Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 990/QĐ-UBND 2017 Phòng chống đuối nước trẻ em Hà Nam 2017 2020

Số hiệu: 990/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 990/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2017-2020 TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Công văn số 52/TWPCTT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ;

Theo đề nghị của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (tại Tờ trình số 02/TTr-PCTT&TKCN ngày 22 tháng 6 năm 2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017-2020 tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ:

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017-2020 tỉnh Hà Nam theo đúng quy định, hạn chế tối đa tình trạng đuối nước của trẻ em.

- Kịp thời phát hiện, đề xuất điều chỉnh bổ sung những nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017-2020 tỉnh Hà Nam.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời tham mưu điều chỉnh Kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017-2020 tỉnh Hà Nam phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP
UB: LĐVP, TH, VX, XD,GT, NC;
- Lưu VT, NN.
HA\PCLB\10.6.17

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2017 của y ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

I. MỤC ĐÍCH

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các địa phương và các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đối với việc quản lý tổ chức các hoạt động bơi và phát triển phong trào tập luyện bơi cho trẻ em.

- Giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc con người Hà Nam.

II. YÊU CẦU

Các địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng, thực hiện các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước, cũng như loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn đuối nước ở trẻ em.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Truyền thông nâng cao nhận thc

- Xây dựng tài liệu truyền thông về phòng chống đuối nước ở trẻ em phù hợp với từng địa phương.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tới cộng đồng (nhất là tại những nơi có nguy cơ cao về đuối nước ở trẻ em như khu vực có hồ, ao rộng, khu xóm, trường học ven sông) các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước ở trẻ em thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng.

- Lồng ghép tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường hoặc các hoạt động của Đoàn thanh niên.

- Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước ở trẻ em và kỹ năng sơ cấp cứu khi bị đuối nước cho đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng cũng như học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

2. Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ

- Theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tăng cường chỉ đạo triển khai các hoạt động xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em như mô hình Ngôi nhà an toàn, trường học, nhà trẻ mẫu giáo an toàn, cộng đồng an toàn phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em.

- Tăng cường công tác cảnh báo: gắn các biển báo, biển cấm, bảng chỉ dẫn... tại các địa hình nguy hiểm, bến đò, bến thuyền, vùng ao hồ, sông suối, địa điểm vui chơi, giải trí và du lịch.

- Bố trí hoạt động sơ, cấp cứu tại các hồ bơi, bến đò, bến thuyền, điểm tắm sông và vui chơi, giải trí,...

3. Triển khai các hoạt động dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước

- Phát động phong trào dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng những vùng có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao và có nhiều nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em.

- Tổ chức các lớp dạy bơi cho các em vào dịp hè và hướng dẫn kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

- Tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ thuật cứu đuối cho cộng tác viên tại cộng đồng.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy bơi.

4. Củng cố, kiện toàn hệ thống giám sát, thu thập thông tin, chia sẻ dữ liệu về tình hình đuối nước ở trẻ em

- Bố trí nhân lực giám sát, thu thập thông tin, chia sẻ dữ liệu về tình hình đuối nước trẻ em.

- Tập huấn, hướng dẫn công tác giám sát, thu thập thông tin phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tai nạn đuối nước ở trẻ em.

5. Rà soát sửa đổi, ban hành và thực hiện các văn bản, quy định có liên quan đến công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá các văn bản có liên quan để bổ sung, sửa đổi và đề xuất xây dựng, ban hành các văn bản mới phù hợp nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em.

- Củng cố việc thực thi pháp luật và các quy định liên quan đến phòng chống đuối nước ở trẻ em như: quy định về tiêu chí ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, về chất lượng phương tiện chuyên chở hành khách bằng đường thủy, việc mặc áo phao khi đi qua thuyền, đò; các quy định cấp phép, giám sát cho các đơn vị, địa điểm du lịch, bể bơi,....

IV. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

- 100% các phường, xã, trường học triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

- Phấn đấu 70% trẻ em trong độ tuổi từ học sinh tiểu học trở lên biết kỹ năng bơi an toàn trong môi trường sông nước.

- Đảm bảo 100% các địa điểm tổ chức hoạt động vui chơi dưới nước có nhân viên cứu hộ được tập huấn cứu đuối nước và có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp đồng thời trang thiết bị cứu hộ theo quy định.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

- Đưa chỉ tiêu về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng ngành và xây dựng kế hoạch thực hiện; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp xã và mạng lưới cộng tác viên ở thôn, xóm.

- Chính quyền các cấp tổ chức khảo sát các điểm thường xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em, cắm các biển báo, biển cấm, nguy hiểm, bố trí các đội xung kích tình nguyện cứu đuối tại các khu vực này, đặc biệt chú ý thời gian các em nghỉ hè và mùa mưa lũ.

2. Tăng cường phối hợp liên ngành.

- Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp trong xây dựng và triển khai có hiệu quả các nội dung và tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng đến vùng khó khăn nơi có nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước.

- Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em như tuyên truyền, dạy bơi cho trẻ,...

- Lồng ghép hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước vào hoạt động thường xuyên của các ngành, đoàn thể, vào việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, vào nội dung của các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với mọi lứa tuổi.

