Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 73/2011/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính sử dụng năng lượng

Số hiệu: 73/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Hành vi vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam do các cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

3. Các hành vi vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bao gồm:

a) Vi phạm quy định về kiểm toán năng lượng;

b) Vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp;

c) Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm;

d) Vi phạm quy định về nhãn năng lượng;

đ) Vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu thông phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ;

e) Vi phạm, cản trở hoạt động công vụ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Những hành vi hủy hoại nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia; giả mạo, gian dối để được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì mục đích vụ lợi và các hành vi vi phạm khác thì bị xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

1. Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện công vụ liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà có hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do người có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại các Điều 25, 26, 27, 28 Nghị định này.

Điều 4. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng

Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng áp dụng xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này.

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được phát hiện. Riêng đối với các hành vi vi phạm hành chính về sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì thời hiệu xử phạt là hai năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được phát hiện.

Nếu quá các thời hạn nói trên thì không bị xử phạt, nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

2. Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thì bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án kèm theo hồ sơ vụ vi phạm và đề nghị xử phạt hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Trong thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, nếu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên được tính lại kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc kể từ thời điểm chấm dứt hành vi cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nếu sau một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm, thì coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 7. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Mỗi hành vi vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng; giấy chứng nhận đủ điều kiện là cơ sở đào tạo kiểm toán viên năng lượng, quản lý năng lượng; chứng chỉ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Ngoài các hình thức xử phạt được quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

Điều 8. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gây ra

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải lập biên bản, đình chỉ ngay hành vi vi phạm, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Chương VI của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp vụ việc vi phạm không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của mình thì phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm tới người có thẩm quyền xử phạt.

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xử phạt đúng thẩm quyền. Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính vắng mặt thì ủy quyền cho cấp phó trực tiếp thực hiện việc xử phạt theo quy định tại Điều 41 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý, giữ lại các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử phạt vi phạm hành chính, chia tách vụ việc vi phạm để giữ lại xử phạt cho phù hợp với thẩm quyền của mình hoặc xử lý không kịp thời, không đúng mức, xử lý vượt thẩm quyền quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Các trường hợp đã ra quyết định xử phạt không đúng thẩm quyền, đối tượng vi phạm, hành vi vi phạm; áp dụng không đúng hình thức, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; xử phạt không đúng thời hiệu, thời hạn xử phạt thì tùy theo từng trường hợp cụ thể phải sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định không đúng pháp luật.

5. Việc xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ LÝ, MỨC PHẠT

MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Điều 10. Vi phạm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về kiểm toán năng lượng

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đầy đủ nội dung của báo cáo kiểm toán theo biểu mẫu quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định.

Điều 11. Vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng

1. Đối với hành vi tổ chức khóa đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng không bảo đảm điều kiện quy định của Bộ Công Thương:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về đội ngũ giảng viên;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về tài liệu giảng dạy;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất;

d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Đối với hành vi cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện là cơ sở đào tạo kiểm toán viên năng lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại cho người học các khoản đã thu và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này;

c) Buộc thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 12. Vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm toán năng lượng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên giả mạo;

b) Cho thuê, cho mượn chứng chỉ kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 34 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về kiểm toán năng lượng.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng đối với vi phạm lần thứ hai hành vi quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này.

MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG, GIAO THÔNG VẬN TẢI, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Điều 13. Vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, biện pháp quản lý và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bắt buộc áp dụng quy định tại Điều 24 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải thực hiện đúng các quy chuẩn kỹ thuật, biện pháp quản lý và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 14. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sản xuất, cung cấp năng lượng

1. Phạt tiền 100.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không loại bỏ các tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Phạt tiền 100.000.000 đồng đối với hành vi cố ý xây dựng mới tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp mà Thủ tướng Chính phủ quy định không được xây dựng.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước giấy phép xây dựng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc loại bỏ tổ máy phát điện đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng để hệ thống chiếu sáng hoạt động ngoài khung giờ theo mùa, vùng, miền do Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng do Bộ Xây dựng ban hành.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng do Bộ Xây dựng ban hành.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc sử dụng thiết bị chiếu sáng đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điều 16. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng do Bộ Xây dựng ban hành.

2. Đối với hành vi phê duyệt cấp giấy phép xây dựng cho công trình không tuân thủ các quy định về định mức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng do Bộ Xây dựng ban hành thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng do Bộ Xây dựng ban hành.

Điều 17. Vi phạm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động vận tải

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện vận tải thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với thiết bị, phương tiện vận tải.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc chấm dứt lưu hành hoặc tiêu hủy thiết bị, phương tiện vận tải đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy thiết bị, phương tiện vận tải đã nhập khẩu đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 18. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Đối với hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị đánh bắt thủy sản, máy móc nông nghiệp có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm lần thứ nhất.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi của cá nhân tiếp tục vi phạm sau thời hạn sáu tháng kể từ ngày bị phạt cảnh cáo.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi của tổ chức tiếp tục vi phạm sau thời hạn sáu tháng kể từ ngày bị phạt cảnh cáo.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấm dứt lưu hành phương tiện, thiết bị, máy móc sau sáu tháng kể từ ngày bị phạt tiền.

MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

Điều 19. Vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng

1. Đối với hành vi tổ chức khóa đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo quản lý năng lượng không bảo đảm điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về đội ngũ giảng viên;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về tài liệu giảng dạy;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất;

d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Đối với hành vi cấp chứng chỉ quản lý năng lượng không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước giấy chứng nhận đủ điều kiện là cơ sở đào tạo quản lý năng lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo quản lý năng lượng đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại cho người học các khoản đã thu và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này;

c) Buộc thu hồi chứng chỉ quản lý năng lượng đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 20. Vi phạm quy định về áp dụng mô hình quản lý năng lượng

1. Phạt cảnh cáo người đứng đầu cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không thực hiện đầy đủ các nội dung của mô hình quản lý năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm quy định tại Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không chỉ định hoặc chỉ định người không đủ điều kiện đảm nhận chức danh người quản lý năng lượng quy định tại Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, năm năm; không báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm, năm năm.

MỤC 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NHÃN NĂNG LƯỢNG

Điều 21. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn năng lượng

1. Đối với hành vi cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng không tuân thủ các quy định của Bộ Công Thương thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng được sản xuất, nhập khẩu.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhãn năng lượng sai quy cách.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị khi giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị đó đã hết hạn.

5. Đối với hành vi không thực hiện dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng:

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm lần thứ nhất;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ hai;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ ba.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp sai thông tin hiệu suất năng lượng trên nhãn năng lượng so với Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị được cơ quan có thẩm quyền cấp.

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị không đúng với giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng, dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị khi chưa được cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ dán nhãn năng lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, 4 Điều này;

c) Buộc thu hồi nhãn năng lượng đã dán đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều này.

Điều 22. Vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng

1. Đối với hành vi cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, kết quả thử nghiệm đạt tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng cho phương tiện, thiết bị không đạt tiêu chuẩn thì bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ nhất;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ hai;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ ba.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận, kết quả thử nghiệm đã cấp đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Xóa tên khỏi Danh mục các phòng thử nghiệm đạt chuẩn được thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LOẠI BỎ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

Điều 23. Vi phạm các quy định về sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu;

b) Cấm lưu thông trên thị trường đối với phương tiện, thiết bị sản xuất trong nước.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm chịu toàn bộ chi phí để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 2 Điều này.

MỤC 6. HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ TRONG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Điều 24. Xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động công vụ của người có thẩm quyền

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Có hành động cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động công vụ của người có thẩm quyền;

b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự đối với người đang thi hành công vụ.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện việc kê khai, khai báo hoặc kê khai, khai báo không trung thực, không đúng thời hạn theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thi hành công vụ hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thi hành công vụ hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý tháo gỡ niêm phong tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ hoặc tự ý làm thay đổi hiện trường vi phạm hành chính;

b) Tẩu tán, làm thay đổi, đánh tráo tang vật, phương tiện, thiết bị đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc tạm giữ;

c) Tàng trữ, chứa chấp, tiêu thụ tang vật, phương tiện, thiết bị đang bị thanh tra, kiểm tra, tạm giữ bị tẩu tán.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi trì hoãn, trốn tránh không thi hành các quyết định hành chính về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của người hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu các tang vật, phương tiện, thiết bị bị tẩu tán đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c khoản 3 Điều này.

Chương 3.

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT

Điều 25. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Điều 26. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải và cơ quan quản lý thị trường

1. Thanh tra viên chuyên ngành công thương đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng.

2. Chánh Thanh tra Sở Công Thương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn các chứng nhận, chứng chỉ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này;

e) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều 11, khoản 2 Điều 13, khoản 4 Điều 15, điểm a khoản 4 Điều 17, khoản 4 Điều 18, điểm a và b khoản 4 Điều 19, điểm b khoản 8 Điều 21, điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định này và các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có quyền:

a) Xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng quy định tại các Điều 15, 16, 24 Nghị định này;

b) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải có quyền:

a) Xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải quy định tại khoản 1 Điều 17, Điều 24 Nghị định này;

b) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Nghị định này.

5. Chánh Thanh tra Bộ Công Thương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn các giấy phép, chứng nhận, chứng chỉ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng tất cả các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định này.

6. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng có quyền:

Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng quy định tại các Điều 15, 16, 24 Nghị định này.

7. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải có quyền:

Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải quy định tại Điều 17, 24 Nghị định này.

8. Người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 37 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm:

a) Quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu thông các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ;

b) Quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 21, Điều 24 Nghị định này.

Điều 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện, thiết bị được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn các giấy phép, chứng nhận, chứng chỉ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng tất cả các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác

Các cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì được quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các quy định tại Nghị định này.

Điều 29. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt

1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong việc xử phạt được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Các vụ vi phạm hành chính bị xử phạt đều phải lập thành hồ sơ và lưu giữ đầy đủ tại cơ quan xử phạt trong thời hạn pháp luật quy định.

Việc lập biên bản, quyết định xử phạt phải tuân theo thủ tục quy định tại các Điều 54, 55, 56 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3. Việc phạt tiền và nộp tiền phạt phải tuân theo thủ tục quy định tại các Điều 57, 58 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

4. Thủ tục tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn các chứng nhận, chứng chỉ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

5. Thủ tục tịch thu và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện theo quy định tại các Điều 60, 61 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 30. Chấp hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định này phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Quá thời hạn được quy định tại khoản 1 Điều này mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không tự nguyện chấp hành hoặc cố ý trốn tránh chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành phải chịu mọi chi phí cho việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thực hiện theo quy định tại các Điều 66, 67 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

Điều 32. Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phạt

1. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bị phạt tiền thì phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

2. Việc thu, nộp tiền xử phạt thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính được nộp tiền phạt bằng cách trừ vào tài khoản của mình tại ngân hàng.

3. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định này thì phải nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng toàn bộ cho công tác xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ việc xử phạt theo Nghị định này.

Điều 33. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.

Điều 34. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ)

1. Mẫu biên bản số 01: Biên bản vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Mẫu biên bản số 02: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Mẫu biên bản số 03: Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính.

4. Mẫu biên bản số 04: Biên bản khám cơ sở vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính.

5. Mẫu quyết định số 01: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính.

6. Mẫu quyết định số 02: Quyết định khám cơ sở vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính.

7. Mẫu quyết định số 03: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thủ tục đơn giản.

8. Mẫu quyết định số 04: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thủ tục đơn giản.

9. Mẫu quyết định số 05: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

10. Mẫu quyết định số 06: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

11. Mẫu quyết định số 07: Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mẫu biên bản số 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BB-VPHC

A2 ….., ngày … tháng … năm ……….

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm …………… tại: ...................................................

Chúng tôi gồm 3:

1. Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: ..................................................................... ;

2. Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: ..................................................................... ;

Với sự chứng kiến của:4

1. Ông/bà:……..........………………… Nghề nghiệp/chức vụ: .....................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ………………….. Ngày cấp: ..................................................... ;

Nơi cấp: ............................................................................................................................... ;

2. Ông/bà:.........……………………… Nghề nghiệp/chức vụ: ......................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ………………….. Ngày cấp: ..................................................... ;

Nơi cấp: ............................................................................................................................... ;

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với:

Ông (bà)/tổ chức 5: ………………………………… Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động: .................... ;

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: ..............................................

Cấp ngày …………….. tại ...................................................................................................... ;

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau 6: ......................................................................

Các hành vi trên đã vi phạm vào Điều … khoản … điểm ………. của Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có)7:

Họ và tên/tên tổ chức: ........................................................................................................... ;

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: ..............................................

Cấp ngày …………….. tại ...................................................................................................... ;

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:...................

Ý kiến trình bày của người làm chứng: ....................................................................................

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):.....

.............................................................................................................................................

Người có thẩm quyền đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm: .............................................

Hành vi chống lại người thi hành công vụ (nếu có)8:

Chúng tôi tạm giữ (nếu có) những tang vật, phương tiện, thiết bị, vi phạm hành chính và giấy tờ sau để chuyển về: …………………………….. để cấp có thẩm quyền giải quyết.

STT

Tên tang vật, phương tiện, thiết bị, giấy tờ bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng9

Ghi chú10

Ngoài những tang vật, phương tiện, thiết bị, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại 11 …………………. lúc ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ….. để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản được lập thành …………… bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản và ................................................................................................................. 12

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: .................................................................................................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)13:

Biên bản này gồm ….. trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

NGƯỜI/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (NẾU CÓ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT14
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản 15: ………………......................

Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản 16: .................................

____________

1 Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ….; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…; xã, phường, thị trấn … mà không cần ghi cơ quan chủ quản; nếu biên bản do thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra lập thì ghi tên cơ quan thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.

4 Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

5 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

6 Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.

7 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

8 Mô tả cụ thể hành vi cụ thể.

9 Nếu là phương tiện ghi thêm số đăng ký.

10 Ghi rõ tang vật, phương tiện, thiết bị có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người vi phạm (hoặc đại diện của tổ chức vi phạm), có sự chứng kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà) …

11 Ghi rõ địa chỉ trụ sở nơi cá nhân, tổ chức vi phạm phải có mặt.

12 Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản

13 Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

14 Trong trường hợp người lập biên bản không có thẩm quyền xử phạt thì thủ trưởng của người đó là người có thẩm quyền xử phạt phải ký tên vào biên bản.

15 Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.

16 Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.

Mẫu biên bản số 02

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BB-TGTVPT

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều …………Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính số ……… ngày … tháng … năm …….. do 4 …………….............… chức vụ .......................................................................................... ký;

Để có cơ sở xác minh thêm vụ việc vi phạm hành chính/hoặc ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính,

Hôm nay, hồi …… giờ …. ngày ….. tháng … năm ….. tại .........................................................

Chúng tôi gồm5:

1. Ông/bà: ……………………….. Chức vụ: ...............................................................................

2. Ông/bà: ……………………….. Chức vụ: ...............................................................................

Người vi phạm hành chính là:

Ông (bà)/tổ chức6: .................................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ............................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD .............................................. ;

Cấp ngày …………………….. tại ............................................................................................ ;

Với sự chứng kiến của7:

1. Ông/bà: ……………………… Nghề nghiệp/chức vụ: ..............................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ................................................................................................................................

2. Ông/bà: ……………………… Nghề nghiệp/chức vụ: ..............................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả gồm: ........................................................................................................................

STT

Tên tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiện, thiết bị8

Ghi chú9

Ngoài những tang vật, phương tiện, thiết bị nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản được giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm.

Biên bản này gồm ….. trang, được cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, người làm chứng, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:..................................................................................................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)10: ...............................................................................................

NGƯỜI VI PHẠM
(hoặc đại diện tổ chức vi phạm)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

1 Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh …, xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh

3 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4 Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính.

5 Họ tên, chức vụ người lập biên bản.

6 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

7 Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

8 Nếu là phương tiện phải ghi số đăng ký.

9 Ghi rõ tang vật, phương tiện, thiết bị có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người vi phạm, có sự chứng kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà) …

10 Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu biên bản số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BB-KPTVTĐV

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 45, Điều 48 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều .... Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3;

Hôm nay, hồi …… giờ …. ngày ….. tháng …… năm ….. tại ......................................................

Chúng tôi gồm4:

1. Ông/bà: ……………………….. Chức vụ: ...............................................................................

2. Ông/bà: ……………………….. Chức vụ: ...............................................................................

Với sự chứng kiến của5:

1. Ông/bà: ……………………… Nghề nghiệp/chức vụ: ..............................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ................................................................................................................................

2. Ông/bà: ……………………… Nghề nghiệp/chức vụ: ..............................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật là: 6 .......................................................................

Vì có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật này có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật (hoặc người điều khiển phương tiện vận tải)7:

1. Ông/bà: …………………………. Nghề nghiệp/chức vụ: ......................................................... ;

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ................................................................................................................................

2. Ông/bà: …………………………. Nghề nghiệp/chức vụ: ......................................................... ;

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Phạm vi khám: .......................................................................................................................

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện, thiết bị bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

Việc khám phương tiện vận tải (đồ vật) theo thủ tục hành chính kết thúc vào hồi …. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ………….

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau, chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải ……… được giao một bản.

Biên bản này gồm ….. trang, được người vi phạm, người làm chứng, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: .................................................................................................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)8: ................................................................................................

NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI,
ĐỒ VẬT HOẶC NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN
PHƯƠNG TIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM GIA KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

1 Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …; huyện, thành phố thuộc tỉnh …, xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4 Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.

5 Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

6 Ghi rõ loại phương tiện vận tải, đồ vật, số biển kiểm soát (đối với phương tiện).

7 Ghi rõ họ tên chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải.

8 Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ, tên.

Mẫu biên bản số 04

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BB-KNCGTVPT

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN

Khám cơ sở vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 45, Điều 49 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ..... Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3;

Căn cứ quyết định khám cơ sở vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính số ……….. ngày ….. tháng ….. năm …….. do 4 ......................................... chức vụ ……………….. ký;

Hôm nay, hồi …… giờ …. ngày ….. tháng …… năm ….. tại ......................................................

Chúng tôi gồm5:

1. Ông/bà: ……………………….. Chức vụ: ...............................................................................

2. Ông/bà: ……………………….. Chức vụ: ...............................................................................

Với sự chứng kiến của6:

1. Ông/bà: ……………………… Nghề nghiệp/chức vụ: ..............................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ................................................................................................................................

2. Ông/bà: ……………………… Nghề nghiệp/chức vụ: ..............................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật là:7 ........................................................................

Vì có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật này có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật (hoặc người điều khiển phương tiện vận tải)8:

1. Ông/bà: …………………………. Nghề nghiệp/chức vụ: ......................................................... ;

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................ ;

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ............................................................................................................................... ;

2. Ông/bà: …………………………. Nghề nghiệp/chức vụ: ......................................................... ;

Địa chỉ thường trú (tạm trú): .................................................................................................. ;

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………; Ngày cấp: ...................................................... ;

Nơi cấp: ............................................................................................................................... ;

- Tiến hành khám9: .................................................................................................................

Là cơ sở vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (hoặc nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính và lập biên bản về việc khám)

Người chủ nơi bị khám là:10

Ông (bà)/tổ chức11: ............................................................................................................... ;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ........................................................................................... ;

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................................... ;

Cấp ngày: …………………… tại ............................................................................................. ;

Mô tả cơ sở vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các hành vi vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả12:

Hiện trạng các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng chính:

Thực trạng sử dụng năng lượng tại cơ sở: ..................................... (các tình tiết khác, nếu có).

Hành vi chống lại người thi hành công vụ (nếu có)13: ..................................................................

Sau khi khám chúng tôi thu giữ những tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện, thiết bị bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng14

Ghi chú15

Ngoài những tang vật, phương tiện, thiết bị nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Việc khám kết thúc vào hồi …. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ………….

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau, được giao cho chủ nơi bị khám một bản.

Biên bản này gồm ….. trang, được cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, người làm chứng, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)16:

CHỦ NƠI BỊ KHÁM HOẶC NGƯỜI THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản17: ..........................................

Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản18: ..................................

____________

1 Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh …, xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4 Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính.

5 Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.

6 Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

7 Ghi rõ loại phương tiện vận tải, đồ vật, số biển kiểm soát (đối với phương tiện)

8 Ghi rõ họ tên chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải.

9 Ghi rõ địa chỉ nơi bị khám.

10 Ghi rõ tên người quản lý hoặc người điều hành hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất của cơ sở vi phạm, nếu người này vắng mặt thì ghi tên người cấp phó hoặc người trực tiếp điều hành các phương tiện, thiết bị vi phạm. Nếu chủ nơi bị khám vắng mặt thì ghi rõ họ tên người thành niên trong gia đình họ.

11 Nếu nơi bị khám là của tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức.

12 Mô tả chủng loại, công suất, công dụng, loại nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào và hiệu suất.

13 Mô tả cụ thể hành vi.

14 Nếu có phương tiện phải ghi rõ biển kiểm soát.

15 Ghi rõ tang vật, phương tiện, thiết bị có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người vi phạm có sự chứng kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà) …

16 Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

17 Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.

18 Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.

Mẫu quyết định số 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-TGTVPT

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3;

Xét ...................................................................................................................................... ;4

Tôi: ………………………5; Chức vụ: ........................................................................................ ;

Đơn vị .................................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm giữ: .............................................. 6(Tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính) của

Ông (bà)/tổ chức7: .................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ............................................................................................. ;

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................................... ;

Cấp ngày …………….. tại ...................................................................................................... ;

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:8 ........................................................................................

Quy định tại điểm ….. khoản ….. Điều ….. Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả9.

Việc tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính được lập biên bản (kèm theo Quyết định này).

Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: .......................................................................................... để chấp hành;

2. ...................................................................................................................................... 10;

3. .........................................................................................................................................

Quyết định này gồm ………….. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến Thủ trưởng của người ra Quyết định tạm giữ 11: .............................................................

____________

1 Nếu Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì ghi Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mà không ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4 Ghi rõ lý do tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính như để xác minh tình tiết làm căn cứ để quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc ngăn chặn ngay hành vi vi phạm. Nếu người tạm giữ không phải là người có thẩm quyền quy định tại Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, thì phải ghi rõ thêm căn cứ để cho rằng nếu không tạm giữ ngay thì tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu hủy.

5 Họ tên người ra Quyết định tạm giữ.

6 Ghi rõ tang vật, phương tiện, thiết bị; mô tả chi tiết chủng loại, đặc tính kỹ thuật cơ bản của phương tiện, tang vật bị tạm giữ.

7 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

8 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

9 Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (theo chú thích số 3) mà cá nhân, tổ chức vi phạm.

10 Trường hợp người ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính không phải là người có thẩm quyền quy định tại Điều 45 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì Quyết định này phải được gửi để báo cáo cho Thủ trưởng của người ra Quyết định tạm giữ.

11 Thủ trưởng của người ra Quyết định tạm giữ (người tạm giữ không có thẩm quyền theo quy định tại Điều 45 Pháp lệnh) có ý kiến về việc tạm giữ, đồng ý hoặc không đồng ý.

Mẫu quyết định số 02

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-KNCGTVPT

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Khám cơ sở vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính

Căn cứ vào Điều 45, Điều 49 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3;

Xét ...................................................................................................................................... ;4

Tôi: ………………………5; Chức vụ: ........................................................................................ ;

Đơn vị .................................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Khám:6

Chủ nơi bị khám là: Ông (bà)/Đại diện tổ chức:7

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động: ……………………….; Địa chỉ: ............................................... ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................................... ;

Cấp ngày …………….. tại ............................................. Lý do: .............................................. ;

(Việc khám cơ sở vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính được lập biên bản (kèm theo Quyết định này).

Quyết định này được ............................................................................................................ ;

1. Giao cho: Ông/bà/đại diện tổ chức: ................................................................ để chấp hành;

2. Gửi ................................................................................................................................. 8;

3. ........................................................................................................................................ ;

Quyết định này gồm ………….. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tiến hành khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị là nơi ở: ...................................................................................................................................

____________

1 Nếu Quyết định khám cơ sở vi phạm hoặc nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì ghi Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mà không ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4 Ghi rõ căn cứ cho rằng ở nơi bị khám có cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính.

5 Họ tên người ra quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính.

6 Ghi rõ địa điểm bị khám;

7 Nếu không có người chủ nơi bị khám thì ghi rõ người thành niên trong gia đình họ là …

8 Trường hợp người ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính không phải là người có thẩm quyền quy định tại Điều 45 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì Quyết định này phải được gửi để báo cáo cho Thủ trưởng của người ra Quyết định tạm giữ.

Mẫu quyết định số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-XPHC

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thủ tục đơn giản

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3;

Xét hành vi vi phạm hành chính do.............................................................................. thực hiện;

Tôi: ………………………4; Chức vụ: ........................................................................................ ;

Đơn vị .................................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với:

Ông (bà)/tổ chức5: .................................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ...................................................... Địa chỉ: …………………..;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................................... ;

Cấp ngày …………….. tại ...................................................................................................... ;

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:6 ........................................................................................

Quy định tại điểm ….. khoản ….. Điều ….. của Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả7.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức8: ......................................................................................... để chấp hành;

2. ........................................................................................................................................ ;

Quyết định này gồm ………….. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

1 Nếu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì ghi Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mà không ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4 Họ tên người ra Quyết định xử phạt.

5 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

6 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

7 Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (theo chú thích số 3) mà cá nhân, tổ chức vi phạm.

8 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

Mẫu quyết định số 04

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-XPHC

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thủ tục đơn giản

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3;

Xét hành vi vi phạm do4............................................................................................. thực hiện;

Tôi: ………………………5; Chức vụ: ........................................................................................ ;

Đơn vị .................................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với:

Ông (bà)/tổ chức6: .................................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................ ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................................... ;

Cấp ngày …………….. tại ...................................................................................................... ;

Bằng hình thức phạt tiền với mức phạt là ......................................................................... đồng

(Ghi bằng chữ ..................................................................................................................... ).

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:7 ........................................................................................

Hành vi của ông (bà)/tổ chức đã vi phạm quy định tại điểm ….. khoản ….. Điều ….. của Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả8.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:.............................................................

.............................................................................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ………………… phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày ….. tháng ….. năm ….. trừ trường hợp …………….. 9. Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ chức ………………… cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp ngay cho người ra Quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt hoặc tại điểm thu phạt số ……….. của Kho bạc Nhà nước …….. 10 trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức ……………………..có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được giao cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: .......................................................................................... để chấp hành;

2. Kho bạc ……………………………………. để thu tiền phạt;

3. .........................................................................................................................................

Quyết định này gồm ………….. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

1 Nếu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì ghi Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mà không ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4 Ghi họ tên người/đại diện tổ chức vi phạm.

5 Họ tên người ra Quyết định xử phạt.

6 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

7 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

8 Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (theo chú thích số 3) mà cá nhân, tổ chức vi phạm.

9 Ghi rõ lý do.

10 Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc.

Mẫu quyết định số 05

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-XPHC

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do4 ………………. lập hồi …… giờ ……. ngày ….. tháng ….. năm …….. tại ;

Tôi: ………………………5; Chức vụ: ........................................................................................ ;

Đơn vị .................................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức6: .................................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................ ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................................... ;

Cấp ngày …………….. tại ...................................................................................................... ;

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt là: ……………… đồng (Viết bằng chữ .....................................

........................................................................................................................................... ).

2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề: .........................................................

b) Tịch thu tang vật, phương tiện, thiết bị được sử dụng để vi phạm hành chính gồm: ..................

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả và thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

Lý do:

Đã có hành vi vi phạm hành chính:7 ..........................................................................................

Quy định tại điểm ….. khoản ….. Điều ….. của Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả8.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:.............................................................

.............................................................................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ………………… phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày ….. tháng ….. năm ….. trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc 9.

Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ chức ………………….. cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số: …………….. của Kho bạc Nhà nước ………………… 10 trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức ……………………..có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng ….. năm ……….. 11.

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: .......................................................................................... để chấp hành;

2. Kho bạc ……………………………………. để thu tiền phạt;

3. .........................................................................................................................................

Quyết định này gồm ………….. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

1 Nếu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì ghi Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mà không ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4 Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản.

5 Họ tên người ra Quyết định xử phạt.

6 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

7 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

8 Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (theo chú thích số 3) mà cá nhân, tổ chức vi phạm.

9 Ghi rõ lý do.

10 Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc.

11 Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.

Mẫu quyết định số 06

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-CC

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Căn cứ Điều 66 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về số …………… ngày ….. tháng …..năm ….. của

Tôi: ………………………3; Chức vụ: ........................................................................................ ;

Đơn vị .................................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……. ngày ….. tháng ….. của ….. về .........................................................................................................................................

Đối với ..................................................................................................................................

Ông (bà)/tổ chức4: .................................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................ ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................................... ;

Cấp ngày …………….. tại ...................................................................................................... ;

* Biện pháp cưỡng chế:5

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ………………… phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …..

Quyết định có …….. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Quyết định này được giao cho ông (bà)/tổ chức ................................................... để thực hiện.

Quyết định này được gửi cho:

1. ……………………………………. để ................................................................................... 6

2. ……………………………………. để ................................................................................... 7

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

1 Nếu Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì ghi Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mà không ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi họ tên, chức vụ người ra Quyết định cưỡng chế.

4 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

5 Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế, hoặc các biện pháp khắc phục phải thực hiện.

8 Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng thì Quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện.

7 Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện, thiết bị được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện, buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại thì Quyết định được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện.

Mẫu quyết định số 07

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-KPHQ

A2 ………., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Căn cứ Điều ………3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Điều ………. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ………. Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả4;

Vì ………………………. 5 nên không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính;

Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra,

Tôi: ………………………6; Chức vụ: ........................................................................................ ;

Đơn vị .................................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với ông (bà)/tổ chức 7: .

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................ ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................................... ;

Cấp ngày …………….. tại ...................................................................................................... ;

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:8 ........................................................................................

Quy định tại điểm …… khoản …. Điều …… của Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả9.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ............................................................

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính: ................................................................................

Hậu quả cần khắc phục là: .....................................................................................................

Biện pháp để khắc phục hậu quả là: ........................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ………………… phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định là ngày ….. tháng ….. năm ….. trừ trường hợp ………………………….. 10. Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ chức ………………………. cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức …………………………… có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng ….. năm …….11.

Quyết định này gồm …….. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: ......................................................................................... để chấp hành;

2. .........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

1 Nếu Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì ghi Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mà không ghi cơ quan chủ quản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Nếu Quyết định khắc phục hậu quả trong trường hợp hết thời hiệu thì ghi căn cứ vào Điều 10, nếu trong trường hợp hết thời hạn ra Quyết định xử phạt thì ghi căn cứ vào Điều 56 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

4 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5 Ghi rõ lý do không xử phạt.

8 Họ tên người ra Quyết định xử phạt;

7 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

8 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

9 Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (theo chú thích số 3) mà cá nhân, tổ chức vi phạm.

10 Ghi rõ lý do.

11 Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền quyết định.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 73/2011/ND-CP

Hanoi, August 24, 2011

 

DECREE

DEFINING HANDLING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS ON ECONOMICAL AND EFFICIENT USE OF ENERGY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 28, 2010 Law on Economical and Efficient Use of Energy;

Pursuant to the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002, the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to the Decree No.21/2011/ND-CP dated March 29, 2011 detailing and taking measures to implement the Law on Economical and Efficient Use of Energy;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of governing

1. This Decree provides for the administrative violations, forms of sanction, fine rates, and competence to sanction and the remedies of economical and efficient use of energy.

2. Acts of administrative violation on economical and efficient use of energy are the violations of regulations on State management of economical and efficient use of energy in Vietnam conducted intentionally or unintentionally by individuals or organizations, but not serious enough for criminal prosecution, they must be sanctioned for administrative violations as prescribed in this Decree.

3. Acts of administrative violation on economical and efficient use of energy include:

a) Violation of regulations on energy audits;

b) Violation of regulations on economical and efficient use of energy in industrial production, construction, transportation, agricultural production;

c) Violation of regulations on management and economical and efficient use of energy in the establishment using key energy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ) Violation of regulations on production, import and circulation of vehicles and equipment using energy on the list of facilities and equipment required to remove;

e) Violation, obstruction of public service activities in economical and efficient use of energy.

4. The acts of destroying the resources of national power; forgery, fraud in order to enjoy preferential policies of the state of economical and efficient use of energy; abuse function, powers in the management of economical and efficient use of energy for the purpose of profit and other violations shall be handled violations under the provisions of relevant laws.

