Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 589/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2050

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải;

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

a) Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển hệ thông thoát nước theo từng giai đoạn.

b) Phát triển hệ thống thoát nước ổn định và đồng bộ bao gồm xây dựng mạng lưới thu gom, chuyển tải và nhà máy xử lý nước thải theo từng giai đoạn, phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, phát huy tối đa công suất thiết kế các nhà máy xử lý nước thải bảo đảm hiệu quả quản lý và đầu tư xây dựng.

c) Tăng tỷ lệ đấu nối nước thải từ hộ gia đình đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống thoát nước được vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và theo định kỳ.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Đối với nước thải:

- Mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước đô thị đạt trung bình trên 70% diện tích bao phủ dịch vụ.

- 15% đến 20% tổng lượng nước thải tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

- 100% nước thải bệnh viện và nước thải các khu công nghiệp được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả vào hệ thống thoát nước đô thị hoặc xả ra môi trường.

- 30% đến 50% lượng nước thải các làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả vào hệ thống thoát nước đô thị hoặc ra môi trường.

b) Đối với thoát nước mưa và chống ngập úng đô thị:

- Mở rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị đạt trung bình trên 70% phù hợp với cao độ nền và thoát nước mặt.

- 100% các tuyến đường chính trong đô thị, các tuyến đường nằm trong các khu đô thị, khu dân cư đều có hệ thống thoát nước mưa.

- Giảm 50% tình trạng ngập úng trong mùa mưa đối với thành phố Huế.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh và giá dịch vụ thoát nước.

3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

a) Đối với nước thải:

- 50% tổng lượng nước thải tại thành phố Huế và 20% đối với các thị xã, thị trấn (đô thị từ loại V trở lên) được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

- Mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước đô thị đạt trung bình trên 80% diện tích bao phủ dịch vụ.

- 80% lượng nước thải các làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả vào hệ thống thoát nước đô thị hoặc ra môi trường.

- 20 - 30% nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được tái sử dụng tưới cây, rửa đường đô thị và các nhu cầu khác.

b) Đối với thoát nước mưa và chống ngập úng đô thị:

- Mở rộng phạm vi phục vụ các hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị đạt trung bình trên 80%.

- 10 - 20% các đô thị có giải pháp thu gom, xử lý và tái sử dụng nước mưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho sinh hoạt, tưới cây, rửa đường và các mục đích khác.

- 100% các đô thị không còn tình trạng ngập úng thường xuyên trong mùa mưa.

4. Tầm nhìn đến 2050

Các đô thị được xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống thoát nước; xóa bỏ tình trạng ngập úng tại các đô thị và toàn bộ nước thải được xử lý phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

5. Giải pháp

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện.

b) Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Quyết định.

6. Nội dung thực hiện

a) Lập kế hoạch thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế.

b) Rà soát, điều chỉnh việc lập quy hoạch thoát nước của tỉnh, huyện, khu kinh tế, công nghiệp.

c) Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

d) Phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành khác có liên quan thực hiện kế hoạch đề ra nhằm phát triển hệ thống thoát nước bền vững trên địa bàn tỉnh.

e) Xây dựng và ban hành Quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện.

f) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện giá dịch vụ thoát nước.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh.

h) Xây dựng các cơ chế, chính sách và môi trường thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

i) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia trong việc xây dựng, giám sát và bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị.

7. Phân công trách nhiệm

a) Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế lập Kế hoạch thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành quý l năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế lập, trình UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện; thời gian hoàn thành quý II, năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tổ chức lập giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trình UBND tỉnh phê duyệt; thời gian bắt đầu quý I, năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình về đầu tư xử lý nước thải (trước mắt tập trung cho các đô thị, khu công nghiệp) theo lộ trình hợp lý; thời gian hoàn thành quý IV, năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế, Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Huế tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải; quản lý thoát nước an toàn, sử dụng công nghệ vật tư, thiết bị sản xuất trong nước hiệu quả, tiết kiệm năng lượng; thời gian thực hiện bắt đầu từ quý I, năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Huế tổ chức nghiên cứu áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung và mô hình xử lý nước thải phi tập trung, tái sử dụng nước mưa, nước thải, bùn thải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quy định.

- Hướng dẫn rà soát các nội dung quy hoạch thoát nước trong quy hoạch đô thị bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu của các đô thị.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách pháp luật về thoát nước trên địa bàn tỉnh. Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thoát nước đã ban hành nhằm đề xuất điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện.

- Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển thoát nước địa phương;

- Xúc tiến đầu tư, hợp tác với các tỉnh và nước ngoài trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

- Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành khác có liên quan thực hiện kế hoạch đề ra nhằm phát triển hệ thống thoát nước bền vững trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, các thị xã thành phố Huế thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải; thời gian hoàn thành; quý IV năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, các thị xã, thành Phố Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định về cơ chế tài chính để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thoát nước.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế xây dựng các cơ chế, chính sách và môi trường thu hút đầu tư các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển hệ thống thoát nước của địa phương; thời gian hoàn thành: quý II, năm 2017.

d) Các Sở, Ngành liên quan khác:

- Các Sở, Ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, lập kế hoạch thực hiện Kế hoạch điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với Sở Xây dựng triển khai.

e) Ban khoản lý Khu kinh tế, công nghiệp; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Rà soát, tổ chức điều chỉnh quy hoạch thoát nước, lập quy hoạch thoát nước của địa bàn được UBND tỉnh giao quản lý; thời gian hoàn thành: quý II năm 2017.

- Tổ chức xây dựng và trình Sở Xây dựng thẩm định Chương trình về đầu tư xử lý nước thải cho các đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn được UBND tỉnh giao quản lý theo lộ trình hợp lý và tổ chức thực hiện Chương trình, thời gian hoàn thành: quý III, năm 2017.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch thoát nước đã được phê duyệt; thời gian hoàn thành: quý III, năm 2017.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, Ban, Ngành khác có liên quan thực hiện kế hoạch đề ra nhằm phát triển hệ thống thoát nước bền vững.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thoát nước tại địa bàn được UBND tỉnh giao quản lý; thời gian thực hiện: đình kỳ hàng năm.

- Xây dựng cơ chế, chính sách tại địa bàn được UBND tỉnh giao quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia trong việc xây dựng giám sát và bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị.

8. Tổ chức thực hiện

a) Ưu tiên các nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

b) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xử lý nước thải và thoát nước chống ngập đô thị.

c) Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

d) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch này (các nội dung phân công thực hiện xem phụ lục đính kèm).

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ và bảo đảm các nội dung theo yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Sở, Ban, Ngành, địa phương phản hồi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế;
- VP: LĐ;

- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 


PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh)

Triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Lập kế hoạch thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp

Sở Xây dựng

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện;

- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.

Hoàn thành trong quý I, năm 2017

Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo kế hoạch thực hiện.

2

Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện.

Hoàn thành trong quý I, năm 2017

 

3

Rà soát, điều chỉnh việc lập quy hoạch thoát nước của tỉnh, huyện, khu kinh tế, công nghiệp.

Sở Xây dựng

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện.

Hoàn thành trong quý II, năm 2017

Đối với công tác rà soát hoàn thành trước 30/04/2016. Còn việc lập quy hoạch thoát nước đối với các khu vực chưa có thì tùy theo điều kiện thực tế, kinh phí, lập kế hoạch theo năm.

4

Phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành khác có liên quan thực hiện kế hoạch đề ra nhằm phát triển hệ thống thoát nước bền vững trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện.

Bắt đầu từ quý I, năm 2017

 

5

Xây dựng và ban hành Quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện.

Sở Xây dựng

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện;

- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.

Hoàn thành trong quý II, năm 2017

 

6

Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải.

Sở Xây dựng

- Sở Tài chính;

- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp;

- UBND thành phố Huế; UBND các thị xã và UBND các huyện.

Bắt đầu: từ quý I, năm 2018

Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện giá dịch vụ thoát nước theo các khu vực có mạng lưới thu gom và có nhà máy xử lý đang hoạt động.

7

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Xây dựng;

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện.

Định kỳ hàng năm

 

8

Xây dựng các cơ chế, chính sách và môi trường thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Xây dựng;

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện.

Hoàn thành trong quý II, năm 2017

 

9

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia trong việc xây dựng, giám sát và bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Xây dựng;

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện.

- Bắt đầu: từ quý I, năm 2017

- Hoàn thành: trong quý II, năm 2017

 

10

Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định về cơ chế tài chính để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thoát nước

Sở Tài chính

-Sở Xây dựng;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện;

- Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Huế.

Định kỳ hàng năm

 

11

Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải

Sở Tài chính

- Sở Xây dựng;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp;

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND thành phố Huế, UBND các thị xã và UBND các huyện;

Hoàn thành: trong quý IV, năm 2018

Tùy thuộc nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, thực trạng các nhà máy xử lý nước thải đã đưa vào hoạt động.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68