Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 02/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua công tác xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm hành chính vẫn diễn biến phức tạp, việc triển khai thi hành pháp luật về XLVPHC còn nhiều hạn chế, bất cập như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm chưa đồng bộ; có vụ việc xử phạt hành chính chưa đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, sử dụng biểu mẫu không đúng quy định; lưu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính chưa đầy đủ; việc giao quyền XLVPHC của cấp trưởng cho cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được đảm bảo; việc thực hiện các biện pháp XLVPHC của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, thống nhất.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, nhằm tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

a) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác XLVPHC. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm làm đầu mối thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại cơ quan, đơn vị.

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về XLVPHC đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tổ chức tập huấn cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và đội ngũ tham mưu, thực hiện công tác XLVPHC, chú trọng hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ XLVPHC và quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, trọng tâm các lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quốc phòng,… Thực hiện việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC chính theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức cố tình bao che những trường hợp vi phạm hành chính, phát hiện vi phạm hành chính nhưng không xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp xử lý hành chính; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

e) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương và người có thẩm quyền XLVPHC trong thực thi nhiệm vụ. Đối với những vụ việc XLVPHC phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải chủ động trao đổi, thống nhất với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các cơ quan liên quan; Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về XLVPHC trong ngành, lĩnh vực, địa bàn do mình phụ trách theo quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác XLVPHC về Sở Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

g) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức lưu trữ đầy đủ, khoa học các hồ sơ về XLVPHC; cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về XLVPHC theo quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước được giao trong lĩnh vực công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; Phối hợp các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp để được chỉ đạo giải quyết.

b) Hàng năm tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành pháp luật về XLVPHC, kỹ năng thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và kỹ năng khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC cho Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người trực tiếp tham mưu làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC chính trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Thực hiện và hướng dẫn thực hiện việc cập nhập tình hình vi phạm hành chính tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC do Bộ Tư pháp quản lý, đảm bảo đúng quy định.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an cấp huyện trong việc phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến nhiệm vụ của ngành Công an.

4. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí phục vụ công tác XLVPHC; tham mưu UBND tỉnh hàng năm phân bổ kinh phí để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác XLVPHC trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính; lưu trữ hồ sơ về XLVPHC; cập nhật thông tin về XLVPHC theo quy định.

b) Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn; Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về XLVPHC theo thẩm quyền được giao; đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác XLVPHC trên địa bàn.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền, chú trọng thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội thực hiện tốt các quy định của pháp luật về XLVPHC; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, vận động giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai việc áp dụng biện pháp XLVPHC trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng cấp trong việc ban hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo VP, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.
(T- b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


170

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17