Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 67/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2016/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”;

Xét Tờ trình số: 94/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thông qua Dự án rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, với những nội dung sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát:

Hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, ứng phó với biến đổi khí hậu; ổn định và nâng cao đời sống người dân vùng dự án; bố trí dân cư gắn liền với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đặc biệt ở các vùng rừng đầu nguồn, Vườn Quốc gia Ba Bể, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rì và Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

b) Mục tiêu cụ thể:

Hoàn thành bố trí ổn định dân cư ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025 bố trí ổn định dân cư cho 2.609 hộ dân. Trong đó, giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức bố trí ổn định cho 1.088 hộ dân; định hướng giai đoạn 2020 - 2025 tổ chức bố trí ổn định cho 1.521 hộ dân.

Hình thành các cụm dân cư mới với kết cấu hạ tầng được hoàn thiện hơn và đáp ứng các phúc lợi công cộng, bố trí vùng sản xuất hợp lý theo quy hoạch và phù hợp với xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2025, xây dựng, chỉnh sửa cơ bản hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng quy hoạch. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển các dịch vụ trên cơ sở khai thác lợi thế địa lý, tiềm năng về đất đai, sông hồ, tài nguyên phục vụ sản xuất hàng hoá.

Nâng cao đời sống sau bố trí, ổn định lại dân cư. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dự án bố trí dân cư dưới 10%/năm; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; sử dụng điện đạt 95 - 100%; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 80%.

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy hoạch bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, vùng di cư tự do và khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng áp dụng:

Hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, lốc xoáy;

Hộ gia đình sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, ngập lũ, lốc xoáy;

Hộ gia đình sống ở vùng đặc biệt khó khăn về đời sống như: Thiếu đất, thiếu nước để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường và tác động phóng xạ;

Hộ gia đình di cư tự do không theo quy hoạch bố trí dân cư, đời sống còn khó khăn;

Hộ gia đình sinh sống ở khu rừng đặc dụng cần phải bố trí, ổn định lâu dài;

Cộng đồng dân cư tiếp nhận hộ tái định cư tập trung và xen ghép.

3. Phương án quy hoạch bố trí ổn định dân cư

a) Tổng số Dự án quy hoạch là 79; tổng số hộ dân thuộc diện quy hoạch là 2.609.

(Có danh mục các Dự án kèm theo)

b) Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các vùng tái định cư:

San gạt mặt bằng: San mặt bằng cho các dự án bố trí dân cư tập trung, diện tích 280.100m2, tổng vốn đầu tư là 40 tỷ đồng.

Đầu tư nâng cấp đường giao thông 17,8km, tổng vốn đầu tư là 35,6 tỷ đồng.

Đầu tư làm mới đường giao thông 48,1km, tổng vốn đầu tư là 144,3 tỷ đồng.

Xây dựng công trình kè chống sạt lở, tổng vốn đầu tư là 05 tỷ đồng.

Thủy lợi: Xây dựng hệ thống công trình thủy lợi, đắp hồ đập, kênh mương, tổng vốn đầu tư là 35,4 tỷ đồng.

Nước sinh hoạt: Đầu tư hệ thống nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 1.387 hộ dân, tổng vốn đầu tư là 56,7 tỷ đồng.

Nhà văn hóa: Đầu tư 28 công trình nhà văn hóa, tổng vốn đầu tư là 14 tỷ đồng.

Xây dựng lớp học: Đầu tư lớp học, nhà công vụ giáo viên, tổng vốn đầu tư là 07 tỷ đồng.

Đầu tư 47,2km đường dây điện hạ thế 0,4KV, tổng vốn đầu tư 30,4 tỷ đồng.

Đầu tư 29 trạm biến áp 50KVA, tổng vốn đầu tư 18 tỷ đồng.

Đầu tư 07 trạm biến áp 75KVA, tổng vốn đầu tư là 4,9 tỷ đồng.

c) Quy hoạch phát triển sản xuất:

Hỗ trợ khai hoang và tạo nương cố định 290ha, tổng vốn hỗ trợ là 3,3 tỷ đồng với 100% vốn ngân sách Trung ương.

Hỗ trợ trực tiếp mua phân bón, giống cây, dụng cụ sản xuất cho 778 hộ, tổng vốn hỗ trợ là 5,4 tỷ đồng với 100% vốn Trung ương.

Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ gia đình được bố trí ổn định đến vùng dự án bố trí dân cư để ổn định đời sống. Hỗ trợ cho 979 lao động, tổng vốn hỗ trợ là 02 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cho phát triển sản xuất là 10,7 tỷ đồng với 100% vốn sự nghiệp kinh tế Trung ương hỗ trợ.

