Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 129/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 18/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UBND

 Tuyên Quang, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN NA HANG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG THEO TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI IV ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung Quy hoạch đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh thị trấn huyện lỵ Na Hang đến năm 2015 định hướng phát triển đến năm 2020; Quyết định số 98/QĐ-UB ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 708-TB/TU ngày 24/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang,

Căn cứ Kết luận số 368-KL/TU ngày 16/4/2019 của Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang (kỳ họp thứ 42);

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch phát triển thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020

1. Thực trạng thị trấn Na Hang trước và sau khi mở rộng địa giới hành chính (dự kiến lấy thêm 6 thôn của xã Năng Khả) so với các tiêu chí đô thị loại IV.

1.1. Đánh giá thực trạng thị trấn Na Hang hiện nay: Các tiêu chí, tiêu chuẩn của thị trấn Na Hang được đánh giá như sau.

a. Các tiêu chí:

- Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế -xã hội đạt 13,90/20 điểm.

- Tiêu chí 2: Quy mô dân số đạt 0/8 điểm.

- Tiêu chí 3: Mật độ dân số đạt 4,5/6 điểm.

- Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 4,5/6 điểm.

- Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 41,3/60 điểm.

(Trong đó tiêu chí 3, 4 đạt; tiêu chí 1, 2, 5 không đạt).

b. Các tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn đạt điểm tối đa: 02 tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu: 35 tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn không đạt điểm: 15 tiêu chuẩn.

c. Thực trạng thị trấn Na Hang hiện nay:

Qua tổng hợp đánh giá cho thấy so với các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV, thị trấn Na Hang hiện nay chưa đáp ứng được các tiêu chí của một đô thị loại IV và còn một số chỉ tiêu còn yếu cần được khắc phục trong thời gian tới.

Như vậy, đối với thị trấn Na Hang hiện tại mới đạt 64,2/100 điểm theo quy định đô thị loại IV. Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị quy định tại khoản 3, Điều 10 cụ thể “Đô thị được công nhận loại đô thị khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu và tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 75 điểm trở lên”.

1.2. Thị trấn Na Hang dự kiến mở rộng lấy thêm 6 thôn (gồm Phiêng Bung, Nà Chang, Nà Kham, Nà Khá, Nà Vai, Lũng Giang) của xã Năng Khả thì các tiêu chí, tiêu chuẩn được đánh giá bổ sung như sau:

- Các tiêu chí chưa đạt điểm:

+ Tiêu chí 2: Quy mô dân số đạt 0,7/8 điểm.

+ Tiêu chí 3: Mật độ dân số đạt 0,13/6 điểm.

+ Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 1,0/6 điểm tối thiếu.

+ Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 37,5/60 điểm tối thiểu.

- Các tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, tối thiểu và chưa đạt:

+ Tiêu chuẩn đạt điểm tối đa: 18 tiêu chuẩn.

+ Tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu: 15 tiêu chuẩn.

+ Tiêu chuẩn không đạt điểm: 19 tiêu chuẩn.

(Trong đó: Tiêu chí 1 đạt; tiêu chí 2, 3, 4 và 5 chưa đạt).

Qua tổng hợp đánh giá cho thấy so với các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV, thị trấn Na Hang mở rộng hiện nay chưa đáp ứng được các tiêu chí của một đô thị loại IV và còn một số chỉ tiêu còn yếu cần được khắc phục trong thời gian tới.

(Bao gồm 19 tiêu chuẩn, theo biểu số 02 kèm theo)

Như vậy, đối với thị trấn Na Hang mở rộng hiện tại mới đạt 54,61/100 điểm theo quy định đô thị loại IV. Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị quy định tại khoản 3, Điều 10 cụ thể “Đô thị được công nhận loại đô thị khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu và tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 75 điểm trở lên”.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NA HANG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035.

II.1. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV, có đặc điểm đô thị miền núi phù hợp với văn hoá đặc trưng vùng, miền đảm bảo tiết kiệm đất đai và tài nguyên thiên nhiên theo tiến độ kế hoạch được duyệt.

Tập trung xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang theo hướng bền vững, hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường; gắn kết giữa quy hoạch xây dựng đô thị mới với cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị; phát triển không gian đô thị với quy hoạch xây dựng; từng bước xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát huy vai trò, chức năng là đô thị trung tâm chuyên ngành và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và vùng liên huyện, liên tỉnh.

2. Yêu cầu

Tập trung chỉ đạo, thực hiện xây dựng thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quá trình thực hiện tập trung và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 98/QĐ-UB ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Thông báo ý kiến số 708-TB/TU ngày 24/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang; Kết luận số 368-KL/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang (kỳ họp thứ 42).

II.2. Mục tiêu phát triển

1. Mục tiêu chung

Lấy thị trấn Na Hang làm động lực phát triển và là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông. Trong đó ưu tiên phát triển ngành kinh tế, đặc biệt du lịch, dịch vụ, nông nghệp có giá trị tăng cao, công nghiệp chế biến để tăng thu ngân sách tạo nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho đô thị và nâng cáo dời sống nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Na Hang đạt các tiêu chí đô thị loại IV, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 50 triệu VND/năm trở lên; phát triển, quản lý đô thị đi đôi với xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa, du lịch-dịch vụ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển theo hướng là đô thị du lịch sinh thái "sáng - xanh - sạch - đẹp" gắn kết chặt chẽ với tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, bao gồm: Giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công viên cây xanh,... bố trí, quy hoạch quỹ đất đảm bảo đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật để đô thị phát triển bền vững. Củng cố, duy trì vững chắc các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt so với quy định đô thị loại IV.

Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mở rộng diện tích đô thị cho thị trấn Na Hang; cải thiện môi trường, mời gọi thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Khuôn Phươn; tạo việc làm cho lao động phi nông nghiệp để tăng dân số cơ học trên địa bàn.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Lộ trình xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang

- Năm 2019: Lập và phê duyệt kế hoạch xây dựng, phát triển thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV.

- Năm 2020-2030: Lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Na Hang mở rộng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Phạm vi nghiên cứu bao gồm: Thị trấn Na Hang và một phần của xã Năng Khả. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV.

- Năm 2025: Lập đề án đề nghị công nhận thị trấn Na Hang mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

- Từ năm 2025 trở đi: Nâng cao các tiêu chí đô thị loại IV, hướng tới các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại III trong tương lai.

