Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2012/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi mới về cấp giấy phép nhà thầu NN

Theo quy định hiện hành, nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam sau khi trúng thầu hoặc được lựa chọn thầu phải làm thủ tục để được cấp giấy phép thầu. Thời gian được cấp phép là 20 ngày.


Tuy nhiên, theo Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg mới được ban hành ngày 16/01/2012 sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam kèm theo Quyết định 87/2004/QĐ-TTg thì thủ tục cấp phép thầu là 15 ngày. Hồ sơ thay đổi từ mẫu đơn xin cấp giấy phép thầu thành mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thầu.

Nhà thầu nước ngoài chỉ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện mà không cần photo thêm 02 bộ như quy định trong Thông tư 05/2004/TT-BXD . Hồ sơ đề nghị cấp phép của tổ chức không cần có Điều lệ Công ty.

Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg này sẽ có hiệu lực ngày 01/3/2012. Để áp dụng, sẽ cần có văn bản hướng dẫn và mẫu đơn mới do Bộ Xây dựng ban hành trong thời gian tới.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2004/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Đổi tên “Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ thành “Quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo Điều ước quốc tế đó.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu

1. Để được xem xét cấp giấy phép thầu tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép thầu quy định tại Điều 10 và Điều 16 của Quy chế này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn).

b) Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, giấy phép hoạt động tư vấn đối với cá nhân) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.

d) Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này).

đ) Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu).

e) Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b, c, đ, e khoản 1 Điều này, nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Thời hạn xét cấp giấy phép thầu và lệ phí cấp giấy phép thầu

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 10 và Điều 16 của Quy chế này xem xét hồ sơ để cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thầu phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 như sau:

“Điểm a khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Đăng ký địa chỉ, số điện thoại, fax, e-mail của Văn phòng điều hành và người đại diện thực hiện hợp đồng tại các cơ quan có liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án nhận thầu. Đối với nhà thầu thực hiện các gói thầu lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình có thể đăng ký các nội dung nêu trên tại địa phương khác không phải là nơi có dự án nhận thầu.

Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung nêu trên, nhà thầu thông báo các thông tin này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có công trình xây dựng biết, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.”

6. Bãi bỏ khoản 8, khoản 9 Điều 2 của Quy chế

7. Các cụm từ “Bộ Thương mại” của Quy chế được đổi thành cụm từ “Bộ Công Thương.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012.

2. Các căn cứ để ban hành Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam” được thay thế bằng các căn cứ tại Quyết định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 03/2012/QD-TTg

Hanoi, January 16, 2012

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ON MANAGEMENT OF OPERATIONS OF FOREIGN CONTRACTORS IN THE CONSTRUCTION DOMAIN IN VIETNAM PROMULGATED TOGETHER WITH DECISION NO. 87/2004/QD-TTG

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the November 26, 2003 Construction Law;

Pursuant to the June 19, 2009 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws Related to Capita! Construction Investment;

At the proposal of the Minister of Construction,

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To rename the Regulation on management of operations of foreign contractors in the construction domain in Vietnam promulgated together with (he Prime Minister's Decision No. 87/2004/QD-TTg of May 19, 2004, into Regulation on management of foreign contractors engaged in construction activities in Vietnam.

2. To amend and supplement Article 1 as follows:

"Article 1. Subjects and scope of application

This Regulation applies to foreign contractors engaged in construction activities in Vietnam covering construction planning, formulation of construction investment projects, construction survey, work construction designing, work construction, construction supervision, construction investment project management, contractor selection in construction and provision of supplies, equipment and technology accompanying technical services related to construction works.

When a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party provides otherwise, such treaty prevails."

3. To amend and supplement Article 5 as follows:

"Article 5. Dossiers of application for contracting licenses

1. To be considered for grant of a contracting license in Vietnam, a foreign contractor shall submit directly or by post 1 dossier set to a licensing agency specified in Article 10 or 16 of this Regulation.

A dossier of application for a contracting license comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ A certified copy of the bidding result document or the decision on contractor selection or the lawful contracting agreement.

c/ Certified copies of the establishment license (or the business registration certificate, for organizations: the consultancy license, for individuals) and the professional practice certificate (if any) granted by the country of which the foreign contractor bears the nationality.

d/ A report on operational experiences related to contracted works and a financial audit report of the latest 3 years (for the cases mentioned in Clause 2, Article 4 of this Regulation).

e/ A partnership contract with a Vietnamese contractor or a written commitment to employing Vietnamese subcontractors to perform the contracted works (already included in the bid dossier or tender dossier).

f/ A lawful authorization letter, for a person other than the contractor's representative at law.

2. Applications for contracting licenses shall be made in Vietnamese. Foreign establishment licenses or business registration certificates must be consularly legalized, unless treaties to which Vietnam and related countries are contracting parties provide the exemption of consular legalization. The documents and papers specified at Points b, c. e and f. Clause 1 of this Article in foreign languages must be translated into Vietnamese and the translations must be notarized or certified according to Vietnamese laws.''

4. To amend and supplement Clause 1 of Article 6 as follows:

"Article 6. Time limits for granting contracting licenses and licensing fee

Competent state agencies specified in Articles 10 and 16 of this Regulation shall examine dossiers before granting contracting licenses to foreign contractors within 15 working days after receiving complete and valid dossiers under Article 5 of this Regulation. In case of refusal to grant licenses, they shall reply the contractors in writing, clearly stating the reasons."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"To amend and supplement Point a. Clause 2, Article 7, as follows:

a/ To register the addresses, telephone and fax numbers, and e-mails of their executive offices and representatives for contract performance with related agencies according to regulations of the People's Committees of the provinces or centrally run cities which accommodate contracted projects. Contractors performing packages of construction planning, construction investment project formulation, construction survey or work construction designing may register the above-mentioned contents in localities other than those accommodating the contracted projects.

After registering the above-mentioned contents, contractors shall notify such information directly or by post to the Ministries of Construction; Public Security; Finance; and Industry and Trade; the State Bank of Vietnam and the People's Committees of the provinces and centrally-run cities in which construction works are located, according to the Ministry of Construction's guidance."

6. To annul Clauses 8 and 9, Article 2 of the Regulation.

7. To replace the phrase "Ministry of Trade" in the Regulation with the phrase "Ministry of Industry and Trade."

Article 2. Effect

1. This Decision takes effect on March 1, 2012.

2. The promulgation grounds of the Prime Minister's Decision No. 87/2004/QD-TTg of May 19, 2004, promulgating the Regulation on management of operations of foreign contractors in the construction domain in Vietnam, are replaced with the promulgation grounds of this Decision.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees and related organizations and individuals shall implement this Decision.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam kèm theo Quyết định 87/2004/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.730

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!