4. Giải pháp thực hiện

a) Cơ chế chính sách: Chính sách đất đai; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình; chính sách hỗ trợ cộng đồng bố trí dân cư xen ghép; các chính sách khác thực hiện theo Quyết định số: 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020.

b) Giải pháp về nguồn vốn đầu tư:

Tổng vốn khái toán là 609,2 tỷ đồng. Trong đó: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương là 572,5 tỷ đồng chiếm 94%; vốn địa phương lồng ghép là 36,7 tỷ đồng chiếm 06%.

Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số: 1776/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện công tác khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, đào tạo cán bộ, phát triển nguồn lực, đào tạo nghề. Thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong vùng quy hoạch bố trí dân cư.

Phân kỳ nguồn vốn đầu tư quy hoạch: Giai đoạn 2015 - 2020 là 371,4 tỷ đồng và giai đoạn 2020 - 2025 là 237,8 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ  đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 67/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh)

STT

Tên Dự án

Số hộ

Tổng số Dự án

Phân theo giai đoạn

Giai đoạn 2015 - 2020 (Số hộ)

Giai đoạn 2020 - 2025 (Số hộ)

Bố trí tập trung (TĐC)

Bố trí xen ghép

Bố trí ổn định tại chỗ

Bố trí tập trung (TĐC)

Bố trí xen ghép

Bố trí ổn định tại chỗ

 

TOÀN TỈNH

2.609

79

538

229

321

174

823

524

I

DỰ ÁN BỐ TRÍ TẬP TRUNG

712

20

538

 

 

174

 

 

1

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư khẩn cấp thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

59

 

59

 

 

 

 

 

2

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai các vùng đặc biệt khó khăn khu Nà Mò, thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm

24

 

24

 

 

 

 

 

3

Dự án bố trí ổn định tâp trung dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, đá lăn thôn Phiêng Liềng 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

21

 

21

 

 

 

 

 

4

Dự án bố trí ổn định tâp trung dân cư vùng thiên tai sạt lở đất thôn Nà Bây, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

15

 

15

 

 

 

 

 

5

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai tại khu Pù Pèn, thôn Nà Chảo - Nà Tậu, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

30

 

30

 

 

 

 

 

6

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn khu Khuổi Slưa, thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan, huyện Pác nặm

20

 

20

 

 

 

 

 

7

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn khu Cốc Lùng, thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

20

 

20

 

 

 

 

 

8

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai khu Cốc Cằng, thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

15

 

15

 

 

 

 

 

9

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại khu Khen Đin, thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

40

 

40

 

 

 

 

 

10

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì

86

 

86

 

 

 

 

 

11

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai cầu Vằng Đeng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì

16

 

16

 

 

 

 

 

12

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn khu Phiêng Căng, thôn Nà Tảng, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì

60

 

60

 

 

 

 

 

13

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng đặc biệt khó khăn khu Cốc Rằm, thôn Khuổi Vạc, xã Vũ Loan, huyện Na Rì

75

 

75

 

 

 

 

 

14

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn khu Đăng Mò, thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới

25

 

25

 

 

 

 

 

15

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đông Dăm, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể

32

 

32

 

 

 

 

 

16

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai tại khu Khuổi Kẹn, thôn Tân Hợi, xã An Thắng, huyện Pác Nặm

22

 

 

 

 

22

 

 

17

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư các hộ nằm trong rừng đặc dụng khu Nà Lìn - Nà Tuổng, thôn Chợ B, xã Côn Minh, huyện Na Rì

37

 

 

 

 

37

 

 

18

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn khu Tà Lạn, thôn Nà Diệc, xã Lạng San, huyện Na Rì

50

 

 

 

 

50

 

 

19

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn thôn Cốc Phja, xã Ân Tình, huyện Na Rì

35

 

 

 

 

35

 

 

20

Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn khu Cốc Cướm, xã Cao kỳ, huyện Chợ Mới

30

 

 

 

 

30

 

 

II

DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH TẠI CHỖ

826

23

 

 

321

 

 

505

1

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng thiên tai khẩn cấp khu Nà Cáy, thôn Thôm Mò, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông

23

 

 

 

23

 

 

 

2

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn các thôn Lủng Lầu, Nặm Tốc, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

71

 

 

 

71

 

 

 

3

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng thiên tai các thôn Nam Đội Thân, Tân Thành, Nà Bản, Khuổi Trang, Nà Kẹ, Nà Choong, Nà Diểu, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

