Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Số hiệu: 13/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 29/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THI TUYỂN, TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi Tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường.

Điều 2. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh: Hướng dẫn việc thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Điều 3. Các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn

1. Công trình quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Các công trình có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Khuyến khích tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng đối với các công trình không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 4. Hình thức tuyển chọn

Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc là việc tổ chức lựa chọn phương án tối ưu từ ít nhất 03 phương án đề xuất của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành đã được người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi tuyển, tuyển chọn (gọi tắt là Đơn vị tổ chức cuộc thi) lựa chọn.

Điều 5. Hình thức thi tuyển

1. Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng là việc tổ chức cuộc thi với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành nhằm chọn ra phương án tối ưu để thiết kế xây dựng công trình. Hình thức thi tuyển gồm có thi tuyển rộng rãi và thi tuyển hạn chế.

2. Thi tuyển rộng rãi là tổ chức cuộc thi không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu cần thiết) tham gia và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thi tuyển hạn chế là tổ chức cuộc thi hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân tham gia. Đơn vị tổ chức cuộc thi mời tối thiểu 05 tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu cần thiết) có năng lực chuyên môn phù hợp tham gia thi tuyển.

4. Thi tuyển hạn chế được áp dụng trong trường hợp công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc có tính đặc thù riêng mà chỉ có một số tổ chức, cá nhân đáp ứng được hoặc vì Điều kiện không thể tổ chức thi tuyển rộng rãi.

Chương II

TỔ CHỨC THI TUYỂN, TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 6. Yêu cầu đối với việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn

1. Việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, có nhiệm vụ thiết kế phù hợp với quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đơn vị tổ chức cuộc thi phải thành lập Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (gọi tắt là Hội đồng). Đơn vị tổ chức cuộc thi thành lập Tổ kỹ thuật để giúp việc Hội đồng và Ban Tổ chức (nếu cần thiết).

Điều 7. Chi phí thi tuyển, tuyển chọn

1. Chi phí tổ chức thi tuyển, tuyển chọn bao gồm chi phí cho Hội đồng; các mức giải thưởng, hỗ trợ các phương án dự thi tuyển (nếu có) và các chi phí khác.

2. Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách, vốn đầu tư công - tư (PPP), chủ đầu tư lập dự toán chi phí trình Người quyết định đầu tư phê duyệt.

3. Đơn vị tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm về chi phí cho việc thi tuyển, tuyển chọn.

Điều 8. Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn

1. Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức thi tuyển, tuyển chọn:

a) Hoàn tất thủ tục và thu thập các số liệu, tài liệu pháp lý, thông tin về kiến trúc, quy hoạch liên quan khu đất xây dựng công trình.

b) Lập và phê duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức thi tuyển, tuyển chọn, Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thiết kế.

c) Thành lập Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn.

2. Quy chế thi tuyển gồm những nội dung cơ bản sau:

a) Hình thức, quy mô, tính chất, Mục đích, yêu cầu của cuộc thi.

b) Quy định về Điều kiện dự thi; tiêu chí, nội dung, trình tự tổ chức; thời gian, địa Điểm tổ chức cuộc thi; hồ sơ dự thi; tính hợp lệ của hồ sơ dự thi.

c) Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn và thông tin cơ bản về chuyên môn, kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng.

d) Chi phí tổ chức cuộc thi, cơ sở tính thiết kế phí cho công trình.

đ) Cơ cấu và giá trị giải thưởng (nếu có giải thưởng).

e) Quyền, trách nhiệm của các bên liên quan, bản quyền tác giả...

g) Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi.

h) Các nội dung khác theo yêu cầu của mỗi cuộc thi (quy định về vòng thi, trường hợp kết thúc vòng thi không có phương án tối ưu...).

