Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 40/2011/NĐ-CP sửa đổi xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục

Số hiệu: 40/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau:

1. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Buộc đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động giảng dạy, giáo dục.

c) Buộc hủy bỏ kết quả các môn thi hoặc chấm lại bài thi.

d) Buộc thực hiện giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập bổ sung đủ số tiết, nội dung, chương trình theo đúng quy định; cung ứng tài liệu, thiết bị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

đ) Buộc hủy bỏ quyết định trái với quy định của cơ quan có thẩm quyền.

e) Buộc khôi phục quyền lợi học tập của người học, bảo đảm quyền của người được sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

g) Buộc hoàn trả người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

h) Buộc thu hồi văn bằng, chứng chỉ đã cấp trái phép.

i) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất các sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị giáo dục đã nhập khẩu trái phép do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

k) Buộc bổ sung đầy đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho người học, người dạy.

l) Buộc cơ sở đào tạo thực hiện đúng thông báo của chính cơ sở đào tạo đó.

m) Dừng thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.”

2. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi làm mất quyết định thành lập, giấy phép, chứng chỉ hành nghề nhưng không trình báo với cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung nội dung, mua, bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn quyết định thành lập, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trái với quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thành lập cơ sở giáo dục trái phép theo các mức phạt cụ thể cho từng cấp học sau đây:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thành lập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học.

c) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường cao đẳng.

d) Từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường đại học.

4. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục theo các chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc hành vi cho phép sai thẩm quyền theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với giáo dục mầm non.

b) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với giáo dục phổ thông.

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng.

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với giáo dục đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

5. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại Điều này:

a) Tịch thu tang vật và tước quyền sử dụng giấy phép đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Buộc đình chỉ hoạt động giáo dục và trả lại cho người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả đối với hành vi quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.”

3. Bổ sung khoản 1a, 1b sau khoản 1 Điều 9 và khoản 2, 3, 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng với nội dung thông báo về tuyển sinh, đào tạo của đơn vị.

1b. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm trong liên kết đào tạo theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi liên kết đào tạo không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký hợp đồng với đơn vị phối hợp đào tạo không đúng quy định về liên kết đào tạo.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đào tạo và cấp chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Đào tạo, cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân vượt quá thẩm quyền được giao.

b) Đào tạo các ngành, chuyên ngành ngoài thẩm quyền được giao.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:

a) Buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và thu hồi văn bằng, chứng chỉ đã cấp trái phép đối với vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 của Điều này.

b) Buộc khôi phục quyền lợi học tập của người học do hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này gây ra theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

c) Buộc cơ sở đào tạo thực hiện đúng thông báo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1a Điều này; dừng thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1b Điều này.”

4. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dạy không đủ hoặc không bố trí dạy đủ số tiết hoặc nội dung kiến thức (tính quy thành số tiết) môn học theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm dưới 5 tiết học trong một năm học.

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm từ 5 đến 10 tiết học trong một năm học.

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 đến 15 tiết học trong một năm học.

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 16 đến 20 tiết học trong một năm học.

đ) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm từ 21 tiết học trở lên trong một năm học.”

5. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Vi phạm quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và thẩm quyền tuyển sinh.

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi khai man hoặc tiếp tay cho việc khai man hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển người học vào các cấp học mầm non, phổ thông sai đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định với các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 1 đến 5 người học.

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 6 đến 10 người học.

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 11 đến 15 người học.

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 16 đến 50 người học.

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 51 người học trở lên.

3. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo trung cấp chuyên nghiệp vượt quá chỉ tiêu số lượng, sai đối tượng hoặc tiêu chuẩn theo quy định với các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm tuyển vượt dưới 10% so với chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao.