Article 2. Subjects to sanction

1. Domestic individuals and organizations and foreign individuals, organizations (hereinafter referred to as individuals or organizations) commit acts of administrative violation on economical and efficient use of energy in the territory of Vietnam.

2. Minors who commit acts of administrative violation on economical and efficient use of energy shall be sanctioned according to Article 7 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

3. Where cadres and public servants, public employees are on duties related to economical and efficient use of energy that commit acts of violation of law on economical and efficient use of energy, they shall not be sanctioned administratively under the provisions of this Decree but shall be handled in accordance with provisions of law on officials and public servants, public employees.

Article 3. The principles for sanctioning

1. Principles of handling administrative violations on economical and efficient use of energy are carried out in accordance with the law on handling of administrative violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. The extenuating and aggravating circumstances

The extenuating, aggravating circumstances apply to administrative violation sanctions on economical and efficient use of energy shall comply with the law on handling of administrative violations and this Decree.

Article 5. The prescription for sanctioning administrative violations

1. The prescription for sanctioning administrative violation on economical and efficient use of energy is one year from the date that administrative violations are detected. As for administrative violations on the production and import of vehicles and equipment of economical and efficient use of energy, the prescription shall be two years from the date the administrative violations are detected.

If the said time limit is exceeded, they shall not be sanctioned, but still subject to the remedies specified in this Decree.

2. For individual who has been sued, prosecuted or got decision to be brought to trial by criminal proceeding procedures, but then decided to suspend the investigation or suspend the case, but the violation has signs of administrative violation on economical and efficient use of energy, shall be sanctioned for administrative violations on economical and efficient use of energy. Within three working days after the decision to suspend the investigation or suspend the case, the agencies conducting the criminal proceedings must forward the decision to suspend investigation or suspend the case together with the case records and recommendation for administrative sanctions to the person who is competent to sanction administrative violations. The prescription for sanctioning administrative violation is three months from the date the person who is competent receives the decision to suspend and record of the violation case.

3. Within the time limit as prescribed in clauses 1 and 2 of this Article, if individuals or organizations commit new administrative violations on economical and efficient use of energy or deliberately evade or obstruct the sanction, shall not apply the prescription as prescribed in clause 1, clause 2 of this Article, the prescription for sanctioning administrative violations for the above cases are counted from the date the new administrative violations are conducted or from the date of termination of acts of evading or obstructing the sanction.

Article 6. The time limit considered as not yet sanctioned for administrative violations

Individuals and organizations sanctioned for administrative violations on economical and efficient use of energy, if after one year from the date of completely serving the sanctioning decisions or the date of expiry of prescription for execution of sanctioning decisions without committing again, they are considered as having not yet been sanctioned for administrative violations of economical and efficient use of energy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Each administrative violation on economical and efficient use of energy, violating individuals and organizations must take one of the following forms of the administrative sanctions:

a) Warning;

b) Fine.

2. Depending on the nature and seriousness of violations, individuals and organizations committing administrative violations may also be subject to one or more following additional sanctions:

a) Strip the right to use termly or indefinitely certificate of labeling energy; certificate of sufficient conditions as training facility of energy auditors, energy management; certificate of energy management, energy auditors;

b) Confiscate material evidences and means used for administrative violations on economical and efficient use of energy.

3. In addition to the sanction forms specified in clauses 1 and 2 of this Article, individuals, and organizations committing administrative violations on economical and efficient use of energy may also be subject to one or more remedies provided for in Chapter II of this Decree.

Article 8. Compensation for damage caused by administrative violations on economical and efficient use of energy

Individuals or organizations that commit acts of administrative violation on economical and efficient use of energy causing damage to the interests of the State, legitimate rights and interests of other individuals and organizations must pay compensation as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Upon detecting administrative violation, the competent person who is on duty must make record, immediately stop the violation, sanction administrative violation in accordance with order, procedures prescribed in Chapter VI of Ordinance on Handling of Administrative Violations. Where the violation is not under the jurisdiction or beyond his/her sanctioning competence, the case’s dossier shall promptly be forwarded to the competent authority to sanction.

2. Person who is competent to sanction administrative violations on economical and efficient use of energy must sanction in compliance with his/her competence. Where the person who is competent to sanction administrative violations is absent, it shall authorize direct deputy to sanction as stipulated in Article 41 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

3. Person who is competent to sanction administrative violations but harasses, tolerates, covers up, fails to settle, retains cases with criminal signs for administrative sanction, splits cases to sanction in accordance with their competence or handle not timely and properly, handles ultra vires prescribed, depending on the nature and seriousness of violations, shall be disciplined or prosecuted for criminal liability, if causing damage, he/she must pay compensation as prescribed by law.

4. The cases made decisions to sanction ultra vires, the incorrect violators, violations; application of incorrect forms, level and remedies; the sanction not in compliance with description, and time limit of sanction, depending on each particular case, it must modify or cancel the unlawful decision.

5. The handling of violations for the persons who are competent to sanction administrative violations on economical and efficient use of energy in accordance with the law provisions on cadres, civil servants and other concerned legal documents.

Chapter 2.

VIOLATIONS, FORMS OF HANDLING, LEVEL OF SANCTION

Item 1. VIOLATION OF THE PROVISIONS OF ENERGY AUDIT

Article 10. Violation of the establishment using key energy of energy audit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed for the act of failing to perform energy audit as prescribed.

Article 11. Violation of the regulations on training and issuance of certificate of energy auditor

1. For the act of holding the training course to issue certificates for completing the training course of energy auditors not ensuring conditions stipulated by the Ministry of Industry and Trade:

a) A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on the teacher team;

b) A fine of between VND 15,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on teaching materials;

c) A fine of between VND 15,000,000 and 25,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on material facilities;

d) A fine of between VND 25,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for the act of holding the training course without permission of the competent agencies.

2. The act of issuance of certificate of energy auditors not in compliance with provisions shall be handled according to law provisions on cadres, civil servants, and other concerned legal documents.

3. Forms of additional sanction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedies:

a) Forced to withdraw certificate of completing the training course of energy auditor issued for the violations prescribed at points b, c, d, clause 1 of this Article;

b) Forced to return to the learners the amounts collected and bear all expenses for reimbursement for violations prescribed at points b, c, d, clause 1 of this Article;

c) Forced to withdraw certificates of energy auditors issued for the violations prescribed in clause 2 of this Article.

Article 12. Violations of organizations and individuals to perform energy audits

1. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for the following violations:

a) Using fake certificates of auditors;

b) Renting out or lending certificates of auditors to perform the audit.

2. A fine of between VND 15,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for the violations prescribed in Article 34 Law on Economical and Efficient Use of Energy of energy audit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Strip the right to use certificates of energy auditors for the second violations prescribed at point b, clause 1 of this Article.

Item 2. VIOLATION OF PROVISIONS ON ECONOMICAL AND EFFICIENT USE OF ENERGY IN INDUSTRIAL PRODUCTION, CONSTRUCTION, TRANSPORT, AGRICULTURE PRODUCTION

Article 13. Violation of provisions on economical and efficient use of energy in industrial production

1. A fine of between VND 10,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for the act of failing to implement the technical standards, management measures and technologies to use economical and efficient energy required to apply the provisions of Article 24 Decree No.21/2011/ND-CP dated March 29, 2011 detailing and taking measures for implementation of the Law on Economical and Efficient Use of Energy.

2. Remedies:

Forced to comply with technical standards, management measures and technologies to use economical and efficient energy in accordance with provisions for the acts prescribed in clause 1 of this Article.

Article 14. Violation of economical and efficient use of energy in the facilities of production, supply of energy

1. A fine of 100,000,000 VND shall be imposed for the act intentionally not removing the groups of generators with outdated technology, low performance according to schedule defined by the Prime Minister.

2. A fine of 100,000,000 VND shall be imposed for the act deliberately building the new groups of generators with outdated technology, low performance that the Prime Minister defined not to be built.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Strip the right to use license of construction for the violations prescribed in clause 2 of this Article.

4. Remedies:

Forced to remove groups of generators for the violations prescribed in clause 1 of this Article.

Article 15. Violation of economical and efficient use of energy in public lighting

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for the acts of management and operation of public lighting systems for them to operate out of the hour framework according to season, zone, and region defined by the Prime Minister or People’s Committees of provinces and cities under central government.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for the acts of repair, replacement of lighting equipment using of lighting equipment not complying with technical standards on economical and efficient use of energy in public lighting issued by the Ministry of Construction.

3. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for the acts of installing new public lighting system using lighting equipment not complying with technical standards on economical and efficient use of energy in public lighting issued by the Ministry of Construction.

4. Remedies:

Forced to use lighting equipment in compliance with technical standards on economical and efficient use of energy in public lighting prescribed in clause 2, clause 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for the acts of failing to comply with the regulations on energy using norms, technical regulations in the design, construction, using construction materials to save energy issued by the Ministry of Construction.

2. For the act of approving the grant of construction permit for the project not complying with the regulations on the norms of economical and efficient use of energy, technical standards in the design, construction and use of building materials to save energy issued by Ministry of Construction shall be handled according to the law regulations on cardres, civil servants and other concerned legal documents.

3. Remedies:

a) Forced to withdraw construction permits issued for the violations prescribed in clause 2 of this Article;

b) Forced to implement in compliance with the regulations on energy using norms, technical standards in the design, construction and use of building materials to save energy issued by the Ministry of Construction.

Article 17. Violation of the regulations on economical and efficient use of energy in transport operations

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for the act of using vehicles on the list of facilities and equipment required to remove in accordance with provisions of the Prime Minister.

2. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed for the acts of manufacturing equipment, vehicles not complying with technical standards and norms for energy consumption on economical and efficient use of energy in production of equipment, and vehicles.

3. A fine of from 80,000,000 VND to 100,000,000 VND shall be imposed for the acts of importing equipment, vehicles not complying with technical standards and norms for energy consumption on economical and efficient use of energy for equipment and vehicles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Forced to terminate the circulation or destroy equipment, transportation means for the acts prescribed in clause 1 of this Article;

b) Forced to re-export or destroy equipment, transportation means imported for the acts prescribed in clause 3 of this Article.

Article 18. Violation of economical and efficient use of energy in agricultural production

For the acts of using the facilities, fishery catching equipment, agricultural machinery with outdated technology, low energy performance on the list of facilities and equipment required to remove according to schedule issued by the competent state agencies:

1. A warning shall be imposed for the acts of organizations and individuals that violate the first time.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for acts of individuals who continue to commit violation after the period of six months from the date of the warning.

3. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for acts of the organizations who continue to commit violation after the period of six months from the date of the warning.