3. Nhiệm vụ thiết kế phải nêu rõ địa Điểm xây dựng, bản đồ hiện trạng, chỉ tiêu quy hoạch, các thông tin về Điều kiện khu đất, Mục đích, tính chất, quy mô công trình, yêu cầu về diện tích không gian sử dụng trong công trình; sơ bộ về giải pháp kỹ thuật; đóng góp về không gian, kiến trúc của công trình đó đối với cộng đồng, cảnh quan khu vực và yêu cầu liên quan khác.

4. Hồ sơ dự thi bao gồm thuyết minh, bản vẽ và phim, ảnh, mô hình (nếu có), đề xuất tài chính. Hồ sơ phải được quy định thống nhất về ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc song ngữ), đơn vị đo lường, đơn vị tiền tệ và quy tắc ẩn danh không đưa tên, biểu tượng đơn vị tư vấn lên bản vẽ, thuyết minh.

Điều 9. Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn

1. Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn giúp Đơn vị tổ chức cuộc thi đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, chọn ra phương án tối ưu để thiết kế xây dựng công trình.

2. Thành phần Hội đồng:

a) Thành phần Hội đồng bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Số lượng thành viên Hội đồng phải là số lẻ và có ít nhất là 11 người.

b) Hội đồng có ít nhất 2/3 số thành viên là kiến trúc sư có kiến thức, kinh nghiệm về thể loại công trình thi tuyển, tuyển chọn. Có ít nhất 01 đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và 01 đại diện của Hội kiến trúc sư cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh.

c) Chủ tịch Hội đồng phải là chuyên gia có kinh nghiệm đã thiết kế xây dựng nhiều công trình, có uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc. Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng bầu ra. Thư ký Hội đồng do Đơn vị tổ chức cuộc thi và Chủ tịch Hội đồng thống nhất chỉ định.

d) Các thành viên Hội đồng là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và các lĩnh vực liên quan, khách quan, công tâm. Đơn vị tổ chức cuộc thi có thể mời chuyên gia nước ngoài tham gia Hội đồng (nếu cần thiết).

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

a) Hội đồng làm việc theo Quy chế do Hội đồng quy định (sau đây gọi tắt là Quy chế Hội đồng). Quy chế Hội đồng phải thể hiện cụ thể nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi; trách nhiệm của Hội đồng. Quy chế phải được các thành viên thống nhất. Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng phê duyệt Quy chế và chịu trách nhiệm về việc thực hiện Quy chế.

b) Hội đồng chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành viên có mặt.

4. Trách nhiệm của Hội đồng:

a) Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng.

b) Chủ tịch Hội đồng phải có mặt và chủ trì Hội đồng trong suốt thời gian Hội đồng làm việc.

Điều 10. Đánh giá, xếp hạng phương án dự thi

1. Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong Quy chế Hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án xếp hạng nhất.

2. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký xác nhận và gửi Đơn vị tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo Người quyết định đầu tư phê duyệt.

3. Trường hợp không có phương án đáp ứng được các yêu cầu như Mục tiêu và quy định trong Quy chế thi tuyển, Đơn vị tổ chức cuộc thi báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định tổ chức thi lại.

Điều 11. Công bố kết quả

1. Đơn vị tổ chức cuộc thi công bố công khai kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi của Hội đồng và thông báo kết quả tới các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi.

2. Tùy theo tính chất, quy mô công trình và Điều kiện cụ thể, người quyết định đầu tư có thể xem xét hình thức tổ chức trưng bày, triển lãm, tham vấn ý kiến cộng đồng về các phương án dự thi.

3. Kết thúc thi tuyển, tuyển chọn, Đơn vị tổ chức cuộc thi gửi kết quả cuộc thi đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp tỉnh.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển, tuyển chọn

Tác giả phương án kiến trúc xếp hạng nhất được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Trường hợp không thương thảo được hoặc tác giả tự nguyện không tiếp tục tham gia thì tác giả của phương án được xếp hạng tiếp theo được chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng.

