Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 17/2011/TT-BKHCN Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Số hiệu: 17/2011/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 30/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về tiêu chí và thang điểm xét thưởng, hình thức Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (sau đây viết tắt là GTCLQG); hệ thống tổ chức hoạt động GTCLQG; trình tự, thủ tục xét thưởng và tổ chức trao tặng GTCLQG.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét thưởng GTCLQG.

Điều 3. Loại hình tham dự

1. Loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG bao gồm:

a) Sản xuất lớn;

b) Sản xuất vừa và nhỏ;

c) Dịch vụ lớn;

d) Dịch vụ vừa và nhỏ.

2. Loại hình tổ chức, doanh nghiệp quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều này là tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

Loại hình tổ chức, doanh nghiệp quy định tại điểm b và d khoản 1 Điều này là tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đến 300 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

Điều 4. Điều kiện tham dự

1. Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.

2. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại GTCLQG.

3. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Điều 5. Trình tự và hồ sơ đăng ký tham dự

1. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG trước ngày 01 tháng 5 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 15 tháng 6 hằng năm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG phải lập hồ sơ tham dự gồm:

a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG theo mẫu quy định tại Phụ lục III;

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

c) Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG;

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao);

h) Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

Chương II

TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT THƯỞNG, HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Điều 6. Tiêu chí và thang điểm xét thưởng

1. Tiêu chí xét thưởng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và tổng điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 điểm. Tổng điểm tối đa cho từng tiêu chí xét thưởng cụ thể như sau:

a) Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp                      : 120 điểm

b) Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp             : 85 điểm

c) Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường      : 85 điểm

d) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức                            : 90 điểm

đ) Quản lý, phát triển nguồn nhân lực                                  : 85 điểm

e) Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp   : 85 điểm

g) Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp                 : 450 điểm

2. Nội dung chi tiết của từng tiêu chí và cách cho điểm đối với từng nội dung chi tiết của mỗi tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Tổng cục TCĐLCL).

Điều 7. Hình thức GTCLQG

1. GTCLQG bao gồm:

a) Giải Vàng Chất lượng Quốc gia;

b) Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên và được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG.

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia có số lượng như sau:

a) Sản xuất lớn                  : tối đa 03 giải

b) Sản xuất vừa và nhỏ     : tối đa 03 giải

c) Dịch vụ lớn                   : tối đa 03 giải

d) Dịch vụ vừa và nhỏ       : tối đa 03 giải

Trong mỗi ngành nghề hoạt động thuộc một loại hình (được qui định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này) chỉ trao tặng tối đa một Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

3. Giải Bạc Chất lượng Quốc gia được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên.

Không hạn chế số lượng tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.

Chương III

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Điều 8. Cơ quan quản lý và điều hành GTCLQG

1. Tổng cục TCĐLCL là Cơ quan thường trực GTCLQG, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đề xuất các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về GTCLQG trình Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Chủ trì và phối hợp với các tổ chức liên quan triển khai thực hiện các hoạt động GTCLQG;

c) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản, tài liệu nghiệp vụ về GTCLQG;

d) Đề nghị danh sách các thành viên Hội đồng quốc gia GTCLQG (sau đây viết tắt là Hội đồng quốc gia) trình Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định;

đ) Phối hợp với Hội đồng quốc gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này; tổ chức lấy ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét tặng GTCLQG;

e) Thành lập các Hội đồng sơ tuyển GTCLQG (sau đây viết tắt là Hội đồng sơ tuyển);

g) Tổ chức đào tạo, tập huấn và cấp chứng chỉ cho các thành viên Hội đồng sơ tuyển, chuyên gia đánh giá và các tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG;

h) Thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền về GTCLQG;

i) Tổ chức lễ trao giải hằng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải;

k) Thực hiện hợp tác quốc tế về giải thưởng chất lượng; là đại diện của Việt Nam tham dự vào các tổ chức khu vực và quốc tế về giải thưởng chất lượng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đề cử tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tham dự các giải thưởng chất lượng quốc tế và khu vực;

l) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến GTCLQG; báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý các vi phạm về GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan.

2. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các hoạt động GTCLQG tại địa phương, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức triển khai hoạt động GTCLQG hằng năm tại địa phương theo hướng dẫn của Tổng cục TCĐLCL;

b) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG tại địa phương;

c) Đề nghị danh sách các thành viên Hội đồng sơ tuyển trình Tổng cục TCĐLCL quyết định;

d) Phối hợp với Hội đồng sơ tuyển thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

đ) Đề xuất nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình về GTCLQG tại địa phương và báo cáo hoạt động hằng năm gửi Tổng cục TCĐLCL;

e) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến GTCLQG tại địa phương.

Điều 9. Hội đồng quốc gia

1. Hội đồng quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập theo đề nghị của Tổng cục TCĐLCL. Số lượng thành viên Hội đồng quốc gia từ 11 đến 17 thành viên là đại diện của các Bộ, ngành, cơ quan và tổ chức có liên quan. Hội đồng quốc gia gồm Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Thành viên Hội đồng quốc gia là những người am hiểu về lĩnh vực quản lý chất lượng và nắm vững các tiêu chí và yêu cầu của GTCLQG.

Chủ tịch điều khiển các phiên họp của Hội đồng quốc gia. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều khiển các phiên họp của Hội đồng quốc gia. Hội đồng quốc gia làm việc theo nguyên tắc bàn bạc thống nhất của các thành viên có mặt. Các phiên họp của Hội đồng quốc gia phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Các quyết định của Hội đồng quốc gia chỉ có giá trị khi được ít nhất 3/4 số thành viên có mặt đồng ý.

Thư ký Hội đồng quốc gia là cán bộ Tổng cục TCĐLCL.

2. Hội đồng quốc gia có nhiệm vụ:

a) Đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ các chương trình triển khai hoạt động GTCLQG;

b) Xem xét, đánh giá và thẩm định các hồ sơ của Hội đồng sơ tuyển;

c) Tiến hành xem xét, đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp tham dự khi cần thiết;

d) Xét chọn các doanh nghiệp xuất sắc nhất để đề nghị trao tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và đề nghị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG.

Điều 10. Hội đồng sơ tuyển

1. Hội đồng sơ tuyển do Tổng cục TCĐLCL quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng sơ tuyển có từ 7 đến 11 thành viên là đại diện các Sở, Ban, ngành và các tổ chức có liên quan tại địa phương. Hội đồng sơ tuyển gồm Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Thành viên Hội đồng sơ tuyển là những người am hiểu về lĩnh vực quản lý chất lượng và nắm vững các tiêu chí và yêu cầu của GTCLQG.

Chủ tịch điều khiển các phiên họp của Hội đồng sơ tuyển. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt Chủ tịch điều khiển các phiên họp của Hội đồng sơ tuyển. Hội đồng sơ tuyển làm việc theo nguyên tắc bàn bạc thống nhất của các thành viên có mặt. Các phiên họp của Hội đồng sơ tuyển phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Các quyết định của Hội đồng sơ tuyển chỉ có giá trị khi được ít nhất 3/4 số thành viên có mặt đồng ý.

Thư ký của Hội đồng sơ tuyển là cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Hội đồng sơ tuyển có nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận bản đăng ký và hồ sơ tham dự GTCLQG của tổ chức, doanh nghiệp;

b) Tiến hành việc xem xét, đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ tổ chức, doanh nghiệp tham dự;

c) Lập hồ sơ đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng GTCLQG;

d) Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển.

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Điều 11. Quy trình đánh giá của Hội đồng sơ tuyển

1. Quá trình đánh giá

Hội đồng sơ tuyển phải tiến hành đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG theo hai bước:

- Bước 1: Đánh giá hồ sơ

Hội đồng sơ tuyển cử nhóm chuyên gia tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp. Nhóm đánh giá phải có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá thực hiện việc đánh giá một cách độc lập. Sau khi đánh giá, nhóm chuyên gia phải lập báo cáo đánh giá thống nhất.

