Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 11/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2003/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI LANG THANG XIN ĂN, SINH SỐNG NƠI CÔNG CỘNG; QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Ngày 27 tháng 6 năm 2003, ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định : Quyết định số 104/2003/QĐ-UB về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng ; Quyết định số 105/2003/QĐ-UB về quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường ; Quyết định số 106/2003/QĐ-UB về áp dụng một số biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ ; Quyết định số 106/2003/QĐ-UB về quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2003.

Các quyết định trên của ủy ban nhân dân thành phố nhằm giải quyết một số vấn đề bức bách trong công tác quản lý Nhà nước, tăng cường trật tự, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Để triển khai thực hiện các quyết định trên đạt hiệu quả, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình, tổ chức thực hiện những nội dung như sau :

1- Công tác tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực thi công vụ :

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Công chánh, Sở Xây dựng, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Y tế, Sở Thương mại, Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn có kế hoạch tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản của các quyết định nêu trên cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực thi, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quyết định này.

Thời gian thực hiện chậm nhất là đến ngày 20 tháng 7 năm 2003.

2- Công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân :

2,1- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thông tin và các cơ quan báo chí, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc ban hành các quyết định và nội dung cơ bản của các văn bản này.

2.2- Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận-huyện, có trách nhiệm in ấn tài liệu để phát đến nhân dân.

Thời gian thực hiện chậm nhất là đến ngày 30 tháng 7 năm 2003.

2.3- Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các Đoàn thể thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân, thành viên của tổ chức mình nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định của pháp luật và các quyết định này.

3- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm :

Thủ trưởng các Sở-ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm :

3.1- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và đình chỉ ngay những hành vi vi phạm hành chính ; xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm.

3.2- Thường xuyên hoặc đột xuất thanh tra, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định này để tránh việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, công vụ được giao gây phiền hà cho nhân dân.

4- Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các quyết định trên. Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện cho ủy ban nhân dân thành phố.

5- Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm theo dõi tình hình và định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực ủy ban nhân dân thành phố kết quả thi hành các quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các ngành, các cấp phải kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết.-

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Công an
- Bộ Tư pháp
- Bộ Khoa học – Công nghệ
- Bộ Y tế
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP
- Các Sở-ngành thành phố
- UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn
- VPHĐ-UB : CPVP, Các Tổ NCTH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 11/07/2003 thực hiện các quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng ; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.235

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222