Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 100/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông cấp huyện; chi thực hiện nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 100/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2018/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪ NGUỒN THU XỬ PHT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG; NỘI DUNG CHI BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP HUYỆN; CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHÁC PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

n c Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc qun và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và s dụng kinh phí bảo đm trật tự an toàn giao thông;

Xét T trình s 7339/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức phân b kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông cp huyện; chi thực hiện nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bo đm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hi đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân ti kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phân b kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng công an và cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Phân b 70% cho Công an tnh (đthực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Công an tỉnh, Công an huyn, thành phố và Công an phường, thị trấn).

2. Phân b30% cho lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đm trật tự an toàn giao thông. Việc phân bổ được xác đnh theo sthu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông của từng cấp, từng địa bàn huyện, thành phố.

Điều 2. Quy định nội dung chi bo đm trật tự an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) như sau:

1. Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông;

2. Chi hội nghị sơ kết, tổng kết, tập hun triển khai nhiệm vụ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

3. Chi hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác bo đm trật tự an toàn giao thông;

4. Chi tập huấn nghiệp vụ về trật tự an toàn giao thông;

5. Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trực tiếp phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

6. Chi mua sm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bo đm trật tự an toàn giao thông theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành;

7. Chi xăng dầu, sửa chữa trang thiết b, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

8. Chi thống kê, phân tích số liệu; xây dựng, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác bo đảm trật tự an toàn giao thông;

9. Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật;

10. Chi thăm hi nạn nhân bthương nặng trong các vụ tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông, có hoàn cảnh khó khăn trong dp Tết Nguyên đán, “Ngày thế giới tưng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”;

11. Chi xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp (bao gồm cả cấp xã) trong việc thực hiện các giải pháp bảo đm trật tự an toàn giao thông và khc phục ùn tắc giao thông;

12. Chi xây dựng các chương trình, đề án về bảo đảm trật t an toàn giao thông, nhân rộng các mô hình đim về bảo đm trật t an toàn giao thông;

13. Chi công tác chđạo, kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp hoạt động ca các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khc phục ùn tc giao thông trên địa bàn, công tác cứu hộ, cứu nạn, khc phục hạn chế hậu qudo tai nạn giao thông gây ra;

14. Chi khắc phục sự cố đảm bo an toàn giao thông, chng ùn tắc giao thông;

15. Chi khc phục vụ trực tiếp công tác bảo đm trật tự an toàn giao thông.

Điu 3. Quy định nội dung chi thực hiện nhiệm vụ kc cho công tác bo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tnh như sau:

Chi xử lý khc phục điểm đen, đim tiềm ẩn tai nạn giao thông trên những tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông,

Điều 4.

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thưng trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lc t ngày 23 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính ph;
- VPQH
, VPCP;
- Bộ Tà
i chính;
- Cục Ki
m tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND; UBND
, UBMTTQVN tnh;
-
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đng;
- Đạ
i biểu NĐ tỉnh Khóa IX;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- VP: T
ỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐN
D, UBND các huyện, thành ph;
- Đài PT-TH, Báo Lâm Đ
ng;
- C
ng thông tin điện ttỉnh;
- T
rung tâm Công báo tỉnh;
- Chi cục VT, LT t
nh;
- Trang TT
ĐT HĐND tnh;
- Lưu: VT
, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 100/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông cấp huyện; chi thực hiện nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


476

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78