Chuyên gia đánh giá phải am hiểu về lĩnh vực quản lý chất lượng và các tiêu chí, yêu cầu của GTCLQG, có chứng chỉ chuyên gia đánh giá GTCLQG.

- Bước 2: Đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp

Hội đồng sơ tuyển cử Đoàn đánh giá gồm đại diện của Hội đồng sơ tuyển và ít nhất 03 chuyên gia đánh giá, tiến hành đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Sau khi đánh giá, nhóm chuyên gia phải lập biên bản đánh giá.

2. Kết quả đánh giá

Căn cứ vào kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, Hội đồng sơ tuyển quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất xét tặng GTCLQG và gửi các hồ sơ liên quan (05 bản in và 01 đĩa CD) cho Hội đồng quốc gia thông qua Tổng cục TCĐLCL trước ngày 01 tháng 8 hằng năm.

3. Hồ sơ của Hội đồng sơ tuyển bao gồm:

- Hồ sơ tham dự của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

- Kết quả xem xét đánh giá của Hội đồng sơ tuyển đối với từng tổ chức, doanh nghiệp (báo cáo đánh giá thống nhất, bảng điểm tổng hợp, biên bản đánh giá tại chỗ, biên bản họp của Hội đồng sơ tuyển);

- Văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển kèm theo danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất trao giải.

Điều 12. Quy trình đánh giá của Hội đồng quốc gia

1. Hội đồng quốc gia cử nhóm chuyên gia xem xét và thẩm định hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp tham dự được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải và các hồ sơ liên quan của Hội đồng sơ tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quốc gia cử đoàn đánh giá tiến hành đánh giá, thẩm định tại tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung các thông tin làm cơ sở cho việc xét chọn và trao giải.

2. Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng quốc gia quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất tặng GTCLQG.

3. Trước ngày 01 tháng 10 hằng năm, Tổng cục TCĐLCL gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để đề nghị hiệp y trao GTCLQG. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản trả lời trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị hiệp y.

4. Hội đồng quốc gia và Tổng cục TCĐLCL hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG trước ngày 01 tháng 11 hằng năm.

5. Hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

- Báo cáo hoạt động GTCLQG trong năm, báo cáo đánh giá hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp, nếu có;

- Biên bản họp Hội đồng quốc gia;

- Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao giải;

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác, nếu có.

6. Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng GTCLQG cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

7. Tổng cục TCĐLCL có trách nhiệm thông báo kết quả xét thưởng cho Hội đồng sơ tuyển và các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

8. Tổng cục TCĐLCL tổ chức lễ trao giải cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG vào tháng 12 hằng năm sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

Chương V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Kinh phí hoạt động

1. Nguồn kinh phí tổ chức hoạt động GTCLQG:

Nguồn kinh phí hoạt động của GTCLQG theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Nguồn kinh phí này bao gồm:

a) Kinh phí từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ;

b) Kinh phí đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG;

c) Nguồn thu từ các khoản ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; thu từ việc cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động GTCLQG; các khoản thu khác (nếu có) được sử dụng để chi cho hoạt động GTCLQG.

2. Quản lý và sử dụng: Việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động GTCLQG theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính hiện hành.

Điều 14. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG

1. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

2. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu trưng (lôgô) của GTCLQG theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

3. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được các Bộ, ngành và địa phương quan tâm ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại và các chương trình phát triển năng suất chất lượng.

4. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn quỹ khen thưởng hằng năm để khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Xử lý vi phạm

1. Trong thời gian 03 năm, kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, nếu bị phát hiện có hành vi gian lận trong quá trình tham dự GTCLQG hoặc vi phạm các quy định của Thông tư này và quy định pháp luật khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của GTCLQG thì Hội đồng quốc gia căn cứ vào mức độ vi phạm của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải để xem xét và kiến nghị việc thu hồi, hủy bỏ kết quả đã trao tặng.

