Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 30/2006/TT-BVHTT hướng dẫn thi hành Nghị định 111/2005/NĐ-CP Luật xuất bản

Số hiệu: 30/2006/TT-BVHTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2006/TT-BVHTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2005/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN

Ngày 26 tháng 8 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản”. Để thực hiện thống nhất trong cả nước, Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghịđịnh nêu trên như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Về quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm

Trên cơ sở “Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm toàn quốc đến năm 2010” đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt theo Quyết định số 40/2002/QĐ-BVHTT ngày 31 tháng 12 năm 2002, các bộ, ban, ngành, địa phương tiến hành xây dựng quy hoạch của bộ, ban, ngành, địa phương mình và gửi về Bộ Văn hóa-Thông tin trước ngày 30 tháng 6 năm 2006.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động xuất bản và quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin điều chỉnh lại quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm toàn quốc đến năm 2010.

Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm toàn quốc là căn cứ để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sự nghiệp xuất bản và cho phép thành lập các nhà xuất bản, các cơ sở in xuất bản phẩm và cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

2. Về cấp lại giấy phép hoạt động đối với nhà xuất bản, cơ sở in xuất bản phẩm, cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Việc cấp lại giấy phép trong hoạt động xuất bản quy định tại Điều 21 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 111/2005/NĐ-CP) được thực hiện như sau:

a) Đối với nhà xuất bản

Nhà xuất bản đang hoạt động có hồ sơ gửi Bộ Văn hóa - Thông tin xin cấp lại giấy phép. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Xuất bản.

Việc cấp lại giấy phép cho nhà xuất bản đang hoạt động căn cứ vào các điều kiện quy định tại Điều 12 Luật Xuất bản.

b) Đối với cơ sở in xuất bản phẩm

Cơ sở in xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức ở trung ương đang hoạt động có hồ sơ gửi Cục Xuất bản bộ Văn hóa - Thông tin xin cấp lại giấy phép; cơ sở in xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức thuộc địa phương đang hoạt động có hồ sơ gửi Sở Văn hóa - Thông tin xin cấp lại giấy phép. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Xuất bản.

c) Đối với cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm đang hoạt động có hồ sơ gủi Cục Xuất bản Bộ Văn hóa - Thông tin xin cấp lại giấy phép. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Xuất bản.

d) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày đối với nhà xuất bản, 10 ngày đối với cơ sở in xuất bản phẩm và cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp lại giấy phép. Trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

đ) Việc cấp lại giấy phép hoạt động đối với nhà xuất bản, cơ sở in xuất bản phẩm, cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm được thực hiện từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2006.

e) Nhà xuất bản, cơ sở in xuất bản phẩm, cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm được cấp giấy phép thành lập và hoạt động sau ngày 1 tháng 7 năm 2005 không phải xin cấp lại giấy phép.

Trong thời gian làm thủ tục xin cấp lại giấy phép theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhà xuất bản, cơ sở in xuất bản phẩm, cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm có giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản năm 1993 vẫn được tiếp tục hoạt động.

Nhà xuất bản, cơ sở in xuất bản phẩm, cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm không được cấp lại giấy phép phải ngừng hoạt động.

II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1. Về tờ rời, tờ gấp và lịch các loại

a) Việc xuất bản tài liệu không kinh doanh là tờ rời, tờ gấp (bao gồm cả catalô) quy định tại khoản 2 điều 2 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP có nội dung, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hàng hóa, sản phẩm; giới thiệu về doanh nghiệp và dịch vụ thì không phải xin giấy phép xuất bản.

b) Lịch các loại dưới dạng xuất bản phẩm của nhà xuất bản bao gồm: lịch tờ, lịch blốc, lịch túi, lịch sổ, lịch để bàn.

2. Về quảng cáo trên các loại lịch

Việc quảng cáo trên các loại lịch phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Hình ảnh quảng cáo phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; không quảng cáo những hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật cấm quảng cáo.

b) Đối với lịch bloc: diện tích được quảng cáo không quá 20% diện tích từng tờ lịch; những tờ lịch in ngày quốc lễ và những ngày kỷ niệm lớn theo quy định của Ban Lịch nhà nước không được quảng cáo.