4. Remedies:

Forced to terminate the circulation of facilities, equipment, machinery after six months from the date of being fined.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Violation of the regulations on training and grant of certificate of energy management

1. For the act of holding the training course to grant certificates of completion of energy management training course not guaranteeing the conditions as prescribed by the Ministry of Industry and Trade:

a) A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for the acts of violating regulations on the teacher team;

b) A fine of between VND 15,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for acts of violating regulations on teaching materials;

c) A fine of between VND 20,000,000 and 25,000,000 shall be imposed for violations of regulations on material facilities;

d) A fine of between VND 25,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for acts of organizing for training without permission of the competent authorities.

2. For the acts of granting certificate of energy management not in compliance with regulations shall be handled according to law provisions on cadres, civil servants, and other involved legal documents.

3. Forms of additional sanction:

Strip the certificate of sufficient conditions as the training facility for energy management for the violations specified at points b, c, clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Forced to withdraw certificate of completion of training courses for energy management issued for the violations specified at points b, c, d, clause 1 of this Article;

b) Forced to return to the learners the amounts collected and bear all expenses for reimbursement for the violations prescribed at points b, c, d, clause 1 of this Article;

c) Forced to revoke the energy management certificates issued for the violations prescribed in clause 2 of this Article.

Article 20. Violation of the provisions of applying model for energy management

1. A warning shall be imposed for the heads of key energy using facilities failing to fully comply with the contents of energy management model for key energy using facilities as defined in Article 8 of Decree No.21/2011/ND-CP of March 29, 2011 detailing and taking measures for implementation of the Law on Economical and Efficient Use of Energy.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for the act of failing to appoint or appoint persons not eligible to take the titles of the energy management as provided in Article 35 of the Law on Economical and Efficient Use of Energy.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for acts of failing to set up the annual and five-year plans of economical and efficient use of energy; failing to report the results to implement annual and five-year plans.

Section 4. VIOLATION OF THE PROVISIONS OF ENERGY LABEL

Article 21. Violation of regulations on certificates of energy labeling and use of energy label

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for the acts of failing to report or reporting untruthfully to the competent state agencies on the number and types of vehicles and equipment required to label energy produced, imported.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for acts of using energy labels not incompliance with specifications.

4. A fine of between VND 10,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for the acts of continuing to label energy for facility and equipment when the certification paper of labeling energy of such facility and equipment has expired.

5. For the act of failing to implement the energy label for vehicles and equipment required to label energy:

a) A warning shall be imposed for the first violation;

b) A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for the second violation;

c) A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for the third violation.

6. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for the act of providing false information of energy performance on the energy labels compared with certification paper of energy labeling of the facilities, equipment issued by the competent agencies.

7. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed for the act of labeling energy for facilities and equipment not in compliance with the certification paper of energy labeling or labeling energy for the facilities and equipment while having not yet been issued certification paper of labeling energy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Forced to withdraw the certification papers of energy labeling for the violations prescribed in clause 1 of this Article;

b) Suspend the energy labeling for the violations specified in clauses 3 and 4 of this Article;

c) Forced to revoke the energy labels stuck for the violations prescribed in clause 7 of this Article.

Article 22. Violation of regulations on issuance of certification paper of standards conformity, test results of energy performance

1. For the acts of issuance of certification paper of standards conformity, satisfactory test results of energy performance for the facilities and equipment unsatisfactory shall be sanctioned as follows:

a) A fine of VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for the first violation;

b) A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for the second violation;

c) A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for the third violation.

2. Remedies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Delete the name from the list of standard obtaining laboratories which are permitted to test energy performance for the violations prescribed at point c, clause 1 of this Article.

Item 5. VIOLATION OF PROVISIONS OF REMOVAL OF MEANS AND EQUIPMENT

Article 23. Violation of regulations on production, import of vehicles, equipment using energy on the list of facilities, and equipment required to remove

1. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed for acts of manufacturing, importing vehicles, equipment using energy on the list of facilities, and equipment required to remove.

2. The Remedies for the violations prescribed in clause 1 of this Article:

a) Forced to re-export or destroy facilities and equipment to be imported;

b) Banned from circulation on the market for vehicles and equipment produced domestically.

3. Violating organizations and individuals bear the full costs to implement the remedies prescribed in clause 2 of this Article.

Item 6. ACTS OF INTERFERRING THE PUBLIC OPERATION IN ECONOMICAL AND EFFICIENT USE OF ENERGY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of 1,000,000 VND and 3,000,000 VND shall be imposed for one of the following acts:

a) Having action to hinder or cause difficulties for the public service activities of the competent persons;

b) Having words, actions to threat, abuse, and insult the honor of people who are on duty.

2. A fine of VND 3,000,000 and 5,000,000 VND shall be imposed for one of the following acts:

a) Failing to make the declaration or declaring untruthfully, not timely at the request of the competent person to sanction administrative violation that is on duty, or the competent state management agency;

b) Failing to provide or providing for inadequate vouchers, documents relating to inspection, examination and handling of violation of persons who are competent to sanction administrative violation to be on duty or the competent state management agency.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 VND shall be imposed for one of the following acts:

a) Arbitrarily removing seals on violating material evidence, facilities and equipment under sealed, temporarily seized or arbitrarily alter the field of administrative violations;

b) Dispersing, changing, exchanging material evidence, facilities and equipment which are subject to the inspection, investigation, or seizure;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for acts of delaying or shirking the implementation of administrative decisions on inspection, examination and handling of administrative violations of persons or competent state agencies.

5. Forms of additional sanction:

Confiscate material evidences, means, and equipment dispersed for violations prescribed at points b, c, clause 3 of this Article.

Chapter 3.

COMPETENCE, PROCEDURES FOR SANCTIONS

Article 25. Principles for determining competence to sanction administrative violations

Principles for determining competence to sanction administrative violations shall comply with the provisions of Article 42 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations

Article 26. Competence to sanction administrative violations of the specialized inspectors of trade, construction, transport, and market management agencies

1. Specialized inspectors of trade who are on duty may:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine of up to VND 500,000;

c) Confiscate material evidences and means used for administrative violations valued at VND 2,000,000.

2. Chief inspectors of Departments of Industry and Trade may:

a) Impose a warning;

b) Impose a fine of up to VND 30,000,000;

c) Strip the right to use termly or indefinitely the certification papers or certificates for economical and efficient use of energy;

d) Confiscate material evidences and means used for administrative violations;

đ) Apply the additional sanctioning forms prescribed in clause 3 of Article 12 of this Decree;

e) Apply the remedies prescribed at points a and b, clause 4, Article 11, clause 2 of Article 13, clause 4 of Article 15, point a, clause 4, Article 17, clause 4 of Article 18, points a and b, clause 4 Article 19, point b, clause 8 of Article 21, point a, clause 2 of Article 22 of this Decree and other remedies as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Sanction administrative violations on economical and efficient use of energy in the construction as provided for in Articles 15, 16, 24 of this Decree;

b) Apply the remedies prescribed in clause 4, Article 15, clause 3 of Article 16 of this Decree.

4. Chief Inspectors of the Departments of Transport may:

a) Sanction administrative violations on economical and efficient use of energy in the transportation provided for in clause 1, Article 17, Article 24 of this Decree;

b) Apply the remedies prescribed at point a, clause 4, Article 17 of this Decree.

5. Chief Inspector of the Ministry of Industry and Trade may:

a) Impose a warning;

b) Impose a fine of up to VND 100,000,000;

c) Strip the right to use termly or indefinitely the licenses, certification papers, certificates of economical and efficient use of energy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ) Apply all additional sanctioning forms and remedies specified in this Decree.

6. Chief Inspector of Ministry of Construction may:

Sanction administrative violations and apply additional sanctions and remedies for economical and efficient use of energy in the building provided for in Articles 15, 16, 24 of this Decree.

7. Chief Inspector of the Ministry of Transport may:

Sanction administrative violations and apply additional sanctions and remedies for economical and efficient use of energy in the transport provided for in Article 17, 24 of this Decree.

8. The competent persons of the market management agencies within their functions, duties, and powers provided for in Article 37 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and other concerned regulations of law may sanction administratively for the violations of:

a) The regulations on production, import and circulation of vehicles and equipment using energy on the list of facilities and equipment required to remove;

b) The provisions of clauses 3, 4, 5, 6, 7, Article 21, Article 24 of this Decree.

Article 27. Competence to sanction administrative violations of the People's Committees at all levels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose a warning;

b) Impose a fine of up to VND 2,000,000;

c) Confiscate material evidences, means, equipment used for administrative violations valued at VND 2,000,000.

2. Chairmen of district-level People's Committees may:

a) Impose a warning;

b) Impose a fine of up to VND 30,000,000;

c) Confiscate material evidences and means used for administrative violations.

3. Chairmen of provincial-level People's Committees may:

a) Impose a warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Strip the right to use termly or indefinitely the licenses, certification papers, certificates of economical and efficient use of energy;

d) Confiscate material evidences and means used for administrative violations;

đ) Apply all additional sanction forms and remedies specified in this Decree and the provisions of other relevant laws.

Article 28. Competence to sanction administrative violations of other agencies

The agencies within their functions, tasks, and powers assigned if detecting the administrative violations of economical and efficient use of energy are entitled to administratively sanction in accordance with provisions of Ordinance Handling of Administrative Violations and the provisions of this Decree.

Article 29. Procedures for sanctioning administrative violations and enforcement of sanctioning decisions

1. Procedures for sanctioning administrative violations in economical and efficient use of energy made under the provisions of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and Decree No.128/2008/ND-CP of December 16, 2008 detailing the implementation of some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations. The forms of minutes and decisions to use in the sanction specified in the Appendices attached to this Decree.

2. The cases of administrative violation to be sanctioned must be made into profile and kept fully in the sanctioning bodies within the time limit prescribed by law.

The making of minutes, decisions to sanction must comply with the procedures prescribed in Articles 54, 55, 56 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The procedures for stripping the right to use termly or indefinitely the certification papers or certificates of economical and efficient use of energy shall comply with the provisions of Article 59 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

5. Procedures for confiscating and handling material evidences and means of administrative violations on economical and efficient use of energy shall comply with provisions in Articles 60, 61 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 30. Execution of decision to sanction and enforcement of decisions to sanction administrative violations on economical and efficient use of energy

1. Individuals and organizations committing administrative violations on economical and efficient use of energy administratively sanctioned under the provisions of this Decree must execute the sanctioning decisions within 10 days from the date of being delivered the decision to sanction, unless otherwise provided for in Article 65 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

2. Over the time limit specified in clause 1 of this Article, individuals and organizations sanctioned for administrative violations of economical and efficient use of energy are not willing to execute or deliberately evade execution of sanctioning decisions shall be forced to execute. Individuals and organizations to be forced to execute must bear all the expenses for the implementation of coercive measures. The enforcement of decisions to sanction administrative violations and the competence to make enforcement decisions is made under the provisions of Articles 66, 67 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations, Decree No.37/2005/ND-CP dated March 18, 2005 the Government defining the procedures to apply measures to enforce the execution of the decisions of administrative sanction.

Chapter 4.

