Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 26/KH-UBND 2022 công tác quản lý thi hành xử lý vi phạm hành chính Đà Nẵng

Số hiệu: 26/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 28/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (viết tắt là XLVPHC) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn thành phố năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo thực hiện công tác XLVPHC đúng quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Việc quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục theo từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể và được thực hiện khách quan, chính xác, hiệu quả.

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, cũng như đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn thành phố.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn thành phố, từ đó xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC. Đồng thời, thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo cho pháp luật về XLVPHC được thực thi nghiêm túc, góp phần hoàn thiện pháp luật về XLVPHC, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022

a) Nội dung hoạt động: Căn cứ theo Kế hoạch triển khai thực hiện, công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện ban hành kế hoạch triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

c) Thời gian thực hiện: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật XLVPHC

a) Nội dung hoạt động: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC cho người dân.

b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2022.

3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC tại một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã để kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Qua đó, đề xuất giải pháp để khắc phục sai sót của hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hậu quả (nếu có).

b) Về lĩnh vực kiểm tra: Lĩnh vực kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là lĩnh vực trọng tâm của công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

d) Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2022.

4. Công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC

a) Nội dung hoạt động: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 20/03/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC và Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

b) Cơ quan đầu mối: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2022.

5. Rà soát, theo dõi tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC

a) Nội dung hoạt động: Tiến hành rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc còn chồng chéo, mâu thuẫn để báo cáo UBND thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

b) Cơ quan đầu mối: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và đơn vị khác có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2022.

6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai công tác thi hành pháp luật về XLVPHC

a) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Phần II của Kế hoạch này.

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, gửi Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định.

c) Phối hợp với sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC nếu có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức hoặc các phương tiện thông tin truyền thông về việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

d) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC của cơ quan, đơn vị mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành và gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và các báo cáo đột xuất (nếu có) gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung tại Phần II của Kế hoạch này.

3. Các cơ quan, đơn vị khác

Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn thành phố.

IV. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí cho công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và tổng hợp vào trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Đoàn ĐBQH TP (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND TP (b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Trung Chinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 28/01/2022 về triển khai thực hiện công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.349

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!