2.2. Về mở rộng địa giới hành chính

Mở rộng địa giới hành chính của thị trấn huyện lỵ Na Hang đến năm 2025 bao gồm: Thị trấn Na Hang và một phần của xã Năng Khả (gồm các thôn: Nà Chang, Nà Kham, Nà Khá, Nà Vai, Lũng Giang) với tổng diên tích 3.497,37 ha để thị trấn Na Hang mới có tổng diện tích tự nhiên là 8.197 ha (tổng diện tích tự nhiên của thị trấn Na Hang hiện nay là 4.699,63 ha).

2.3. Khắc phục một số tiêu chí, tiêu chuẩn còn yếu:

Tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp từ công tác tuyên truyền để tổ chức triển khai thực hiện, tạo mọi nguồn lực, thu hút các nguồn vốn đầu tư để nâng cao đời sống nhân dân và hoàn thiện sở hạ tầng từng bước hoàn thiện đô thị theo tiêu chí đô thị loại IV.

(Theo phụ biểu số 02)

II.3. Giải pháp tổ chức thực hiện

1. Về định hướng phát triển trở thành đô thị trung tâm vùng và liên vùng

1.1. Vị trí, chức năng và định hướng phát triển:

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để thị trấn Na Hang là đô thị trung tâm của vùng núi phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang (bao gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, lấy thị trấn Na Hang - huyện Na Hang là đô thị trung tâm) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; Đồng thời từng bước phấn đấu trở thành đô thị trung tâm làm động lực phát triển vùng liên tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn và Cao Bằng trên cơ sở lấy Hồ Thủy điện Tuyên Quang, xã Hồng Thái và danh lam thắng cảnh di tích Quốc gia đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang- Lâm Bình làm động lực phát triển.

Trên cơ sở các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt, quá trình triển khai thực hiện phải được gắn kết chặt chẽ với quy hoạch xây dựng đô thị với kế hoạch sử dụng đất và phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, cần tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung nâng cao giá trị sản xuất, nhất là giá trị ngành kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản (nâng cao giá trị của đàn trâu, đàn bò, cá đặc sản; cây chè đặc sản, cây đậu tương, cây đậu xanh, lúa chất lượng cao, rau trái vụ...).

- Thu hút đầu tư các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kết cấu hạ tầng, khai thác tiềm năng về sinh thái cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ gắn kết chặt chẽ giữa các ngành nông nghiệp – du lịch để phát triển.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển nâng cấp thị trấn Na Hang mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV hướng tới các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại III.

Tạo động lực phát triển đô thị, trêm cơ sở chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng Dịch vụ- Công nghiệp và xây dựng- Nông, lâm nghiệp và thủy sản; trong đó ưu tiên, tập trung phát triển du lịch, nông nghiệp gắn với khai thác cảnh quan thiên nhiên và Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang- Lâm Bình.

2.2. Quy mô dân số

Phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng đô thị, thu hút gia tăng dân số cơ học cho toàn đô thị đáp ứng các tiêu chuẩn về dân số đô thị theo quy định. Thực hiện quy hoạch và rà soát quy hoạch trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Na Hang mở rộng, gắn với quy hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới và quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan; xây dựng đề án phát triển thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV. Lập quy hoạch chung đô thị Na Hang mở rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

2.3. Mật độ dân số

Quy hoạch, điều chỉnh để mở rộng diện tích đất xây dựng đô thị miền núi theo các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV.

Thu hút vốn đầu tư, mời gọi nhà đầu tư đầu tư sản xuất kinh doanh để tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, qua đó góp phần tăng mật độ dân số khu vực nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị.

Trên cơ sở quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng được duyệt, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các điểm dân cư, sắp xếp lại các khu dân cư và khu chức năng để đạt được các tiêu chuẩn đô thị loại IV về quy mô dân số toàn đô thị và mật độ dân số khu vực nội thị.

2.4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

Phát huy các ngành nghề có lợi thế, tiềm năng, khuyến khích phát triển và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuộc mọi thành phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động, ngành nghề tại khu vực giữa thành thị và nông thôn cho phù hợp với cơ cấu ngành kinh tế của huyện từng giai đoạn phát triển.

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm; Đề án phát triển kinh tế-xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2018-2020 của huyện Na Hang theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án đào tạo nghề cho người lao động nông thôn đến năm 2020 các Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia. Chú trọng xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước phân luồng, sử dụng tối đa lao động phổ thông theo hướng phù hợp.

2.5. Về phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị

2.5.1. Về công tác quy hoạch

Chỉ đạo và thực hiện tốt việc đánh giá, đề xuất các nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 để xây và dựng trình cấp có thẩm quyền lập quy hoạch chung đô thị Na Hang mở rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tiêu chí đô thị loại IV có hướng đến tiêu chí đô thị loại III; lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức liên quan, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân; tổ chức thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, khoa học, nhất là việc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Kế thừa những ưu điểm của các quy hoạch theo quy định của luật Quy hoạch để chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch chi tiết và thực hiện đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông, cấp thoát nước và các quy hoạch khác của đô thị; khai thác tối đa các lợi thế tự nhiên để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội để xây dựng thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quy chế quản lý đô thị và xây dựng đô thị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch. Coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm các vi phạm. Bố trí đủ nguồn lực để hoàn thành các quy hoạch; quản lý chặt chẽ, thực hiện theo quy hoạch và kiến trúc đô thị.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm các xã trên địa bàn huyện đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy hoạch chung đô thị Na Hang mở rộng.

Quy hoạch, xây dựng các trường học tại trung tâm các xã, thị trấn đảm bảo đến năm 2020 có diện tích, cơ sở hạ tầng đạt chuẩn (năm 2019 - 2022).

Quy hoạch xây dựng các xã, thị trấn đều có sân thể thao, quy hoạch và xây dựng sân vân động và nhà thi đấu, mở rộng không gian đô thị cho thị xã trong tương lai.

2.5.2. Các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật

- Huy động các nguồn lực để xây dựng nhà ở, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xây dựng và cải tạo nhà ở, đảm bảo diện tích sàn nhà ở và tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố ở các khu dân cư, các tuyến phố đã được phê duyệt quy hoạch. Thực hiện tốt quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, cấp phép xây dựng để tạo cảnh quan và kiến trúc không gian đô thị.

- Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng đô thị đảm bảo tính đồng bộ (y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, giao thông, cấp điện và chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, công viên cây xanh, xử lý các chất thải, nghĩa trang).