3. Về thủ tục lưu chiểu xuất bản phẩm

a) Đối với xuất bản phẩm của nhà xuất bản phải đóng dấu “lưu chiểu”, ghi thời gian nộp; lãnh đạo hoặc người được ủy quyền của nhà xuất bản ký tên tại trang tên sách đối với sách và tài liệu dưới dạng sách; tại trang in số quyết định xuất bản đối với xuất bản phẩm là tờ rời; tại vỏ bao lịch blốc và trên băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình.

b) Đối với tài liệu không kinh doanh thuộc loại phải cấp giấy phép xuất bản, lãnh đạo hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức được phép xuất bản, ghi thời gian nộp tại trang in số giấy phép xuất bản.

c) Khi nộp lưu chiểu xuất bản phẩm, nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải ghi đầy đủ thông tin vào 02 tờ khai lưu chiểu theo mẫu do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành.

III. LĨNH VỰC IN

1. Về việc nhận chế bản phim và gia công sau in đối với xuất bản phẩm

Trường hợp cơ sở in chỉ nhận chế bản phim và gia công sau in đối với xuất bản phẩm thì phải yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt hàng xuất trình giấy phép xuất bản hoặc quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản và nộp 01 bản sao các giấy này để lưu tại cơ sở in.

2. Về việc in tờ rời, tờ gấp

Cơ sở in khi in tài liệu không kinh doanh là tờ rời, tờ gấp (bao gồm cả catalô) quy định tại điểm a mục 1 phần II của Thông tư này thì không phải có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

3. Về điều kiện thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cơ sở in phải có đủ các loại thiết bị in và gia công sau in sau đây mới được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:

- Máy in;

- Máy dao (máy xén);

- Máy gấp;

- Máy đóng sách hoặc máy bắt - khâu thép liên hợp (hoặc vào bìa)

4. Về nội dung xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài

Không được in gia công cho nước ngoài các loại xuất bản phẩm sau đây:

a) Xuất bản phẩm có nội dung vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Xuất bản;

b) Xuất bản phẩm vi phạm quyền tác giả;

c) Xuất bản phẩm đã bị thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy tại Việt Nam;

d) Xuất bản phẩm có nội dung không phù hợp với quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

IV. VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU

Khi đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh, cơ sở nhập khẩu phải gửi 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu đến Cũc Xuất bản

Cục Xuất bản xác nhận việc đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo mẫu do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, đóng dấu vào 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu và gửi trả lại cơ sở nhập khẩu 02 bản.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 38/TT-XB ngày 7 tháng 5 năm 1994 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 6 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Sở VHTT;
- Công báo;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Cục, Vụ, VP, Thanh tra thuộc Bộ VHTT;
- Lưu: Văn thư Bộ, Cục Xuất bản, PH 250

BỘ TRƯỞNG
 
 


Phạm Quang Nghị

 

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 30/2006/TT-BVHTT

Hanoi, February 21, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S DECREE No. 111/2005/ND-CPOFAUGUST 26, 2005, DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON PUBLICATION

On August 26, 2005, the Government issued Decree No. 111/2005/ND-CP, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Publication. In order to uniformly implement this Decree throughout the country, the Ministry of Culture and Information hereby guides in detail the implementation of a number of articles of this Decree as follows:

I. GENERAL PROVISIONS:

1. On planning of development of the sector of publishing, printing and distribution of publications:

On the basis of the planning on development of the publishing, printing and publication distribution sector throughout the country up to 2010, approved by the Minister of Culture and Information in his Decision No. 40/2002/QD-BVHTT of December 31, 2002, ministries, branches and localities shall make and send their plannings to the Ministry of Culture and Information prior to June 30, 2006.

Based on the practical publishing activities and the provisions of law, the Minister of Culture and Information may adjust the planning on development of the publishing, printing and publication distribution sector throughout the country up to 2010.

The planning on development of the publishing, printing and publication distribution sector throughout the country shall serve as a basis for realizing policies of encouraging and supporting the development of publication activities and permitting the establishment of publishing houses, publication-printing establishments and publication-importing business establishments.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The re-grant of permits for publishing activities defined in Article 21 of the Government's Decree No. 115/2005/ND-CP of August 26, 2005 (hereinafter referred to as Decree No. 115/2005/ND-CP), shall be effected as follows:

a/ For publishing houses:

Existing publishing houses shall send dossiers to the Ministry of Culture and Information to apply for the re-grant of permits. The dossiers of application for the re-grant of permits shall comply with the provisions of Clause 1, Article 16 of the Law on Publication.