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển vượt quá từ 10% đến dưới 15% so với chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển dưới 10 học sinh không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển vượt quá từ 15% đến dưới 20% chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 10 đến 20 học sinh không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển vượt quá từ 20% trở lên chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 21 học sinh trở lên không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ vượt quá chỉ tiêu số lượng hoặc sai đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định với các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển vượt từ 5% đến dưới 10% chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao.

b) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển vượt quá từ 10% đến dưới 15% so với chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển dưới 10 người học không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

c) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển vượt quá từ 15% đến dưới 20% chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 10 đến 20 người học không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

d) Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển vượt quá từ 20% trở lên chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 21 người học trở lên không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

5. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo, cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân sai thẩm quyền được giao theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thông báo tuyển sinh (bằng mọi hình thức) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thu nhận hồ sơ, tổ chức thi hoặc xét tuyển, triệu tập thí sinh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao.

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về tuyển sinh để đào tạo ở nước ngoài hoặc ở cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 1 đến 5 người học.

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 6 đến 10 người học.

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 11 đến 15 người học.

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 16 đến 20 người học.

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 21 đến 25 người học.

e) Từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 26 người học trở lên.

7. Hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm quy định tại Điều này:

a) Tịch thu tang vật đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn nếu vi phạm lần đầu và không thời hạn nếu tái phạt đối với vi phạm quy định tại các khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:

a) Buộc hủy bỏ các quyết định sai do hành vi quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

b) Buộc trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc trả lại đối với hành vi quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này.”

6. Khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi đánh tráo bài thi hoặc tiếp tay cho người khác đánh tráo bài thi của người dự thi.

c) Chấm bài thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp không đúng đáp án, thang điểm; không đúng quy trình.”

7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và giáo dục đại học

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đầy đủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về kiểm tra, chấm bài, đánh giá, xếp loại kết quả học tập gây ảnh hưởng đến kết quả môn học, học kỳ, năm học của người học theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở cơ sở giáo dục phổ thông.

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở cơ sở giáo dục đại học.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:

Buộc khôi phục kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại học tập đúng thực tế của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.”

8. Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập hoặc không đầy đủ hồ sơ theo quy định làm căn cứ để cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

b) Xác nhận sai sự thật hoặc làm sai lệch hồ sơ dẫn đến việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ tiêu chuẩn.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về quản lý, cấp phát chứng chỉ theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu dùng làm căn cứ để cấp phát hoặc xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ.

b) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi ra quyết định cấp chứng chỉ trái phép.

5. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm về quản lý, cấp phát văn bằng theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu dùng làm căn cứ để cấp phát hoặc xác nhận tính hợp pháp của văn bằng.

b) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi ra quyết định cấp văn bằng không đúng quy định.”

9. Khoản 1 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đạt chuẩn quy định về trình độ đào tạo theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giáo viên dạy mầm non không đạt chuẩn.

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giáo viên dạy phổ thông không đạt chuẩn.

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giáo viên dạy trung cấp chuyên nghiệp, giáo viên dạy ở trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học không đạt chuẩn.

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giảng viên dạy cao đẳng không đạt chuẩn.

đ) Phạt tiền từ 11.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giảng viên dạy đại học, đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ không đạt chuẩn.”

10. Bổ sung Điều 16a sau Điều 16 như sau:

Điều 16a. Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm an toàn cho hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và để xảy ra tai nạn đối với người học hoặc người dạy theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho người học hoặc người dạy.

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi để xảy ra tai nạn đối với người học, người dạy.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Bổ sung các điều kiện để đảm bảo đúng quy định về điều kiện cơ sở vật chất cho người học, người dạy.”

11. Bổ sung Điều 16b sau Điều 16a như sau:

Điều 16b. Ngược đãi, hành hạ người học; xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo.

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi ngược đãi, hành hạ người học.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo.”

12. Khoản 1, 3 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra việc sửa chữa học bạ, sổ điểm, phiếu điểm hoặc các tài liệu có liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học sai quy định theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm từ 1 đến 2 trường hợp người học.

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với vi phạm đối với từ 3 đến 5 trường hợp người học.

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 6 trường hợp trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này và bổ sung đầy đủ hồ sơ do hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.”

13. Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi ra quyết định không đúng quy định để mua, tiếp nhận quà tặng, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục và thiết bị giáo dục không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến việc giảng dạy, học tập”.

14. Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quyết định kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định theo các mức phạt cụ thể sau đây:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm từ 1 đến 2 người học.

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 3 đến 5 người học.

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với vi phạm từ 6 đến 10 người học.

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người học trở lên.”

15. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 21. Vi phạm quy định về phổ cập giáo dục

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cản trở việc đi học của người học các cấp học phổ cập.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi xúi giục không đi học hoặc bỏ học đối với người học các cấp học phổ cập.”

16. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 24. Ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định tại Điều 22 và khoản 2, khoản 3 Điều 23 Nghị định này được ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điều 41 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.”

17. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 26. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

1. Thủ tục lập biên bản, quyết định xử phạt được thực hiện theo quy định tại Điều 21, 22 và 23 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

2. Việc phạt tiền và nộp tiền phạt phải tuân theo thủ tục quy định tại Điều 26 và Điều 28 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

3. Thủ tục tước quyền sử dụng quyết định thành lập, giấy phép, chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Điều 11 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

4. Thủ tục tịch thu và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo Điều 60, Điều 61 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Điều 34 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.”

18. Khoản 1 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã được quy định tại Điều 65 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Cách tính thời hạn được quy định tại Điều 9 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.”

19. Khoản 1 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt của người có thẩm quyền quy định tại các Điều 22, 23 và 24 Nghị định này. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 118 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền và thời hạn khiếu nại, giải quyết khiếu nại áp dụng theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính không làm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 40/2011/ND-CP

Ha Noi, June 08, 2011

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING SOME ARTICLES OF THE DECREE NO. 49/2005/ND-CP DATED APRIL 11, 2005 OF THE GOVERNMENT STIPULATING THE SANCTION OF ADMINISTRATIVE VIOLATION IN THE AREA OF EDUCATION.

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Education dated June, 14, 2005; the Law amending and supplementing some articles of the Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuant to the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated July 2, 2002; the Ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations dated April 02, 2008;

Considering the proposal of the Minister of Education and Training,

DECREE:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Clause 3 of Article 7 is amended and supplemented as follows:

“3. In addition to the form of sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the individuals and organizations committing administrative violations in the area of education may also be subject to one or more remedial measures as follows:

a) Coercively restoring the initial state that has been changed due to administrative violation as required by the competent agencies.

b) Coercively suspending or terminating the activities of teaching and education.

c) Coercively canceling the exam subject results or remarking of examination papers.

d) Coercively teaching, guiding practice and additional probation for enough periods and content and curriculum as prescribed; providing materials and equipment in accordance with the approved plans.

dd) Coercively canceling the decision contrary to that of the competent agencies

e) Coercively restorating the learners’ study interests and guaranteeing the right for person using diplomas or certificates.

g) Coercively reimbursing the learners the amount of money collected and bearing all expenses for organizing the reimbursement due to acts of administrative violation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Coercively bringing out of the territory of Vietnam or re-exporting books, materials, educational equipment imported illegally due to acts of administrative violation.

k) Coercively complementing the conditions fully to ensure the safety for the learners and teachers.

l) Coercively the training facility to comply with the notice of that training facility

m) Stopping the implementation of joint training contract.”

2. Article 8 is amended ans supplemented as follows:

“Article 8. Violating regulations on establishing educational facility

1. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed for the acts of losing the decision of establishment, licenses or practice certificates without making declarations with competent agencies.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for one of the acts of erasement, correction, modifying or adding contents of purchasing, selling, transferring, renting, leasing, borrowing or lending the decision of establishment, licenses or practice certificates in contravention of the law provisions.

