 12, 15

Hà Tôn Quyền

Phó Cơ Điều

8

Tân Thành - phường 12, 15

Nguyễn Thị Nhỏ

Phó Cơ Điều

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.504

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17