Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 67/KH-UBND về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 67/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 14/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những sai phạm, vướng mắc, bất cập trong việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hoặc kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

Tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 17 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định 81/2013/NĐ-CP) và khoản 25, 26, 27, 28, 29, 30 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).

Trong quá trình thực hiện, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai thực hiện phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến pháp luật, hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

1.1 Hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, thống kê báo cáo, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện hoặc tham mưu thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị tập huấn, hướng dẫn về quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

- Trách nhiệm thực hiện: Trong năm 2020.

+ Sở Tư pháp: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, thng kê báo cáo cho cán bộ pháp chế sở, ngành (hoặc công chức được giao nhiệm vụ làm công tác pháp chế), công chức tư pháp cấp huyện.

+ Sở, ban, ngành tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực do sở, ngành, địa phương quản lý cho cán bộ phụ trách hoặc trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

1.2 Phổ biến pháp luật xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định vxử phạt vi phạm hành chính.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức hội nghị; các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Sở Tư pháp: Tổ chức phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định vxử phạt vi phạm hành chính và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

+ Sở, ban, ngành tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quy định về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành mình và các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định vxử lý vi phạm hành chính, các quy định vtài nguyên và môi trường đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa phương mình quản lý.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020

2. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

2.1 Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2.2 Hình thức thực hiện: Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Khoản 26 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP tại một số sở, ngành và địa phương hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp hoặc đối với các lĩnh vực nổi cộm, gây bức xúc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi thành lập Đoàn kiểm tra.

2.3 Thời gian thực hiện: Trong năm 2020

2.4 Sản phẩm đầu ra: Báo cáo của Đoàn Kiểm tra về kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo định kỳ 06 tháng và năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp), cụ thể như sau:

3.1 Thời điểm lấy số liệu:

- Đối với báo cáo 06 tháng: tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

- Đối với báo cáo năm: tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

3.2 Thời điểm báo cáo:

- Đối với báo cáo 06 tháng: trước ngày 10/7/2020

- Đối với báo cáo năm: trước ngày 10/01/2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

1.1 Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

1.2 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính.

1.3 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính cho các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

1.4 Tổng hp, thống kê kết quả về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh

3.1 Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 10/02/2020 và gửi kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hp theo dõi. Riêng đối với các sở, ban, ngành tỉnh không có nội dung liên quan thì sẽ căn cứ phạm vi của ngành, lĩnh vực quản lý đề ra nội dung phù hợp.

3.2 Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này.

3.3 Tổ chức phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

3.4 Thực hiện việc báo cáo thống kê kết quả về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) đúng quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph

4.1 Căn cứ kế hoạch này ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương mình quản lý. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 10/02/2020 và gửi kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp theo dõi.

4.2 Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này.

4.3 Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí phục vụ cho công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được tng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị; nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Việc tổ chức thực hiện các nội dung và biện pháp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp chủ trì của Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi trong kinh phí được cấp của Sở Tư pháp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-BTP;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP Nhung, Long
- Lưu: VT, VP.UBND t
nh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 67/KH-UBND về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


149

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144