Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 01/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Khiêu
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/2007/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Quy định điều chỉnh dự toán) áp dụng cho các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước. Các công trình có nguồn vốn khác khuyến khích thực hiện theo Quy định điều chỉnh dự toán này.

2. Xử lý chuyển tiếp.

- Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh phù hợp với chế độ tiền lương tối thiểu mới;

- Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - tổng dự toán, dự toán thì dự toán xây dựng công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán công trình được điều chỉnh theo Quy định này;

- Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng, Chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán, tổng dự toán, giá gói thầu theo Quy định này;

- Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 về sau được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Quy định này và phải được cấp quyết định đầu tư phê duyệt;

- Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 nhưng trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định;

3. Các dự án đầu tư xây dựng mới, việc lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, lập dự toán thực hiện theo Quy định này.

4. Quy định này áp dụng đồng bộ với các Bộ đơn giá kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng), Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần lắp đặt), Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần khảo sát xây dựng) của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Công văn số 1198/UBT-KTKT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung đơn gía chi phí khảo sát, đo đạc hiện trạng phục vụ cho công tác thiết kế các công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn gía tạm thời về sửa chữa trong xây dựng cơ bản các công trình trên địa bàn tỉnh.

5. Các dự toán chi tiết của công trình chuyên ngành như: điện lực, lâm nghiệp, nông nghiệp, giao thông… áp dụng theo hướng dẫn chuyên ngành (nếu có), trường hợp chưa có hướng dẫn phải áp dụng theo Quy định này.

II. QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CỤ THỂ

Nội dung các khoản mục chi phí trong bảng tổng hợp kinh phí (phụ lục 1).

1. Chi phí vật liệu

Giá vật liệu VLtc là giá tại chân công trình, được tính như sau:

VLtc = VLo x tc

(Hệ số khu vực tc để điều chỉnh chênh lệch do vận chuyển, bốc vác vật liệu… đến nơi xây dựng công trình, phụ lục 3).

* Đối với công trình trãi dài theo tuyến qua nhiều xã, phường, thị trấn thì lấy trị số khu vực tc được xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền trên tuyến mà công trình đi qua.

2. Chi phí nhân công

* Tính theo Bộ đơn giá ban hành kèm Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng), Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần lắp đặt) của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn gía tạm thời về sửa chữa trong xây dựng cơ bản các công trình trên địa bàn tỉnh, nhân với hệ số điều chỉnh Knc = 1,286.

- Đối với các loại công tác xây lắp thuộc nhóm II được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh bằng 1,062 (áp dụng đối với đơn giá XDCT - Phần xây dựng);

- Đối với các loại công tác xây lắp thuộc nhóm III, IV được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh bằng 1,171 (áp dụng đối với đơn giá XDCT - Phần xây dựng);

(Phụ lục số 4: phân loại nhóm theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/02/2004 của Chính phủ).

3. Chi phí máy thi công

Tính theo Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng), Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần lắp đặt) của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhân với hệ số điều chỉnh Kmtc = 1,050.

4. Trực tiếp phí khác

Được tính bằng tỷ lệ 1,5% trên tổng chi phí vật liệu, nhân công và ca máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng.

5. Chi phí trực tiếp

Được tính bằng tổng chi phí vật liệu, nhân công, ca máy thi công và trực tiếp phí khác trong dự toán chi phí xây dựng.

6. Chi phí chung

Được tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí xây dựng.

7. Giá thành dự toán xây dựng

Được tính bằng tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung.

8. Thu nhập chịu thuế tính trước

Được tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng.

Tỉ lệ này theo loại công trình quy định tại phụ lục 2.

9. Giá trị dự toán xây dựng trước thuế

Được tính bằng tổng của chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

10. Thuế giá trị gia tăng

Được tính bằng tỉ lệ (%) trên giá trị dự toán xây dựng trước thuế, thực hiện theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.

11. Giá trị dự toán xây dựng sau thuế

Được tính bằng tổng của giá trị dự toán xây dựng trước thuế và thuế giá trị gia tăng.

12. chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính khoán trong dự toán và tính bằng tỷ lệ trên giá trị dự toán xây dựng trước thuế và nhân với 1,1 (thành chi phí xây dựng nhà tạm sau thuế).

+ n = 2%, đối với công trình vùng sâu, vùng xa, công trình theo tuyến ngoài đô thị và vùng dân cư;

+ n = 1%, đối với công trình khác;

+ Riêng các công trình quy mô lớn, phức tạp thì chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được lập thiết kế, dự toán công trình theo quy định ngành xây dựng và trình phê duyệt.

13. Chi phí quản lý dự án và chi phí khác

a. Chi phí khác của dự toán công trình bao gồm:

- Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có); chi phí khảo sát xây dựng; chi phí thiết kế xây dựng công trình;

- Chi phí lập định mức đơn giá (nếu có);

Đối với dự án chỉ có 1 công trình xây dựng thì chi phí khác của dự toán công trình bao gồm cả chi phí quản lý dự án và chi phí khác quy định trong phương pháp lập tổng dự toán.

Trường hợp dự án có nhiều hơn 1 công trình xây dựng, thì chi phí quản lý dự án được xác định trong tổng dự toán công trình.

b. Chi phí quản lý dự án và chi phí khác trong tổng dự toán công trình bao gồm:

* Chi phí quản lý dự án

- Chi phí quản lý dự án tính theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí tư vấn trước thuế, sau đó cộng thuế GTGT.

Chi phí quản lý dự án gồm:

+ Chi phí chung của dự án;

+ Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư;

+ Chi phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình; tính theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí tư vấn trước thuế, sau đó cộng thuế GTGT;

+ Chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, tính theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí tư vấn trước thuế, sau đó cộng thuế GTGT;

+ Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng tính theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí tư vấn trước thuế, sau đó cộng thuế GTGT;

+ Chi phí kiểm định, thí nghiệm hiện trường, tính bằng % chi phí xây dựng áp dụng cho việc lập dự toán, khi thực hiện theo hợp đồng cụ thể và tính theo Quyết định số 32/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng nhân với hệ số điều chỉnh Ktn = 2,37 (Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng) là chi phí trước thuế, sau đó cộng thuế TGGT;

+ Chi phí nghiệm thu, quyết toán, quy đổi vốn đầu tư và các chi phí quản lý khác.

* Chi phí khác

+ Chi phí khảo sát xây dựng tính theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBT ngày 15/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Trà Vinh, nhân với hệ số điều chỉnh Kks = 1,274 (Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng) là chi phí tư vấn trước thuế, sau đó cộng thuế GTGT; chi phí khảo sát, đo đạc hiện trạng phục vụ cho công tác thiết kế các công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa theo Công văn số 1198/UBT-KTKT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh (đã bao gồm thuế VAT);

+ Các chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư, thiết kế và dự toán xây dựng công trình tính theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí tư vấn trước thuế, sau đó cộng thuế GTGT;

+ Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có) lập dự toán;

+ Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo (nếu có) lập dự toán;

+ Chi phí thẩm định an toàn giao thông, chi phí lập định mức, đơn giá (nếu có);

+ Chi phí cho Ban chỉ đạo Nhà nước, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (nếu có);

+ Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có); chi phí quan trắc biến dạng công trình (nếu có);

+ Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư, lệ phí thẩm định thiết kế và dự toán tính theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

+ Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu tính theo Thông tư số 97/2006/ TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu;

+ Chi phí bảo hiểm tính bằng % chi phí xây lắp trước thuế (áp dụng cho việc lập dự toán, khi thực hiện theo hợp đồng cụ thể và tính theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành quy tắc bảo hiểm xây dựng, lắp đặt, sau đó cộng thuế GTGT) là chi phí trước thuế, sau đó cộng thuế TGGT;

+ Chi phí nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được), lập dự toán;

+ Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt vốn đầu tư quyết toán, tính theo Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

- Chi phí các công việc sau (nếu có) được xác định bằng lập dự toán gồm: tuyển chọn phương án kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn, lựa chọn tổng thầu trong hoạt động xây dựng, lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng, kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình, thuê cá nhân, tổ chức tư vấn tham gia thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra các dự toán chi phí của các công việc tư vấn yêu cầu phải lập dự toán và thực hiện các công việc khác (phụ lục 4). Chủ đầu tư phê duyệt các dự toán chi phí này.