- Tổ chức lập nội dung phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong quy hoạch tỉnh trên cơ sở quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng.

- Hoàn thành xây dựng Quảng trường và nhà Văn hoá - thể thao huyện; dự án kè bảo vệ bờ sông gâm phía hạ lưu công trình thủy điện Tuyên Quang. Kêu gọi, thu hút đầu tư hạ tầng vào phát triển hệ thống giao thông, nhất là hai bên bờ sông Gâm, khu du lịch sinh Thác Mơ, khu du lịch sinh thái Lâm viên Phiêng Bung; quy hoạch và xây dựng điểm thương mại, du lịch, dịch vụ tại thị trấn Na Hang, xã Năng Khả, xã Thanh Tương, xã Đà Vị, xã Hồng Thái, xã Yên Hoa, xã Khâu Tinh. Phối hợp với các cấp, ngành xây dựng hoàn thành các dự án, công trình được đầu tư trên địa bàn huyện. Tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, từng bước đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị tại các tuyến phố thị trấn Na Hang (Khu phố đi bộ, các nơi vui chơi, giải trí và kinh tế dịch vụ đêm).

- Mở rộng, nâng cấp đầu tư xây dựng các tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường đô thị: Tuyến đường từ đầu Cầu Nẻ đến trường THPT Na Hang dài 2,5 km; tuyến đường từ Cầu Ba Đạo qua Hang Khào nối vào quốc lộ 279 đi bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang dài 7,0 km.

- Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ sân vận động qua Bản Luộc đi Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang dài 4,5 km đạt tiêu chuẩn đường huyện.

- Từng bước đầu tư xây dựng các công trình: Đường lên bãi bắn (đồi bằng cũ) để phát triển du lịch; đường từ Hang Khào thị trấn Na Hang đến Bắc Danh, xã Thanh Tương, Nhà thi đấu thể thao, sân vận động, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân, khu xử lý rác thải tập trung, kè hai bê bờ sông Gâm đến cầu phao Bắc Danh - Nà Coóc xã Thanh Tương và một số công trình quan trọng khác.

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

2.5.3. Các tiêu chuẩn về công trình công cộng

Thu hút dự án phát triển, nâng cấp hệ thống cấp nước, xây dựng hệ thống thoát nước, duy tu sửa chữa, nạo vét cống thường xuyên để tránh ngập nước; xây dựng hệ thống thoát nước mặt kết hợp với nâng cấp các tuyến đường giao thông; đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại các khu dân cư tại thị trấn Na Hang, trung tâm các xã Năng Khả, Thanh Tương và các khu dân cư mới theo quy hoạch.

Cân đối nguồn lực tập trung cải tạo, nâng cấp và có kế hoạch đầu tư cấp điện chiếu sáng cho các khu dân cư khu vực thị trấn, các xã lân cận như xã Thanh Tương, xã Năng Khả, các ngõ hẻm; cải tạo, nâng cấp một số mạng thông tin viễn thông nhất là lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang, các điểm du lịch của huyện.

Bố trí không gian công trình công cộng của đô thị như công viên, vườn hoa, quảng trường, khu vực đi bộ, các điểm vui chơi giải trí phục vụ đời sống tinh thần của dân cư đô thị; có kế hoạch đảm bảo diện tích trồng cây xanh đối với các khu vực đất trống nội thị, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị.

Mở rộng, nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung. Quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân. Có kế hoạch di chuyển các cơ sở sản xuất không đảm bảo quy trình vệ sinh, môi trường ra vùng ngoại thị.

Xây dựng chỉ tiêu xếp loại tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn theo quy định, phấn đấu trên 70% các tuyến phố chính khu vực nội thị đạt tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị. Tôn tạo các công trình di sản, văn hoá lịch sử trên địa bàn huyện, quy hoạch xây dựng các công trình kiến trúc tiêu biểu.

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông đô thị.

 (Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

Xây dựng hoàn thành hạ tầng Cụm công nghiệp Khuôn Phươn, thị trấn Na Hang để kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp.

2.5.4. Tập trung củng cố, hoàn thiện các tiêu chuẩn đã đạt tiêu chí đô thị loại IV (đạt tối thiểu trở lên):

Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội - y tế - giáo dục như: Trung tâm thương mại, dịch vụ; khách sạn; nhà thi đấu thể thao; trường học, ...., thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Di sản văn hóa, Luật Đất đai và các văn bản quy định hiện hành.

3. Về kinh tế- xã hội, chính trị -an ninh quốc phòng

3.1. Về kinh tế

Tăng cường công tác quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch, phối hợp trong việc lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ thương mại, phấn đấu đưa thị trấn Na Hang trở thành đô thị du lịch sinh thái trong tương lai. Khai thác tối đa lợi thế cảnh quan hai bên bờ dòng sông Gâm, xây dựng mới và hình thành các trục đường giao thông liên kết với các khu, điểm du lịch dịch vụ ở khu vực Nà Khá - Nà Vai thị trấn Na Hang (mở rộng) và xã Thanh Tương; khu đón tiếp khách du lịch Thác Mơ; bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang để gắn kết với khu du lịch sinh thái Tát Kẻ - Phiêng Bung để trở thành tổ hợp dịch vụ du lịch, quảng bá giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc và các sản phẩm đặc sản của địa phương. Khuyến khích phát triển dịch vụ thương mại, vận tải, thông tin liên lạc và các loại hình dịch vụ khác phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, phấn đấu đưa thị trấn Na Hang trở thành trung tâm kết nối, tổ chức sự kiện của liên vùng trong và ngoài tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn nhất là về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, điện, nước, du lịch - dịch vụ, thương mại, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; trong đó:

- Tích cực thực hiện xây dựng Chỉnh phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và kinh tế số ở Việt Nam theo chỉ đạo của Chính phủ: Trong đó lấy Công nghệ Thông tin làm nền tảng phát triển, rút ngắn khoảng cách về địa lý, tăng năng lực và khả năng cạnh tranh trong xu hướng phát triển hiện nay.

- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống điện lưới Quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Khuôn Phươn, phát triển tiểu thủ công nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, công nghệ sạch, ít ảnh hưởng đến môi trường. Thu hút các nhà đầu tư triển khai, thực hiện dự án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biết sâu khoáng sản, cơ khí và đầu tư vào những ngành, lĩnh vực là thế mạnh của huyện để tăng thu ngân sách địa phương.

