Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Trung tâm phòng chống HIV/AIDS do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2859/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 31/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05/9/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 58/TTr-SYT ngày 10/7/2008 của Sở Y tế về việc xin phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Trung tâm đặt tại địa bàn thành phố Đà Lạt.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

1. Chức năng:

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lâm Đồng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phê duyệt hoặc Sở Y tế Lâm Đồng trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS;

- Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền tình dục từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

- Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

- Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng giao và theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu cho ngành y tế thực hiện chức năng thường trực phòng chống AIDS, là đầu mối chỉ đạo và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Tổ chức và biên chế của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

1. Tổ chức:

a) Trung tâm có Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp hiện hành của UBND tỉnh Lâm Đồng.

b) Các phòng chức năng:

- Phòng kế hoạch tài chính;

- Phòng tổ chức hành chính.

c) Các khoa chuyên môn:

- Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng;

- Khoa giám sát HIV/AIDS/STI;

- Khoa tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

- Khoa xét nghiệm.

Chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng do Sơ Y tế quy định theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Trung tâm phòng chống HIV/AIDS do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


195
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122