Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 164/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các thành viên và cố vấn của Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016, ý kiến phát biểu của thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là một chủ trương đúng đắn, hp lòng dân của Đảng, nhà nước, đã được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực. Qua 5 năm thực hiện, Chương trình đã tạo đột phá lớn trong phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn, làm thay đổi nhận thức của đa số cán bộ và người dân, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua, phong trào quần chúng sôi nổi và đều khắp trong cả nước. Vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở nhiều nơi được phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất, tạo nhiều chuyển biến mới trong nông nghiệp, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện, nâng cao.

Đến nay có 1.965 xã đạt 19 tiêu chí (đạt 22%) tăng thêm 4,9% so với cui năm 2015, bình quân cả nước đạt 13,0 tiêu chí/xã (tăng 8,3 tiêu chí so với 2010); đã có 23 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 10 huyện, thị xã đang đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thẩm định đxem xét, công nhận đạt chun nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình vẫn còn một số hạn chế: Tiến độ triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn khung Chương trình giai đoạn 2016-2020 còn chậm so với kế hoạch; việc phân khai kế hoạch của các địa phương còn chưa kịp thời, việc cấp kinh phí khen thưởng cho các xã, huyện theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ còn chưa được thực hiện; một số địa phương còn chạy theo thành tích nên có biểu hiện huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản không có khả năng trả còn nhiều; việc triển khai và vận dụng chính sách ở một số nơi còn máy móc, kém hiệu quả...

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình 06 tháng cuối năm 2016 được nêu trong Báo cáo. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt một số trọng tâm sau:

1. Về mục tiêu, yêu cầu thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ: Phấn đấu đến hết năm 2016 cả nước có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 30-35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mớI; số tiêu chí bình quân/xã cả nước tăng thêm từ 1-1,2 tiêu chí so với năm 2015; tỷ lệ số xã đạt dưới 10 tiêu chí còn khoảng 25%, giảm số xã đạt dưới 05 tiêu chí xuống 250 xã.

2. Về nhiệm vụ, cần chú trọng các nội dung sau:

a) Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 phù hợp với định hướng Chương trình trong giai đoạn 2016-2020; rà soát lại quy hoạch, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của từng vùng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng thí điểm một số mô hình xử lý chất thải rắn và nước thải, mô hình cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn theo hướng xã hội hóa nhất là xã đảo, xã bãi ngang ven biển, các xã khó khăn về nguồn nước sinh hoạt; tập trung hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là đối với những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; từng bước có giải pháp, cơ chế chính sách để cải thiện một bước về môi trường nông thôn một cách toàn diện; chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Khẩn trương rà soát, ban hành Bộ tiêu chí cấp xã giai đoạn 2016- 2020, tiếp cận theo hướng làm rõ hơn về nội hàm của các tiêu chí, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là tiêu chí “mềm” liên quan tới sinh kế, việc làm, thu nhập và đời sống tinh thần của cư dân nông thôn; tăng cường thẩm quyền của cấp tỉnh, linh hoạt trong việc ban hành tiêu chí về cơ sở hạ tng nht là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù (miền núi, bãi ngang ven biển...), để đảm bảo Chương trình được thực hiện mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân. Đối với các địa phương đã được công nhận nông thôn mới, cần có biện pháp nâng chất, củng cố, phát huy các giá trị đã đạt được đtrở thành nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã khác tham khảo, thực hiện.

Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, khẩn trương hướng dẫn theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quá trình đô thị hóa, gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng, dân cư và phát triển sản xuất;

c) Đẩy mạnh công tác truyền thông và thi đua khen thưởng năm 2016; khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng yêu cầu tiêu chuẩn thi đua phải cao hơn, tập trung vào những tiêu chí liên quan đến sản xuất, văn hóa, an ninh, xã hội, môi trường; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức trao giải thưởng báo chí hàng năm về nông thôn mới; phát động cuộc thi và định kỳ hàng năm tổ chức khen thưởng cá nhân tiêu biểu, tôn vinh doanh nghiệp có đóng góp cho xây dựng nông thôn mới (giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI và các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện);

d) Các Bộ, ngành đưa vào Chương trình công tác của Bộ các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình, nhất là về chất lượng công tác thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của các địa phương cũng như vấn đề giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương khẩn trương tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các địa phương theo địa bàn được phân công;

đ) Phát huy hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ nguồn lực các nước và tổ chức quốc tế cho chương trình; tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nông thôn mới; khẩn trương triển khai thủ tục dự án vốn vay ODA do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ; thủ tục phê duyệt Dự án do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ;

e) Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị chuyên đề với các địa phương trong quý III năm 2016 (theo hình thức trực tuyến) để triển khai Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ xây dựng quy chế phối hợp trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

III. VỀ KIẾN NGHỊ

1. Về đề nghị hoàn thiện thủ tục phê duyệt Chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (thay thế Quyết định 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.

2. Về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (Trung ương và địa phương) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.

3. Về phương án bố trí vốn trung hạn 2016-2020, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính báo cáo Chính phủ, Quốc hội (trước 20 tháng 7 năm 2016).

4. Về kinh phí khen thưởng giai đoạn 2011-2015: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 391/TB-VPCP ngày 30 tháng 11 năm 2015 và văn bản số 801/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.

5. Về phương án ứng và tăng thêm kinh phí kiểm tra, giám sát cho Thường trực Chương trình và các Bộ, ngành Trung ương tương ứng với các nhiệm vụ đã được bổ sung trong Chương trình nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020) để tiếp tục thực hiện trong năm 2016: giao Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện trong tháng 7 năm 2016.

