Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 02/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 16/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn t chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điu của Thông tư s 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn t chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình s 2844/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đ án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với các nội dung chính như sau:

1. Sắp xếp, sáp nhập 711 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thành lập 350 khu dân cư mới thuộc 118 đơn vị hành chính cấp xã (không bao gồm các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021), cụ thể:

a) Thành phố Việt Trì: Sắp xếp, sáp nhập 90 khu dân cư để thành lập 43 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 178 khu dân cư.

b) Thị xã Phú Thọ: Sắp xếp, sáp nhập 66 khu dân cư để thành lập 32 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 73 khu dân cư.

c) Huyện Thanh Ba: Sắp xếp, sáp nhập 58 khu dân cư để thành lập 25 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 223 khu dân cư.

d) Huyện Tân Sơn: Sắp xếp, sáp nhập 45 khu dân cư để thành lập 22 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 172 khu dân cư.

đ) Huyện Lâm Thao: Sắp xếp, sáp nhập 90 khu dân cư để thành lập 46 khu dân cư mới; S khu sau sp xếp, sáp nhập: 155 khu dân cư.

e) Huyện Thanh Thủy: Sắp xếp, sáp nhập 19 khu dân cư để thành lập 10 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 142 khu dân cư.

g) Huyện Phù Ninh: Sắp xếp, sáp nhập 10 khu dân cư để thành lập 05 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 194 khu dân cư.

h) Huyện Yên Lập: Sắp xếp, sáp nhập 76 khu dân cư để thành lập 39 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 186 khu dân cư.

i) Huyện Hạ Hòa: Sắp xếp, sáp nhập 87 khu dân cư để thành lập 43 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 250 khu dân cư.

k) Huyện Thanh Sơn: Sắp xếp, sáp nhập 44 khu dân cư để thành lập 22 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 263 khu dân cư.

l) Huyện Cẩm Khê: Sắp xếp, sáp nhập 42 khu dân cư để thành lập 21 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 284 khu dân cư.

m) Huyện Tam Nông: Sắp xếp, sáp nhập 07 khu dân cư để thành lập 04 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 169 khu dân cư.

n) Huyện Đoan Hùng: Sắp xếp, sáp nhập 77 khu dân cư để thành lập 38 khu dân cư mới; Số khu sau sắp xếp, sáp nhập: 237 khu dân cư.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập tổng số khu dân cư trong tỉnh là: 2.526 khu dân cư.

2. Tên gọi 350 khu dân cư mới sau sắp xếp, sáp nhập thuộc 118 đơn vị hành chính cấp xã theo Biểu của từng huyện, thành, thị từ số 01 đến số 13 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực Hội đng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XVIII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
-
Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ pháp chế của Bộ Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ

-
TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- T
THĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh Phú Thọ;
- CVP, các PCVP;

- Lưu VT (ĐT180b)

CHỦ TỊCH
B
ùi Minh Châu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


796

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201