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các đơn vị liên quan trong phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, ứng phó kịp thời khi thiên tai bão lũ xảy ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các quy định về phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng, các quy định về ngôi nhà an toàn, trường học, nhà mẫu giáo an toàn, cộng đồng an toàn.

3. Triển khai các biện pháp can thiệp giảm nguy cơ gây tai nạn đuối nước ở trẻ em

- Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế cho công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em như: Trang bị áo phao cho trẻ em khi đi học qua vùng sông nước, đầu tư các bể bơi (cố định và di động) để phục vụ dạy bơi tại các xã hoặc trường học ở những nơi có nguy cơ đuối nước cao.

- Tăng cường công tác dạy bơi và các kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.

- Tuyên truyền và triển khai kịp thời nhanh chóng việc loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn đuối nước trẻ em như cắm biển báo nơi vùng nước nguy hiểm, san lấp hố công trình đã xây dựng, thường xuyên kiểm tra các phương tiện đường thủy,...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống đuối nước ở trẻ em bao gồm: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, in ấn và cấp phát tài liệu truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em; tổ chức chiến dịch truyền thông trong tháng hành động vì trẻ em và những tháng trước và trong kỳ nghỉ hè.

- Tổ chức triển khai kế hoạch đánh giá Ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Phối hợp với các địa phương, các cơ quan đoàn thể liên quan triển khai các hoạt động dạy bơi cho trẻ em (trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt) tại cộng đồng vào dịp hè.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, cộng tác viên về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động giám sát, thống kê, báo cáo về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em theo quy định.

2. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình Cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích.

- Tăng cường các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tham gia phòng chống tai nạn đuối nước.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống sơ cấp cứu trước viện, công tác sơ cấp cứu ban đầu và cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, chú trọng công tác chăm sóc chấn thương thiết yếu và phục hồi chức năng cho trẻ em bị tai nạn đuối nước.

- Nâng cao năng lực phòng chống tai nạn đuối nước cho cán bộ y tế các tuyến và đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, xóm.

- Tiếp tục giám sát và báo cáo tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em theo quy định của Bộ Y tế.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

- Tập huấn cho nhân viên y tế thôn, xóm, nhân viên y tế trường học và nhân viên phụ trách cứu hộ của các đơn vị kinh doanh du lịch biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn đuối nước.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh triển khai sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả về việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt chú trọng phòng, chống đuối nước.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền và đào tạo giáo viên dạy bơi cho các địa phương; triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường học.

- Tăng cường giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh, nhân viên y tế trường học và học sinh về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn cho trẻ em độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Tập huấn cho nhân viên y tế trường học biết kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn đuối nước.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu trong công tác phòng, chng tai nạn đui nước ở trẻ em.

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Vận dụng các nguồn kinh phí khác nhau đầu tư các bể bơi cố định, bbơi di động; tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào dạy bơi cho trẻ em, nht là công tác phổ cập bơi cho học sinh tiu học.

- Chủ trì, phối hợp triển khai tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lội, đội cứu hộ ở các đim du lịch sông nước,...

- Trong công tác gia đình, thường xuyên lồng ghép phổ biến, nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc phòng, chống tai nạn đuối nước cho con em mình. Phối hợp tuyên truyền sâu rộng về môi trường sống an toàn tại gia đình.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về kiến thức phòng tránh tai nạn đuối nước, sự cần thiết phổ cập bơi, cứu đuối.

- Chỉ đạo các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các điểm du lịch đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước trong đó có trẻ em như xây dựng nội quy, quy định, cắm biển báo nơi nguy hiểm, bố trí đội ngũ cứu hộ,...

5. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện chở khách ngang sông và phương tiện, bến dân sinh trên toàn tỉnh; phối hợp với chính quyền, địa phương, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường thủy, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trên đường thủy nội địa.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cũng như phối hợp điều tra, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước.

- Thường xuyên khảo sát, nắm tình hình, trao đổi thông tin về tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em; phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đường thủy nội địa.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến, điểm đưa đón học sinh, điểm du lịch; phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở học sinh, phương tiện hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

6. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trong lĩnh vực giao thông đường thủy; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống đuối nước trẻ em.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phbiến các nội dung, kiến thức về phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

- Cấp phép xuất bản các tài liệu truyền thông về phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

8. Sở Tài chính: tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán kinh phí cho công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình.

- Chủ động cân đối, bố trí ngân sách và tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

- Chủ động lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn.

- Tăng cường các biện pháp giám sát, lắp đặt biển báo, biển cấm tại các vùng có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ hàng quý báo cáo tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em tại địa phương (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

10. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

- Tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

- Tiếp tục xây dựng các chuyên trang trên Báo Hà Nam, chuyên mục trên đài phát thanh, sóng truyền hình Đài Phát thanh truyền hình tỉnh nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em nói riêng.

- Tăng cường giới thiệu và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh: trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống đui nước cho trẻ em; tham gia giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

VII. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hà Nam được huy động từ các nguồn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 990/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017-2020 tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255