26

 

 

 

26

 

 

 

4

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng thiên tai các thôn, tổ thuộc phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

33

 

 

 

33

 

 

 

5

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Bó Mòn, xã Trung Hòa, huyện Ngân sơn

16

 

 

 

16

 

 

 

6

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Cảng Cào, xã Trung Hòa, huyện Ngân sơn

31

 

 

 

31

 

 

 

7

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Khuổi Slảo, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn

31

 

 

 

31

 

 

 

8

Dự án hỗ trợ ổn định tại chỗ dân cư các thôn Thủy Điện, Địa Cát, Bó Lịn, Nà Ít, Nà Pái, Đon Bây, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông

100

 

 

 

 

 

 

100

9

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng thiên tai các thôn Còi Mò, Nà Bản, Nà Xe, Nà Còi, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông

11

 

 

 

 

 

 

11

10

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Khuổi Khoang, thôn Nà Khoang, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông

30

 

 

 

 

 

 

30

11

Hỗ trợ ổn định tại chỗ dân cư vùng thiên tai tổ Tân Cư, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

9

 

 

 

 

 

 

9

12

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn các thôn Cốc Lào, Khâu Slôm, Nà Hin, Nà Thiêm, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

29

 

 

 

 

 

 

29

13

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư thôn Nà Mới, xã Hữu Thác,  huyện Na Rì

30

 

 

 

 

 

 

30

14

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Phia Pảng, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn

34

 

 

 

 

 

 

34

15

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Thái Lạo, Bản Cháo, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới

90

 

 

 

90

 

 

 

16

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Quang (Thẳm Ca) xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới

18

 

 

 

 

 

 

18

17

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng thiên tai thôn Nặm Bó, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới

10

 

 

 

 

 

 

10

18

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Mỏ Khang, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới

13

 

 

 

 

 

 

13

19

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Cốc Pái, xã Địa Linh, huyện Ba Bể

21

 

 

 

 

 

 

21

20

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Tổm Làm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

39

 

 

 

 

 

 

39

21

Dự án bố trí ổn định tại chỗ dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn các thôn Nà Chả, Phiêng Toản, Bản Piềng, Kéo Pựt, Dài Khao, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể

68

 

 

 

 

 

 

68

22

Dự án bố trí ổn đinh tại chỗ dân cư vùng di cư tự do thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn

62

 

 

 

 

 

 

62

23

Dự án bố trí ổn đinh tại chỗ dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Phiêng Đén, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn

31

 

 

 

 

 

 

31

III

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ XEN GHÉP

1.071

36

 

229

 

 

823

19

1

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn các thôn Pác Nặm, Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm

26

 

 

26

 

 

 

 

2

Bố trí dân cư xen ghép dân cư vùng  thiên tai, đặc biệt khó khăn các thôn Nà Pùng, Phia Bay, Bản Sáng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

22

 

 

22

 

 

 

 

3

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn các thôn Nà Hoi, Khâu Vai, Nà Lẩy, Khuổi Bẻ, Phiêng Lủng, Nà Nghè, Nà Phầy, Lủng Pảng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

63

 

 

63

 

 

 

 

4

Bố trí dân cư xen ghép các thôn Khuổi Coóc, Tềnh Kiết, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

10

 

 

10

 

 

 

 

5

Bố trí dân cư xen ghép dân cư vùng thiên tai Tổ 1, Tổ 2, Tổ 6, Tổ 7 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới

37

 

 

37

 

 

 

 

6

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai thôn Khuổi Lót, xã Thanh Bình và bố trí xen ghép cho một số hộ dân tại các thôn sau khi mở rộng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, huyện Chợ Mới.

6

 

 

6

 

 

 

 

7

Bố trí dân  cư xen ghép vùng thiên tai thôn Nà Giáo, Loỏn Lứng, Nà Nghè, Khuổi Luồm, Nà Pài, xã Yến Dương, huyện Ba Bể

32

 

 

32

 

 

 

 

8

Bố trí dân cư xen ghép dân cư vùng rừng đặc dụng, thiên tai các thôn thuộc xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

14

 

 

14

 

 

 

 

9

Bố trí dân cư xen ghép dân cư vùng rừng đặc dụng và thiên tai tại thôn Khuổi Kẹn, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn

19

 

 

19

 

 

 

 

10

Bố trí dân cư xen ghép dân cư vùng thiên tai xã Tú Trĩ, huyện BạchThông

10

 

 

 

 

 

10

 

