Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 38/2010/TT-BCA thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật

Số hiệu: 38/2010/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 12/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 38/2010/TT-BCA

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC THÔNG BÁO NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Bộ Công an quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (gọi chung là thông báo vi phạm) đến nơi người đó cư trú, công tác, học tập hoặc thông báo đến cơ quan thông tin đại chúng; trách nhiệm của người có thẩm quyền thông báo vi phạm, người nhận thông báo vi phạm và tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; công dân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thông báo vi phạm.

Điều 3. Thông báo vi phạm

Người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa thuộc các trường hợp nêu tại Điều 4 Thông tư này phải được thông báo bằng văn bản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) đến Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú, công tác, học tập để theo dõi, kiểm điểm, giáo dục hoặc được gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, giáo dục chung. Thông báo vi phạm phải được gửi ngay sau khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 4. Các trường hợp phải thông báo vi phạm

1. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa mà theo quy định của pháp luật, ngoài hình thức phạt tiền còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước có thời hạn hoặc không thời hạn quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu; bị tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy (gọi chung là giấy phép điều khiển phương tiện).

2. Người có hành vi vi phạm điều khiển phương tiện không có giấy phép điều khiển phương tiện hoặc có nhưng giấy phép đó không phù hợp với phương tiện đang điều khiển; sử dụng giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp; sửa chữa, tẩy xóa giấy phép điều khiển phương tiện; trốn tránh nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ tai nạn giao thông; lợi dụng tai nạn giao thông để xâm phạm sức khỏe, tài sản của người bị nạn; cản trở việc kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

3. Ngoài các trường hợp nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này, căn cứ vào tình hình và yêu cầu cụ thể của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể quyết định thông báo vi phạm đối với các trường hợp vi phạm khác.

Điều 5. Thẩm quyền thông báo vi phạm

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo vi phạm đối với các trường hợp do mình hoặc cấp dưới ra quyết định xử phạt.

2. Các Trưởng phòng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý tài chính về trật tự xã hội, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động; Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thông báo vi phạm đối với trường hợp do mình hoặc cấp dưới ra quyết định xử phạt.

Điều 6. Trách nhiệm của công an xã, phường, thị trấn nơi nhận thông báo vi phạm

Công an xã, phường, thị trấn khi nhận được thông báo vi phạm có trách nhiệm vào sổ theo dõi (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo thông tư này) và chuyển thông báo vi phạm đó đến tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn nơi cư trú của người vi phạm hoặc đến cơ quan, trường học nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên để kiểm điểm, giáo dục; nơi nhận thông báo có trách nhiệm báo lại cho cơ quan đã ra thông báo vi phạm theo phiếu báo (trong biểu mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp người vi phạm không có địa chỉ cư trú, công tác, học tập như ghi trong thông báo vi phạm thì chuyển trả lại thông báo vi phạm đó cho nơi đã thông báo vi phạm.

Điều 7. Kinh phí thực hiện thông báo vi phạm

1. Công an các đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí để thực hiện thông báo vi phạm trong khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của địa phương chi cho công tác tuyên truyền.

2. Các Phòng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát đường thủy có trách nhiệm lập dự trù kinh phí cho việc in các biểu mẫu và kinh phí phục vụ việc thông báo vi phạm, trình Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2010 và thay thế Thông tư số 22/2007/TT-BCA(C11) ngày 12/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này.

3. Các Trưởng phòng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Thông tư này và định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy.

4. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) để có hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP. Hồ Chí Minh;
- Công báo;
- Lưu: VT, C67, V19.300b.

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Lê Hồng Anh

 

MẪU SỐ 01

Ban hành theo TT số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an

………………………
………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: ………….

…………, ngày … tháng…… năm ………

 

THÔNG BÁO

Vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông

Kính gửi: ………………..………………………………………………………………… (3)

                ..............…………………………………..…………………………………… (4)

................................................................. (2) Thông báo về việc vi phạm hành chính về TTATGT.

Đối với ông/bà: ........................................................... Năm sinh.............................................

Nơi cư trú: ..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đã có hành vi vi phạm: ............................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Hình thức xử phạt tiền: ..........................................................................................................

- Hình thức xử phạt bổ sung: ...................................................................................................

Vậy thông báo để ...................................................................................................................

................................................................................................................................... ...(3) (4)

tập hợp theo dõi và xem xét trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với người vi phạm./.

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ra thông báo;
(2) Tên cơ quan ra thông báo;
(3) Công an phường, xã, Thị trấn (hoặc Cơ quan thông tin đại chúng theo chỉ đạo của Giám đốc, Cục trưởng để tuyên truyền)
(4) Nơi công tác, học tập của người vi phạm (do công an phường, xã, thị trấn ghi)
(5) Không cư trú tại Công an phường, xã, thị trấn

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHIẾU BÁO

Kính gửi: ………………..………………………………………………… (2)

Công an phường, xã, thị trấn: …………………………………………(3) đã nhận được thông báo vi phạm số: ……………ngày ……/……/………. và đã chuyển đến (nơi cư trú, nơi công tác, học tập hoặc (5)): …………………………………………………………………………………………………..

Vậy thông báo để cơ quan đã ra thông báo phối hợp./.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

 


MẪU SỐ 02

Ban hành theo Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

 

 

CÔNG AN: (1) …………………………………

(2) ………………………………………………..

(3) ………………………………………………..

 

 

SỔ THEO DÕI

THÔNG BÁO VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1): Công an cấp tỉnh, t/p trực thuộc trung ương

(2): Công an cấp huyện.

(3): Công an phường, xã, thị trấn.