- Các công trình đã được lập tổng dự toán, dự toán sau khi có biên bản nghiệm thu sản phẩm thì được tính chi phí lập lại dự toán, chi phí lập lại 5% chi phí thiết kế trước thuế và mức tối thiểu là 250.000 đồng, các công trình thực hiện sau ngày Quyết định số 35/2006/QĐ-UBT ngày 15/9/2006 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình có hiệu lực thì không được tính chi phí này.

14. Chi phí dự phòng

- Tính bằng % trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác (10% đối với nhóm A, B và 5% đối với nhóm C).

15. Tổng giá trị dự toán

Được tính bằng tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng.

* Mẫu biểu dự toán các loại để tính chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xem trong các phụ lục.

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KẾT QUẢ

I

Chi phí xây dựng công trình chính

 

 

1

Chi phí trực tiếp

 

 

1a

Chi phí vật liệu thực tế (chưa thuế)

A0

 

 

CPVL * HS bốc xếp vận chuyển đến nơi XD

A0 x tc

VL

1b

Chi phí nhân công

B0 x 1,286

NC

1c

Chi phí máy

C0 x 1,050

M

1d

Trực tiếp phí khác

1,5% x (VL+NC+M)

TT

 

Cộng chi phí trực tiếp

VL+NC+M+TT

T

2

Chi phí chung

P x T

C

 

Giá thành dự toán xây dựng

T + C

Z

3

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T+C) x TL qui định

TL

 

Giá trị dự toán xây dựng trước thuế

(T+C+TL)

G

4

Thuế trị giá gia tăng đầu ra

G x TGTGT

GTGT

 

Giá trị dự toán xây dựng sau thuế

G + GTGT

GXDCPT

II

Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

G x TL qui định x (1+TGTGT)

GXDLT

 

CHI PHÍ XÂY DỰNG

GXDCPT + GXDLT

GXD

 

PHỤ LỤC SỐ 2

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

1

Công trình dân dụng

6,0

5,5

2

Công trình công nghiệp

5,5

6,0

3

Công trình giao thông

5,3

6,0

4

Công trình thủy lợi

5,5

5,5

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

4,5

5,5

- Định mức chi phí chung tính bằng tỉ lệ % so với chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí xây dựng.

- Đối với công tác lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh công nghệ trong các loại công trình xây dựng: Định mức chi phí chung tính bằng tỉ lệ 65% so với chi phí nhân công trong dự toán.

- Đối với công tác dò tìm, xử l‎ý bom mìn – vật nổ: Định mức chi phí chung tính bằng tỉ lệ 40% so với chi phí nhân công trong dự toán.

 

PHỤ LỤC 3

SỐ TT

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

TC

1

2

3

1

THỊ XÃ TRÀ VINH:

 

 

- Các phường

- Xã Long Đức

- Cù lao Long Trị

1,00

1,01

1,04

2

HUYỆN CHÂU THÀNH:

 

 

- Thị trấn Châu Thành

- Xã Hưng Mỹ

- Xã Hòa Thuận

- Xã Nguyệt Hóa

- Xã Đa Lộc

- Xã Thanh Mỹ

- Xã Mỹ Chánh

- Xã Song Lộc

- Xã Lương Hòa

- Xã Phước Hảo

- Xã Hòa Minh

- Xã Long Hòa

- Xã Hòa Lợi

1,01

1,05

1,01

1,01

1,02

1,03

1,03

1,03

1,02

1,03

1,06

1,06

1,03

3

HUYỆN TRÀ CÚ:

 

 

- Thị trấn Trà Cú

- Xã Tập Sơn

- Xã Phước Hưng

- Xã Ngãi Xuyên

- Xã Lưu Nghiệp Anh

- Xã Hàm Giang

- Xã Đại An

- Xã Định An

- Xã Đôn Xuân

- Xã Đôn Châu

- Xã Long Hiệp

- Xã Tân Hiệp

- Xã An Quãng Hữu

- Xã Ngọc Biên

- Xã Thanh Sơn

1,04

1,04

1,04

1,04

1,05

1,04

1,06

1,07

1,05

1,05

1,05

1,04

1,05

1,04

1,05

4

HUYỆN CÀNG LONG:

 

 

- Thị trấn Càng Long

- Xã Nhị Long Phú

- Xã Nhị Long

- Xã Đại Phúc

- Xã Đại Phước

- Xã Đức Mỹ

- Xã Bình Phú

- Xã Phương Thạnh

- Xã Huyền Hội

- Xã An Trường

- Xã An Trường A

- Xã Tân Bình

- Xã Tân An

- Xã Mỹ Cẩm

1,02

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,03

1,03

1,04

1,04

1,05

1,04

1,05

1,03

5

HUYỆN TIỂU CẦN:

 

 

- Thị trấn Tiểu Cần

- Thị trấn Cầu Quan

- Xã Long Thới

- Xã Tân Hòa

- Xã Hùng Hòa

- Xã Tân Hùng

- Xã Tập Ngãi

- Xã Ngãi Hùng

- Xã Hiếu Tử

- Xã Hiếu Trung

- Xã Phú Cần

1,03

1,04

1,04

1,06

1,04

1,04

1,05

1,05

1,05

1,05

1,04

6

HUYỆN CẦU KÈ:

 

 

- Thị trấn Cầu Kè

- Xã Thạnh Phú

- Xã Tam Ngãi

- Xã An Phú Tân

- Xã Hòa Ân

- Xã Châu Điền

- Xã Phong Thạnh

- Xã Phong Phú

- Xã Ninh Thới

- Xã Thông Hòa

- Xã Hòa Tân

1,04

1,05

1,05

1,06

1,04

1,05

1,05

1,05

1,06

1,05

1,05

7

HUYỆN CẦU NGANG:

 

 

- Thị trấn Cầu Ngang

- Thị trấn Mỹ Long

- Xã Mỹ Hòa

- Xã Mỹ Long Bắc

- Xã Mỹ Long Nam

- Xã Nhị Trường

- Xã Hiệp Hòa

- Xã Kim Hòa

- Xã Vinh Kim

- Xã Hiệp Mỹ

- Xã Hiệp Mỹ Đông

- Xã Thạnh Hòa Sơn

- Xã Trường Thọ

- Xã Thuận Hòa

- Xã Long Sơn

1,03

1,04

1,03

1,04

1,05

1,06

1,04

1,03

1,04

1,05

1,05

1,05

1,07

1,04

1,04

8

HUYỆN DUYÊN HẢI:

 

 

- Thị trấn Duyên Hải

- Xã Long Hữu

- Xã Hiệp Thạnh

- Xã Trường Long Hòa

- Xã Dân Thành

- Xã Ngũ Lạc

- Xã Long Toàn

- Xã Long Khánh

- Xã Long Vĩnh

- Xã Đông Hải

1,04

1,04

1,06

1,08

1,07

1,05

1,05

1,06

1,07

1,08

 

PHỤ LỤC 4

BẢNG PHÂN LOẠI CÔNG TÁC XÂY LẮP THUỘC NHÓM

Nhóm

Đối tượng áp dụng

I

- Mộc, nề, sắt;

- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;

- Sơn vôi và cắt lắp kính;

- Bêtông;

- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

- Công việc thủ công khác;

II

- Vận hành các loại máy xây dựng;

- Khảo sát, đo đạc xây dựng;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

- Bảo dưỡng máy thi công;

- Xây dựng đường giao thông;

- Lắp đặt tua bin có công suất < 25 MW;

- Duy tu bảo dưỡng đường bộ, đường sắt;

III

- Xây lắp đường dây điện cao thế;

- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

- Xây lắp cầu;

- Xây lắp công trình thủy;

- Xây dựng đường băng sân bay;

- Công nhân địa vật lý;

- Lắp đặt tua bin có công suất >= 25 MW;

IV

- Xây dựng công trình ngầm;

- Xây dựng công trình ngoài biển;

- Xây lắp đường dây điện cao thế 500 KV.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226