Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2014 về in ấn, quản lý, sử dụng mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1449/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 16/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1449/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ IN ẤN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 12/TTr-CCKL ngày 09/5/2014, kèm theo tham gia ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 555/STP-XDVB ngày 24/4/2014 về việc ban hành “Quy định về in ấn, quản lý, sử dụng mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về in ấn, quản lý, sử dụng mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tổ chức in ấn, quản lý, cấp phát, sử dụng các mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 1 Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

QUY ĐỊNH

VỀ IN ẤN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1449/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mẫu Biên bản, quyết định, văn bản giao quyền được in theo mẫu quy định tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Theo chức năng quản lý, sử dụng mẫu biên bản, quyết định được chia ra từng loại như sau:

- Các loại mẫu biên bản sử dụng để lập đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

- Các loại mẫu quyết định được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

- Giấy giao quyền được sử dụng trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính vắng mặt, giao quyền cho cấp phó của mình xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 3. Tất cả các tổ chức, cá nhân in ấn, cấp phát, sử dụng và quản lý mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều phải thực hiện theo các quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ IN, CẤP PHÁT, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

Điều 4. Việc tổ chức in ấn, do Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện. Kế hoạch in ấn từng loại mẫu biên bản, quyết định phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng hàng năm của các đơn vị Kiểm lâm; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh. Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm tổng hợp lập kế hoạch in ấn, kinh phí in ấn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Các loại mẫu biên bản, quyết định đưa in phải có ký hiệu riêng; được đóng thành quyển, có ký hiệu, số thứ tự. Đối với mẫu biên bản được đánh số nhảy, mỗi số có 03 liên có nội dung giống nhau; đối với mẫu quyết định đánh số thứ tự theo năm, mỗi số có 03 liên có nội dung giống nhau; đối với giấy giao quyền được đánh số thứ tự theo năm, mỗi số gồm 02 liên có nội dung giống nhau.

Điều 6. Các loại mẫu biên bản, quyết định, giấy giao quyền khi đưa ra sử dụng phải được thông báo công khai, phát hành bằng văn bản để tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

Điều 7. Tất cả các loại mẫu biên bản, quyết định trước khi cấp phát đều phải làm thủ tục nhập kho và vào sổ kế toán theo dõi tài sản. Khi cấp phát phải làm đầy đủ thủ tục mới được xuất kho. Cán bộ lĩnh biên bản, quyết định phải có văn bản của Thủ trưởng đơn vị, khi nhận phải kiểm đếm từng liên, từng số, từng quyển, từng ký hiệu không được đếm theo bó; khi lĩnh phải có sổ lĩnh.

Điều 8. Các mẫu biên bản, quyết định, giấy giao quyền trước khi sử dụng phải được đóng dấu của cơ quan được giao nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (dấu đóng ở phía bên trái các biểu mẫu) và phải sử dụng theo chức năng của từng loại mẫu.

Điều 9. Khi sử dụng mẫu biên bản, quyết định, giấy giao quyền người sử dụng phải sử dụng đúng chức năng của từng loại mẫu và phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung đã in sẵn, không được tẩy, xóa, làm nhòe, nhàu nát; tờ biên bản, quyết định bị hỏng phải gạch chéo không được xé rời mà phải lưu ở quyển để thanh toán với cơ quan cấp phát.

Biên bản, quyết định, giấy giao quyền phải dùng từ số nhỏ đến số lớn, phải dùng hết quyển mới dùng sang quyển khác. Khi viết biên bản, quyết định phải có giấy than lót dưới liên 1, liên 2 để khi viết một lần in sang các liên có nội dung như nhau.

Điều 10. Chi cục Kiểm lâm quy định lịch cấp phát các biểu mẫu theo quy định. Cơ quan sử dụng mẫu hàng tháng phải có báo cáo về tình hình sử dụng cho Chi cục Kiểm lâm, hết năm phải thực hiện việc báo cáo số ấn chỉ đã sử dụng và chuyển số tồn sang năm sau.

Điều 11. Các mẫu biên bản, quyết định, giấy giao quyền không còn giá trị sử dụng, bị hư hỏng… (kể cả các mẫu bị mất đã thu hồi lại được) khi thanh hủy phải lập bảng kê xin hủy và phải được chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Lưu trữ, bảo quản:

Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị sử dụng mẫu biên bản, quyết định, văn bản giao quyền phải có kho lưu giữ các biểu mẫu, kho phải bảo đảm an toàn, phải trang bị dụng cụ phòng cháy, chống mối xông, chuột cắn và phải có nội quy kho. Các loại mẫu phải được sắp xếp ngăn nắp thứ tự từng loại, từng ký hiệu, phải lập thẻ kho để thuận tiện cho việc bảo quản, cấp phát, kiểm tra và theo dõi, quản lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Mọi trường hợp thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều phải sử dụng mẫu biên bản, quyết định và chế độ quản lý, sử dụng tại bản Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Tổ chức, cá nhân được giao sử dụng mẫu biên bản, quyết định, giấy giao quyền làm mất mẫu biểu thì phải bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và các quy định khác của pháp luật.

Thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng mẫu biên bản, quyết định, giấy giao quyền do thiếu trách nhiệm để xảy ra tổn thất biểu mẫu thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm báo cáo kết quả quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Kiểm lâm theo quy định về quản lý, sử dụng các biểu mẫu vào tháng 12 hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2014 về in ấn, quản lý, sử dụng mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140