Điều 13. Trách nhiệm của Đơn vị tổ chức cuộc thi

1. Thực hiện theo Quy chế thi tuyển, tuyển chọn đã được phê duyệt.

2. Tạo Điều kiện thuận lợi để Hội đồng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Không dùng ảnh hưởng của mình để làm sai lệch kết quả thi tuyển, tuyển chọn.

3. Thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng với tác giả được chọn theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tư này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo, website: của Chính phủ, Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, QHKT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

MINISTRY OF CONSTRUCTION
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.13/2016/TT-BXD

Hanoi, June 29, 2016

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR ORGANIZATION OF CONTEST AND SELECTION OF ARCHITECTURAL DESIGNS

Pursuant to the Construction Law 2014;

Pursuant to Decree No.62/2013/ND-CP dated June 25, 2013 of the Government on functions, duties, rights and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to Decree No.59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 of the Government on management of construction investment projects; 

At the request of Director General of the Department of Planning and Architecture;

The Minister of Construction promulgates a Circular provides guidelines for the contest and selection of architectural designs.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Purpose

Contest and selection of the architectural designs is aimed at selecting the best design plan meeting requirements for planning, architecture, functions, economic efficiency and environmental protection.

Article 2. Scope and regulated entities

1. Scope: To provide guidelines for the contest and selection of architectural designs as prescribed in Article 15 of Decree No.59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 of the Government on management of construction investment projects.

2. Regulated entities: organizations and individuals involved in the contest and selection for architectural designs

Article 3. Construction works requiring a contest and selection of architectural design plans

1. Construction works prescribed in Clause 1 in Article 15 of Decree No.59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 of the Government on management of construction investment project

2. Mandatory construction works in cities and on main roads which are specified in the construction planning project, urban design, planning management regulations and urban architecture approved by competent authorities

3. Contest and selection of architectural design plans for construction works other than those prescribed in Clause 1 and 2 in this Article are encouraged.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Selection of architectural design plan refers to selection of the best design plan from at least 3 plans proposed by organizations or individuals providing the design consultancy service (hereinafter referred to as “design consultants”) who have capacity to perform their job in accordance with provisions of laws in force and are selected by the person deciding on investment or the investor, agency, organization or individual assigned to organize the contest or selection (hereinafter referred to as “the organizer”)

Article 5. Forms of contest

1. Contest for architectural designs refers to a contest with many contestants that are design consultants having capacity to perform their job in accordance with provisions of the law in force for the purpose of selecting the best design plan for the construction works.  A contest may be restricted or unrestricted.

2. Unrestricted contest is a form of contest with unlimited number of contestants that may be domestic or foreign organizations and/or individuals (if necessary) publicized on mass media. 

3. Restricted contest is a contest with limited number of contestants that may be organizations and/or individuals.  The organizer shall invite at least 5 domestic or foreign organizations and/or individuals (if necessary) having appropriate professional qualifications to compete in the contest.

4. Restricted contest is organized in case of construction works with high technical requirements or having particular characteristics that are satisfied by certain organizations or individuals or in cases of unfavorable conditions for holding unrestricted contest.

Chapter II

ORGANIZATION OF CONTEST AND SELECTION OF ARCHITECTURAL DESIGNS

Article 6. Requirements for organizing the contest and selection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The organizer must establish a council for the contest and selection of architectural designs (hereinafter referred to as “the council”). The organizer shall establish a technical team to assist the council and the organization committee (if necessary).

Article 7. Costs of the contest and selection

1. Costs of the contest and selection include costs for the council, prizes, supporting for the submitted designs (if any) and other costs.

2. For construction works funded by the budget or PPP investment capital, the investor shall make a cost estimate and submit it to the person deciding on investment for ratification.