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 31. Transfer records of violations with criminal signs for penal liability prosecution

When considering the violation to determine the sanction, if the violation deems to have criminal signs, the competent person must immediately transfer the records to the competent agencies to proceed the criminal procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Individuals, organizations committing administrative violations on economical and efficient use of energy to be fined shall the fine as prescribed by law.

2. The collection and payment of fines shall comply with the provisions of the Ordinance on Handling of Administrative Violations. Individuals, organizations committing administrative violations are paid for fines by deducting into their accounts at the bank.

3. Cash received from administrative violation sanctions under this Decree shall be paid into the accounts of temporary collection, temporary seizure of the financial agency  opened at the state treasury and used all for the sanction of administrative violations on economical and efficient use of energy.

4. Ministry of Finance shall preside over and coordinate with the concerned ministries and branches to guide the collection, remittance, management, and use of proceeds from sanctions under provisions of this Decree.

Article 33. Effect

This Decree takes effect as from October 15, 2011.

Article 34. Responsibility for implementation

1. Minister of Industry and Trade is responsible for detailing and organizing the implementation of this Decree.

2. The ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of governmental agencies, presidents of People's Committees of provinces and cities under central government are responsible for the implementation of this Decree./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

APPENDIX

LIST OF SOME FORMS OF MINUTES AND DECISIONS TO USE IN HANDLING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS ON ECONOMICAL AND EFFICIENT USE OF ENERGY
(issuing together Decree No.73/2011/ND-CP dated August 24, 2011 of the Government)

1. Form of minute No.01: Minute of administrative violations of economical and efficient use of energy.

2. Form of minute No.02: The minute of temporary seizure of material evidences, means, equipment of administrative violations of economical and efficient use of energy.

3. Form of minute No.03: The minute of searching transportation means and objects according to administrative procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Form of decision No.01: The decision on temporary seizure of material evidences, means, equipment of administrative violations.

6. Form of decision No.02: The decision on searching establishments violating regulations on economical and efficient use of energy, places where the material evidences, means, and equipment for administrative violations are hidden.

7. Form of decision No.03: The decision on sanction of administrative violations in the form of warning on economical and efficient use of energy by simple procedures.

8. Form of decision No.04: The decision on sanction of administrative violations in the form of imposing a fine on economical and efficient use of energy by simple procedures.

9. Form of decision No.05: The decision on sanction of administrative violations on economical and efficient use of energy.

10. Form of decision No.06: The decision on enforcing the decision to sanction administrative violations on economical and efficient use of energy.

11. Form of decision No.07: The decision on applying the remedies for administrative violations in the case of not applying the form of sanction on economical and efficient use of energy.

 

Form of minute No.01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.:          /BB-VPHC

A2 ….., date … month … year ……….

 

MINUTE

Of administrative violation on economical and efficient use of energy

Today, at … hour … date … month … year …………… at: .....................................

We are 3:

1. Mr./Ms.: ………………………………. Position: .....................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

With the witness of:4

1. Mr./Ms.:……..........………………… qualification/position: ....................................

Address of permanent residence (temporary residence): .........................................

ID No.: ………………….. date of issuance: ..............................................................;

Place of issuance: ....................................................................................................;

2. Mr./Ms.:.........……………………… qualification/position: .....................................

Address of permanent residence (temporary residence): .........................................

ID No.: ………………….. date of issuance: ..............................................................;

Place of issuance: .....................................................................................................;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mr.(Ms.)/organization 5: ………..………………… qualification /field of activity: ........;

Address: .....................................................................................................................

ID Number/Decision of Establishment or Certificate of Business Registration: .........

Date of issuance …………….. at................................................................................;

Committed administrative violations as follows 6: .......................................................

The above violations breached Article … clause … point ………. of Decree No.73/2011/ND-CP dated August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violations on economical and efficient use of energy.

Damaged person/Damaged organization (if any)7:

Full name/name of organization: ................................................................................;

Address: .....................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Date of issuance …………….. at ...............................................................................;

Opinions of administration violator/representative of administration violating organization:....................................................

Opinions of eyes witness: ..........................................................................................

Opinions of representative of the damaged organization caused by administration violation (if any):.................................................................................................................

Competent person required Mr.(Ms.)/organization to terminate immediately the violation.

The measures to prevent administrative violation applied including: .........................

Acts against persons who are on duties (if any)8:

We temporarily seize (if any) material evidence, means, equipment of administrative violation and following papers to transfer to: ……………………………..for the competent authority to settle.

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Number

Types, label, origin, state 9

Note10

 

 

 

 

 

Apart from the above material evidence, means, equipment, papers, we do not temporarily seize other things.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This minute is made into ……………copies with the same contents and validity, and delivered to the violator/representative of the violating organization one copy and ............................................................................ 12

After reading the minute, those who present agree on the contents of the minute, without any other comments and sign together into the minute or other comments as follows: .................................................................................................

Other additional opinions (if any)13:

This minute consists of ….. pages, signed together to certify into each page by those who present.

 

PERSON/REPRESENTATIVE OF THE VIOLATING ORGANIZATION
(Sign, state clearly full name)

PERSON/REPRESENTATIVE OF THE DAMAGED ORGANIZATION
(Sign, state clearly full name)

 

EYE WITNESS
(Sign, state clearly full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PREPARED BY
(Sign, state clearly full name)

PERSON WHO IS COMPETENT TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATION
(Sign, state clearly full name)

 

Reason which violator, representative of the violating organization does not sign into the minute 15: ………………......................

Reason which damaged person, representative of the damaged organization does not sign into the minute 16: .................................

____________

1 If the minutes made by the Chairmen of the People's Committees at all levels, it only state the People's Committees of provinces and cities under central government ....; of districts, towns and provincial cities ...; communes, wards and townships ... without including the governing agencies; if the minutes made by the examination, inspection team members, it shall write the name of the agency establishing the examination, inspection team.

2 State the provincial-level administrative place name.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 State full name of eyes witness. If having representative of authority, it must state clearly full name and position.

5 If it is an organization, it must state clearly full name and position of representative of the violating organization.

6 State specifically hour, date, month, year, place of the violation; describe the act of violation.

7 If it is an organization, it must state full name and position of representative of the damaged organization.

8  Describe specifically the specific act.

9 If it is a vehicle, state further number of registration.

10 Clearly state the sealing status of material evidence, means and equipment, if it is sealed, the seal must be signed by the violator (or representative of violating organization), witnessed by representative of family, representative of organization or government representative, if there are not these persons, it must state clearly the witness of Mr. (Ms.)

11 Clearly state address of head office where the violating individual, organization must present.

12 State specifically persons, organizations to be delivered minute.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14 If the minute maker is not competent to sanction, his/her head is the person who is competent to sanction shall sign the minute.

15 The minute maker must state clearly the reason these people refused to sign the minute.

16 The minute maker must state clearly the reason these people refused to sign the minutes.

 

Form of minute No.02

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING MINUTE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.:          /BB-TGTVPT

A2 ………., date … month … year ….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINUTE

Temporary seizure of material evidence, means, equipment of administrative violation on economical and efficient use of energy

Pursuant to Article 45, Article 46 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to Article... ... ... ...of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy3;

Pursuant to the decision on temporary seizure of vehicles, equipment of administrative violations No. ………date … month … year …….. signed by 4 …........… position ...........;

For basis of further clarification of administrative violations/or immediately stop acts of administrative violations,

Today, at … hour … date … month … year …………… at .....................................

We are5:

1. Mr./Ms.: ………………………………. Position: ....................................................;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Administrative violator is:

Mr. (Ms.)/organization6: ...........................................................................................

Qualification (field of activity): .................................................................................

Address: .................................................................................................................

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration...............;

Date of issuance …………………….. by .................................................................;

With a witness of7:

1. Mr./Ms.: ……………………… qualification/position: .............................................

Address of permanent residence (temporary residence): .........................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Place of issuance: .....................................................................................................

2. Mr./Ms.: ……………………… qualification/position: .............................................

Address of permanent residence (temporary residence): ..........................................

ID No.: …………………; Date of issuance: ................................................................;

Place of issuance: ......................................................................................................

To make minute of temporary seizure of material evidence, means, equipment of administrative violation on economical and efficient use of energy including: ..............................................................................

No.

Names of material evidence, facilities seized

Number

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note9

 

 

 

 

 

Apart from the above material evidence, means, equipment, we do not temporarily seize other things.

This minute is made into 02 copies with the same contents and validity, one copy is delivered to the violator/representative of the violating organization.

This minute consists of …..Pages, signed to certify into each page by the violator/representative of the violating organization, eyes witness.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other additional opinions (if any)10: ............................................................................

 

VIOLATOR
(representative of the violating organization)
(Sign and full name)

 

PERSON WHO MAKES DECISION OF TEMPORARY SEIZURE
(Sign and full name)

EYES WITNESS
(Sign and full name)

MINUTE MAKER
(Sign and full name)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

____________

1 If the minutes made by the Chairmen of the People's Committees at all levels, it only states the People's Committees of provinces and cities under central government ....; of districts, and provincial cities ...; communes,... without including the governing agencies.

2 State the provincial-level administrative place name

3 Specify terms and conditions of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy.

4 State full name, position of the signer of decision of temporary seizure of material evidence, means, equipment of administrative violation.

5 State full name, position of the minute maker.

6 If it is an organization, it must state clearly full name and position of representative of the violating organization.

7 State full name of eyes witness. If having representative of authority, it must state clearly full name and position.

8 If it is a vehicle, state number of registration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10 Those who have different opinions on the content of minute must self-write their opinions, reasons of other comments, sign and write full names.

 

Form of minute No.03

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING MINUTE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.:        /BB-KPTVTDV

A2 ………., date … month … year ….

 

MINUTE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Article 45, Article 46 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to Article... ... ... ...of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 3;

Today, at … hour … date … month … year …………… at ......................................

We are4:

1. Mr./Ms.: ………………………………. Position: .....................................................;

2. Mr./Ms.: ………………………………. Position: .....................................................

With a witness of 5:

1. Mr./Ms.: ……………………… qualification/position: .............................................

Address of permanent residence (temporary residence): .........................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Place of issuance…….................................................................................................

2. Mr./Ms.: ……………………… qualification/position: ...............................................

Address of permanent residence (temporary residence): ..........................................

ID No.: …………………; Date of issuance: ................................................................;

Place of issuance: ......................................................................................................

To search means of transportation, objects as: 6 .......................................................

Due to have reasons to assume that the material evidence of administrative violation are hidden in these means of transportation, objects.

Owner of means of transportation, objects (or driver of means of transportation)7:

1. Mr./Ms.: ……………………… qualification/position: ...............................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID No.: …………………; Date of issuance: .................................................................;

Place of issuance: ......................................................................................................

2. Mr/Ms.: ……………………… qualification/position: ...............................................

Address of permanent residence (temporary residence): ..........................................

ID No.: …………………; Date of issuance: .................................................................;

Place of issuance: .......................................................................................................

Scope of searching: ....................................................................................................