2. Việc thu hồi, hủy bỏ kết quả đã trao tặng đối với tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011 và thay thế cho Thông tư 11/2009/TT-BKHCN ngày 06/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 17/2011/TT-BKHCN

Ha Noi, June 30, 2011

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON NATIONAL QUALITY AWARD

Pursuant to Decree No. 28/2008/ND-CP dated March 14, 2008 of the Government stipulating the functions, tasks, rights and organizational structure of the Ministry of Science and Technology

Pursuant to Resolution No. 67/NQ-CP dated December 24, 2010 of the Government regarding the simplification of administrative procedures under the scope of management function of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Law on Quality of Products and Goods dated November 21, 2007;

Pursuant to Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 of the Goernment stipulating in detail the implementation of some articles of the Law on Quality of Products and Goods;

Considering the proposal of the Director General of the Directorate for Standards, Metrology and Quality;

The Minister of Science and Technology has stipulated the National Quality Award as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL REGULATION

Article 1. Scope of adjustment

This Circular has stipulated in detail the criteria and awarding scale, form of National Quality Award (hereinafter abbreviated as NQA); the system of organization and operation of the National Quality Award, the order and procedures for awarding and organizing to confer the National Quality Award.

Article 2. Subjects of application

This Circular is applicable to the organizations and enterprises participating in the National Quality Award and the agencies, organizations and individuals related to the awarding activity of the National Quality Award.

Article 3. Type of participation

1. Type of Organizations and enterprises participating in the National Quality Award consists of:

a) Large-scale production

b) Small and medium scale production;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Small and medium scale service.

2. Type of Organizations and enterprises as prescribed at point a and c, clause 1 of this Article is the Organizations and enterprises using over 300 official employees (with labor contract of more than 01 year).

Type of organizations and enterprises as prescribed at point b and d, clause 1 of this Article is the organizations and enterprises using up to 300 official employees (with labor contract of more than 01 year).

Article 4. Condition of participation

1. The organizations and enterprises qualified to participate in the National Quality Award are the Organizations and enterprises with legal entity that have operated in the production, business and services continuously in Vietnam without violating any regulation of law within a period of at least 36 months from May 01 of the participation year.

2. In case the organizations and enterprises that have achieved the National Quality Gold Award, if meeting conditions as prescribed in clause 1 of this Article, after 03 years from the year awarded the National Quality Gold Award by the Prime Minister, are entitled to participate in the National Quality Award again.

3. In case the Organizations and enterprises that have achieved the National Quality Silver Award, if meeting conditions as prescribed in clause 1 of this Article, are entitled to participate in the National Quality Award again.

Article 5. Order and dossier of participation registration

1. The organizations and enterprises that register to participate in the National Quality Award before May 01 and submit the participation dossier before June 15 annually at the branch for standards, metrology and quality in the central run provinces and cities, at the place where the organizations and enterprises have registered their operation of production and business.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Registration form for participation in the National Quality Award under the form regulated in Annex III;

b) Report and general introduction about the organizations and enterprises;

c) Self-evaluation report under 07 criteria of the National Quality Award;

d) Documents demonstrating the application of the advanced quality management system (copy of certificate or related documents);

dd) Documents demonstrating the suitability of the product and goods with the standards and technical regulations respectively (copies);

e) Reports on environmental impact evaluation or commitment of environmental protection approved and the annual observational result in accordance with the law in the 03 last years (copies)

g) Certification of the result of tax obligation performance for the State and the implementation of social insurance for the laborers annually in the 03 last years (originals or copies).

h) Other evidencing documents on the business and production result of the organizations and enterprises in the 03 last years, if any (copies).

