Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2014 về phân bổ Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 51/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Doãn Thế Cường
Ngày ban hành: 15/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn c Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh v việc ban hành Quy chế v công tác thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 579/TT-SNV ngày 25/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các Khối thi đua; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh và áp dụng thi hành trong việc xét khen thưởng tổng kết năm 2014 và những năm tiếp theo.

Điều 3. Ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tnh; Trưởng các khối thi đua; Giám đc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phcăn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT;
- Các sở: Nội vụ, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- CV: VP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Đơn vị

Số lượng cờ

Ghi chú

I. Các khối thi đua thuộc tỉnh

 

 

1

Khối thi đua huyện, thành phố

02

10 đơn vị

2

Khối thi đua các Ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy và đơn vị trực thuộc

02

10 đơn vị

3

Khối thi đua Văn hóa- Xã hội

02

08 đơn vị

4

Khi thi đua Nội chính

02

11 đơn vị

5

Khi thi đua các trường Đại học, Cao đng trên địa bàn

02

10 đơn vị

6

Khi thi đua Kinh doanh dịch vụ

02

08 đơn vị

7

Khối thi đua Ngân hàng

02

11 đơn vị

8

Khối thi đua doanh nghiệp

02

- DN có vốn đầu tư nước ngoài: 01 cờ

- DN có vốn đầu tư trong nước: 01 cờ

9

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể

01

06 đơn vị

10

Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành

01

07 đơn vị

11

Khối thi đua Kinh tế tổng hợp

01

06 đơn vị

12

Khối thi đua các đơn vị tổ chức xã hội, nghề nghiệp

01

11 đơn vị

II. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

 

 

1

Lực lượng Công an tỉnh

03

- Khi các phòng, ban thuộc Công an tỉnh: 01 cờ

- Khi Công an các huyện, thành phố: 01 cờ

Khối an ninh trật tự các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, trường học...: 01 cờ

2

Lực lượng Quân sự tỉnh

03

- Khi các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 01 cờ

- Khối Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố: 01 cờ

- Khối quân sự địa phương và dân quân tự vệ: 01 cờ

3

Sở Y tế

03

- Khi các phòng, ban, chi cục thuộc Sở: 01 cờ

- Khi các Bệnh viện, Trung tâm y tế tuyến tỉnh (13 đơn vị): 01 cờ

- Khối các Trung tâm Y tế tuyến huyện (10 đơn vị): 01 cờ

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

03

- Khi các Trường Trung học phổ thông: 02 cờ

- Khi các phòng thuộc sở: 01 cờ

5

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02

- Khi các phòng, ban thuộc sở: 01 cờ

- Khi các đơn vị trực thuộc: 01 cờ

6

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

02

- Khi các phòng, ban thuộc sở: 01 cờ

- Khi các đơn vị trực thuc: 01 cờ

7

Sở NN và Phát triển nông thôn

02

- Khi các phòng, ban thuộc sở: 01 cờ

- Khi các đơn vị trực thuộc: 01 cờ

8

Sở Giao thông Vận tải

02

- Khối các phòng, ban thuộc sở: 01 cờ

- Khi các đơn vị trực thuộc: 01 cờ

9

Văn phòng y ban nhân dân tỉnh

01

 

10

Sở Nội vụ

01

 

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01

 

12

Sở Tài chính

01

 

13

Sở Xây dựng

01

 

14

Sở Công Thương

01

 

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

 

16

Sở Thông tin và Truyền thông

01

 

17

Sở Khoa học và Công nghệ

01

 

18

Sở Tư pháp

01

 

19

Thanh tra tỉnh

01

 

20

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

01

 

21

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

01

 

22

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

01

 

23

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

01

 

24

Liên đoàn Lao động tỉnh

01

 

25

Hội Nông dân tỉnh

01

 

26

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

01

 

27

Hội Cựu chiến binh tỉnh

01

 

28

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

01

 

III. Các huyện, thành phố

 

 

1

Thành phố Hưng Yên

03

- Khối các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố: 01 cờ

- Khối các trường THCS, Tiu học và Mầm non thuộc huyện, thành ph: 01 cờ

- Khối xã, phường, thị trấn: 01 cờ

2

Huyện Ân Thi

03

3

Huyện Khoái Châu

03

4

Huyện Kim Động

03

5

Huyện Mỹ Hào

03

6

Huyện Phù Cừ

03

7

Huyện Tiên Lữ

03

8

Huyện Văn Giang

03

9

Huyện Văn Lâm

03

10

Huyện Yên Mỹ

03

Tổng cộng

90

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2014 về phân bổ Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191