- Xây dựng mạng lưới giao thông khu vực nội thị theo tiêu chuẩn đường đô thị, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống mạng lưới giao thông vận tải nội thị, các trục vành đai thị trấn Na Hang, các trục kết nối hệ thống giao thông liên tỉnh và liên vùng gắn với các khu, điểm du lịch của huyện và của tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Huy động nguồn lực thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa gắn với phát huy lợi thế địa phương về phát triển du lịch, du lịch nông thôn, kinh tế nông nhiệp để tăng cường nội lực xây dựng đô thị, trọng tâm: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0, nhất là công nghệ sinh học trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vật nuôi, cây trồng; tăng hệ số sử dụng đất và giá trị trên một đơn vị diện tích gieo trồng; triển khai trồng và chế biến các cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao; phát triển và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi đại gia súc; quy hoạch nuôi trồng, bảo tồn, phát triển và khai thác hợp lý các nguồn lợi thuỷ sản, các loại cá đặc sản trên Hồ thuỷ điện Tuyên Quang theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tập trung phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị, trong đó, chủ thể thực hiện là các thành phần kinh tế tư nhân và người dân, với sự định hướng của Nhà nước.

3.2. Về văn hóa - xã hội

Giữ vững và phát huy thành quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các bậc học, phấn đấu cơ bản các trường học trên địa bàn thị trấn Na Hang, các xã đạt quy mô, tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Tiếp tục cải tạo, nâng cấp và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt các mục tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hoá, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hoá cộng đồng gắn với phát triển kinh tế du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với khai thác cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc; tổ chức quy mô phù hợp hướng tới trở thành các sự kiện văn hóa, thể thao thường xuyên. Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, các công trình dịch vụ công cộng, công viên cây xanh và các công trình phục vụ lợi ích công cộng khác. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, trong việc cưới, việc tang. Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao.

Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo Trung tâm giáo dục xuyên- giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo sát với nhu cầu thị trường lao động và dạy nghề

Thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm; xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực và thực hiện nhiều phương thức để giảm nghèo nhanh, bền vững.

3.3. Về xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của cấp ủy, cấp trên tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với thực tế của huyện Na Hang.

Củng cố các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đáp ứng nhiệm vụ của chính quyền đô thị và yêu cầu công tác quản lý Nhà nước. Kiện toàn hệ thống chính quyền cơ sở, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết và trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Tiếp tục phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được phong trào sâu rộng thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị để người dân tích cực, tự giác tham gia.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo vững mạnh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những phức tạp nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn thị trấn, giữ vững an ninh trật tự.

4. Về mở rộng địa giới hành chính

Thực hiện rà soát, để đề xuất việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính và không gian của trung tâm huyện Na Hang; quy hoạch chi tiết, xây dựng mới các khu chức năng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn cấp phường, xã trực thuộc thị trấn Na Hang. Quy hoạch xây dựng khu trung tâm chính trị, hành chính tập trung, xây dựng phương án sử dụng tài sản, đất đai của một số cơ quan hành chính, sự nghiệp tại các vị trí có lợi thế vào mục đích phát triển thương mại, dịch vụ.

Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo diện tích đất dân dụng, đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị.

V. KHÁI TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

V.1. Tổng nhu cầu vốn: Để thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang, huyên Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2035 nhu cầu vốn đầu tư 1.121.471,415 triệu đồng; trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 524.471,000 triệu đồng.

- Vôn ngân sách tỉnh: 324.920,451 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 45.080,000 triệu đồng.

- Vốn khác: 227.000,000 triệu đồng.

V.2. Phân chia theo giai đoạn đầu tư.

1. Giai đoạn 2020 -2025:

Tổng kinh phí thực hiện: 1.264.661,451 triệu đồng; trong đó:

- Số vốn đã bố trí để triển khai thực hiện: 253.430 triệu đồng.

- Nhu cầu vốn đến năm 2025: 1.011.231,451 triệu đồng; trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương: 516.971,000 triệu đồng.

+ Vôn ngân sách tỉnh: 265.935,451 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách huyện: 41.325,000 triệu đồng.

+ Vốn khác: 187.000,000 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

2. Giai đoạn 2026-2035:

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện: 110.240 triệu đồng; trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 7.500 triệu đồng.

- Vôn ngân sách tỉnh: 58.985 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 3.755 triệu đồng.

- Vốn khác: 40.000 triệu đồng.

 (Chi tiết tại biểu số 04 kèm theo)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: Chủ trì tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện.

2. Các sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vận tải; Văn hóa thể thao và Du lịch; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương và các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch xây dựng phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025;

- Theo dõi, kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 trong phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách.

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Có cơ chế riêng trong việc phân bổ ngân sách trong việc đầu tư phát triển huyện Na Hang, cụ thể:

- Huy động tổng thể nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng: Vốn ngân sách Trung ương, vốn cân đối ngân sách tỉnh; vốn xã hội hóa đầu tư theo hình thức PPP; vốn nhân dân đóng góp, tài trợ; vốn 100% của nhà đầu tư; vốn ODA,...

- Phân bổ thêm nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư cho huyện Na Hang để thực hiện quy hoạch chung thị trấn Na Hang mở rộng, các quy hoạch chi tiết phân khu, các khu chức năng và đầu tư cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị.

2. Thu hút các nhà đầu tư để đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại, điện lưới, cấp nước, dịch vụ, vệ sinh môi trường, xử lý nước mặt, nước thải đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang theo tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo
- Thường trực HĐND tỉnh; cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Mục V (thi hành):
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: TH, GT, XD, TN&MT;
- Lưu VT. (vh-35)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

BIỂU SỐ 01

BIỂU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM THEO 05 TIÊU CHÍ VÀ 52 TIÊU CHUẨN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1210/2016/UBTVQH13

(Kèm theo Kế hoạch số: 129/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

TT

Các tiêu chuẩn đánh giá

Đơn vị

Thang điểm

Đô thị loại IV

Hiện trạng Thị trấn Na Hang mở rộng 2019

Đánh giá điểm Thị trấn Na Hang mở rộng

Đánh giá

Tối thiểu

Tối đa

Cận dưới

Cận trên

Tiêu chí

Tiêu chuẩn

I

Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH

 

15

20

 

 

 

15,28

Đạt

 

1.1

Vị trí, chức năng, vai trò

 

