Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 29/2019/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 26/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRẺ EM

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định s 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông này hướng dẫn tổ chức diễn đàn tr em.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thm quyền, trách nhiệm tổ chức, tham dự din đàn trẻ em và trẻ em tham gia din đàn tr em.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngdưới đây được hiểu như sau:

1. Diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc đ cơ quan, tchức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

2. Phiên thảo luận là hoạt động để trẻ em trao đổi, thảo luận thống nht nội dung ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, thông điệp ca diễn đàn tr em.

3. Phiên gặp mặt, đối thoại là hoạt động để trẻ em gặp mặt, trao đổi, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình và nghe ý kiến phản hồi từ đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan đến nội dung diễn đàn tr em.

4. Người phụ trách trẻ em là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, hướng dn trẻ em tham gia diễn đàn tr em.

5. Tình nguyện viên là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mời tham gia htrợ diễn đàn tr em.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức diễn đàn trẻ em

1. Vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

2. Trẻ em tự nguyện tham gia.

3. Cung cấp đầy đ thông tin cho tr em vi nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp.

4. Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng, không phân biệt đối x, không trù dập, kỳ thị khi trem bày tỏ hoặc không bày tý kiến.

5. Bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em.

6. Trẻ em tham gia diễn đàn trem phải bảo đảm cơ cấu đại diện cho vùng, miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, trem có hoàn cảnh đặc biệt.

7. Các hoạt động của din đàn trẻ em phi phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh, mức độ trưởng thành và sự phát triển của tr em.

8. Thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích.

Điều 4. Xác định nội dung Diễn đàn trẻ em

Căn c vào tình hình thực tin, những vấn đề mà trẻ em và cộng đồng xã hội quan tâm hoặc luật pháp, chính sách liên quan đến tr em đxác định nội dung din đàn trem cho phù hợp.

Điều 5. Thời gian, thời lượng tổ chức diễn đàn trẻ em

1. Thời gian

a) Din đàn trẻ em quốc gia tổ chức ít nhất một lần trong thời gian thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm;

b) Diễn đàn trẻ em cấp tnh, huyện, xã tổ chức định kỳ hằng năm hoặc 2 năm một lần;

c) Diễn đàn trẻ em khác được tổ chức khi quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em lấy ý kiến trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

2. Thời lượng tổ chức diễn đàn trem phải phù hợp với nội dung, hoạt động diễn đàn; phải bảo đm để trẻ em thảo luận và gặp mặt đối thoại với đại diện các cơ quan, tchức, đng thời không ảnh hưng đến sức khe, học tập và cuộc sống của trẻ em tham gia diễn đàn.

a) Din đàn trẻ em quốc gia tổ chức tối thiểu trong 02 ngày;

b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức trong 01 ngày;

c) Diễn đàn trem khác căn cứ vào nội dung và điều kiện cụ thể để xác định thời lượng tổ chức phù hợp.

Điều 6. Cơ sở vật chất tổ chức diễn đàn trẻ em

Cơ sở vật chất tổ chức din đàn trẻ em phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Địa điểm, các thiết bị, cơ sở vật chất phải bảo đm an toàn, thân thiện, bình đẳng với trẻ em.

2. Bàn ghế được sắp xếp linh hoạt để trẻ em tham gia các hoạt động tho luận nhóm, trò chơi, văn nghệ, đối thoại.

3. Có đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng, văn phòng phẩm.

4. Có các sản phẩm truyền thông phù hợp với nội dung của diễn đàn tr em.

5. Bảo đm điều kiện ăn, nghỉ, vệ sinh, sơ cứu, vận chuyển cấp cứu, phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống cháy nổ và dịch bệnh.

Điều 7. Thành phần, số lượng tham gia diễn đàn trẻ em

1. Trẻ em

Trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em các cấp phải bảo đảm số lượng như sau:

a) Diễn đàn trẻ em quốc gia tối thiểu 100 tr em;

b) Diễn đàn trem cấp tỉnh tối thiểu 50 trẻ em;

c) Diễn đàn trẻ em cấp huyện tối thiểu 40 trẻ em;

d) Din đàn trem cấp xã tối thiểu 30 trẻ em;

đ) Diễn đàn trem khác tối thiểu 50 tr em.

