Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 30/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2013/NĐ-CP NGÀY 24/9/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2015/NĐ-CP NGÀY 14/8/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2013/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 14/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (viết tắt là Nghị định số 110/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 14/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (viết tắt là Nghị định số 67/2015/NĐ-CP).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, địa phương và phổ biến tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nội dung quy định của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP; khi phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, công chức đang thi hành công vụ phải lập biên bản và báo cáo lãnh đạo đơn vị xem xét đề nghị người có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm và tiến hành xử phạt nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo lĩnh vực chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng khi có yêu cầu.

đ) Tổ chức xử lý thông tin qua đường dây nóng, hộp thư góp ý để tiếp nhận phản ánh, tin báo, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về các vấn đề vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

e) Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Chỉ thị và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc, những quy định không khả thi, chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quán triệt nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm đến công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

6. Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi có nhiệm vụ quán triệt quy định của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP đến công chức, viên chức, người lao động thuộc bộ phận phụ trách công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

7. Người đứng đầu các tổ chức hành nghề các lĩnh vực công chứng, đấu giá, luật sư, tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khai, quán triệt nội dung của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP đến người lao động để nâng cao ý thức chấp hành, phòng ngừa và giảm thiểu những vi phạm trong quá trình thực hiện.

8. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm quán triệt nội dung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ đến các đơn vị trực thuộc và tổ chức tập huấn cán bộ, công chức để nắm vững những quy định về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự và thực hiện đúng quy định.

9. Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP; hướng dẫn, kiểm tra về hình thức, thủ tục thu, nộp các khoản từ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính và việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng quy định của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trước đây về triển khai thực hiện Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, trái với Chỉ thị này đều bãi bỏ.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32