3,75

5

Là TT tổng hợp hoặc TT hành chính cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về KT, TC, VH, GD, ĐT, Y tế, DL, KH&CN, đầu mối GT, có vai trò thúc đẩy sự phát triển KT-XH của huyện hoặc vùng liên huyện

Là TT tổng hợp hoặc TT chuyên ngành cấp tỉnh về KT, TC, VH, GD, ĐT, Y tế, DL, KH&CN, đầu mối GT, có vai trò thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh hoặc vùng liên huyện

(1)&(2)

3,75

 

Đạt tối thiểu

-1

-2

1.2

Cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH

 

11,25

15

 

 

 

11,53

 

Không đạt

1.2.1

Cân đối thu chi ngân sách

 

1,5

2

Đủ

Đủ

1,5

 

Đạt

1.2.2

Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước

lần

2,25

3

0,7

≥1,05

0,57 (>70%)

1,28

 

Không đạt

1.2.3

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

 

2,25

3

Tăng tỷ trọng CN, XD hoặc tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra

Tăng tỷ trọng CN, XD&DV, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra

-1

2,25

 

Đạt tối thiểu

 

 

 

 

 

-1

-2

 

 

 

 

1.2.4

Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất

%

1,5

2

5,5

≥6,0

 

1,5

 

Đạt tối thiểu

1.2.5

Tỷ lệ hộ nghèo

%

1,5

2

9

≤7,0

4,87

2

 

Đạt

1.2.6

Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học)

%

2,25

3

1

≥1,4

2,25

3

 

Đạt

II

Quy mô dân số

 

6

8

 

 

 

0,7

Không đạt

 

2.1

Dân số toàn đô thị

1.000 người

1,5

2

50

≥100

10,038

0,2

 

Không đạt

2.2

Dân số khu vực nội thành, nội thị

1.000 người

4,5

6

20

≥50

10,038(>70%20)

0,5

 

Không đạt

III

Mật độ dân số

 

4,5

6

 

 

 

0,13

Không đạt

 

3.1

Mật độ dân số toàn đô thị

người/km2

1

1,5

1.200

≥1.400

122

0,1

 

Không đạt

(>70%1.200)

3.2

Mật độ dân số KV nội thành, nội thị tính trên diện tích đất XD đô thị (đối với TP loại đặc biệt, I, II, III; thị xã loại III, IV); mật độ dân số trên diện tích đất XD (đối với thị trấn loại IV hoặc V)

người/km2

3,5

4,5

4.000

≥6.000

122

0,03

 

Không đạt

IV

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

 

4,5

6

 

 

 

1

Không đạt

 

4.1

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị

%

1

1,5

55

≥65

63

1

 

Đạt tối thiểu

4.2

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị

%

3,5

4,5

70

≥80

63

0

 

Không đạt

V

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị

 

45

60

 

 

 

37,5

Không đạt

Đạt

5.A

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan KV nội thành, nội thị

 

36

48

 

 

 

28,5

 

Không đạt

5.1

Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội

 

7,5

10

 

 

 

5,75

 

Không đạt

5.1.1

Các tiêu chuẩn về nhà ở

 

1,5

2

 

 

 

1

 

Không đạt

5.1.1.1

Diện tích sàn nhà ở bình quân

m2sàn/ng

0,75

1

26,5

29

22

0

 

Không đạt

5.1.1.2

Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố

%

0,75

1

85

90

98

1

 

Đạt

5.1.2

Các tiêu chuẩn về công trình công cộng

 

6

8

 

 

 

4,75

 

Không đạt

5.1.2.1

Đất dân dụng

m2/người

0,75

1

61

78

119,9

1

 

Đạt

5.1.2.2

Đất XD các công trình dịch vụ công cộng đô thị

m2/người

0,75

1

3

≥4

6,68

1

 

Đạt

5.1.2.3

Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở

m2/người

0,75

1

1

1,5

3,81

1

 

Đạt

5.1.2.4

Cơ sở y tế cấp đô thị

giường/1.000 dân

0,75

1

2,4

≥2,8

3,46

1

 

Đạt

5.1.2.5

Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị

cơ sở

0,75

1

2

≥4

2

0,75

 

Đạt tối thiểu

5.1.2.6

Công trình văn hóa cấp đô thị

công trình

0,75

1

2

≥4

0

0

 

Không đạt

5.1.2.7

Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị

công trình

0,75

1

2

≥3

0

0

 

Không đạt

5.1.2.8

Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị

công trình

0,75

1

2

≥4

1

0

 

Không đạt

5.2

Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật

 

10,5

14

 

 

 

9

 

Không đạt

5.2.1

Các tiêu chuẩn về giao thông

 

4,5

6

 

 

 

2,5

 

Không đạt

5.2.1.1

Đầu mối giao thông (cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa, ga đường sắt, bến xe ô tô)

cấp

1,5

2

Vùng liên huyện (1)

Vùng tỉnh (2)

Vùng liên huyện (1)

1,5

 

Đạt tối thiểu

5.2.1.2

Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng

%

0,75

1

12

≥17

1,02

0

 

Không đạt

5.2.1.3

Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥7,5m)

km/km2

0,75

1

6

≥8

0,36

0

 

Không đạt

5.2.1.4

Diện tích đất giao thông tính trên dân số

m2/người

0,75

1

7

≥9

60,4

1

 

Đạt

5.2.1.5

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

%

0,75

1

3

≥5

0

0

 

Không đạt

5.2.2

Các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng

 

2,25

3

 

 

 

1,75

 

Không đạt

5.2.2.1

Cấp điện sinh họat

kwh/người/năm

0,75

1

350

≥ 500

580.665

1

 

Đạt

5.2.2.2

Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng

%

0,75

1

90

≥95

59,2

0

 

Không đạt

5.2.2.3

Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng

%

0,75

1

50

≥70

50,7

0,75

 

Đạt tối thiểu

5.2.3

Các tiêu chuẩn về cấp nước

 

2,25

3

 

 

 

2,75

 

Đạt

5.2.3.1

Cấp nước sinh hoạt

Lít/người/ngày đêm

0,75

1

100

≥120

106,6

0,75

 

Đạt tối thiểu

5.2.3.2

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh

%

1,5

2

90

≥95

95

2

 

Đạt

5.2.4

Các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông

 

1,5

2

 

 

 

2

 

Đạt

5.2.4.1

Số thuê bao internet(băng rộng cố định và băng rộng di động)

số thuê bao internet/ 100 dân

0,75

1

15

≥20

22,76

1

 