3. A fine of between VND 10,000,000 and 100.000.000 shall be imposed for the act of establishing educational facility illegally based on the specific rate of fine for each level as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Between VND 20,000,000 and 30,000,000 for the act of establishing the intermediate vocational training school, constant education centers, foreign language or informatics centers;

c) Between VND 40,000,000 and 60,000,000 for collegial training schools;

d) Between VND 60,000,000 and 100,000,000 for universities;

4. A fine of between 500,000 and 10,000,000 imposed for the acts of organizing educational activities under the program of preschool, general education, intermediate vocational education, collegial and under-graduate and post-graduate education, without permission of the competent agencies or act of giving ultra vires permission at the fine levels as follows:

a) Between VND 500,000 and 100,000 for preschool education.

b) Between VND 1,000,000 and 2,000,000 for general education.

c) Between VND 3,000,000 and 5,000,000 for intermediate vocational and collegial education.

d) Between VND 5,000,000 and 10,000,000 for under-graduate and post-graduate education

5. Additional sanctioning forms and remedial measures to be imposed for the acts prescribed in this Article:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Coersively suspending the educational activities and reimbursing the learners the amount of money collected and bearing all expenses for organizing the reimbursement for the acts prescribed in clause 3 and 4 of this Article.”

3. Supplementing clause 1a and 1b after clause 1 of Article 9 and clause 2, 3 and 4 of Article 9 are amended as follows:

 “1a. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for the acts of failing to comply with the content of the notice concerning the enrolment and training of the unit.

1b. Fines shall be imposed for the acts of violation in the joint training at the fine level as follows:

a) Between VND 5, 000,000 and 10.000.000 shall be imposed upon joint training without ensuring the order and procedures as prescribed.

b) Between VND 10, 000,000 and 20.000.000 shall be imposed for the acts of signing contract with the training coordination unit not in accordance with the regulations on the joint training.

2. Between VND 10, 000,000 and 20.000.000 shall be imposed for the acts of training and certificate granting not in accordance with regulations of the law.

3. Between VND 40, 000,000 and 60.000.000 for one of the following violating acts:

a) Training and granting diplomas of the national education system beyond one's vested competence;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures for violations prescribed in this Article include:

a) Coercively reimbursing the amount of money already collected from learners and bearing all expenses for organizing the reimbursement for violating acts specified in Clause 1 and revoking the diplomas or certificates already illegally granted for violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article;

b) Coercively restoring the learners' study interest, which has been deprived of due to violation acts specified in Clause 1of this Article under decisions of competent agencies.

c) Coercing the training facility to comply with the notice for the acts of violation of regulation as prescribed in clause 1a of this Article; stopping the performance of the joint training contract for the acts of violation of regulation as prescribed in clause 1b of this Article”

4. Clause 1 of Article 10 is amended and supplemented as follows:

“1. Caution or fines between VND 200,000 and 3,000,000 shall be imposed for the acts of failing to teach insufficient periods or failing to arrange for teaching of sufficient period or knowledge contents (converted into periods) of study subjects as prescribed by the competent agencies for general education, intermediate vocational education, collegial, under-graduate and post-graduate education, at the following fine levels:

a) Caution shall be imposed for violations committed of less than 5 periods for a class in a school year;

b) A fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed for a violation committed between 5 and 10 periods for a class in a school year;

c) A fine of between VND 500,000 and 1000,000 shall be imposed for a violation committed between 11 and 15 periods for a class in a school year;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) A fine of between VND 2,000,000 and 3,000,000 shall be imposed for a violation committed from 21 periods or more for a class in a school year;

5. Article 11 is amended and supplemented as follows:

“Article 11. Violation of regulations on enrolment subjects, criteria, norms and competence

1. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed for the acts of falsely declaring or joining hands with others in making false declaration of enrolment files for the purpose of being enrolled.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for the acts of enrolling the learners into the preschool and general levels with wrong subjects and or not in conformity with criterias as prescribed with the following fine levels:

a) Between VND 1,000,000 and 2,000,000 for violations of wrong enrolment from 1 to 5 learners;

b) Between VND 2,000,000 and 3,000,000 for violations of wrong enrolment from 6 to 10 learners;

c) Between VND 3,000,000 and 5,000,000 for violations of wrong enrolment from 11 to 15 learners;