6. Về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kiểm toán Nhà nước tổng hợp báo cáo, phân loại nguyên nhân khách quan và chủ quan, đề xuất giải pháp hợp lý, bảo đảm tránh tiêu cực nhằm phát triển bền vững Chương trình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định.

7. Về đề nghị ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định danh mục các dự án nhóm C, quy mô nhỏ cho phù hợp với đặc thù của Chương trình xây dựng nông thôn mới: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trước 05 tháng 7 năm 2016.

8. Về đề nghị cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được vận dụng linh hoạt trong phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hàng năm cho các xã để thực hiện Chương trình: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2016.

9. Về đề nghị cho phép các Bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời về quy định mức thu nhập và tiêu chí hộ nghèo (áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều) để các địa phương có cơ sở xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016: đồng ý, giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện.

10. Về đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới: đồng ý, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính sớm tr ình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 về Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016.

11. Về chủ trương cho xây dựng Đề án thí điểm “Xây dựng một số Trung tâm giao dịch, thu mua nông sản an toàn ở các xã nông thôn mới gắn với các doanh nghiệp, tập đoàn siêu thị lớn, có uy tín”: đồng ý, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu, xây dựng Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về xây dựng Chương trình xã hội hóa để kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức đầu tư ứng dụng, tổ chức nước ngoài chuyển giao các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn: đồng ý, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường xem xét, nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

13. Về các nhiệm vụ khác:

- Nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 về thực hiện Nghị quyết số 100/2015/NQ13 của Quốc hội (có phụ biểu kèm theo): giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các Bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện theo kế hoạch đề ra, thường xuyên tổng hợp tiến độ công việc; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương nghiên cứu, đề xuất một số nội dung cần giải quyết để báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo sớm họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Bộ trư
ng các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TC, CT, KH&CN, LĐTB&XH, Liên minh HTX VN, Phòng TM&CN VN, Kiểm toán Nhà nước;
- Th
ành viên BCĐTW, 02 Cố vấn, VPĐP, BCN CT KH&CN NTM (Bộ NN&PTNT);
- Các BCĐ NTM các Tỉnh TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Kinh tế QH;
- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). Thịnh

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan ch trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Nghị định của Chính phủ

 

 

 

1

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về ban hành cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020; ủy quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp thẩm định

05/7/2016

II

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

1

Hoàn thiện thủ tục phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/7/2016

2

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn trung hạn nguồn ngân sách Trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

tháng 7/2016

3

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (thay thế Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương

15/7/2016

4

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ thẩm định

15/7/2016

5

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo (Trung ương và địa phương) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ thẩm định

15/7/2016

6

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 (Thay thế các Quyết định: số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/20109 và số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành và các địa phương

Quý III, 2016

7

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới “giai đoạn 2016 - 2020 (thay thế Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương

Văn phòng Chính phủ

05/7/2016

8

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lập và sử dụng quỹ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài chính thẩm định

Trong năm 2016

9

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sửa đổi Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp

Quý IV, năm 2016

10

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành mẫu bng công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng Chính phủ, Ban TĐKTTW

Quý III, năm 2016

11

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 về Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đon 2016-2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Chính

Quý III, năm 2016

12

Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng Chính phủ

Quý III năm 2016

III

Các Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

1

Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện”

Bộ Xây dựng

Văn phòng Chính phủ

Tháng 7/2016

2

Đ án “Xây dựng nông thôn mới vùng đng bào dân tộc ít người, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Quý III năm 2016

3

Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Quý III năm 2016

IV

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách và bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn của các Bộ, ngành

 

 

 

1

Thông tư hướng dẫn thực hiện, quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đang triển khai

Quý IV năm 2016

2

Thông tư quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý III, 2016

3

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng ngun vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III, 2016

4

Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã có sự tham gia của cộng đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III, 2016

5

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020 (sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành và các địa phương

Quý IV, 2016

6

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù cho các vùng khó khăn, nhất là Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Cả năm 2016

7

Hoàn thiện các chuyên đề và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ vận hành chương trình các cấp và các bên có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đang hoàn thiện

Quý IV năm 2016

8

Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình thí đim về bảo vệ môi trường cấp xã - liên xã, nhất là xử lý rác thải, nước thải cụm dân cư; thí điểm mô hình cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh phù hợp với từng vùng để rút kinh nghiệm, nhân rộng và đề xuất cơ chế chính sách

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cả năm 2016

9

Nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án thí điểm “Xây dựng một số trung tâm giao dịch, thu mua nông sản an toàn ở các xã nông thôn mới gắn với các doanh nghiệp, tập đoàn siêu thị lớn, có uy tín”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Công thương, Liên minh hp tác xã Việt Nam

Năm 2016

10

Triển khai nhân rộng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trực tuyến của Chương trình; xây dựng và triển khai thí điểm Hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả, đào tạo trực tuyến.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Cả năm 2016

11

Tăng cường vận động ngun vn của các tổ chức tài chính quốc tế, nhất là Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế... cho Chương trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cả năm 2016

12

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đon 2016-2020

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III, năm 2016

13

Nghiên cứu thông tin thị trường các sản phẩm nông nghiệp theo định kỳ

Bộ Công thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cả năm 2016

14

Tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, giữ vững an ninh, trật tự và quốc phòng trên địa bàn nông thôn

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng

Cả năm 2016

15

Kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nội vụ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III, IV năm 2016

16

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III năm 2016

17

Văn bản hướng dẫn tạm thời về quy định mức thu nhập và tiêu chí hộ nghèo để các địa phương xem xét công nhận đạt chuẩn trong năm 2016

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quý III năm 2016

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 164/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết thực hiện 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối ngày 05/07/2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!