Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 14/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Dân Mạc
Ngày ban hành: 15/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 196/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5172/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ các trang trại, gia trại hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ nông thôn, tại các xã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Nội dung hỗ trợ

2.1. Hoạt động chuyển đổi giống cây trồng

- Hỗ trợ sản xuất lương thực: Hỗ trợ giá các giống lúa chất lượng cao, theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Hỗ trợ sản xuất cây thực phẩm: Hỗ trợ giá giống sản xuất rau, quả (ớt, dưa chuột, đậu cô ve, cà chua,..).

- Hỗ trợ phát triển cây công nghiệp dài ngày (cây chè): Hỗ trợ giá giống và phân bón.

- Hỗ trợ phát triển cây ăn quả: Hỗ trợ giá giống (cây bưởi Đoan Hùng, cây bưởi Diễn).

- Hỗ trợ phát triển cây lâm nghiệp: Hỗ trợ giá cây giống keo tai tượng hạt ngoại và hỗ trợ phân bón lót.

2.2. Hoạt động chuyển đổi giống vật nuôi, thủy sản

- Hỗ trợ phát triển thủy sản: Hỗ trợ giống cá đặc sản (cá Lăng, cá Chiên, cá Trắm đen).

- Hỗ trợ phát triển chăn nuôi: Hỗ trợ phát triển đàn bò thịt chất lượng cao; đàn lợn ngoại sinh sản.

3. Định mức hỗ trợ

3.1. Hoạt động chuyển đổi giống cây trồng

- Hỗ trợ sản xuất lương thực: Hỗ trợ 100% giá giống lúa chất lượng cao, có quy mô diện tích liền vùng từ 05 ha trở lên, định mức 60 kg/ha.

- Hỗ trợ sản xuất cây thực phẩm: Hỗ trợ giá giống 3 triệu đồng/ha/vụ (hỗ trợ tối đa 03 vụ/năm) để sản xuất rau, quả (ớt, dưa chuột, đậu cô ve, cà chua,..) có quy mô diện tích liền vùng trồng tập trung 3 ha trở lên.

- Hỗ trợ phát triển cây công nghiệp dài ngày: Hỗ trợ phát triển cây chè chất lượng cao: Hỗ trợ mua giống 6 triệu đồng/ha và hỗ trợ 5 triệu đồng/ha mua phân bón để trồng lại phục vụ chế biến chè xanh (quy mô liền vùng từ 01ha trở lên, định mức 20.000 bầu/ha).

- Hỗ trợ phát triển cây ăn quả: Cây bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng: Có diện tích trồng tập trung từ 0,1 ha trở lên, đảm bảo mật độ 400 cây/ha được hỗ trợ mua cây giống với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ phát triển cây lâm nghiệp: Hỗ trợ chuyển đổi diện tích rừng trồng bạch đàn tái sinh kém hiệu quả sang trồng rừng thâm canh bằng giống keo tai tượng hạt ngoại, hỗ trợ giá giống 2 triệu đồng/ha, hỗ trợ phân bón lót 1,7 triệu đồng/ha (quy mô trồng tập trung từ 0,5 ha trở lên).

3.2. Hoạt động chuyển đổi giống vật nuôi, thủy sản

- Hỗ trợ phát triển thủy sản: Hỗ trợ mua giống 10 triệu đồng/lồng (một hộ không quá 02 lồng/hộ), để nuôi giống cá đặc sản (cá Lăng, cá Chiên, cá Trắm đen) nhằm phát triển cá lồng trên sông, hồ thủy lợi theo hướng hàng hóa, tối thiểu kích thước lồng nuôi ≥ 100m3 /lồng.

- Hỗ trợ phát triển chăn nuôi:

+ Hỗ trợ phát triển đàn bò thịt chất lượng cao: Hỗ trợ giống bò (bò cái Zêbu); Hỗ trợ mua con giống 07 triệu đồng/con (mức hỗ trợ tối đa không quá 3 con/hộ).

+ Hỗ trợ phát triển đàn lợn ngoại sinh sản: Hỗ trợ giống lợn nái 100% máu ngoại, trọng lượng ≥ 50kg/con, quy mô nuôi được hỗ trợ ≥ 2 con lợn nái ngoại/hộ. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/con, tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn vốn sự nghiệp của Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm. Việc triển khai thực hiện chính sách phải đảm bảo kinh phí hỗ trợ thực hiện không vượt quá kế hoạch phân bổ hàng năm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.835

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79