Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2013 thành lập bản Tà Số 2, bản Pá Phang 2 thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 52/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP BẢN TÀ SỐ 2, BẢN PÁ PHANG 2 THUỘC XÃ CHIỀNG HẮC, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh đề nghị chia tách bản Tà Số, bản Pá Phang để thành lập các bản mới thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu; Báo cáo thẩm tra số 254/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập bản Tà Số 2, bản Pá Phang 2 thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La như sau:

I. THÀNH LẬP BẢN TÀ SỐ 2, XÃ CHIỀNG HẮC, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

1. Thành lập bản Tà Số 2 trên cơ sở chia tách bản Tà Số

1.1. Bản Tà Số 2 có diện tích tự nhiên là 500 ha (Trong đó đất ở 08 ha, đất sản xuất nông nghiệp 240 ha, đất lâm nghiệp 252 ha).

1.2. Bản Tà Số 2 có dân số là 101 hộ, 568 nhân khẩu

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới của bản Tà Số 2:

- Phía Bắc: Giáp bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây: Giáp bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Nam: Giáp bản Pá Phang 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Đông: Giáp bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

2. Bản Tà Số sau khi chia tách được đổi tên là bản Tà Số 1

2.1. Bản Tà Số 1 có diện tích tự nhiên là 620 ha (Trong đó đất ở 08 ha, đất sản xuất nông nghiệp 320 ha, đất lâm nghiệp 292 ha).

2.2. Bản Tà Số 1 có dân số là 159 hộ, 997 nhân khẩu.

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới của bản Tà Số 1:

- Phía Bắc: Giáp bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây: Giáp bản Tà Làng cao, xã Tú Nang; bản Pá Khôm, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

- Phía Nam: Giáp bản Pá Phang 2 xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Đông: Giáp bản Tà Phềnh, bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

II. THÀNH LẬP BẢN PÁ PHANG 2, XÃ CHIỀNG HẮC, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

1. Thành lập bản Pá Phang 2  trên cơ sở chia tách bản Pá Phang.

1.1. Bản Pá Phang 2 có diện tích tự nhiên là 198 ha (Trong đó đất ở 07 ha, đất sản xuất nông nghiệp 140 ha, đất lâm nghiệp 51 ha).

1.2. Bản Pá Phang 2 có dân số là 114 hộ, 499 nhân khẩu.

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới của bản Pá Phang 2:

- Phía Bắc: Giáp bản Tà Số 1, bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây: Giáp bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Nam: Giáp bản Phá Phang 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Đông: Giáp bản Hin Pá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

2. Bản Pá Phang sau khi chia tách được đổi tên là bản Pá Phang 1

2.1. Bản Pá Phang 1 có diện tích tự nhiên là 250 ha (Trong đó đất ở 07 ha, đất sản xuất nông nghiệp 150 ha, đất lâm nghiệp 93 ha).

2.2. Bản Pá Phang 1 có dân số là 136 hộ, 631 nhân khẩu.

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới của bản Pá Phang 1:

- Phía Bắc: Giáp bản Pá Phang 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây: Giáp bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Nam: Giáp bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.

- Phía Đông: Giáp bản Tát Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

III. XÃ CHIỀNG HẮC SAU KHI THÀNH LẬP BẢN MỚI CÓ TỔNG SỐ 14 BẢN, GỒM CÁC BẢN

Tát Ngoãng, Hin Phá, Tây Hưng, Piềng Lán, Tong Hán, Co Lìu, Tà Niết, Tán Thuật, Long Phú, Chiêng Pằn, Tà Số 1, Tà Số 2, Pá Phang 1, Pá Phang 2.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ sáu thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ và Quyết định thành lập bản Tà Số 2, bản Pá Phang 2 thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Mộc Châu, HĐND xã Chiềng Hắc giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VP QH, VP CP;
- Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài chính;
- Thường trực tỉnh uỷ, HĐND, UBND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2013 thành lập bản Tà Số 2, bản Pá Phang 2 thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37