d) Between VND 5,000,000 and 10,000,000 for violations of wrong enrolment from 16 to 50 learners;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Caution or fine of between VND 3,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for acts of enrolling students for intermediate vocational training in excess of quotas, enrolling wrong subjects or not in conformity with criteria as prescribed with the following fine levels:

a) Caution for enrollment in excess of the assigned enrolment quotas by less than 10%;

b) A fine of between VND 3,.000,000 and 5,000,000 for enrollment in excess of the assigned enrolment quotas by between 10% and under 10% or enrolling less than 10 learners being wrong subjects or not in conformity with criteria;

c) A fine of between VND 5,.000,000 and 10,000,000 for enrollment in excess of the assigned enrolment quotas by between 15% and under 20% or enrolling from 10 to 20 learners being wrong subjects or not in conformity with criteria;

d) A fine of between VND 10,.000,000 and 15,000,000 for enrollment in excess of the assigned enrolment quotas by 20% or more or enrolling from 21 learners or more being wrong subjects or not in conformity with criteria;

4. A fine of between VND 10,000,000 and 80,000,000 shall be imposed for acts of enrolling students for collegial, undergraduate or postgraduate training in excess of quotas, enrolling wrong subjects or not in conformity with the standard as prescribed with the following fine levels:

a) Between VND 10,000,000 and 20,000,000 for the acts of enrolling in excess of the assigned enrolment quotas by between 5% and under 10%;

b) Between VND 20,000,000 and 40,000,000 for the acts of enrolling in excess of the assigned enrolment quotas by between 10% and under 15% or enrolling less than 10 learners being wrong subjects or not in conformity with criteria;

c) Between VND 40,000,000 and 60,000,000 for the acts of enrolling in excess of the assigned enrolment quotas by between 15% and under 20% or enrolling from 10 to 20 learners being wrong subjects or not in conformity with criteria;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Fines shall be imposed for acts of enrolling learners for training and granting diplomas of the national education system not in accordance with the assigned competence with the following fine levels:

a) Between VND 5,000,000 and 10,000,000 for the acts of announcing the enrolment (in any form) without permission of the competent agencies;

b) Between VND 20,000,000 and 30,000,000 for acts of receiving files or organizing examinations or consideration for enrolment, summoning examinees without having been assigned by the competent agencies.

6. A fine of between VND 5,000,000 and 60.000.000 shall be imposed for the acts of violating the regulations on enrolment of learners for overseas training or training at educational establishments involving foreign elements and operating in the Vietnamese territory under the general education, intermediate vocational education, collegial, undergraduate or postgraduate programs, at the following fine levels:

a) Between VND 5,000,000 and 10,000,000 for acts of wrongly enrolling between 1 and 5 learners;

b) Between VND 10,000,000 and 20,000,000 for acts of wrongly enrolling between 6 and 10 learners;

c) Between VND 20,000,000 and 30,000,000 for acts of wrongly enrolling between 11 and 15 learners;

d) Between VND 30,000,000 and 40,000,000 for acts of wrongly enrolling between 16 and 20 learners;

dd) Between VND 40,000,000 and 50,000,000 for acts of wrongly enrolling between 21 and 25 learners;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Additional sanctioning forms to be imposed for violations prescribed in this Article include:

a) Confiscating material evidences for violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Depriving the right to use licenses or practice certificates for a definite time for the first-time violations or for an indefinite time for recidivism, with regard to violations specified in Clauses 3, 4 and 6 of this Article.

8. Remedial measures to be imposed for violations specified in this Article include:

a) Coersively cancelling wrong decisions due to acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4 and 5 of this Article;

b) Coersively reimbursing the amount of money already collected from learners and bearing all expenses for the reimbursement for acts mentioned in Clauses 2, 3, 4, 5 and 6 of this Article.”

6. Clause 4 and point c, clause 5 of Article 12 are amended and supplemented as follows:

“4. A fine of between VND 6,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for acts of fraudulently altering examination papers or joining hands with others in altering examination papers of examinees.

c) Marking the entrance or graduation examination papers not according to model solutions or answers or marking scales and orders;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Violation of regulations on assessment of the learners’ study results in general education, intermediate vocational education and tertiary education establishments.