The material evidence of administrative violation is detected including:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Number

Types, label, origin, state

Note

 

 

 

 

 

The search of means of transportation (items) according to administrative procedures ends at …. hour ….. date …. month ….. year ………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This minute consists of ….. pages, signed to certify into each page by the violator/eyes witness, minute maker.

After reading the minute, those who present agree on the contents of the minute, without any other comments and sign together into the minute or other comments as follows: .......................

Other additional opinions (if any)8: ...................................................................................

 

 

PERSON WHO MAKES DECISION OF SEARCHING
(Sign and full name)

 

OWNER OF MEANS OF TRANSPORTATION, OBJECTS OR DRIVER OF MEANS OF TRANSPORTATION
(Sign and full name)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EYES WITNESS
(Sign and full name)

EYES WITNESS
(Sign and full name)

 

MINUTE MAKER
(Sign and full name)

____________

1 If the minutes made by the Chairmen of the People's Committees at all levels, it only states the People's Committees of provinces and cities under central government ....; of districts, and provincial cities ...; communes,... without including the governing agencies.

2 State the provincial-level administrative place name.

3 Specify terms and conditions of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy.

4 State full name, position of the minute maker.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6 State clearly type of vehicle, objects, number place (for vehicle).

7 State clearly name of objects, vehicle owner, or driver of vehicle.

8 Those who have different opinions on the content of minute must self-write their opinions, reasons of other comments, sign and write full names.

 

Form of minute No.04

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING MINUTE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.:        /BB-KNCGTVPT

A2 ………., date … month … year ….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINUTE

Searching the facility violating the regulations on economical and efficient use of energy, places where the material evidences, means, and equipment for administrative violations are hidden

Pursuant to Article 45, Article 49 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to Article... ... ... ... of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy3;

Pursuant to the decision on searching the facility violating the regulations on economical and efficient use of energy, places where the material evidences, means, and equipment for administrative violations are hidden No. ……….. date … month … year …….. Signed by 4 .........................................position……………..;

Today, at … hour … date … month … year …………… at.......................................

We are5:

1. Mr./Ms.: ………………………………. Position: .....................................................;

2. Mr./Ms.: ………………………………. Position: .....................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Mr./Ms.: ……………………… qualification/position: ..............................................

Address of permanent residence (temporary residence): .........................................

ID No.: …………………; Date of issuance: ............................................................... ;

Place of issuance:......................................................................................................

2. Mr./Ms.: ……………………… qualification/position: ..............................................

Address of permanent residence (temporary residence): ..........................................

ID No.: …………………; Date of issuance: ................................................................;

Place of issuance: ......................................................................................................

To search means of transportation, objects as:7 ........................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Owner of means of transportation, objects (or driver of means of transportation)8:

1. Mr/Ms.: ……………………… qualification/position: ...............................................

Address of permanent residence (temporary residence): ..........................................

ID No.: …………………; Date of issuance: .............................................................. ;

Place of issuance:......................................................................................................;

2. 1. Mr/Ms.: ……………………… qualification/position: ...........................................

Address of permanent residence (temporary residence): ..........................................

ID No.: …………………; Date of issuance: ................................................................ ;

Place of issuance: ...................................................................................................... ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

As the facility violating the regulations on economical and efficient use of energy (or places where the material evidences, means, and equipment for administrative violations are hidden and making minute on the search)

Owner of searched place is:10

Mr. (Ms.)/Organization11: ........................................................................................... ;

Occupation (field of activity): ..................................................................................... ;

Address: ....................................................................................................................

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration.................. ;

Date of issuance: …………………… at ..................................................................... ;

Describe the facility violating the regulations on economical and efficient use of energy.

Violation of provisions on economical and efficient use of energy12:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Real state of using energy at the facilities: .....................................  (other details, if any).

Acts against persons on duties (if any)13: ...............................................................

After searching, we collect and keep the material evidences, means, and equipment for administrative violations, including:

No.

Names of material evidence, facilities seized

Number

Types, label, origin, state 14

Note15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Apart from the above material evidence, means, equipment, we do not temporarily seize other things.

The search ends at …. am/pm….. date …. month ….. year ………….

This minute is made into 02 copies with the same contents and validity, owner of the searched place is delivered one copy.

This minute consists of ….. pages, signed to certify into each page by the violator/representative of the violating organization, eyes witness, minute maker.

After reading the minute, those who present agree on the contents of the minute, without any other comments and sign together into the minute or other comments as follows: .......................

Other additional opinions (if any)16:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

OWNER OF THE SERACHED PLACE OR MATURE MEMBER IN THE FAMILY
(Sign and full name)

 

PERSON WHO MAKES DECISION OF TEMPORARY SEIZURE
(Sign and full name)

MINUTE MAKER OF SEARCHING
(Sign and full name)

EYES WITNESS

REPRESENTATIVE OF AUTHORITY
(Sign and full name)

 

Reason which violator, representative of the violating organization does not sign into the minute17: .....................................

Reason which damaged person, representative of the damaged organization does not sign into the minute18: ..................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 If the minutes made by the Chairmen of the People's Committees at all levels, it only states the People's Committees of provinces and cities under central government ....; of districts, and provincial cities ...; communes,... without including the governing agencies.

2 State the provincial-level administrative place name.

3 Specify terms and conditions of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy.

4 State full name, position of the signer of the decision to search the place where material evidence, means, equipment of administrative violation are hidden.

5 State full name, position of the minute maker.

6 State full name of eyes witness. If having representative of authority, it must state clearly full name and position.

7 State clearly type of vehicle, objects, number place (for vehicle)

8 State clearly name of objects, vehicle owner, or driver of vehicle.

9 State clearly address of the place where is searched.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11 If the searched place is of an organization, state full name, position of the organization’s representative.

12 Describe the types, capacity, utility, type of raw materials, fuel of input and output.

13 Specify the acts.

14 If it has vehicle, state clearly the number plate.

15 Clearly state the sealing status of material evidence, facilities and equipment, if it is sealed, the seal must be signed by the violator, witnessed by representative of family, representative of organization or government representative, if there are not these persons, it must state clearly the witness of Mr. (Ms.) 

16 Those who have different opinions on the content of minute must self-write their opinions, reasons of other comments, sign and write full names.

17 The minute maker must state clearly the reasons that these people refuse to sign the minute.

18 The minute maker must state clearly the reasons that these people refuse to sign the minute.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING DECISION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.:         /QD-TGTVPT

A2 ………., date … month … year ….

 

DECISION

On temporary seizure of material evidences, means, equipment of administrative violations

Pursuant to Article 45, Article 46 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to Article... ... ... ... of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 3;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I: ………………………5; Position: .......................................................................... ;

Unit ........................................................................................................................ ,

DECIDE:

Temporarily seize: ....................6(material evidences, means, equipment of administrative violations) of

Mr. (Ms.)/Organization7: ..........................................................................................

Occupation/field of activity: ...................................................................................... ;

Address: ..................................................................................................................

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration.................;

Date of issuance …………….. at ..............................................................................;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Had administrative violations:8 ...............................................................................

Provided for in point……..clause………….Article... ... ... ...of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 9.

Temporary seizure of material evidences, means, equipment of administrative violations is made minute (together with this Decision).

This Decision is sent to:

1. Mr. (Ms.)/Organization: ......................................................................for execution;

2. .............................................................................................................................10;

3. ................................................................................................................................

This Decision comprises ………….. pages, stamped joint pages.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION MAKER
(Sign, full name)

 

Comments of head of person who makes decision of temporary seizure 11: ....................

____________

1 If the decisions of temporary seizure of material evidence, means, equipment made by the Chairmen of the People's Committees of communes, townships, state the People's Committees of communes, townships without including the governing agencies.

2 State the provincial-level administrative place name.

3 Specify terms and conditions of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy.

4 State clearly the reasons for temporary seizure of material evidence, means, equipment of administrative violation as for verifying details as a basis for deciding on handling administrative violation or stopping immediately the violation. If those who temporarily seized are not the competent one as prescribed in Article 45 of the Ordinance on Handling of Administrative Violation, it must state clearly further bases to prove that if the temporary seizure is not conducted immediately, material evidence, means, equipment of administrative violation may be dispersed, destroyed.

5 State full name of person making the decision of the temporary seizure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 If it is an organization, state full name, position of the representative of the violating organization.

8 If there are many acts, specify each violation.

9 Specify each term and condition, fine level of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy (according to Note No.3) that individual, organization violates.

10 In case person who makes decision on temporary seizure of material evidence, facilities, and equipment of administrative violation is not the one who is competent as defined in Article 45 of the Ordinance on Handling of Administrative Violation, this Decision must be sent for reporting to the head of the one who makes decision on temporary seizure.

11 The head of the one who makes decision on temporary seizure (person who makes decision on temporary seizure is not competent as defined in Article 45 of the Ordinance) has comment on the temporary seizure, agreement, or disagreement.

 

Form of decision No.02

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING DECISION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A2 ………., date … month … year ….

 

DECISION

On searching the establishments violating regulations on economical and efficient use of energy, places where the material evidences, means, and equipment for administrative violations are hidden

Pursuant to Article 45, Article 46 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to Article... ... ... ... of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 3;

At ...........................................................................................................................;4

I: ………………………5; Position: ..........................................................................;

Unit.........................................................................................................................,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To search:6

Owner of the place being searched is: Mr. (Ms.)/Representative of organization:7

Occupation/field of activity: ……………………….; Address: .....................................;

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration.................;

Date of issuance …………….. at ..............................................................................;

Reason: .............................................. ;

(The search of facilities violating provisions on economical and efficient use of energy, the places where material evidences, means, equipment of administrative violations are hidden is made minute (together with this Decision).

This Decision is ..........................................................................................................;

1. Delivered to: Mr. (Ms.)/Representative of organization: .................... for execution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. ............................................................................................................................... ;

This Decision comprises ………….. pages, stamped joint pages.

 

 

DECISION MAKER
(Sign, full name)

 

Agreement comments of presidents of district-level People’s Committees before searching the places where material evidences, means, equipment of administrative violations are hidden as residence: ...................................................................................

____________

1 If the decisions of searching violating establishments or the places where the material evidences, means, and equipment for administrative violations made by the Chairmen of the People's Committees of communes, townships, state the People's Committees of communes, townships without including the governing agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 Specify terms and conditions of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy.

4 Specify grounds considered that the material evidences, means, and equipment for administrative violations are hidden in the searched place.

5 Full name of person making the decision of searching the place where the material evidences, means, and equipment for administrative violations are hidden.

6 State clearly the place being searched;

7 If there is owner of the place being searched, state clearly the mature member in his/her family…

8 In case person who makes decision on temporary seizure of material evidence, facilities, and equipment of administrative violation is not the one who is competent as defined in Article 45 of the Ordinance on Handling of Administrative Violation, this Decision must be sent for reporting to the head of the one who makes decision on temporary seizure.

 

Form of decision No.03

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING DECISION
-------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.:           /QD-XPHC

A2 ………., date … month … year ….