* In trên khổ A3, 100 trang (không kể bìa), bìa màu xanh ngọc.

STT

Họ tên người vi phạm

Nơi cư trú

Cơ quan, trường học

Hành vi vi phạm

Cơ quan ra thông báo và ngày nhận thông báo

Chuyển đến nơi công tác, học tập và ngày chuyển

Kết quả kiểm điểm, giáo dục và ngày nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 38/2010/TT-BCA

Hanoi, October 12, 2010

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR NOTICE OF PERSONS COMMITTING VIOLATIONS OF LAW ON TRAFFIC ORDER AND SAFETY

Pursuant to the Government’s Resolution No. 32/2007/NQ-CP dated June 29, 2007, on implementing a number of urgent solutions aiming to restrain traffic accidents and traffic jam;

Pursuant to the Decree No. 77/2009/ND-CP dated September 15, 2009, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Public Security; 

The Ministry of Public Security provides for notice of persons committing violations of law on traffic order and safety as follows:

Article 1. Scope of adjustment

This Circular provides for notice of persons committing administrative violations involving order and safety of road, railway, inland waterway traffic (herein after referred to as notice of violations) to the residence, working and learning places of such persons, or notify public information agencies; responsibilities of persons competent to notice of violations, of persons receiving the violation notices and relevant organizations and individuals.    

Article 2. Subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Violation notice

Persons committing administrative violations involving order the safety of road, railway, inland waterway traffic under cases stated in Article 4 of this Circular must be notified in writing (according to form No.01 promulgated together with this Circular) and notices must be sent to Public Security agencies in communes, wards and townships, where such persons reside, work, learn, so as to monitor, review, educate them or sent to pubic information agencies for general propagation and education.   Violation notices must be sent immediately after issuing decision on sanctioning administrative violations.

Article 4. Violations must be notified

1. For persons committing administrative violations involving order and safety of road, railway, inland waterway traffic, apart from form of fining, in accordance with law, they are also  applied form of additional sanctions including deprivation with a defined time or indefinite time of right to use driver’s permit or certificate of training legal knowledge on road traffic;   deprivation of right to use permit for driving ships; deprivation of right to use  professional certificates of seafarers, persons driving waterway means (herein after referred to as permit for controlling means of transport).

2. Persons committing violations in controlling means of transport without permits of controlling means of transport or with permits not conforming to means of transport which are driven by them; using permits which are not issued by competent agencies; modifying, erasing permits of controlling means of transport; shirking the salvage obligation upon having conditions; failing to supply or supplying inadequate documents, material evidences related to traffic accidents; misusing traffic accidents to infringe health, assets of victims; obstructing the examination, control of persons on duty.    

3. Apart from cases stated in Clause 1, Clause 2 of this Article, base on specific conditions and requirements of ensuring the traffic order and safety, Directors of Department of road-railway traffic public security;  Department of waterway traffic public security, Directors of public security agencies in provinces and central-affiliated cities may decide on notifying about violations for another cases.

Article 5. Competence of notifying about violations

1. Directors of Department of road-railway traffic public security; Department of waterway traffic public security, Directors of public security agencies in provinces and central-affiliated cities shall notify about violations for cases in which they or their subordinates have issued decisions on sanction.

2. Heads of: Police Divisions of traffic, road - railway traffic, waterway, order, police division for fast response, police division for financial management about social order, chief of regiment of mobile police; heads of public security agencies in districts, cities under provinces shall notify about violations for cases in which they or their subordinates have issued decisions on sanction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When receiving a notice of violation, Public security agencies in communes, wards and townships shall record in logbook (according to form No. 02 promulgated together with this Circular) and forward that violation notice to the head of group of inhabitants or head of hamlet/village where the offender resides or to agency, school, if the offender is cadre, civil servant, public employee, pupil, or student to review and educate him/her; the receivers of notice shall report to agency issued notice of violation according to the report form (in form no. 01 promulgated together with this Circular); in case where the offender has no address of residence, working or learning as stated in notice of violation, the receivers shall return such violation notice for agency issued notice of violation.  

Article 7. Expenditure for notifying violations

1. The Public Security agencies at units and localities shall use expenditure for notifying violations within their amounts collected from sanction of administrative violations involving order and safety of road, railway, and inland waterway traffic to pay for propagation.

2. Police Divisions of: traffic, road - railway traffic, waterway shall make expenditure estimates for printing the forms and expenditures in serve of notifying violations, submit them to Directors of public security Departments in provinces and central-affiliated cities for consideration and settlement in accordance with law.

Article 8. Effect

This Circular takes effect on November 29, 2010 and replaces Circular No. 22/2007/TT-BCA(C11) dated October 12, 2007, of the Ministry of Public Security, guiding on sending notices to the residing, working and learning places of persons committing administrative violations involving the traffic order and safety.

Article 9. Responsibilities for implementation

1. General Directors of Police Authority for administrative management of social order and safety shall organize implementation and direct, examine, guide implementation of this Circular.

2. Directors of Police Department of road-railway traffic; Police Department of waterway, Police Department for administrative management of social order, Directors of public security agencies in provinces and central-affiliated cities shall guide, examine and urge implementation of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. General Directors of General Departments, heads of units under the Ministry, Directors of public security agencies in provinces and central-affiliated cities, Directors of the provincial Police Departments for fire prevention, fighting, and rescue, salvage shall implement this Circular.

In the course of implementation, any arising problems should be reported to the Ministry of Public Security (through the General Police Department for Administrative Management of Social Order and Safety) for timely guides.

 

 

 

THE MINISTER OF PUBLIC SECURITY
GENERAL
Le Hong Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.861

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!