Đạt

5.2.4.2

Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số

%

0,75

1

90

≥95

>96

1

 

Đạt

5.3

Nhóm các tiêu chuẩn về VSMT

 

10,5

14

 

 

 

8,75

 

Không đạt

5.3.1

Các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng

 

2,25

3

 

 

 

0,75

 

Không đạt

5.3.1.1

Mật độ đường cống thoát nước chính

km/km2

1,5

2

3

≥3,5

0,33

0

 

Không đạt

5.3.1.2

Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng

%

0,75

1

Có giải pháp (1)

Đang triển khai thực hiện (2)

 Có giải pháp (1)

0,75

 

Đạt tối thiểu

5.3.2

Các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải

 

3,75

5

 

 

 

4,5

 

Đạt

5.3.2.1

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy

%

0,75

1

70

≥85

Không có cơ sở sản xuất kinh doanh có chất thải nguy hiểm

1

 

Đạt

5.3.2.2

Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đô thị

%

0,75

1

15

≥25

16,45

0,75

 

Đạt tối thiểu

5.3.2.3

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom

%

0,75

1

70

≥80

78,4

0,75

 

Đạt tối thiểu

5.3.2.4

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp VS hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải

%

0,75

1

65

≥70

90

1

 

Đạt

5.3.2.5

Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy

%

0,75

1

90

≥95

95

1

 

Đạt

5.3.3

Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ

 

1,5

2

 

 

 

0

 

Không đạt

5.3.3.1

Nhà tang lễ

cơ sở

0,75

1

Có dự án

≥1

0

0

 

Không đạt

5.3.3.2

Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng

%

0,75

1

5

≥10

0,1

0

 

Không đạt

5.3.4

Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị

 

3

4

 

 

 

3,5

 

Đạt

5.3.4.1

Đất cây xanh toàn đô thị

m2/người

1,5

2

5

≥7

30,4

2

 

Đạt

5.3.4.2

Đất cây xanh công cộng KV nội thành, nội thị

m2/người

1,5

2

4

≥5

4

1,5

 

Đạt tối thiểu

5.4

Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị

 

7,5

10

 

 

 

5

 

Không đạt

5.4.1

Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

quy chế 

1,5

2

 Đã có quy chế (1)

Đã có quy chế được ban hành tối thiểu 2 năm, thực hiện tốt quy chế 

Đã có quy chế (1)

1,5

 

Đạt tối thiểu

5.4.2

Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính

%

1,5

2

30

≥40

0

0

 

Không đạt

5.4.3

Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị

dự án

1,5

2

Có dự án

1

1

2

 

Đạt

5.4.4

Số lượng không gian công cộng của đô thị

khu

1,5

2

2

≥4

2

1,5

 

Đạt tối thiểu

5.4.5

Công trình kiến trúc tiêu biểu

cấp

1,5

2

Có công trình cấp tỉnh (1)

Có công trình cấp quốc gia (2)

 

 

 

Không đạt

5B

Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thị

Ghi chú: Đối với đô thị không có khu vực ngoại thành, ngoại thị: nhóm tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị đạt 12 điểm

9

12

 

 

 

9

 

Đạt tối thiểu

Tổng điểm xét hạng phân loại đô thị

 

 

 

 

 

54,61

Đạt: 01;
 KĐ: 04

Đạt: 33
KĐ: 19

 

BIỂU SỐ 02

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CÒN YẾU CẦN KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI

(Kèm theo Kế hoạch số: 129/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Các tiêu chuẩn đánh giá

Đơn vị

Đô thị loại IV

Hiện trạng Thị trấn Na Hang mở rộng

Cận dưới

Cận trên

1

Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước

lần

0,7

≥1,05

0,57

2

Dân số toàn đô thị

1.000 người

50

≥100

10,038

3

Dân số khu vực nội thành, nội thị

1.000 người

20

≥50

10,038

4

Mật độ dân số toàn đô thị

người/km2

1.200

≥1.400

122

5

Mật độ dân số KV nội thành, nội thị tính trên diện tích đất XD đô thị (đối với TP loại đặc biệt, I, II, III; thị xã loại III, IV); mật độ dân số trên diện tích đất XD (đối với thị trấn loại IV hoặc V)

người/km2

4.000

≥6.000

122

6

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị

%

70

≥80

63

7

Diện tích sàn nhà ở bình quân

m2sàn/ng

26,5

29

22

8

Công trình văn hóa cấp đô thị

công trình

2

≥4

0

9

Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị

công trình

2

≥3

0

10

Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị

công trình

2

≥4

1

11

Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng

%

12

≥17

1,02

12

Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥7,5m)

km/km2

6

≥8

0,36

13

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

%

3

≥5

0

14

Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng

%

90

≥95

59,2

15

Mật độ đường cống thoát nước chính

km/km2

3

≥3,5

0,33

16

Nhà tang lễ

cơ sở

Có dự án

≥1

0

17

Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng

%

5

≥10

0,1

18

Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính

%

30

≥40

0

19

Công trình kiến trúc tiêu biểu

cấp

Có công trình cấp tỉnh (1)

Có công trình cấp quốc gia (2)

Không có

 

Biểu số 03

BIỂU TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN NA HANG ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI IV, GIAI ĐOẠN 2020-2025

(Kèm theo Kế hoạch số:129/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Số TT

 Tên công trình

Quy mô

Tổng kinh phí (Tr. đồng)

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Tổng số

Số vốn đã bố trí thực hiện

Số vốn phải bổ sung từ nay đến năm 2025

Trong dó

Vốn NS huyện

Vốn NS tỉnh

Vốn Trung ương hỗ trợ

Vốn khác

1

2

3

4

5

6=8+9+10+11

8

9

10

11

12

13

I

QUY HOẠCH

 

14.700

0

14.700

10.700

4.000

0

0

 

 

1

Quy hoạch chung thị trấn Na Hang mở rộng giai đoạn 2020 -2030 và định hướng phát triển đến năm 2045

Tỷ lệ 1/5000

2.500

0

2.500

 

2.500

 

 

2020-2025

 

2

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây trung tâm xã Năng Khả, tỷ lệ 1/500 (phù hợp với Đồ án quy hoạch chung thị trấn Na Hang mở rộng)

Tỷ lệ 1/500

1.000

0

1.000

1.000

 

 

 

2022-2025

 

3

Quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang nhân dân, tỷ lệ 1/500

Tỷ lệ 1/500

700

0

700

700

 