11

Bố trí dân cư xen ghép dân cư vùng thiên tai các thôn Chiêng, Nà Váng, xã Đôn Phong, huyện BạchThông

4

 

 

 

 

 

4

 

12

Bố trí dân cư xen ghép dân cư vùng thiên tai thôn Cốc Thốc, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông

5

 

 

 

 

 

5

 

13

Sắp xếp xen ghép dân cư vùng đặc biệt khó khăn các thôn thuộc xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

196

 

 

 

 

 

196

 

14

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn các thôn Khuổi Ỏ, Phai Khỉm, Nà Bẻ, Vy Lạp, Phiêng Tạc, Ngảm Váng, Nặm Khiếu, Slam Vè, xã Nhạn Môn huyện Pác Nặm

58

 

 

 

 

 

58

 

15

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn các thôn Nà Bản, Khắp Khính, Cốc Nọt, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

8

 

 

 

 

 

8

 

16

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn các thôn Phiêng Puốc, Bản Nhàm, Nà Quạng, Chẻ Pang, Nà Lài, Ta Đào, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm

59

 

 

 

 

 

59

 

17

Bố trí xen ghép dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn các thôn Phiêng Cọong, Khuổi Khỉ, Khuổi Bốc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

12

 

 

 

 

 

12

 

18

Bố trí dân cư xen ghép và hỗ trợ ổn định tại chỗ vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn các thôn thuộc xã Cường Lợi, huyện Na Rì

7

 

 

 

 

 

1

6

19

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai các thôn thuộc xã Lam Sơn, huyện Na Rì

9

 

 

 

 

 

9

 

20

Bố trí dân cư xen ghép và hỗ trợ ổn định tại chỗ vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn các thôn Pò Rản, Pò Lải, Pò Cạu, Nà Cằm, xã Văn Học, huyện Na Rì

7

 

 

 

 

 

1

6

21

Bố trí dân cư xen ghép và hỗ trợ ổn định tại chỗ vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn các thôn Sắc Sái, Khuổi Quân, xã Cư Lễ, huyện Na Rì

6

 

 

 

 

 

3

3

22

Bố trí dân cư xen ghép và hỗ trợ ổn định tại chỗ vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn các thôn Nà Bó, Nà Pí, Khuổi Tẩy A, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì

7

 

 

 

 

 

3

4

23

Bố trí dân cư xen ghép thôn Nà Pán, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn

10

 

 

 

 

 

10

 

24

Bố trí dân cư xen ghép thôn Khuổi Bin, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

11

 

 

 

 

 

11

 

25

Bố trí dân cư xen ghép khu Lũng Pu, thôn Nà Lạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn

8

 

 

 

 

 

8

 

26

Bố trí dân cư xen ghép dân cư vùng đặc biệt khó khăn khu Thơm Bấc, thôn Mỏ Khang, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới

10

 

 

 

 

 

10

 

27

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai, vùng rừng đặc dụng các thôn Nà Phại, Đán Mẩy, Nà Nghè, Khâu Qua, Nặm Dài, Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

154

 

 

 

 

 

154

 

28

Bố trí dân cư xen ghép vùng đặc biệt khó khăn và thiên tai các thôn thuộc xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể

70

 

 

 

 

 

70

 

29

Sắp xếp dân cư xen ghép vùng đặc biệt khó khăn, thiên tai các thôn Tẩn Lượt, thôn Nà Biooc, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể

37

 

 

 

 

 

37

 

30

Sắp xếp dân cư xen ghép vùng thiên tai các thôn Nà Chả, Bản Ngù 1, Bản Ngù 2, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể

32

 

 

 

 

 

32

 

31

Sắp xếp dân cư xen ghép vùng thiên tai các thôn Kéo Sáng, Nà Ché, Nà Tạ, Pia Khao, Nà Hán, Pác Phai, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

44

 

 

 

 

 

44

 

32

Sắp xếp dân cư xen ghép vùng thiên tai các thôn Khuổi Slẳng, Bản Hon, Pác Châm,Lủng Điếc, Bản Lấp, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

6

 

 

 

 

 

6

 

33

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai các thôn thuộc xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

20

 

 

 

 

 

20

 

34

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn các thôn Nà Cà, Nà Huống, Bản Bây, Nà Mòn, Pắc Cộp, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn

18

 

 

 

 

 

18

 

35

Bố trí dân cư xen ghép vùng đặc biệt khó khăn thôn Vằng Doọc, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn

23

 

 

 

 

 

23

 

36

Bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai các thôn thuộc xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

11

 

 

 

 

 

11

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.38