 

DECISION

On sanction of administrative violations in the form of warning on economical and efficient use of energy by simple procedures

Pursuant to the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to Article... ... ... ...of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 3;

At the administrative violation made by....................................................................;

I: ………………………4; Position: ............................................................................;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECIDE:

Article 1. Impose a warning for:

Mr. (Ms.)/Organization5: .............................................................................................

Occupation/field of activity: ……………………….; Address: ......................................;

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration................. ;

Date of issuance …………….. at ...............................................................................;

Reason

- Had administrative violations:6 .................................................................................

Provided for in point……..clause………….Article... ... ... ...of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision takes effect from the signing date.

This Decision is sent to:

1. Mr. (Ms.)/Organization 8: ......................................................................... for execution;

2. .......................................................................................................................................;

This Decision comprises ………….. pages, stamped joint pages.

 

 

DECISION MAKER
(Sign, full name)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 If the decisions of handling for administrative violations made by the Chairmen of the People's Committees of communes, townships, state the People's Committees of communes, townships without including the governing agencies.

2 State the provincial-level administrative place name.

3 Specify terms and conditions of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy.

4 Sate full name of person making the decision of sanction.

5 If it is an organization, state full name, position of the representative of the violating organization.

6 If there are many acts, specify each violation.

7 Specify each term and condition, fine level of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy (according to Note No.3) that individual, organization violates.

8 If it is an organization, state full name, position of the representative of the violating organization.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING DECISION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.:        /QD-XPHC

A2 ………., date … month … year ….

 

DECISION

On sanction of administrative violations in the form of imposing a fine on economical and efficient use of energy by simple procedures

Pursuant to the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to Article... ... ... ... of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 3;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I: ………………………4; Position: ............................................................................. ;

Unit............................................................................................................................ ,

DECIDE:

Article 1. Sanction administrative violation by simple procedures for:

Mr. (Ms.)/Organization6: ............................................................................................

Occupation/field of activity: ……………………….; Address: .....................................;

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration..................;

Date of issuance …………….. at ...............................................................................;

In the form of fine with a fine level is:……………………………………………… .VND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Reason:

- Had administrative violations:7 ........................................................................................

The act of Mr. (Ms.)/Organization violated provisions in point……..clause…….Article... ...of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 7.

The details relating to handling of the violation case8:........................................................

Article 2. Mr. (Ms.)/Organization………………… must execute seriously the Decision to sanction within 10 days, from the date of Decision delivery on date ….. month ….. year ….. except for …………….. 9. Beyond this time limit, if Mr. (Ms.)/Organization ………………… intentionally fail to execute the Decision to sanction, shall be enforced to execute.

The fine provided for in Article 1 must be paid immediately to the person making decision to sanction and received a receipt or at the place to collect fine No. ……….. of the State Treasury …….10 within 10 days, from the date of Decision delivery.

Mr. (Ms.)/Organization ……………………..has the right to complaint, sue for this Decision to sanction administrative violation as prescribed by.

Article 3. This Decision takes effect from the signing date.

This Decision is sent to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. State Treasury ........................................................................for collection of fine;

3………………………………………………………………………………………..

This Decision comprises ………….. pages, stamped joint pages.

 

 

DECISION MAKER
(Sign, full name and seal)

 

 

___________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 State the provincial-level administrative place name.

3 Specify terms and conditions of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy.

4 State full name, person/the representative of the violating organization.

5 State full name of person making the decision of sanction.

6 If it is an organization, state full name, position of the representative of the violating organization.

7 If there are many acts, specify each violation.

8 Specify each term and condition, fine level of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy (according to Note No.3) that individual, organization violates.

9 State clearly the reason.

10 State clearly name and address of State Treasury.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form of decision No.05

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING DECISION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No:             /QD-XPHC

A2 ………., date … month … year ….

 

DECISION

On sanction of administrative violations on economical and efficient use of energy

Pursuant to the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the administrative violation minute made by 4 ………………. at …… hour ……. date ….. month ….. year …….. at……………………..;

I: ………………………4; Position: .............................................................................;

Unit............................................................................................................................,

DECIDE:

Article 1. Sanction administrative violation for:

Mr. (Ms.)/Organization6: .............................................................................................

Occupation/field of activity: ……………………….; Address: ......................................;

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration.................. ;

Date of issuance …………….. at ............................................................................... ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The main form of sanction:

A warning/fine with the fine level is: ……………… VND (In words ............................).

2. Additional form (if any):

a) Strip the right to use license, certificate of practice: ...............................................

b) Confiscate material evidence, means, equipment used for administrative violation including: ..................

3. The remedies and time limit to conduct them (if any):

Reason:

Had administrative violations:7 ....................................................................................

Provided for in point……..clause………….Article... ... ... ...of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 8.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Mr. (Ms.)/Organization………………… must execute seriously the Decision to sanction within 10 days, from the date of Decision delivery on date ….. month ….. year …..except for being delayed the execution or…………….. 9. Beyond this time limit, if Mr. (Ms.)/Organization ………………… intentionally fail to execute the Decision to sanction, shall be enforced to execute.

The fine provided for in Article 1 must be paid into the account No. ……….. of the State Treasury ……..10 within 10 days, from the date of Decision delivery.

Mr. (Ms.)/Organization……………………..has the right to complaint, sue for this Decision to sanction administrative violation as prescribed by law.

sanction administrative violation as prescribed by.

Article 3. This Decision takes effect from date…………month………..year…………..11

Within 3 days, this Decision is sent to:

1. Mr. (Ms.)/Organization 8: ................................................................. for execution;

2. State Treasury ......................................................................for collection of fine;

3………………………………………………………………………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

DECISION MAKER
(Sign, full name and seal)

 

 

 

___________

1 If the decisions of handling for administrative violations made by the Chairmen of the People's Committees of communes, townships, state the People's Committees of communes, townships without including the governing agencies.

2 State the provincial-level administrative place name.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 State full name, position of the minute maker.

5 State full name of person making the decision of sanction.

6 If it is an organization, state full name, position of the representative of the violating organization.

7 If there are many acts, specify each violation.

8 Specify each term and condition, fine level of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy (according to Note No.3) that individual, organization violates.

9 State clearly the reason.

10 State clearly name and address of State Treasury.

11 The date of signing Decision or date the person who is competent to sanction decides.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF THE GOVERNING AGENCY1
NAME OF AGENCY MAKING DECISION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.:         /QD-CC

A2 ………., date … month … year ….

 

DECISION

On enforcing the decision to sanction administrative violations on economical and efficient use of energy

Pursuant to Article 66 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

To ensure the execution of Decision to sanction administrative violations No. …………… date ….. month …..year ….. of     

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit........................................................................................................................... ,

DECIDE:

Article 1. Apply the coercive measures to execute the Decision to sanction administrative Decision No. ……. date ….. month ….. of ….. on ....................................

for .............................................................................................................................

Mr. (Ms.)/Organization4: ...........................................................................................

Occupation/field of activity: ……………………….; Address: ....................................;

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration................;

Date of issuance …………….. at .............................................................................;

* Coercive measures:5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. This Decision takes effect on …..

This Decision comprises ………….. pages, stamped joint pages.

This Decision is delivered to Mr. (Ms.)/Organization ........................  for execution.

This Decision is sent to:

1. ……………………………………. for  ................................................................ 6

2. …………………………………….  for ................................................................ 7

 

 

DECISION MAKER
(Sign, full name and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 If the decisions of enforcing the execution the decisions to sanction administrative violations made by the Chairmen of the People's Committees of communes, townships, state the People's Committees of communes, townships without including the governing agencies.

2 State the provincial-level administrative place name.

3 State full name, position of person making the decision of enforcement.

4 If it is an organization, state full name, position of the representative of the violating organization.

5 Specify the coercive measure, amount of enforcement, or the remedies required to implement.

8 If coercive measures are withholding of wages or a part of income, withholding money from a bank account, the decision shall be sent to the agency or organization, individual working or bank to coordinate implementation.

7 If the coercive measures are property distraint or other coercive measures to carry out the confiscation of material evidences, means, equipment used for administrative violations, forced to restore the original state has been changed due to administrative violations or forced to dismantle the work illegally constructed, forced to perform the measures to overcome the environmental pollution, the spread of disease, forced to send out of the territory of Vietnam, re-export goods, items, vehicles, forced to destroy articles harmful to human health, animals and plants, harmful cultural products, the decision shall be sent to the President of the People's Committee of commune where the coercion is made to coordinate implementation.

 

Form of decision No.07

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.:          /QD-KPHQ

A2 ………., date … month … year ….

 

DECISION

On applying remedies caused by administrative violations in the case of not applying the sanction on economical and efficient use of energy

Pursuant to Article ………… 3 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 02, 2002 and Article ………… of the Ordinance amending and supplementing some Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Pursuant to Article... ... ... ... of Decree No.73/2011/ND-CP of August 24, 2011 of the Government defining the sanction of administrative violation on economical and efficient use of energy 4;

Because ………………………. 5 so not applying the sanction of administrative violation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I: ………………………3; Position: ............................................................................;

Unit...........................................................................................................................,

DECIDE:

Article 1. Apply the measure to overcome consequence caused by administrative violation for Mr. (Ms.)/Organization 7: ………………………………………………………….

Occupation/field of activity: ……………………….; Address: ...................................;

ID No./Decision of Establishment or Certificate of Business Registration................;

Date of issuance …………….. at ............................................................................ ;

Reason:………………………………………………………

Had administrative violations:8 ..................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The details relating to handling of the violation case.................................................

Reason for not sanctioning administrative violation: ................................................

Consequence needs to recover is: ...........................................................................

The remedy is: ..........................................................................................................

Article 2. Mr. (Ms.)/Organization………………… must execute seriously this Decision 10 days, from the date of Decision delivery on date ….. month ….. year …..except for …………….. 10. Beyond this time limit, if Mr. (Ms.)/Organization ………………… intentionally fail to execute the Decision, shall be enforced to execute.

Mr. (Ms.)/Organization ……………………..has the right to complaint, sue for this Decision as prescribed by law.

Article 3. This Decision takes effect on ….. 11

This Decision comprises ………….. pages, stamped joint pages.

Within 3 days, this Decision is delivered to

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. …………………………………….for.....................................................................

2. …………………………………….for......................................................................

 

 

DECISION MAKER
(Sign, full name and seal)

 

____________

1 If the decisions on applying the remedies made by the Chairmen of the People's Committees of communes, townships, state the People's Committees of communes, townships without including the governing agencies.

2 State the provincial-level administrative place name.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 Specify terms and conditions of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy.

5 State clearly the reason of not sanctioning.

8 State full name, position of person making the decision of sanction;

7 If it is an organization, state full name, position of the representative of the violating organization.

8 If there are many acts, specify each violation.

9 Specify each term and condition, fine level of Decree defining administrative violation sanction on economical and efficient use of energy (according to Note No.3) that individual, organization violates.

10 State clearly the reason.

11 The date of signing Decision or date the competent person decides.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 73/2011/NĐ-CP ngày 24/08/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.683

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!