The re-grant of permits to existing publishing houses shall be based on conditions defined in Article 12 of the Law on Publication.

b/ For publication-printing establishments:

Existing publication-printing establishments of central agencies and organizations shall send dossiers to the Culture and Information Ministry's Publication Department to apply for the re-grant of permits; those of local agencies and organizations shall send dossiers to their respective provincial/municipal Culture and Information Services to apply for the re-grant of permits. The dossiers of application for the re-grant of permits shall comply with the provisions of Clause 2, Article 31 of the Law on Publication.

c/ For publication-importing business establishments:

Existing publication-importing business establishments shall send dossiers to the Culture and Information Ministry's Publication Department to apply for the re-grant of permits. The dossiers of application for the re-grant of permits shall comply with the provisions of Clause 2, Article 38 of the Law on Publication.

d/ Within 15 days, for publishing houses, and 10 days, for publication-printing establishments and publication-importing business establishments, after receiving complete and valid dossiers, competent state management agencies shall have to re-grant permits. In case of refusal to re-grant permits, they must reply in writing, clearly staling the reasons therefor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ Publishing houses, publication-printing establishments and publication-importing business establishments, which were granted establishment and operation permits after July 1, 2005, shall not have to apply for the re-grant of permits.

During the time of carrying out procedures for the re-grant of permits under the guidance in this Circular, publishing houses, publication-printing establishments and publication-importing business establishments which were granted operation permits under the Law on Publication may still continue their operation.

Publishing houses, publication-printing establishments and publication-importing business establishments, which are not re-granted permits, must terminate their operation.

II. THE PUBLISHING DOMAIN

1. On pamphlets, leaflets and calendars of all types

a/ For the publication of non-commercial pamphlets and leaflets (including catalogues) defined in Clause 2, Article 2 of Decree No. 111/2005/ND-CP to introduce and guide the use of goods or products: or introduce enterprises and services, publication permits shall not be required.

b/ Calendars of all types which are publications of publishing houses include: wall calendars, daily wall calendars, pocket calendars, calendar books and desk pad calendars.

2. On advertisement on assorted calendars:

The advertisement on assorted calendars must meet the following requirements:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ For daily wall calendars: On each calendar page, the area for advertisement shall not exceed 20% of the total area of the page, advertisements must not be placed on calendar pages of national or big anniversary days prescribed by the State Calendar Committee

3. On procedures for deposit of copies of publications

a/ Publications of publishing houses must be affixed with the "deposit" stamp and inscribed with the time of deposit; heads or authorized persons of publishing houses shall sign on the page printed with the title of the book, for books and book-type documents; on the page printed with the number of the publication decision, for pamphlets; on the packages of daily wall calendars, and on audio tapes, audio discs, video tapes and video discs.

b/ For non-commercial documents the publishing of which is subject to permits, heads or authorized persons of agencies or organizations permitted to publish such documents must sign, affix their stamps, and write the time of deposit on the page printed with the number of the publication permit.

c/ When depositing copies of publications, publishing houses and agencies and organizations which are granted publication permits shall have to fill in 02 deposit declaration forms, issued by the Ministry of Culture and Information.

III. THE PRINTING DOMAIN:

1. On undertaking the typesetting and post-press processing of publications

Where printing establishments only undertake the typesetting and post-press processing of publications, they must ask ordering agencies, organizations or individuals to produce publication permits or publication decisions of directors of publishing houses and submit 01 copy of such paper to printing establishments for archival purpose.

2. On the printing of pamphlets and leaflets:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. On conditions for being granted publication-printing permits:

Printing establishments shall be granted publication-printing permits only when they have the following press and post-press processing equipment line:

- Printing machines;

- Guillotines;

- Folding machines;

- Book-binding machines or book-sewing combines

4. On the contents of publications printed for foreign parties

The printing of the following publications for foreign parties is prohibited:

a/ Publications with contents violating the provisions of Article 10 of the Law on Publication;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Publications which have been recovered, confiscated, banned from circulation or destroyed in Vietnam.

d/ Publications with contents inappropriate with Vietnam's external relations.

IV. ON THE REGISTRATION OF LISTS OF IMPORTED PUBLICATIONS:

When registering the lists of publications imported for trading, importing establishments shall have to send 03 copies thereof to the Publication Department.

The Publication Department shall make certification of the registration of lists of imported publications according to a form issued by the Ministry of Culture and Information, seal its stamp on 03 copies of each list of imported publications and return 02 copies to importing establishments.

V. IMPLEMENTATION EFFECT

This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces the Culture and Information Ministry's Circular No. 38/TT-XB of May 7, 1994, guiding the implementation of the Government's Decree No. 79/CP of November 6, 1993, detailing the implementation of the Publication Law.

 

MINISTER OF CULTURE AND INFORMATION
Pham Quang Nghi

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 30/2006/TT-BVHTT ngày 21/02/2006 hướng dẫn Nghị định 111/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản do Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.082

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!