Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2003/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2003/CT-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Trong những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng và phát triển kiến trúc đô thị ở nước ta đã có tiến bộ. Nhiều đô thị, nhiều công trình, đường phố, khu đô thị mới được hình thành làm cho cảnh quan các thành phố, đô thị, khu dân cư có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trật tự kiến trúc đô thị vẫn chưa được thiết lập; kiến trúc phát triển khá đa dạng nhưng mang nặng tính tự phát và chưa hình thành bản sắc. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do công tác thiết kế đô thị chưa được coi trọng.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Xây dựng:

a) Ban hành quy định lập, xét duyệt thiết kế đô thị và định mức chi phí cho công tác này.

b) Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân các thành phố, thị xã triển khai công tác thiết kế đô thị.

c) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn và tổ chức xây dựng thí điểm một số dự án thiết kế đô thị; trong trường hợp cần thiết, có thể mời tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm giúp thực hiện các dự án thiết kế đô thị thí điểm; tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung.

d) Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia thiết kế đô thị.

đ) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thẩm định và bổ sung kế hoạch vốn ngân sách năm 2003 cho các dự án thí điểm thiết kế đô thị theo đề xuất của Bộ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Trên cơ sở kết quả thực hiện các dự án thí điểm thiết kế đô thị của Bộ Xây dựng, cân đối mức vốn ghi kế hoạch cho công tác thiết kế đô thị của các địa phương theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, thanh toán và quyết toán vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án thiết kế đô thị.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác thiết kế đô thị, trước hết:

a) Tổ chức việc lựa chọn, lập và phê duyệt danh mục các khu vực có nhu cầu thiết kế đô thị tại địa phương mình trong kế hoạch các dự án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước hàng năm; trước mắt ưu tiên cho các đô thị từ loại II trở lên và các đô thị đặc thù.

b) Chỉ đạo xây dựng, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai các đồ án thiết kế đô thị.

5. Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 09/2003/CT-TTg

Hanoi, April 7, 2003

 

DIRECTIVE

ON THE WORK OF URBAN DESIGN

Over the past years, progress has been made in the work of urban construction planning and architectural development in our country. Many new urban centers, works, roads and residential quarters have been built, thus renewing the views of cities, urban centers and residential quarters. However, the urban architecture order is not yet established; the architecture develops in a diversified manner, but spontaneously and fails to form its own identity. Such situation is attributed largely to the fact that attention has not been paid to the work of urban design.

In order to redress the above situation and to attain the target of building and developing a modern architecture imbued with national identity, the Prime Minister instructs:

1. The Ministry of Construction:

a) To promulgate regulations on the elaboration and approval of urban designs and spending norms therefor.

b) To guide the provinces, centrally-run cities and People’s Committees of cities and towns to carry out the work of urban designs.

c) To coordinate with the provincial/municipal People’s Committees in selecting and organizing the construction of some experimental urban design projects; in case of necessity, to invite experienced foreign consultants to assist the Ministry in carrying out experimental urban design projects; to review and draw experiences for general direction.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e) To periodically report to the Prime Minister on the implementation of this Directive.

2. The Ministry of Planning and Investment:

a) To expertise and supplement the 2003 budget capital plans for experimental urban design projects as requested by the Ministry of Construction and submit them to the Prime Minister for consideration and decision.

b) On the basis of the implementation results of experimental urban design projects of the Ministry of Construction, to balance planned capital for the work of urban design of the localities according to current regulations.

3. The Ministry of Finance shall guide the allocation, management, payment and settlement of State budget capital applicable to urban design projects.

4. The provincial/municipal People’s Committees shall concentrate efforts on enhancing the work of urban design, first of all:

a) To organize the selection, elaboration and approval of lists of areas requiring urban design in their localities, included in the annual plans of construction and planning projects funded with State budget capital; in the immediate future, to give priority to urban centers of grade II or higher and typical urban centers.

b) To direct the formulation, evaluation, approval, and public announcement of urban design blueprints.

5. The Ministry of Construction, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the provincial/municipal People’s Committees shall have to direct and organize the implementation of this Directive.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 09/2003/CT-TTg ngày 07/04/2003 of April 7, 2003 on the work of urban design

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167