 

 

2019-2020

 

4

Quy hoạch chi tiết khu xử lý chất thải, tỷ lệ 1/500

Tỷ lệ 1/500

1.500

0

1.500

1.500

 

 

 

2019-2020

 

5

Quy hoạch chi tiết sân vận động thị trấn Na Hang, tỷ lệ 1/500

Tỷ lệ 1/500

 500

0

500

 500

 

 

 

2019-2020

 

6

Quy hoạch chi tiết các khu chức năng tỉ lệ 1/500 theo Quy hoạch mở rộng

 

2.500

0

2.500

2.500

 

 

 

2020-2025

 

7

Xây dựng kế hoạch triển khai gắn biển số nhà, công trình công cộng và đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Na Hang

 

500

0

500

500

 

 

 

2019-2020

 

8

Quy hoạch tiết mặt bằng hạ tầng khu vực bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang

Tỷ lệ 1/500

1.000

 

1.000

1.000

 

 

 

2019-2022

 

 

Quy hoạch chi tiết klhu dân cư tổ dân phố 6+7 10 (tổ dân phố mới)

Tỷ lệ 1/500

3.000

 

3.000

3.000

 

 

 

2019-2022

 

9

Lập đề án đề nghị công nhận thị trấn Na Hang mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

 

 1.500

0

1.500

 

 1.500

 

 

2020-2025

 

II

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

709.827

89.600

620.227

22.625

77.202

340.400

180.000

 

 

1

 Đường giao thông thuộc dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang lên thị xã Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

2,26 km

120.000

69.400

50.600

 

 

50.600

 

2016-2020

 

2

 Đường QL 2C (Cầu Nẻ-Trường THPT Na Hang

2,5 km

 105.000

100

104.900

 

 

104.900

 

2020-2025

 

3

 Đường QL 279 (Đoạn đi qua TT. Na Hang)

3,0 km

 50.000

0

50.000

 

 

50.000

 

2020-2025

 

4

Đường ĐT.185 (Đầu cầu Ba Đạo-Bến thủy Na Hang)

7,0 km

 125.000

100

124.900

 

 

124.900

 

2020-2025

 

5

 Đường từ tổ 5 qua Bản Luộc-Tân Lập, thị trấn Na Hang

4,5 km

 30.000

 

30.000

 

 

 

30.000

2020-2025

 

6

 Đường Nẻ- Tân Lập, thị trấn Na Hang

1,2 km

 10.000

 

10.000

 

 

 

10.000

2020-2025

 

7

 Đường Hang Khào-Nà Khá, xã Năng Khả

4,0 km

 25.000

 

25.000

 

 

 

25.000

2020-2025

 

8

Đường từ cầu Ba Đạo-Lũng Giang, xã Năng Khả

8,0 km

 50.000

 

50.000

 

 

 

50.000

2020-2025

 

9

 Đường vào khu quy hoạch nghĩa trang thị trấn

1,5 km

 8.000

 

8.000

 

8.000

 

 

2020-2025

 

10

 Đường lên khu xử lý rác thải

0,8 km

 2.000

 

2.000

 

2.000

 

 

2020-2025

 

11

 Đượng nội bộ khu dân cư Tổ dân phố 5

1,0 km

 450

 

450

450

 

 

 

2020-2025

 

12

 Đượng nội bộ khu dân cư Tổ dân phố 6

0,6,0 km

 270

 

270

270

 

 

 

2020-2025

 

13

Đường nội bộ khu dân cư Tổ dân phố 8 (02 tuyến)

1,5 km

 680

 

680

680

 

 

 

2020-2025

 

14

Đường nội bộ khu dân cư Tổ dân phố 9 (03 tuyến)

1,2 km

 540

 

540

540

 

 

 

2020-2025

 

15

Đường nội bộ khu dân cư Tổ dân phố 10 (05 tuyến)

1,2 km

 540

 

540

540

 

 

 

2030-2035

 

16

 Đường từ ngã ba Lâm Trường-Tổ 10-cổng trường THPT Na Hang

0,7 km

 315

 

315

315

 

 

 

2020-2025

 

17

Đường nội bộ khu dân cư Tổ dân phố 12

0,6 km

 270

 

270

270

 

 

 

2020-2025

 

18

Đường nội khu Tổ dân phố tân Lập

0,5 km

 200

 

200

200

 

 

 

2020-2025

 

19

Đượng nội khu Tổ dân phố 14 (4 tuyến)

2,0 km

 900

 

900

900

 

 

 

2020-2025

 

20

Đường nội bộ Tổ dân phố 15

0,8 km

 360

 

360

360

 

 

 

2020-2025

 

21

Đường nội khu Tổ dân phố 16

1,0 km

 450

 

450

450

 

 

 

2020-2025

 

22

Đường nội khu Tổ dân phố 17 (02 tuyến)

1,0 km

 450

 

450

450

 

 

 

2020-2025

 

23

Đường nội bộ khu dân cư Tổ dân phố Hà Vị (4 tuyến)

3,0 km

 1.350

 

1.350

1.350

 

 

 

2020-2025

 

24

Đường nội bộ khu dân cư Tổ dân phố Khuôn Phươn

2,0 km

 900

 

900

900

 

 

 

2020-2025

 

25

 Đường vào khu quy hoạch nghĩa trang thị trấn

3,0 km

 8.000

 

8.000

 

8.000

 

 

2020-2025

 

26

 Đường lên khu xử lý rác thải

0,8 km

 2.000

 

2.000

 

2.000

 

 

2020-2025

 

27

Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Khuôn Phươn

 

82.202

20.000

62.202

 

52.202

10.000

 

2016-2020

 

28

Hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị

20 km

20.000

0

20.000

10.000

5.000

 

5.000

2020-2025

 

29

Hệ thống cấp nước sinh hoạt

Công trình

15.000

0

15.000

 

 

 

15.000

2020-2025

 

30

Hệ thống thoát nước đô thị

 

20.000

 

20.000

 

 

 

20.000

2020-2025

 

31

Xây dựng khu nghĩa trang nhân dân thị trấn Na Hang

Công trình

10.000

0

10.000

 

 

 

10.000

2019-2020

 

32

Xây dựng khu xử lý chất thải

Công trình

8.000

0

8.000

1.000

 

 

7.000

2019-2020

 

33

Xây dựng sân vận động thị trấn Na Hang

Công trình

 1.500

0

1.500

 1.500

 

 

 

2019-2020

 