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Criteria and awarding scale

1. The awarding criteria as prescribed in Article 27 of Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 of the Government stipulating in detail the implementation of the Law on Quality of Products and Goods and maximum total point of these 07 criteria is 1.000 points. The maximum total mark for each criterion is as follows:

a) Role of leadership in organizations and enterprises: 120 points

b) Operational strategy of organizations and enterprises: 85 points

c) Customer and market-oriented policy: 85 points

d) Metrology, analysis and intellectual management: 90 points

dd) Management and development of human resource: 85 points

e) Management of operational process of organization and enterprise: 85 points

g) Operational result of organizations and enterprises: 450 points

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Form of National Quality Award

1. The National Quality Award consists of:

a) The National Quality Gold Award

b) The National Quality Silver Award

Organizations and enterprises winning the National Quality Award receive Cup under the form prescribed in Annex I promulgated together with this Circular and the Certificate of the Minister of Science and Technology.

2. The National Quality Gold Award is conferred to the organizations and enterprises obtaining from 800 points or more and is evaluated the best among the organizations and enterprises winning the National Quality Gold Award.

The number of National Quality Gold Award is as follows:

a) Large-scale production: 03 awards maximumly

b) Small and medium scale production: 03 awards maximumly

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Small and medium scale service: 03 awards maximumly

In every operational line under a type (as stipulated in Clause 1 of Article 3 of this Circular) only one National Quality Gold Award is awarded maximumly.

3. The National Quality Silver Award is conferred upon organizations and enterprises winning from more than 600 points

There is no limit of the number of organizations and enterprises winning the National Quality Silver Award

Chapter III

SYSTEM OF OPERATION ORGANIZATION OF THE NATIONAL QUALITY AWARD.

Article 8. Agency managing and operating the National Quality Award.

1. The Directorate for Standards, Metrology and Quality is the standing agency of the National Quality Award with the following tasks:

a) Proposing programs, projects and cooperative operation in the country and abroad on the National Quality Award submitted to the Ministry of Science and Technology;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Presiding over the making and guiding the implementation of documents, professional documents on the National Quality Award.

d) Suggesting the list of members of the national Council of the National Quality Award (hereafter abbreviated as the national Council) and submitting it to the Ministry of Science and Technology to make a decision on it.

dd) Coordinating with the national Council to implement tasks as regulated in clause 2, Article 9 of this Circular, organizing to get opinion and reach an agreement of the People’s Committee of central run provinces and cities with respect to the consideration and conferment of the National Quality Award;

e) Establishing the screening Councils of the National Quality Award (hereafter abbreviated as screening Council);

g) Organizing the training, refreshing and issuance of certificate to the members of the screening Council, evaluation experts and organizations and enterprises participating in the National Quality Award.

h) Implementing the activity of information and propagation on the National Quality Award.

i) Organizing annual awarding ceremony to organizations and enterprises winning awards.

k) Internationally cooperating on quality awards; being representative of Vietnam to participate in international and regional organizations on quality awards in accordance with regulations of the competent state agencies, nominating organizations and enterprises winning the National Quality Gold Award to participate in the international and regional quality awards.

l) Dealing with complaints and denunciation relating to the National Quality Award, making report and recommending the Minister of the Ministry of Science and Technology to handle violation on the National Quality Award of the organizations, enterprises and other individuals concerned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Organizing to implement activities of the National Quality Award annually at localities as guided by the Directorate for Standards, Metrology and Quality;

b) Publicizing, propagating and guiding the organizations and enterprises to take part in the National Quality Award at localities;

c) Suggesting the list of members of the screening Council to submit it to the Directorate for Standards, Metrology and Quality to make decision on it;

d) Coordinating with the screening Council to implement tasks as regulated in clause 2, Article 10 of this Circular;

dd) Proposing the tasks, plans and programs on the National Quality Award at localities and make report on annual activities to submit to the Directorate for Standards, Metrology and Quality;

e) Dealing with complaints and denunciations related to the National Quality Award at localities

Article 9. National Council.

