Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 235/KH-UBND 2019 quy hoạch quản lý phát triển đô thị Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 235/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 01/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/KH-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu lập, phê duyệt các quy hoạch chung (đô thị vệ tinh, huyện, thị trấn), quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; các chương trình, kế hoạch, giải pháp quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt... bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Tuy nhiên, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn Thành phố còn một số tồn tại bất cập cần phải khắc phục như: Chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu đồng bộ, tính khả thi chưa cao; việc điều chỉnh quy hoạch còn khá phổ biến; việc phát triển đô thị theo quy hoạch còn thiếu kiểm soát; Thành phố còn chưa hoàn thành chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; thiếu nguồn lực và các điều kiện thực hiện quy hoạch...

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Trong đó, UBND Thành phố đã giao các Sở, ngành, quận, huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý.

Trong bối cảnh Luật Quy hoạch, Luật Điều chỉnh bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được ban hành (Luật số 35/2018/QH14) có hiệu lực từ 01/01/2019 đã tác động tới một số Thủ tục hành chính tại các đơn vị, Thành ủy Hà Nội đã có chủ trương xây dựng và triển khai đề án đầu tư xây dựng một số huyện lên thành quận vào năm 2025, Chủ trương rà soát quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đối với khu vực Bắc sông Hồng (khu vực Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia) đã tác động tới hệ thống quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, đã tới thời hạn định kỳ rà soát quy hoạch chung xây dựng huyện theo quy định, việc chuẩn hóa hệ thống quy hoạch vùng huyện là cần thiết. Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn Thành phố, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn Thành phố. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát, lập, thẩm định trình phê duyệt các đồ án quy hoạch. Nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đáp ứng tình hình thực tiễn theo yêu cầu phát triển của Thành phố.

- Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trong thời gian qua, chấm dứt tình trạng vi phạm quy hoạch, khắc phục các yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch, công tác quản lý về quy hoạch, quản lí phát triển đô thị theo quy hoạch. Kiểm soát việc điều chỉnh quy hoạch, việc lấy ý kiến các cơ quan tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan khi lập và điều chỉnh quy hoạch.

- Xác định rõ các nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành trung ương và giữa các sở, ban ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị.

- Thời gian thực hiện kế hoạch: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, và yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

- Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị vệ tinh: Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì thực hiện các nội dung tại điểm a và c, mục II.1 (Kế hoạch số 125/KH-UBND). Hoàn thành trước năm 2020. Các đơn vị được giao kế hoạch quy hoạch: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương lập, trình phê duyệt các quy hoạch đã được giao.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng các đơn vị liên quan, rà soát các nội dung cần thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện thực hiện rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng huyện, báo cáo UBND Thành phố xem xét, xin ý kiến Bộ Xây dựng. Theo các yêu cầu sau:

+ UBND các huyện (Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng) đã có chủ trương của Thành ủy về xây dựng, triển khai đề án đầu tư xây dựng huyện lên thành quận vào năm 2025, trên cơ sở các tiêu chí khi thành lập quận tại các Nghị quyết của Quốc hội, định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và tại các địa phương rà soát tình hình thực hiện các Quy hoạch phần khu đô thị, Quy hoạch xây dựng các huyện, nghiên cứu đề xuất quy hoạch đối với khu vực ngoài đô thị trên địa bàn theo hướng phát triển đô thị.

+ UBND các huyện còn lại trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và tại các địa phương..., rà soát tình hình thực hiện các Quy hoạch xây dựng các huyện, tổng hợp, đánh giá các nội dung bất cấp, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh của quy hoạch xây dựng theo định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND các huyện công tác thẩm định, phê duyệt các Quy hoạch nông thôn, Quy hoạch xây dựng khu chức năng, kiểm soát xây dựng vùng nông thôn bằng các Quy hoạch chi tiết, Quy chế quản lý kiến trúc.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì: Xây dựng Đề án cổng dữ liệu và thông tin dùng chung, Đề án dịch vụ Cổng thông tin quy hoạch chung giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã.

- Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, sát với thực tiễn và yêu cầu về khu đô thị, thương mại hiện đại trong tương lai, hạn chế việc phải điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện dự án và phát sinh vi phạm khi xây dựng công trình: Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện đúng yêu cầu của UBND Thành phố tại điểm a mục II.2 (Kế hoạch số 125/KH-UBND).

- Kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch đảm bảo điều kiện điều chỉnh theo quy định của Luật; Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện nhiệm vụ tại điểm a mục II.3 (Kế hoạch số 125/KH-UBND):

+ Hoàn thành việc xây dựng quy trình giải quyết đối với các hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ các căn cứ, điều kiện điều chỉnh quy hoạch trước khi trình phê duyệt.

+ Chủ trì cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, xây dựng Hướng dẫn thủ tục lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư trong công tác lập và điều chỉnh quy hoạch (quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, hình thức lấy ý kiến....), để kiểm soát và thống nhất trong việc hướng dẫn các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thực hiện.