3. The organizer shall take responsibility to cover costs for the contest and selection.

Article 8. Organization of the contest and selection

1. Preparation before the contest and selection:

a) Carrying out all procedures required and collecting data and legal documents as well as information on architecture and planning relating to the land for construction of works.

b) Preparing and ratifying the plan and funding to organize the contest and selection, contest regulations and design tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Contest regulations shall at least contain:

a) Form, size, nature, purpose and requirement of the contest

b) Regulations on conditions for competing in the contest, content and process of organization, time and place of the contest, application for the contest and validity of such application

c) Composition of the organization committee and the council as well as fundamental information on professional skills and experiences of the council's members

d) Costs for the contest and bases for calculating costs for design of construction works

dd) Structure and value of prize (if any)

e) Rights and responsibilities of relevant parties and copyrights

g) Contest entry form

h) Other issues as required by each contest such as regulations on contest round if no optimal plan is found at the end of the contest

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Application for the contest includes explanation, drawing, film, picture and model (if any) and finance proposal.  The application must be unified in terms of the language use (Vietnamese or bilingual), measurement unit, currency and anonymous rule which means name and logo of the consultant cannot be found on the drawing or explanation.

Article 9. The council

1. The council shall assist the organizer in assessing and ranking the submitted designs and selecting the best design.

2. Composition of the council:

a) The council consists of a Chairperson and its members.  The number of the council’s members must be an odd number and there must be at least 11 members.

b) Two thirds of the council's members are architects who have knowledge and experiences regarding the type of construction works in the contest.  The council must have at least 1 representative of the state management agency for planning, architecture and construction and 1 representative of the central or provincial architect group.

c) The Chairperson must be an expert who has experiences in construction works design and has professional prestige in the architecture field.  The Chairperson shall be elected by the council.  The council’s secretary shall be appointed by the organizer and Chairperson of the council.

d) Members of the council are people who have professional skills and experiences in planning, architecture, construction and other relevant fields and work in an objective and upright manner.  The organizer may invite foreign experts to take part in the council (if necessary).

3. Working rules of the council:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The council shall only assess and rank the submitted designs in the presence of at least three-fourths of its members.

4. Responsibilities of the council:

a) Members of the council shall take legal responsibility for keeping the results as confidential, assessing and ranking plans in an objective and honest manner and not taking any action that produces negative effects on the assessing and ranking results.

b) Chairperson of the council must be present and preside over the council during the working of the council.

Article 10. Assessing and ranking designs

1. Submitted designs shall be assessed and ranked according to the method and criteria prescribed in the council regulations and secret ballot rule for selecting the first-ranked plan.

2. All council’s members involved in the assessment and ranking must sign the report on such assessment and ranking and send it to the organizer which is then consolidated and submitted to the person deciding on investment for ratification.

3. In case there is no plan meeting requirements such as target and rules in the contest regulations, the organizer shall send a report to the person deciding on investment for consideration and re-organization of the contest.

Article 11. Disclosure of the results

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. According to nature, size of construction works and particular conditions, the person deciding on investment may consider whether to organize the contest in the form of exhibition or ask for public opinions about the submitted designs.

3. At the end of the contest and selection, the organizer shall send the contest results to the provincial state management agency in construction.

Article 12. Rights and responsibilities of contestants

The author of the first-ranked architectural plan may be selected to negotiate or sign the contract for taking next steps.  In case the negotiation is unsuccessful or the selected author decides not to enter the contract, the author of the second-ranked plan shall be selected to negotiate or sign the contract.

Article 13. Responsibilities of the organizer

1. Comply with the approved contest regulations

2. Enable the council to perform and complete its tasks. Abusing of power to falsify the results of the contest and selection is prohibited.

3. Negotiate or sign the contract with the selected author as prescribed in Clause 1 in Article 12 herein

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Effect

1. This Circular comes into force from August 15, 2016 and replaces Circular No.23/2009/TT-BXD dated July 16, 2009 of the Ministry of Construction which provides guidelines for contest and selection of architectural designs.

2. If any question arises during the implementation, ministries, local authorities, relevant organizations and individuals shall notify such question to the Ministry of Construction for solution.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Dinh Toan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 13/2016/TT-BXD dated June 29, 2016 on guidelines for organization of contest and selection of architectural designs

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


866

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!