2. Người phụ trách tr em

Mi người phụ trách trẻ em chịu trách nhiệm chăm sóc, htrợ không quá 05 trẻ em.

3. Tình nguyện viên

Số lượng tình nguyện viên không vượt quá một phần mười slượng trem tham gia diễn đàn.

4. Khách mời tham dự din đàn

Tổng số đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc người được ủy quyền tham gia đối thoại và các khách mời tham dự diễn đàn trẻ em không vượt quá một phần ba số lượng trẻ em tham gia din đàn.

5. Phóng viên hoặc đại diện cơ quan truyền thông, báo chí

Căn cứ số lượng trẻ em, người phụ trách trem, tình nguyện viên, khách mời tham dự và nội dung, hoạt động của din đàn trẻ em, Ban tổ chức din đàn trem quyết định mời số lượng phóng viên hoặc đại diện cơ quan truyền thông, báo chí cho phù hợp.

Điều 8. Tiêu chí đối với trẻ em, người phụ trách trẻ em và tình nguyện viên tham gia diễn đàn trẻ em

1. Đi với trẻ em

a) Trem tự nguyện tham gia và được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đồng ý bằng văn bn theo mu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bảo đảm đủ sức khỏe tham gia din đàn;

c) Có hiểu biết về quyền và bổn phận của trem, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em và một skỹ năng: làm việc nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi, quan sát, lắng nghe, phản hồi, giao tiếp;

d) Được lựa chọn từ cộng đồng, tập thể lớp, trường, cơ sở giáo dục; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trem, cơ sở trợ giúp xã hội; câu lạc bộ, đội, nhóm; diễn đàn trẻ em các cấp trên cơ scác tiêu chí và hình thức bầu chọn thông qua đề cử, biu quyết hoặc bphiếu.

2. Đối với người phụ trách trẻ em

a) Có phẩm chất đạo đức tốt;

b) Hiểu biết về quyền tr em;

c) Có một số knăng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, giao tiếp, bo vệ tr em;

d) Có cam kết bảo vệ trẻ em.

3. Đối với tình nguyện viên

a) Tự nguyện tham gia;

b) Có một s knăng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, giao tiếp, bo vệ tr em;

c) Có cam kết bảo vệ trẻ em.

Điều 9. Hoạt động trước diễn đàn trẻ em

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức din đàn trem bao gồm: mục đích, yêu cầu; thời gian, địa điểm; thành phần tham gia; nội dung, chương trình; tổ chức thực hiện; kinh phí.

2. Đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị ca trem tại diễn đàn trẻ em lần trước (nếu có).

3. Trang bị kiến thức, knăng về quyền trẻ em, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, nội dung diễn đàn cho trẻ em, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên và các thành viên có liên quan tham gia diễn đàn trẻ em.

4. Ban hành văn bản hướng dẫn; đề nghị cơ quan, tổ chức đồng chtrì hoặc phi hợp tổ chức din đàn trẻ em.

5. Sản xuất các sn phẩm truyền thông; tổ chức truyền thông về diễn đàn trem qua kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và các hình thức truyền thông khác.

6. Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức din đàn trẻ em theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 10. Hoạt động trong diễn đàn trẻ em

1. Phiên tho luận

a) Ban tổ chức, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên cung cấp thông tin, hướng dẫn, gii thích cho trem về những văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung diễn đàn tr em vi ngôn ng thân thiện, dhiểu; phát hiện, htrợ, gii quyết kịp thời các trngại, khó khăn của tr em khi tham gia phiên tho luận;

b) Chia nhóm tr em tho luận theo các vấn đề, nội dung của diễn đàn;

c) Tr em tham gia thảo luận, thống nhất thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi và các vấn đề cần trao đổi trong phiên gặp mặt, đối thoại; hình thức trình bày kết quả thảo luận nhóm;

d) Chọn, ctrẻ em đại diện trình bày kết quả thảo luận, trao thông điệp, kiến nghị cho cơ quan, tổ chức có liên quan;

đ) Tho luận và bầu chọn trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em cấp trên (nếu có) theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

2. Phiên gặp mặt, đối thoại

a) Chia skết quả thực hiện kiến nghị của trẻ em tại din đàn trem lần trước (nếu có);

b) Đại diện trẻ em trình bày kết quthảo luận; đặt câu hỏi và trao đổi với đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan;

c) Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan trả lời câu hỏi, giải thích nhng ý kiến, kiến nghị của trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của quan, tchức mình;

d) Đại diện trem trao thông điệp, kiến nghị của din đàn trẻ em cho đại diện cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan.