- Rà soát, đảm bảo các điều kiện về nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội kiểm tra, rà soát báo cáo UBND Thành phố cụ thể để giải quyết các vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư cho công tác quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017, đảm bảo điều kiện cho công tác lập quy hoạch.

- Tiếp tục rà soát, cắt bỏ thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho:

+ Giao Sở Tư pháp chủ trì cùng các Sở, ngành rà soát rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét hủy bỏ các thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công phù hợp với quy định của Luật sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) và các văn bản pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp thực tiễn.

+ Yêu cầu UBND các quận/huyện thực hiện nội dung tại điểm c mục II.3 (Kế hoạch số 125/KH-UBND).

- Tổng hợp, rà soát các trường hợp vi phạm về quy hoạch, về trật tự xây dựng trên địa bàn để phân công, chỉ đạo, tổ chức xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng: Sở Xây dựng chủ trì thực hiện nội dung điểm a và c, mục II.5 (Kế hoạch số 125/KH-UBND); UBND các quận, huyện thị xã thực hiện nội dung điểm b, mục II.5 (Kế hoạch số 125/KH-UBND).

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường pháp chế trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực về xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; UBND các quận huyện thị xã thực hiện nội dung điểm b, mục II.7 (Kế hoạch số 125/KH-UBND).

3. Lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hà Nội, làm cơ sở xây dựng, tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị.

Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ lập Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét trong năm 2019.

4. Tổ chức hoàn thiện hệ thống quy hoạch các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của Thành phố:

- Giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì cùng các đơn vị liên quan: Tổ chức rà soát các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đã đến thời gian định kỳ rà soát theo quy định, báo cáo UBND Thành phố các nội dung bất cập; Xây dựng kế hoạch tổ chức lập bổ sung các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật còn thiếu như quy hoạch cao độ nền, quy hoạch chiếu sáng đô thị và quy hoạch thông tin liên lạc theo quy định của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Giao Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị chủ trì cùng Viện Quy hoạch xây dựng và các Sở, ngành liên quan hoàn chính đề án “Quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị hợp nhất hạ tầng đường sắt đô thị với quy hoạch phát triển không gian và sử dụng đất”, báo cáo UBND Thành phố.

5. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực; Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật

- Các đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch: Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu nhằm tìm kiếm, huy động được các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm tham gia lập quy hoạch, tạo sự cạnh tranh, khắc phục các tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch.

- Các Sở chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí chung về quy định, tiêu chuẩn lựa chọn Nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với chức năng của ngành, phù hợp với nhu cầu phát triển ngành cũng như quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 117, 118, 119 Luật đất đai 2013 và Khoản 5, Điều 58 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

6. Cân đối nguồn lực đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như các khu vực phụ cận:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các ngành liên quan thường xuyên rà soát các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh loại bỏ đối với những dự án triển khai chậm, không khả thi; bổ sung các dự án cấp bách phục vụ nhu cầu an sinh xã hội đảm bảo nguồn lực và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

- Hàng năm, các Sở Ngành, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát các dự án, phát hiện các dự án chậm triển khai, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Nâng cao năng lực thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; kiên quyết không trình phê duyệt đối với những dự án không đảm bảo điều kiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, không đảm bảo điều kiện đưa vào khai thác hoạt động sau đầu tư làm giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí đầu tư.

7. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng hệ thống dữ liệu kiểm soát các vấn đề biến đổi khí hậu đảm bảo tuân thủ Luật bảo vệ môi trường 2014 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn đi kèm, qua đó để đối chiếu, kiểm soát, điều chỉnh việc triển khai các dự án xây dựng, phát triển đô thị.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xây dựng phần mềm kiểm soát dự án đầu tư xây dựng liên thông giữa các cơ quan Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Cục thuế, Xây dựng.... để quản lý theo dõi tất cả các bước.

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu đề án, dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa hình GIS thống nhất về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, tích hợp dữ liệu số tổng hợp các lĩnh vực trên địa bàn thành phố phục vụ công tác lập, thẩm định và cung cấp thông tin quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017; có tính đến việc cập nhật thường xuyên để theo dõi, giám sát và đánh giá quá trình đô thị hóa.

8. Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự án Luật, dự thảo văn bản hướng dẫn Luật và quy định có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

Giao các sở, ngành chủ động, phối hợp có ý kiến với các Bộ ngành theo lĩnh vực được phân công, tham mưu UBND Thành phố có ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật, dự thảo văn bản hướng dẫn Luật và quy định có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân Thành phố phân công đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch này.

2. Theo chức năng nhiệm vụ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc là các cơ quan đầu mối, thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị với UBND Thành phố, để gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm (trước 15/6 và 15/12) gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình triển khai cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về cơ quan thường trực để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, Ban ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP: Phạm Văn Chiến, các phòng: TKBT, ĐT;
- Lưu: VT (15 bản), ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 01/11/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


700

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!