1. Caution or fine of between VND 200,000 and 2,000,000 shall be imposed for acts of failing to fully observing the competent agencies' regulations on marking examination papers, assessment and classification of study results, thus affecting results of subjects, semesters or school years of the learners at the following levels:

a) Caution or fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed for violation acts at the general education establishments;

b) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 for violation acts at the intermediate vocational education establishments;

c) A fine of between VND 1,000.000 and 2,000,000 for acts of violation at the tertiary education establishment.

2. Remedial measure to be imposed for violations prescribed in this Article:

Coersively restoring the result of examination, assessment or classification of actual study results of the learners, for violation acts prescribed in Clause 1 of this Article.

8. Clause 2, 3, 4 and 5 of Article 14 are amended and supplemented as follows:

“2. A fine of between VND 1,000.000 and 2,000,000 shall be imposed for the acts of using unlawful diplomas or certificates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to make or making incomplete dossiers as prescribed to serve as basis for granting or management of diplomas or certificates;

b) Giving untruthful certification or falsifying dossiers, thus leading to the granting of diplomas or certificates to unqualified persons.

4. A fine of between VND 3,000,000 and 7,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a) Between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for the acts of destroying or falsifying dossiers or documents which serve as basis for granting or certifying legality of certificates

b) Between VND 5,000.000 and 7,000.000 đồng shall be imposed for the acts of making decisions on illegal grant of certificates;

5. A fine shall be imposed for the acts of violation of management and grant of diplomas at the following fine levels:

a) Between VND 7,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for the acts of destroying or falsifying dossiers or documents which serve as basis for granting or certifying legality of diplomas.

b) Between VND 10,000.000 and 15,000.000 đồng shall be imposed for the acts of making decisions on illegal grant of diplomas;

9. Clause 1 of Article 15 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Caution or fine of between VND 500,000 and 1,000,000 for the acts of employing unqualified preschool teachers.

b) A fine between VND 1,000,000 and 2,000,000 for the atcs of employing unqualified general education teachers.

c) A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 for acts of employing unqualified intermediate vocational education teachers, unqualified teachers of constant education centers, foreign language centers or informatics centers;

d) A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 for the acts of employing unqualified college teachers;

dd) A fine of between VND 11,000,000 and 15,000,000 for the acts of employing unqualified undergraduate or postgraduate education teachers.

10. Supplementing Article 16a after 16 as follows:

“Article 16a. Violating regulations on the conditions of material facility and assurance for the activities of teaching and learning in educational facilities

1. Caution or fine of between 5,000,000 and 10,000,000 for the acts of failing to ensure enough conditions of material facilities and letting accident occur for the learners or teachers at the following fine levels:

a) Caution shall be imposed for the acts of failing to ensure enough conditions of material facilities for the learners or teachers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Remedial measures:

Supplementing the conditions in order to ensure the conformity with regulations on conditions of material for the learners and teachers.”

11. Supplementing Article 16b after 16a as follows:

“ Article 16b. Maltreating and illtreating the learners; violating human dignity and teacher’s body.

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi ngược đãi, hành hạ người học.

A fine between VND 1,000,000 to VND 3,000,000 for the acts of maltreating and illtreating the learners.

2. A fine between VND 3,000,000 to VND 5,000,000 for the acts of violating human dignity and teacher’s body.”

12. Clause 1 and 3 of Article 17 is amended and supplemented as follows:

“1. Caution or fine of between VND 200.000 and 2,000,000 shall be imposed for the acts of irresponsibility in the management of resulting in modification of school records, score sheets or documents related to the assessment of study results of learners in contravention of regulations at the following fine levels:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed for the violation involving 3 or 5 learners;

c) A fine of between VND 1.000,000 and 2,000,000 shall be imposed for the violation involving 6 learners or more;

3. Remedial measures to be imposed for violations prescribed in this Article:

Coersively restoring the initial state, which has been altered due to violation acts prescribed in Clause 1 of this Article and fully supplementing dossier due to violation acts prescribed in Clause 2 of this Article.”

