Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1704/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Võ Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 05/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1704/QĐ-UBND-HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc thu, nộp và trích tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa như sau:

1. Khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa được nộp vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh (trừ khoản thu do cấp xã xử phạt được nộp vào ngân sách cấp xã).

2. Hàng tháng được trích lại cho các đơn vị theo tỷ lệ quy định.

Điều 2. Quy định việc quản lý, sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

1. Đối với lực lượng Công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (gồm Công an Tỉnh và huyện, thị, thành phố):

Lực lượng Công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông được trích 70%/tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; số tiền được trích được quy về 100% và sử dụng cụ thể như sau:

a) Dành 70% để chi cho các nhiệm vụ sau:

- Bồi dưỡng (kể cả tiền ăn trưa) cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là 25% (nếu quy 70% này về 100% thì trích 35,7%), để chi:

+ Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia thường xuyên từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người/tháng, mức chi cụ thể cho từng đối tượng do Giám đốc Công an Tỉnh quyết định.

+ Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm (bao gồm cả lực lượng Công an chống đua xe trái phép vào ban đêm) được bồi dưỡng thêm 100.000 đồng/người/ca.

- Phần còn lại chi theo quy định tại điểm a, c, d, đ, e, g, 1.1-1-IV Thông tư 89/2007/TT-BTC ngày 25/07/2007

b) Dành 30% để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ cấp cho Công an Tỉnh khi có yêu cầu và đầy đủ hồ sơ mua sắm theo quy định.

2. Đối với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải hoạt động tại địa phương (bao gồm Thanh tra giao thông của Trung ương đóng và hoạt động ổn định tại địa phương (nếu có), Trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thủy nội địa đóng và hoạt động):

Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải hoạt động tại địa phương được trích 10%/tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; trong đó phân bổ như sau:

a) Trích 2% cho Trạm cân kiểm tra xe, nhưng tổng số tiền trích không quá 30% số thực thu tiền phạt nộp vào ngân sách phát sinh tại Trạm cân.

b) Trích 2% cho Cảng vụ đường thủy nội địa, nhưng tổng số tiền trích không quá 40% số thực thu tiền phạt nộp vào ngân sách phát sinh tại Cảng vụ;

Trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thủy nội địa sử dụng nguồn kinh phí được trích để thực hiện các nhiệm vụ chi tương tự như nhiệm vụ chi của Thanh tra giao thông vận tải.

c) Trích 6% cho Thanh tra giao thông vận tải (gồm Thanh tra giao thông của Trung ương đóng và hoạt động ổn định tại địa phương, nếu có); số tiền này được coi là 100% và sử dụng như sau:

c.1) Dành 70% chi cho các nhiệm vụ:

- Bồi dưỡng (kể cả tiền ăn trưa) cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là 30% (nếu quy 70% này về 100% thì trích 42,8%), để chi:

+ Mức chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia thường xuyên giao cho Chánh Thanh tra giao thông vận tải quyết định mức chi cụ thể cho từng đối tượng sau khi thống nhất với Ban An toàn giao thông trong phạm vi khung từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người/tháng.

+ Lực lượng tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông ban đêm được bồi dưỡng thêm 100.000 đồng/người/ca.

- Phần còn lại chi theo quy định tại điểm a, c, d, đ, e, g, 1.1-1-IV Thông tư 89/2007/TT-BTC ngày 25/07/2007.

c. 2) Dành 30% để chi mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ cấp cho đơn vị khi có yêu cầu và đầy đủ hồ sơ mua sắm theo quy định.

3. Đối với Ban An toàn giao thông Tỉnh

Ban An toàn giao thông tỉnh được trích 10%/ tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Việc sử dụng trong kinh phí được trích cho Ban An toàn giao thông được phân bổ cho các nội dung chi và một số mức chi được qui định như sau:

- Chi cho các thành viên phối hợp công tác liên ngành: được chi theo mức chi công tác phí qui định của Tỉnh, nhưng thành viên tham gia không thanh toán công tác phí nơi cơ quan của thành viên công tác.

- Chi nhiên liệu công tác cho thành viên Ban An toàn giao thông:

 + Thành viên Ban An toàn giao thông cấp Tỉnh: 30lít/người/quý.

 + Cán bộ tổ thường trực An toàn giao thông cấp Tỉnh: 15lít/người/quý.

- Chi hỗ trợ tiền điện thoại di động cho Phó giám đốc Sở Giao thông -Vận tải kiêm Tổ trưởng Tổ thường trực an toàn giao thông: 200.000 đồng/tháng.

- Các khoản chi khác có liên quan được thực hiện theo chế độ qui định hiện hành; các khoản chi chưa có quy định Ban An toàn giao thông được quyết định chi và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Đối với lực lượng khác trực tiếp tham gia vào công tác trật tự an toàn giao thông tại huyện, thị, thành phố (trừ lực lượng Công an và Thanh tra giao thông vận tải địa phương)

Lực lượng này được trích 10%/tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Nội dung chi sẽ do Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định theo đề nghị của Ban An toàn giao thông Tỉnh, và sẽ chi trợ cấp có mục tiêu về ngân sách huyện, thị, thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2007.

Các nội dung không qui định ở Quyết định này sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 89/2007/TT-BTC ngày 25/07/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng của các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UÛ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1704/QĐ-UBND-HC ngày 05/11/2007 về quản lý, sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.605

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!