Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2002/CT-TTG

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

Ngày 12 tháng 10 năm 1998 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg thành lập Khu công nghệ cao Hoà Lạc, tuy nhiên, cho đến nay việc triển khai xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc tiến hành rất chậm, trong đó có nguyên nhân từ việc tổ chức giải phóng mặt bằng chưa được các cơ quan có liên quan quan tâm đúng mức. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các cơ quan dưới đây khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ sau :

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây :

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc hoàn tất các thủ tục và tiến hành đền bù dứt điểm toàn bộ diện tích 200 ha thuộc bước 1, giai đoạn I để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu vực này trước ngày 30 tháng 6 năm 2002; chuẩn bị các thủ tục thực hiện bước tiếp theo giải phóng dứt điểm diện tích đất còn lại của giai đoạn I và sau đó là toàn bộ diện tích đất còn lại theo quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hoà Lạc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện quy định tại Điều 6 Quyết định số 98/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ để giao diện tích đất còn lại (trên tổng diện tích 1.650 ha) cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc trước ngày 30 tháng 4 năm 2002.

Khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu tái định cư Đông Xuân và phê duyệt theo quy định hiện hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2002 để sớm tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Thông báo rộng rãi và tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hoà Lạc; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng đất đai đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi chuyển nhượng, mua, bán đất trái phép, xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

2. Bộ Xây dựng :

Khẩn trương phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đông Xuân (trong đó có Khu tái định cư Đông Xuân) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 3 năm 2002.

3. Bộ Quốc phòng :

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Tổng cục Địa chính hoàn tất trong quý I năm 2002 các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi diện tích đất do Bộ Quốc phòng quản lý hiện nằm trong khu vực quy hoạch Khu công nghệ cao Hoà Lạc để giao cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Chỉ định một đợn vị có chức năng, kinh nghiệm và năng lực để thực hiện dự án rà phá bom, mìn, vật liệu nổ trên diện tích đất còn lại thuộc quy hoạch Khu công nghệ cao Hoà Lạc (ngoài diện tích 200 ha thuộc bước 1 giai đoạn I).

4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc :

Chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và các cơ quan liên quan lập phương án giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất còn lại của khu vực quy hoạch Khu công nghệ cao Hoà Lạc (ngoài diện tích 200 ha thuộc bước 1 giai đoạn I), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở cấp vốn cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

5. Tổng công ty Điện lực Việt Nam :

Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống cung cấp điện cao, hạ áp đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo tiến độ yêu cầu.

6. Tổng công ty Bưu chính viễn thông :

Chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng theo tiến độ xây dựng và hoạt động của Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính :

Bố trí vốn ngân sách đáp ứng kịp thời cho việc triển khai các dự án xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường :

Khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động Khu công nghệ cao, các chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư vào Khu công nghệ cao, trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 2002 nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

9. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc :

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan hoàn thành đúng thời hạn quy định tại Chỉ thị này các công việc được giao liên quan đến việc di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

10. Đồng ý về nguyên tắc việc giao cho một doanh nghiệp Nhà nước có đủ năng lực và uy tín làm chủ nhiệm điều hành thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thống nhất với Bộ Xây dựng để triển khai theo quy định hiện hành.

Bộ trưởng các Bộ : Xây dựng, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây; Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam; Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông; Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc và Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : XD, QP, KH&ĐT, TC, KHCN&MT,
- UBND tỉnh Hà Tây,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Tổng công ty Bưu chính viễn thông,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam,
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc,
- Ban Chỉ đạo GPMB các dự án khu vực Hòa Lạc,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : CN,
NC, VI, VII, KTQĐ, KTTH, TH,
- Lưu : KG (5b), VT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 09/2002/CT-TTg

Hanoi, March 06, 2002

 

DIRECTIVE

ON SPEEDING UP THE CONSTRUCTION TEMPO OF HOA LAC HI-TECH PARK

On October 12, 1998, the Prime Minister issued Decision No. 198/1998/QD-TTg on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park. However, so far, the construction of Hoa Lac Hi-Tech Park has been proceeded very slowly, and one of the reasons therefor is that the concerned agencies have not paid due attention to the work of ground clearance. In order to step up the construction tempo of Hoa Lac Hi-Tech Park, the Prime Minister instructs the below agencies to quickly fulfill the following tasks:

1. The People’s Committee of Ha Tay province:

To assume the prime responsibility and closely coordinate with Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board in completing the procedures and making the compensation for ground clearance of the whole area of 200 hectares of Step 1, Stage I, so as to complete the ground clearance of this site before June 30, 2002; to prepare conditions for the implementation of the next step, definitely clearing the ground of the remaining land area of Stage 1, then the whole remaining land area under the overall planning on Hoa Lac Hi-Tech Park already approved by the Prime Minister.

To implement the provisions in Article 6 of the Prime Minister�s Decision No. 98/2001/QD-TTg of June 26, 2001 to hand over the remaining land area (of the total acreage of 1,650 hectares) to Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board before April 30, 2002.

To expeditiously elaborate and approve the feasibility study report of the Project on Dong Xuan re-

To widely announce, propagate and educate people to strictly observe the Prime Minister�s Decision on the overall planning on Hoa Lac Hi-Tech Park; timely and strictly prevent and handle organizations and individuals that commit acts of illegal land transfer, sale and purchase, as well as illegal construction in the area planned for Hoa Lac Hi-Tech Park according to current regulations on land management and use.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To expediously approve the detailed planning on Dong Xuan new urban center (including Dong Xuan re-settlement quarters) and report the implementation results to the Prime Minister before March 30, 2002.

3. The Ministry of Defense:

To expeditiously the prime responsibility and coordinate with Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board, the People�s Committee of Ha Tay province and the General Department of Land Administration in completing in the first quarter of 2002 the procedures for submission to the Prime Minister for issuance of, a decision on recovering the land in the area planned for Hoa Lac Hi-Tech Park, which is managed by the Ministry of Defense, for handing over to Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board.

To appoint one unit having functions, experiences and capability to carry out the project on sweeping bombs, mines and explosives on the remaining land area of Hoa Lac Hi-Tech Park Planning (outside the acreage of 200 hectares of Step 1, Stage 1).

4. Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board:

To assume the prime responsibility and coordinate with the People’s Committee of Ha Tay province and the concerned agencies in working out the plan on ground clearance of the whole remaining land area planned for Hoa Lac Hi-Tech Park (outside the acreage of 200 hectares of Step 1, Stage 1) and submitting it to competent authorities for the latter to have grounds for the allocation of fundings for compensation and ground clearance.

5. Vietnam Electricity Corporation:

To build a high-voltage and low-voltage electricity supply system, meeting the electricity demand in Hoa Lac Hi-Tech Park in accordance with the construction tempo.

6. Post and Telecommunications Corporation:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance:

To timely allocate budget capital for the deployment of projects on building Hoa Lac Hi-Tech Park once they are approved by competent authorities.

8. The Ministry of Science, Technology and Environment:

To quickly compile legal documents on the organization and operation of the Hi-Tech Park as well as preferential policies for investors in the Park, and submit them to the Government for promulgation in the second quarter of 2002 so as to create favorable conditions for the attraction of investment in Hoa Lac Hi-tech Park.

9. The Steering Committee for ground clearance for projects in Hoa Lac area:

To focus on directing and urging agencies to complete their assigned tasks related to the relocation and re-settlement of local people, as well as the ground clearance of the area planned for Hoa Lac Hi-Tech Park strictly according to the schedule prescribed in this Directive.

10. In principle, to agree on the assignment of the responsibility to act as the main coordinator for the implementation of investment projects on building infrastructure in Hoa Lac Hi-Tech Park to a capable and prestigious State enterprise; Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board shall reach agreement with the Ministry of Construction and carry out the work according to current regulations.

The Ministers of Construction; Defense; Planning and Investment; Finance; Science, Technology and Environment; the President of the People’s Committee of Ha Tay province, the General Director of Vietnam Electricity Corporation; the General Director of Post and Telecommunications Corporation; the Head of the Steering Committee for Ground Clearance for Hoa Lac projects and the Head of Hoa Lac Hi-tech Park Management Board shall have to organize the implementation of this Directive.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2002/CT-TTg ngày 06/03/2002 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.404

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102