13. Clause 1 of Article 18 is amended and supplemented as follows:

“1. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for the acts of making decisions in contravention of regulations on purchase or reception of gifts, use of textbooks or educational materials and equipment which are not up to standards, thus badly affecting the teaching and learning activities.

14. Clause 1 of Article 20 is amended and supplemented as follows:

“1. Caution or fine between VND 200,000 and 10,000,000 shall be imposed for the acts of deciding to discipline learners by way of forcing them to drop their schoolings in contravention of regulations at the following levels:

a) A caution or a fine of between VND 200,000 and 500,000 for a violation involving one or two learners;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine of between VND 3,000.000 and 4,000,000 for a violation involving between 6 and 10 learners;

d) A fine of between VND 5,000.000 and 10,000,000 for a violation involving 11 learners or more;

15. Article 21 is amended and supplemented as follows:

“Article 21. Violation of regulations on educational universalization

1. Caution or fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed for acts of hindering learners of universalized study grades or levels from going to school.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed for the acts of instigating learners of universalized study grades or levels not to go school or to drop out.

16. Article 24 is amended and supplemented as follows:

“Article 24. Authorized sanction of administrative violations in education

The persons who have a competence to sanction administrative violations in education as prescribed in Article 22 and Clauses 2 and 3 of Article 23 of this Decree are authorized to comply with the provisions of Article 41 of the Ordinance Amending and Supplementing some articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2008. "

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 26. Procedures for sanctioning administrative violations in education

1. Procedures for making written records or sanctioning decisions shall comply with the provisions of Articles 21, 22 and 23 of the Decree No. 128/2008/NĐ-CP dated December 16, 2008 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2002 and the Ordinance Amending and Supplementing some articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2008.

2. The imposition and payment of fines must comply with the procedures prescribed in Articles 26 and 28 of the Government's Decree No. 128/2008/NĐ-CP dated December 16, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2002 and the Ordinance Amending and Supplementing some articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2008.

3. Procedures for depriving of the right to use the decisions of establishment, licenses or practice certificates shall comply with the provisions of Article 59 of the Ordinance on Handling of the Administrative Violations and Article 11 of the Government's Decree No. 134/2003/ND-CP dated November 14, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2002 and the Ordinance Amending and Supplementing some articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2008.

4. Procedures for confiscating and handling material evidences and means used for committing administrative violations in education shall comply with the provisions of Articles 60 and 61 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and Article 34 of the Government's Decree No. 128/2008/NĐ-CP dated December 16, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2002 and the Ordinance Amending and Supplementing some articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2008.

18. Clause 1 of Article 27 is amended and supplemented as follows:

“1. Individuals or organizations that commit administrative violations in education must abide by sanctioning decisions within 10 days after they are handed such sanctioning decisions, except for cases prescribed in Article 65 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations. The method of counting time limits is prescribed in Article 9 of the Government's Decree No. 128/2008/NĐ-CP dated December 16, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2002 and the Ordinance Amending and Supplementing some articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations in 2008.

19. Clause 1 of Article 28 is amended and supplemented as follows:

“1. Individuals, organizations or their lawful representatives may lodge complaints about sanctioning decisions of competent persons defined in Articles 22, 23 and 24 of this Decree. The procedures for lodging and settling complaints shall comply with the provisions of Article 118 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations. The competence and time limits for lodging or settling complaints shall comply with the provisions of the Law on Complaints and Denunciations. The complaint about decisions on sanctioning of administrative violations shall not suspend the execution of decisions on sanctioning administrative violations in education.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree takes effect on August 01, 2011

The provisions that are contrary to this Decree are annulled.

Article 3. Responsibilities for implementation

The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-run agencies and the Chairmans of the People's Committees of the centrally-run provinces and cities are liable to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 40/2011/NĐ-CP ngày 08/06/2011 về sửa đổi Nghị định số 49/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.051

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!