Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 217/QĐ-UBND công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2015 Thái Bình

Số hiệu: 217/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2015.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 21 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2015.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là XLVPHC); đảm bảo việc áp dụng pháp luật chính xác, khách quan, hiệu quả; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các giải pháp để đạt hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về XLVPHC trong nhân dân, đồng thời thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác XLVPHC.

2. Yêu cầu:

Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc XLVPHC và trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC; kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 03/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; chỉ đạo tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; các nghị định xử phạt lĩnh vực chuyên ngành; rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật.

2. Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác XLVPHC; tổ chức phổ biến pháp luật XLVPHC với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể; hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về XLVPHC, nghiệp vụ thống kê, báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC.

Tuyên truyền phổ biến các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi là XPVPHC) trong các lĩnh vực, đặc biệt là vi phạm về giao thông đường bộ, xử lý xe quá khổ quá tải, an toàn giao thông, an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng, đất đai, môi trường...

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC

a) Tình hình ban hành và thực thi quyết định XPVPHC:

- Việc XPVPHC;

- Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;

- Việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm XLVPHC;

- Việc XLVPHC đối với người chưa thành niên.

b) Các điều kiện đảm bảo cho thi hành pháp luật (hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật, tổ chức bộ máy; nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật và kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật);

c) Tình hình tuân thủ pháp luật (việc thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; sự thống nhất, đồng bộ của văn bản và tính khả thi của văn bản về XPVPHC; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân sau khi Quyết định XPVPHC được ban hành...)

4. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

a) Kiểm tra:

- Lĩnh vực kiểm tra:

+ Lĩnh vực y tế: XPVPHC về dược, khám bệnh, chữa bệnh;

+ Lĩnh vực xây dựng: XPVPHC đối với hành vi vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình và tổ chức thi công xây dựng;

+ Lĩnh vực giao thông: XPVPHC về hành vi vi phạm quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn;

+ Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Việc chấp hành quy định về áp dụng các biện pháp XLHC tại các cơ quan hành chính.

- Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC bao gồm:

+ Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến XLVPHC;

+ Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật XLVPHC trong phạm vi sở, ngành và địa phương;

+ Việc áp dụng các quy định pháp luật về XLVPHC;

+ Việc thực hiện chế độ thống kê về XLVPHC;

+ Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về XLVPHC và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động XLVPHC.

- Việc kiểm tra được tiến hành trong các trường hợp sau đây:

+ Theo đề nghị của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trên cơ sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC;

+ Việc thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi quản lý liên ngành đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp.

- Phương thức kiểm tra: Kiểm tra theo định kỳ, đột xuất và liên ngành.

b) Thanh tra:

Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động thanh tra đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức thì đề nghị Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan phối hợp thanh tra.

5. Công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp luật về XLVPHC

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thu thập thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo về tình hình XPVPHC và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp XLHC thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng, trước ngày 10/10 đối với báo cáo hằng năm để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và báo cáo kết quả kiểm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp;

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật XLVPHC năm 2015 về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh:

- Căn cứ vào Kế hoạch này và Kế hoạch của các bộ, ngành chủ quản và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch thi hành pháp luật XLVPHC để triển khai thực hiện. Sau khi ban hành Kế hoạch, yêu cầu các đơn vị gửi về Sở Tư pháp 01 bản để tổng hợp, theo dõi.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 217/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày 28/01/2015 do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!