34

Xây dựng hạ tầng khu vực bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang

Công trình

10.000

 

10.000

2.000

 

 

8.000

2019-2022

 

35

Xây dựng đường từ cây xăng tổ 8 lên bãi bắn cũ (đồi bằng) để liên kết với nhà Văn hóa đa năng và quảng trường, đi Bản Luộc thị trấn Na Nang

1 km

450

 

450

450

 

 

 

2020-2025

 

III

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI

 

217.433,245

22.700,000

194.733,245

5.000,000

184.733,245

0,000

5.000,000

0,000

 

1

Nhà thi đấu thể thao huyện

 

10.000

0

10.000

 

10.000

 

 

2020-2025

 

2

Quảng trường và nhà Văn hoá huyện

 

47.833

22.700

25.133

 

25.133

 

 

2019- 2020

 

3

Nâng cấp, hoàn thiện Trường Mầm non Hoa Mai, Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang

 

10.000

0

10.000

 

10.000

 

 

2020-2025

 

4

Xây dựng Trạm Y tế thị trấn Na Hang, huyện Na Hang

 

6.000

0

6.000

 

6.000

 

 

2020-2025

 

5

Sửa chữa, cải tạo bệnh viện Đa khoa Na Hang

 

5.000

0

5.000

 

5.000

 

 

2020-2025

 

6

Cung văn hóa thiếu nhi huyện

 

10.000

0

10.000

 

10.000

 

 

2020-2025

 

7

Nâng cấp, cải tạo chợ trung tâm thị trấn Na Hang

 

5.000

0

5.000

 

 

 

5.000

2020-2025

 

8

Nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện Na Hang

 

5.000

0

5.000

 

5.000

 

 

2020-2025

 

9

Xây dựng nhà tang lễ

 

5.000

0

5.000

 

5.000

 

 

2020-2025

 

10

Chỉnh trang đô thị và xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị và ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật khác

Trang trí, cây xanh, VSMT và giao thông; xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như: Cáp viễn thông, đường điện ….

5.000

 

5.000

5.000

 

 

 

2020-2025

 

11

Đầu tư xây dựng khu du lịch dịch vụ ở khu vực Nà Khá - Nà Vai, xã Năng Khả; xây dựng mới khu du lịch ở cạnh bến thủy hồ thủy điện Tuyên Quang

 

15.000

 

15.000

 

15.000

 

 

2020-2025

 

12

Đầu tư xây dựng đường dọc bờ sông Gâm (từ cầu Ba Đạo đến Bắc Danh xã Thanh Tương)

11,0 km

90.000

 

90.000

 

90.000

 

 

2020-2025

 

13

Đầu tư xây dựng đường từ ngã ba Nẻ, thị trấn Na Hang vào xã Thanh Tương

 8 km

3.600

 

3.600

 

3.600

 

 

2020-2025

 

IV

CÔNG TRÌNH TẠO KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

 

322.701

141.130

181.571

3.000

0

176.571

2.000

2019-2025 

 

1

Dự án kè bảo vệ bờ sông gâm phía hạ lưu công trình thủy điện Tuyên Quang

 

297.701

141.130

156.571

 

 

156.571

 

2020-2025

 

2

Xây dựng công viên cây xanh dọc bờ sông Gâm.

 

5.000

 

5.000

3.000

 

 

2.000

2020-2025

 

3

Xây dựng đường đi bộ dọc hai bên bờ sông Gâm

 

20.000

 

20.000

 

 

20.000

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

1.264.661.451

253.430.000

1.011.231.451

41.325.000

265.935,451

516.971.000

187.000.000

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cơ cấu nguồn vốn thực hiện:

1.011.231,451

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 - Ngân sách TW:

 

 

516.971,000

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 - Ngân sách tỉnh:

 

 

265.935,451

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 - Ngân sách huyện:

 

 

41.325

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 - Vốn khác:

 

 

187.000

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN NA HANG ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI IV, GIAI ĐOẠN 2026-2035

(Kèm theo Kế hoạch số:129/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Số TT

Tên công trình

Quy mô

Tổng kinh phí (Tr. đồng)

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Tổng số

Số vốn đã bố trí thực hiện

Số vốn phải bổ sung từ nay đến năm 2035

Trong dó

Vốn NS huyện

Vốn NS tỉnh

Vốn Trung ương hỗ trợ

Vốn khác

1

2

3

4

5

6=8+9+10+11

8

9

10

11

12

13

1

Đầu tư xây dựng Một số hạng mục của khu du lịch dịch vụ khu vực Lâm Viên Phiêng Bung thuộc khu du lịch sinh thái Na Hang, Tuyên Quang

16 hạng mục công trình

65.000

0

65.000

 

25.000

0

40.000

2030-2035 

Hạng mục theo QH được duyệt

2

Quy hoạch và xây dựng sân vận động huyện Na Hang

Tỷ lệ 1/500

18.000

0

 

 

18.000

0

 

2026-2035

 

3

Xây dựng đèn đường sinh hoạt cho 6 thôn mở rộng của thi trấn

8 km

2.000

0

 

2.000

 

0

0

2026-2035

 

4

Quy hoạch và Xây dựng Bến xe khách Na Hang tai vị trí mới

 

10.000

0

 

 

10.000

0

0

2026-2035

 

5

Đường nội thôn Nà Chang

2,4 km

 1.080

0

 

1.080

 

0

0

2026-2035

 

6

Đường nội thôn Nà Khá

1,5 Km

 675

0

 

675

 

0

0

2026-2035

 

7

Đường nội thôn Nà Vai

1,3 Km

 585

0

 

585

 

0

0

2026-2035

 

8

Đường nội thôn Lũng Giang

10,5 Km

 4.725

0

 

 

4.725

0

0

2026-2035

 

9

Đường nội thôn Nà Kham

2,8 Km

 1.260

0

 

 

1.260

0

0

2026-2035

 

10

Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Nà Khá

01 CT

7.500

0

 

 

 

7.500

0

2026-2035

 

 

TỔNG CỘNG

 

110.240,000

0,000

65.000,000

3.755,000

58.985,000

7.500,000

40.000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cơ cấu nguồn vốn thực hiện:

 

110.240,000

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 - Ngân sách TW:

 

 

7.500,000

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 - Ngân sách tỉnh:

 

 

58.985,000

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 - Ngân sách huyện:

 

 

3.755

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 - Vốn khác:

 

 

40.000

 Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 18/12/2019 về xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang theo tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.653

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240