Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND quy định biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giầy, bán sách, báo, vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 53/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI ĐÁNH GIÀY, BÁN SÁCH, BÁO, BÁN VÉ SỐ DẠO VÀ BÁN HÀNG RONG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2004/NQ- HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009 kỳ họp thứ 3 về nhiệm vụ năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009 kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 141/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI ĐÁNH GIÀY, BÁN SÁCH, BÁO, BÁN VÉ SỐ DẠO VÀ BÁN HÀNG RONG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53 /2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này nhằm áp dụng một số biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Người có hành vi đánh giày, bán sách, báo, vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động đánh giày, bán sách, báo, vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Người tham gia các hoạt động đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong trên địa bàn thành phố phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 43/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 2005 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giày, bán sách, báo dạo và bán hàng rong trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Mọi hành vi vi phạm các quy định của UBND thành phố về quản lý các hoạt động đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong trên địa bàn thành phố thì bị xử lý theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Đánh giày, bán sách, báo, vé số dạo và bán hàng rong trên các tuyến đường: Bạch Đằng, Trần Phú, Hùng Vương, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh và tại các khu vực: Cầu Sông Hàn, Bảo tàng Điêu khắc Chămpa, Quảng trường 29 tháng 3.

2. Lợi dụng việc mang theo trẻ em, người tàn tật để đánh giày, bán sách, báo, vé số dạo và bán hàng rong nhằm mục đích trục lợi cho cá nhân.

3. Đeo bám, nài nỉ, chéo kéo khách và có lời nói hoặc cử chỉ thô thiển, tục tĩu thiếu văn hoá; có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

4. Dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn và các phương tiện khác nhằm mục đích quảng cáo để bán hàng nơi công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Khi phát hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý hoạt động đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ tiến hành xử phạt theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố Đà Nẵng

1. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, khu vực phụ trách.

2. Phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp để quản lý địa bàn và hoạt động của các đối tượng nêu tại Điều 2 Quy định này.

Điều 8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Công an các địa phương, Đội Cảnh sát Trật tự cơ động, Lực lượng Thanh niên xung kích và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch triển khai một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 9. Công an thành phố Đà Nẵng

1. Chỉ đạo Công an quận, huyện, xã, phường, Đội Cảnh sát Trật tự cơ động:

a. Tăng cường công tác quản lý hộ khẩu. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý những đối tượng vi phạm theo đúng quy định.

b. Phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung kích lập sổ quản lý và theo dõi số đối tượng vi phạm đang cư trú hoặc tạm trú trên địa bàn để phối hợp với các địa phương khác có biện pháp xử lý.

2. Chủ động điều tra và phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật các đối tượng tổ chức, tham gia tổ chức, xúi giục trẻ em hoặc người tàn tật đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong, thuê trẻ em dưới 6 tuổi hoặc người tàn tật tham gia vào các hoạt động này.

Điều 10. Uỷ ban nhân dân quận, huyện, xã, phường

1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương của thành phố, vận động toàn dân xây dựng thành phố có nếp sống văn hoá văn minh đô thị.

2. Có trách nhiệm quản lý địa bàn và hoạt động của các đối tượng tham gia đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này hoạt động có văn hoá, văn minh.

3. Có trách nhiệm xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.

Điều 11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức Hội, Đoàn thể thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương của thành phố, góp phần xây dựng thành công chương trình “5 không” và “3 có” do thành phố đề ra.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố để tổng hợp, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2006/QĐ-UBND quy định biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giầy, bán sách, báo, vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123