Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 19/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đại Dương
Ngày ban hành: 22/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ CÁC QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẤT KỸ THUẬT, CHUYÊN NGÀNH

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch), Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Phú Yên đang chủ động, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, qua đó xác định tầm nhìn, mục tiêu, định hướng, phương án phát triển và sắp xếp, phân bổ không gian phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm phát triển bền vững quốc gia, các ngành, các vùng và các địa phương trong thời kỳ tới. Đồng thời, các cơ quan chuyên ngành đang được giao nhiệm vụ lập các quy hoạch xây dựng, đô thị theo phụ lục 2 của Luật Quy hoạch được lập đồng thời theo các quy định hiện hành.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ có tầm quan trọng định hướng phát triển này, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành với quy hoạch tỉnh, để thực hiện tích hợp các nội dung (theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh) vàoQuy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh)theo Luật Quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốccác Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP , Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 13/9/2019, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1307/UBND-ĐTXD ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.Các đơn vịtập trung phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lập Quy hoạch tỉnh; đồng thời, chủ động triển khai lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc cấp tỉnh và cấp huyện lập thuộc Chương trình tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch;cần có sự cập nhật mục tiêu định hướng của Quy hoạch tỉnh khi được phê duyệt để có sự đồng bộ, kế thừa và hệ thống giữa các quy hoạch nhằm góp phần khơi thông các điểm nghẽn phát triển, kết nối các ngành, lĩnh vực, các vùng, địa phương, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghệ thông tin, điện, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệpvà đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tận dụng thời cơ để đón dòng dịch chuyển vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh và Quy hoạch tỉnh, từng bước thu hẹp khoảng cách với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

2. Các Sở, ban, ngành và địa phương quán triệt và triển khai lập quy hoạch tỉnh theo phương pháp tiếp cận tích hợp các nội dung quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch, tăng cường chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để cập nhật kịp thời định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùngkhu vực Nam Trung Bộ trong quá trình lập quy hoạch tỉnh thực hiện đồng thời các quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 bảo đảm tiến độ, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

3. Quá trình tổ chức lập các quy hoạch phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch. Các Sở, ban, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và năng lực cán bộ để triển khai theo dõi, đánh giá, thực hiện phương án quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc cấp tỉnh và cấp huyện lập theo quy định, bảo đảm thực hiện chính sách “Nhà nước quản lý phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường theo quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt” quy định tại Điều 10 Luật Quy hoạch, kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác quy hoạch, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm minh các vi phạm.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

a)Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn tập trung xây dựng các nội dung quy hoạch ngành, địa phương mình được phân công để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chỉ đạo của Hội đồng quy hoạch quốc gia, bảo đảm phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được phê duyệt, đảm bảo tính liên kết và có sự đồng bộ, thống nhất trong định hướng quy hoạch tỉnh.

b) Hướng dẫn lập quy hoạch theo phương pháp tiếp cận tích hợp quy hoạch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quantham gia góp ý dự thảo hướng dẫn về cách thức, mức độ tích hợp nội dung các quy hoạch ngành, lĩnh vực vào quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng.

- Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn lập quy hoạch theo phương pháp tiếp cận tích hợp quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh triển khai hướng dẫn lập quy hoạch theo phương pháp tiếp cận tích hợp quy hoạchcho các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện.

2. Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh:Chỉ đạo xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên huyện, các vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các sở,ban, ngành và địa phương trong quá trình lập các nội dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; các quy hoạch có tính chất kỹ thuật thuộc cấp tỉnh, cấp huyện được lập đồng thời theo quy định để bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phươngcó liên quan tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chặt chẽ, chất lượng và thời gian quy định; tổng hợp ý kiến và báo cáo Ban chỉ đạoQuy hoạch tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung vướng mắc theo thẩm quyền.

3. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và chế độ báo cáo trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định.

a) Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các các sở, ban, ngành và các địa phươngtrong quá trình lập các nội dung quy hoạch để tích hợp vàoQuy hoạchtỉnh; thông tin các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đang lập để có sự thống nhất trong định hướng, khi quy hoạch được phê duyệt có tính khả thi cao và tránh chồng lấn giữa các quy hoạch.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phươngtheo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Văn bản số 1307/UBND-ĐTXD ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnhvề tình hình triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo quy định.

- Tiếp nhận và phát hiện các nội dung mâu thuẫn, chồng lấn giữa nội dung quy hoạch của các ngành và địa phương để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương có liên quan đối với nội dung Quy hoạch tỉnh; báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia xem xét, cho ý kiến đối với trường hợp có ý kiến khác nhau giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan.

c) Các sở, ban, ngành và các địa phương báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình triển khai lập các nội dung quy hoạch thuộc phạm vi quản lý cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định; đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý khi phát hiện có mâu thuẫn, chồng lấn giữa các nội dung quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

4. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đảm bảo vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước phục vụ cho hoạt động quy hoạch.

a)Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quantham gia góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; phối hợp xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương chia sẻ, cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để phục vụ việc tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh trong quản lý ngành và chia sẻ, cập nhật thông tin về lập các bản đồ đo đạc thuộc hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạchđể phục vụ việc tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy hoạch:Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,tham mưu UBND tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các các sở, ban, ngành và các địa phươngcó trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này, thông tin về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ và định kỳ gửi báo cáo trước ngày 10 tháng 10 hằng năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo, UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnhvề việc thành lập Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh (khi thành viên trong Ban chỉ đạo có sự thay đổi vị trí công tác hoặc nghỉ hưu theo quy định);điều chỉnh Quy chế Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh để phù hợp với nội dung các nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh. Tập trung phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực để triển khai lập Quy hoạch tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình triển khai lập quy hoạch tỉnhcho Ban chỉ đạo trước ngày 20 tháng 10 hằng nămđể xin ý kiến trước khi tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 hằng năm theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

3.Vềnguồn vốn lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành:

- Đối với quy hoạch thuộc cấp tỉnh lập sử dụng nguồn vốn sự nghiệp tỉnh: Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực để thực hiện.

- Đối với quy hoạch thuộc cấp huyện lập do UBND cấp huyện bố trí nguồn lực thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đại Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34