Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Lân Sư Rồng do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /2017/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2017

DỰ THẢO 2

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU MÔN LÂN SƯ RỒNG

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

Căn cứ Nghị định số 76/2013 /NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Lân Sư Rồng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Lân Sư Rồng.

2. Tập luyện, thi đấu môn Lân Sư Rồng là hoạt động thể thao mạo hiểm.

3. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Lân Sư Rồng thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, Thể thao

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu môn Lân Sư Rồng tại Việt Nam.

Điều 3. Cơ sở vật chất

1. Địa điểm tập luyện có diện tích từ 200m2 trở lên.

2. Mặt sân bằng phẳng, không trơn trượt, biến dạng.

3. Đối với địa điểm tập luyện trong nhà chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 5m. Trong trường hợp có sử dụng Mai Hoa Thung chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 7m.

4. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi từ 150Lux trở lên.

5. Có tủ thuốc hoặc túi thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu.

6. Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Thời gian tập luyện, đối tượng tham gia tập luyện, các đối tượng không được tham gia tập luyện, trang phục khi tham gia tập luyện, các biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện và các quy định khác.

7. Việc tổ chức tập luyện môn Lân Sư Rồng ngoài trời phải tuân thủ khoản 1,2,4,5 và 6 Điều này.

Điều 4. Trang thiết bị tập luyện

1. Dàn Mai Hoa Thung (Nam) có chiều dài 13,8m với 21 trụ, trụ thấp nhất là 0,7m, trụ cao nhất là 2,5m; khoảng cách chiều dài giữa các trụ tối thiểu là 0,7m và  tối đa là 1,8m.

2. Dàn Mai Hoa Thung (Nữ) có chiều dài 12m với 21 trụ, trụ thấp nhất 0,7m, trụ cao nhất 2,5m; khoảng cách chiều dài giữa các trụ tối thiểu là 0,7m và tối đa là 1,2m.

3. Cột leo: Bằng tre hoặc bằng sắt đường kính tối thiểu của cột là 76-90 mm, chiều cao tối thiểu là 6m và tối đa là 10m.

4. Bụt nhảy (bàn vuông) với 9 bụt có chiều cao tối thiểu 0,9m và tối đa 2m70; khoảng cách giữa các bụt nhảy từ 0,7m đến 1,8m.

5. Dụng cụ hỗ trợ tập luyện môn Lân Sư Rồng phải đảm bảo an toàn, không gây nguy hiểm cho người tập.

Điều 5. Trang thiết bị thi đấu

1. Có các trang thiết bị theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 của Thông tư này.

2. Đồng hồ bấm giờ, bảng điểm, đệm, Lân, Sư, Rồng, đạo cụ kèm theo và các trang thiết bị khác đảm bảo an toàn cho vận động viên tham gia thi đấu.

3. Các trang thiết bị, dụng cụ dùng để biểu diễn, thi đấu môn Lân Sư Rồng là vũ khí thô sơ phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tập huấn chuyên môn Lân Sư Rồng

1. Tổng cục Thể dục thể thao hoặc tổ chức được Tổng cục Thể dục thể thao Uỷ quyền tổ chức tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện Lân Sư Rồng.

2. Nội dung, chương trình và thời gian tập huấn chuyên môn do Tổng cục Thể dục thể thao quyết định.

3. Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn do cơ quan tổ chức tập huấn cấp, có giá trị trong 05 năm kể từ ngày cấp. Mẫu giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Lân Sư Rồng.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ......... tháng ....... năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2012/ TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2012 quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Lân Sư Rồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTDTT, Q (400).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Lân Sư Rồng do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


778
DMCA.com Protection Status