1. The National Council is established by the decision of the Minister of Science and Technology at the proposal of the Directorate for Standards, Metrology and Quality. The number of the members of the National Council is from 11 to 17 members who are representatives of Ministries, sectors, agencies and organizations concerned. The National Council consists of a Chairman, a Vice Chairman and members. The members of the National Council are the persons who have thorough knowledge in the area of quality management and have a profound understanding of the criteria and requirements of the National Quality Award.

The chairman controls the meetings of the National Council. In case the Chairman is absent, the Vice-Chairman, on behalf of the Chairman will control over meetings of the National Council. The National Council works on the principle of unanimous agreement by the members present. The meeting of the National Council must have at least two thirds of the members attending. The decisions of the National Council are only valid when there is consent of at least three quarters of the members present.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The National Council is responsible for:

a) Proposing to the Ministry of Science and Technology the programs to implement the activities of the National Quality Award.

b) Considering, evaluating and assessing dossiers of the screening Council;

c) Conducting the consideration and evaluation at the organizations and enterprises participating when necessary.

d) Considering and selecting the most excellent enterprises for conferment of the National Quality Gold Award and proposing the list of organizations and enterprises to submit to the Ministry of Science and Technology for considering and proposing the Prime Minister to confer the National Quality Award.

Article 10. Screening Council

1. The screening Council is established by the decision of Directorate for Standards, Metrology and Quality on the basis of the proposal of the Director of Department of Science and Technology of the provinces and cities directly under the Central authority. The screening Council has from 11 to 17 members who are representatives of Departments, Divisions, Branches and organizations concerned at localities. The screening Council consists of Chairman, Vice Chairman and members. The members of the screening Council are the persons who have thorough knowledge in the area of quality management and have a profound understanding of the criteria and requirements of the National Quality Award.

The chairman controls the meetings of the screening Council. In case the Chairman is absent, the Vice-Chairman, on behalf of the Chairman will control over meetings of the screening Council. The screening Council works on the principle of unanimous agreement by the present members. The meeting of the screening Council must have at least two thirds of the attending members. The decisions of the screening Council are only valid when there is consent of at least three quarters of the present members.

The secretary of the screening Council is the official of the Branch for Standards, Metrology and Quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Receiving the registration form and participation dossier of the National Quality Award of organizations and enterprises;

b) Conducting the consideration and evaluation on the dossier and at the place where organizations and enterprises take part in.

c) Setting up the evaluation dossier and putting forward to the National Council the list of organizations and enterprises that are proposed the conferment of the National Quality Award;

d) Notifying in writing the evaluation result and other feedback information to organizations and enterprises after having evaluation result of the screening Council.

Chapter IV

ORDER AND PROCEDURES FOR AWARDING THE NATIONAL QUALITY AWARD

Article 11. Evaluation process of the screening Council

1. Evaluation process

The screening Council must evaluate the organizations and enterprises participating in the National Quality Award in 2 steps:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The screening Council will appoint a group of experts to evaluate the dossier for the National Quality Award of the organizations and enterprises. The group of evaluation must have at least 03 experts who carry out the evaluation independently. After evaluation, the group of experts must make a unanimous evaluation report.

The evaluation experts must have thorough knowledge in the area of quality management, the criteria and requirements of the National Quality Award and have certificate of evaluation expert on the National Quality Award.

Step 2: Assessment at the organizations and enterprises

The screening Council will appoint an evaluation team consisting of representatives of the screening Council and at least 03 evaluation experts to conduct an evaluation at the organizations and enterprises taking part in the National Quality Award. After the evaluation, the evaluation team must make a record of evaluation.

2. Evaluation result.

Based on the evaluation result on the dossier and evaluation on the spot, the screening Council will decide on the list of the organizations and enterprises proposed the conferment of the National Quality Award and send the dossiers involved (05 printing copies and 01 CD) to the National Council via the Directorate for Standards, Metrology and Quality before August 01 annually;

3. Dossier of the screening Council consists of:

The participation dossier of the organizations and enterprises as prescribed in clause 1, Article 5 of this Circular;

The result of consideration and evaluation of the screening Council for each organization and enterprise (Report of unanimous evaluation, overall score sheet, record of evaluation on the spot, the meeting minutes of the screening Council);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Evaluation process of the National Council.