3. Các hoạt động khác

Căn cthời gian, thời lượng và kinh phí tổ chức diễn đàn trẻ em, có thể tổ chức các hoạt động: truyền thông, tham quan, văn nghệ, thdục, ththao và các hoạt động phù hợp khác.

Điều 11. Hoạt động sau diễn đàn trẻ em

1. Cơ quan tổ chức diễn đàn trem gửi thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em đến Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và các quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Các quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, thông tin, phản hi và trlời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hi ca trẻ em.

3. Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng ca trẻ em tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi việc gii quyết và phn hồi thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hi ca trẻ em tại các din đàn tr em.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức diễn đàn trẻ em quốc gia.

2. Tổng hợp và chuyển các thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi ca trẻ em tại diễn đàn trem quốc gia đến Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Hướng dn, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức các din đàn trẻ em; đình chỉ, chấm dứt hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình ch, chấm dứt tổ chức diễn đàn trem nếu vi phạm pháp luật hoặc không vì lợi ích tốt nhất ca trẻ em.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan

1. Cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ khnăng, điều kiện thực tế để tchức diễn đàn trẻ em theo quy định tại Thông tư này.

2. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em, cơ quan, tổ chức liên quan cấp Trung ương gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương gửi báo cáo kết quả tổ chức din đàn trẻ em đến Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ch trì, phi hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức din đàn trẻ em các cấp.

2. Bố trí, vận động kinh phí để tổ chức diễn đàn trẻ em cùng cấp và kinh phí đtrẻ em, người phụ trách trẻ em tham gia din đàn trẻ em cấp trên.

3. Theo dõi, báo cáo tình hình tiếp nhận, trả li, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em tại diễn đàn.

4. y ban nhân dân cấp xã tổng hợp, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tnh về kết quả tổ chức diễn đàn trem chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tng hợp, gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc din đàn trẻ em cấp tnh.

Điều 15. Kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em

Kinh phí tổ chức diễn đàn trẻ em được bố trí trong dự toán thường xuyên ca các quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; htrợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

2. Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp hết hiu lực thi hành ktừ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Th
tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc
hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- V
ăn phòng Chính ph;
- Hội đồng
n tộc và các Ủy ban ca Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận T
quc Việt Nam;
- Ủy ban Quốc gia về tr
ẻ em;
- C
ơ quan trung ương ca các đoàn th;
-
Hội Bo vệ quyền trẻ em Việt Nam;
-
ND, UBND, S LĐTBXH các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ L
ĐTBXH: Lãnh đạo Bộ; các đơn vị có liên quan;
- Công báo;
- C
ng thông tin điện t Chính ph;
- C
ng thông tin điện tBộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Cục TE(
10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA DIỄN ĐÀN TRẺ EM

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên h(nếu có): …………………………………………………………………….

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Em được bầu chọn tham gia diễn đàn trẻ em ……………………………………………………

Thời gian tchức: ……………………………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………

Em hiểu rng, lợi ích của việc tham gia din đàn trẻ em:

- Được gặp gvà giao lưu với bạn bè, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng tới đại diện các cơ quan, tchức và cá nhân;

- Được trang bị kiến thức, knăng về quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em. Em đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em.

 

 

Trẻ em
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ, HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi : ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Là Cha □                      Mẹ □                          Người đại diện hợp pháp □

Đồng ý cho ………………………………………………………………(ghi rõ họ và tên của trẻ em) tham gia diễn đàn trẻ em từ ngày …….. đến ngày ….. tháng …… năm……

 

 

Cha/Mẹ/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97