Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 739/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Số hiệu: 739/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM KINH DOANH HƯƠNG LIỆU, HÓA CHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo tiến độ và mục tiêu của Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung Đề án trong năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các công việc thuộc giai đoạn 2 và 3 của Đề án; triển khai xã hội hóa, lựa chọn được nhà đầu tư xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố.

- Giải quyết tình trạng kinh doanh, tồn trữ hóa chất nguy hiểm gây mất an toàn trong khu dân cư; kiểm soát được vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng chống cháy, nổ; góp phần phát triển thị trường kinh doanh hương liệu, hóa chất trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai đồng bộ các công việc, sắp xếp trình tự các bước và phân công thực hiện, đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian và chất lượng.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, đề xuất quy trình, giải pháp triển khai hiệu quả, đảm bảo tính khả thi và đúng quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cần thiết

1.1. Trên cơ sở danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tiến hành rà soát, tổng hợp, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017; trong đó có cập nhật dự án Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố.

1.2. Tổng hợp thông tin của dự án, trình phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất làm cơ sở pháp lý để thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2. Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố

2.1. Công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm. Nội dung công bố gồm các thông tin về: Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng khu đất, các thông tin cần thiết khác.

2.2. Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển; tổ chức sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển và công khai danh sách ngắn. Hình thức áp dụng: sơ tuyển quốc tế.

2.3. Lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

2.4. Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gửi nhà đầu tư nghiên cứu.

2.5. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (phát hành hồ sơ mời thầu; tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu; mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại; đàm phán sơ bộ hợp đồng;…).

2.6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

2.7. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

3. Thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng

3.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (thông báo thu hồi đất, xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) tại khu đất bố trí xây dựng Trung tâm thuộc phường 7, quận 8.

3.2. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3.3. Trình ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khảo sát, lập kế hoạch di dời các tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố

4.1. Tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh hóa chất, hương liệu trên địa bàn thành phố; danh sách các cơ sở, kho chứa hóa chất có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư.

4.2. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng, thống kê nhu cầu của các hộ cá thể, doanh nghiệp đang kinh doanh hóa chất làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện tiêu chí đấu thầu.

4.3. Rà soát pháp lý, lập kế hoạch di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất, hương liệu vào Trung tâm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công theo phụ lục đính kèm.

2. Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các đơn vị; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động phối hợp, phản ánh về Sở Công Thương (cơ quan đầu mối) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực
HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện;
- Các sở-ngành liên quan;
- VPUB: CPVP;
- Phòng ĐT, KT;
- Lưu: VT, (KT/AT)
MH

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Vĩnh Tuyến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 739/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150