1. The National Council will appoint a group of experts to consider and assess the dossier of participating organizations and enterprises that are proposed the conferment of award by the screening Council and relevant dossiers of the screening Council. In necessary case, the National Council will appoint the evaluation team to conduct the evalution and assessment at the organizations and enterprises to supplement information as a basis for selection and conferment of award.

2. Based on the evaluation result and dossier assessment and at the organizations and enterprises, the National Council will decide on the list of organizations and enterprises proposed the conferment of the National Quality Award.

3. Before October 01 annually, the Directorate for Standards, Metrology and Quality will send the list to get the opnion from the People’s Committee of central run provinces and cities for organizations and enterprises meeting conditions to reach an agreement for conferment of the National Quality Award. The People’s Committee of central run provinces and cities will response in writing within a period of 15 days from the receipt of the unanimous document.

4. The National Council and the Directorate for Standards, Metrology and Quality will complete dossier to submit it to the Ministry of Science and Technology for consideration and kindly request the Prime Minister to confer the National Quality Award before November 01 annually.

5. Dossier submitted to the Ministry of Science and Technology consists of:

- Report on activity of the National Quality Award in the year, report on dossier evaluation and evaluation at the organizations and enterprises if any;

- Meeting minutes of the National Council;

- List of organizations and enterprises proposed the conferment of award.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The Directorate for Standards, Metrology and Quality will coordinate with the office of the Ministry of Science and Technology to complete dossier for the proposal of conferment of the National Quality Award to the organizations and enterprises that meet the conditions for submission to the Prime Minister before November 15 annually.

7. The Directorate for Standards, Metrology and Quality is responsible for notifying the screening Council of the awarding result and the organizations and enterprises winning awards after having the decision on award conferment of the Prime Minister.

8. The Directorate for Standards, Metrology and Quality will organize the awarding conferment ceremony to the organizations and enterprises winning the National Quality Award in December annually after having the decision on award conferment of the Prime Minister.

Chapter V

OTHER REGULATIONS

Article 13. Operational fund

1. The fund to organize the activities of the National Quality Award

a)  Fund from the state budget allotted in the estimate for the cause of science and technology

b) Fund contributed from organizations and enterprises participating in the National Quality Award;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Management and use: The management and use of fund for the activities of the National Quality Award is in conformity with regulations of the Law on State budget and guiding documents on current financial management.

Article 14. Rights of organizations and enterprises winning the National Quality Award

1. The organizations and enterprises winning the National Quality Award are nominated to participate in the international and regional quality awards.

2. The organizations and enterprises winning the National Quality Award are allowed to announce, publicize and advertise on the mass media or other form of introduction about their units, allowed to use logo of the National Quality Award under the form prescribed in Annex II promulgated together with this Circular on the publications of the organizations and enterprises

3. The organizations and enterprises winning the National Quality Award will gain the attention, favour and support from the Ministries, sectors and localities in the activities of production, business, commercial promotion and programs of quality and productivity development.

4. The organizations and enterprises winning the National Quality Award will be rewarded by the Ministries, sectors, central run provinces and cities directly through the annual awarding fund resource as prescribed by the law.

Article 15. Violation penalty

1. During a period of 03 years from the date of organizations and entperises achieve awards, if found to be fraudulent in the process of pariticipation in the National Quality Award or violating provisions of this Circular and other legal regulations to affect the image and prestige of the National Quality Award, the National Council will base on the violation degree of organizations and enterprises winning award to consider and propose the revocation or cancellation of the awarding result

2. The revocation or cancellation of the awarding result for the organizations and enterprises winning the National Quality Award must be publicized on mass media.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION PROVISION

Article 16. Effect

This Circular will take effect on August 20, 2011 and supercede the Circular No. 11/2009/TT-BKHCN dated May 06, 2009 of the Minister of Science and Technology on the activity of the National Quality Award.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.86