Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 125/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 08/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và nhân dân trên địa bàn tỉnh qua đó nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật trong việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Giúp các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ, công chức trong ngành tư pháp kịp thời nắm vững những quy định mới của pháp luật từ đó áp dụng thực hiện đúng quy định bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thực hiện phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến cụ thể, kết hợp tuyên truyền chung trên diện rộng phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính ở cấp tỉnh:

a) Tổ chức trực tuyến Hội nghị triển khai của Bộ Tư pháp ở cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành phần tham dự: lãnh đạo và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Thẩm phán trung cấp của Tòa án nhân dân tỉnh; Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tư pháp, Thanh tra, Hội Luật gia, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý 2/2016.

b) Giới thiệu, tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở để nhân dân nắm vững thực hiện đúng. Thường xuyên phản ánh, biểu dương, đề xuất khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công tác triển khai, thi hành luật ở địa phương.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Tập huấn chuyên sâu nội dung Luật tố tụng hành chính:

a) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ của ngành, tổ chức mình theo kế hoạch.

Thời gian thực hiện: sau hội nghị triển khai của tỉnh.

b) Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho các đơn vị, cá nhân đang thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác (Công chứng viên, thừa phát lại…) và trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý (trợ giúp viên).

Thời gian thực hiện: sau hội nghị triển khai của tỉnh.

c) Sở Tư pháp, phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở để nhằm bổ sung kiến thức pháp luật mới trong việc tuyên truyền và hòa giải ở cộng đồng dân cư.

Thời gian thực hiện: trong năm 2016.

3. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính ở cấp huyện và cấp xã:

- Trên cơ sở Hội nghị triển khai của cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Luật trong các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và tất cả các xã, phường, thị trấn ở địa phương.

+ Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tố tụng hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức và nhân dân ở địa phương bằng các hình thức phù hợp.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn trong công tác triển khai, thi hành luật ở xã, phường, thị trấn.

+ Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh trong việc triển khai thi hành luật ở địa phương.

Thời gian thực hiện: sau hội nghị triển khai cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến luật trong cán bộ, công chức và nhân dân ở địa phương. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến luật sâu rộng trong nhân dân trên phương tiện truyền thanh ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: sau hội nghị triển khai cấp tỉnh.

4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Tố tụng hành chính:

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tố tụng hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

- Cơ quan chủ trì: các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 25/6/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Sở Tư pháp làm đầu mối thực hiện kế hoạch này, có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Kinh phí tổ chức các hội nghị triển khai thi hành Luật được bảo đảm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Đối với hoạt động tập huấn chuyên sâu của các ngành, đơn vị, các cấp thì kinh phí thực hiện liên quan đến nhiệm vụ của ngành nào, cấp nào sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngành đó, cấp đó và nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69