Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 12/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 12/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 08/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ và Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính thông qua việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính;

b) Xác định trách nhiệm các sở, ngành thành phố trong việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; qua đó, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ lĩnh vực trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thi hành các văn bản liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính;

b) Hoạt động quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố phải được thực hiện thường xuyên, kết hợp theo lĩnh vực và địa bàn, gắn hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước; thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo có hiệu quả, đúng tiến độ, đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố;

c) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành thành phố, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đúng quy định.

II. NỘI DUNG

1. Công tác triển khai thực hiện; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

b) Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

c) Sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn về xử lý vi phạm hành chính

a) Tiếp tục tổ chức phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, các đơn vị khác có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

b) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

3. Tổ chức kiểm tra

a) Lĩnh vực kiểm tra trọng tâm năm 2017:

Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm; việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Ngoài hai lĩnh vực trên, căn cứ vào Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp (nếu có), Sở Tư pháp tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Kiểm tra trong phạm vi ngành, địa phương:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn địa phương, tiến hành tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo ngành và địa phương;

- Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và các vấn đề khác có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

c) Kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính:

- Nội dung kiểm tra:

+ Công tác lập kế hoạch tổ chức thực hiện; phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính và các vấn đề có liên quan.

- Thời gian kiểm tra:

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trọng tâm mà kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

+ Kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm: Thực hiện trong quý II năm 2017;

+ Kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Thực hiện trong quý III năm 2017;

+ Đối với những ngành, lĩnh vực không thuộc đối tượng kiểm tra của Đoàn kiểm tra thì Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn và Ủy ban nhân dân quận, huyện tự thành lập Đoàn kiểm tra theo kế hoạch đề ra; đồng thời, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp và tham mưu thực hiện.

- Công tác thanh tra:

+ Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo việc thành lập Đoàn Thanh tra khi có phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo đài về việc áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

+ Thời gian hoàn thành: Theo quyết định thành lập Đoàn Thanh tra của Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Kết quả cần đạt được: Báo cáo kết quả của Đoàn Thanh tra; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố qua hoạt động thanh tra; kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

a) Phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

b) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Đơn vị phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

d) Thời gian thực hiện: Theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tư pháp.

5. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính

a) Các sở, ngành thành phố; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện thống kê số liệu về xử lý vi phạm hành chính từng lĩnh vực cụ thể của đơn vị, từ đó làm cơ sở để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật, đề xuất giải pháp khắc phục. Thông tin thống kê về xử lý vi phạm hành chính được thu thập theo quy định của pháp luật về thống kê;

b) Thời gian thực hiện: Năm 2017.

6. Cung cấp thông tin và báo cáo

a) Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính do đơn vị quản lý; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện thu thập thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo, thống kê kết quả trình Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Thời gian báo cáo: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng, trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo năm để trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định;

c) Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

d) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Kế hoạch này.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong phạm vi, lĩnh vực được phân công và gửi kế hoạch về Sở Tư pháp chậm nhất trong tháng 02 năm 2017.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Xây dựng và ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

4. Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố

Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, cung cấp thông tin và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí, đảm bảo cho hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được sử dụng trong dự toán chi ngân sách năm 2017 của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - BTP;
- TT.TU; TT. HĐND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố;
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND TP (3E);
- Lưu: VT, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 12/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101