Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2180/QĐ-UBND phê duyệt dự toán thu - chi năm 2016 cho hoạt động các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 2180/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2016 CHO HOẠT ĐỘNG CÁC LỰC LƯỢNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn s 2772/STC-HCSN ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu - chi năm 2016 cho hoạt động các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

I. Dự toán thu xử phạt vi phạm hành chính năm 2016: 157.023.000 đồng.

II. Dự toán chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính năm 2016: 47.000.000 đồng.

Trong đó:

1. Thuê xe chở đoàn: 20 chuyến x 1.500.000đ/chuyến = 30.000.000 đồng.

2. Chi phí phân tích mẫu: (phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y): 15.000.000 đồng.

3. Photo tài liệu, văn phòng phẩm: 2.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính năm 2016.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu - chi được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Bình Phước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu VT. (89. Huỳnh 15/8).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2180/QĐ-UBND phê duyệt dự toán thu - chi năm 2016 cho hoạt động các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


728
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192